Permalink
Browse files

Teeman-linkkaus ja täsmennys starteriin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 25, 2017
1 parent 143c141 commit d0b80e928a5b18e258944e26a681d6674e030f75
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/koodausstandardit.md
@@ -11,7 +11,7 @@ post_date: 2017-08-04 15:01:29
---
Dude käyttää <a href="https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer" class="github">squizlabs/PHP_CodeSniffer</a>in WordPress-standardeja taustatekniikoiden sekä teemojen kehityksessä ja <a href="https://github.com/Automattic/_s" class="github">Automattic/_s</a> standardia frontend-kehityksessä. WordPress VIP -sääntöjä emme noudata ja osa WordPress-säännöistä on excludettu hyvin perustein.
Air-teeman kehityksessä suositaan underscoresin tapaa tehdä asioita. Automaattiset testit ajetaan <a href="https://travis-ci.org/digitoimistodude/air">Travisilla</a>.
<a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a>-pohjateeman kehityksessä suositaan underscoresin tapaa tehdä asioita. Automaattiset testit ajetaan <a href="https://travis-ci.org/digitoimistodude/air">Travisilla</a>.
<h3>phpcs.xml</h3>

0 comments on commit d0b80e9

Please sign in to comment.