Permalink
Browse files

Muistioon scriptit

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 26, 2018
1 parent 86e342c commit d1fb1a8c9d919347e32d6e7dabcf4dccfed533b3
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -18,6 +18,14 @@ Uusin deployconfig tuotantoon ja stagingiin löytyvät Dropboxista, hakemistopol
<h3>Vaiheet</h3>
Duden julkaisutoimenpiteet eli deploy on monivaiheinen ja varsinaista tiedonsiirtoa ja kansiorakennetta lukuunottamatta (Capistrano) enimmäkseen manuaalinen. Käsipelillä asioiden tekemisellä pyrimme varmistamaan että kaikki menee varmasti kuten pitääkin. Kokonaisuudessaan vaiheisiin kuluu testausta lukuunottamatta aikaa noin varttitunti.

26.4.2018 eteenpäin vaiheet 1, 2 on automatisoitu scripteihin:

<pre class="language-bash"><code>sudo bash /etc/bin/release-site.sh</code></pre>

Vaihe 5 scriptiin:

<pre class="language-bash"><code>sudo bash /etc/bin/ssl.sh</code></pre>

<b>Huom!</b> Vaiheiden järjestys on projektikohtainen, seuraavassa esitetty järjestys ei välttämättä päde käynnissä olevaan projektiisi. Julkaisun työvaiheet ovat seuraavat:
<h4>1. Virtualhostin luominen tuotantopalvelimelle</h4>
Kirjaudu valitulle edustapalvelimelle (<i>ghost.dude.fi</i>, <i>craft.dude.fi</i>). Ota vhost-pohja (Dropbox tai edellinen sivusto) ja tallenna vhost seuraavasti:

0 comments on commit d1fb1a8

Please sign in to comment.