Permalink
Browse files

Syncing _pages/julkaisu.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

 (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
Timi Wahalahti
Timi Wahalahti committed Jan 2, 2019
1 parent b38753c commit d59a7a706c23ee655880e4b7ddb42f4084e130fa
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -46,6 +46,9 @@ Odota kun domain tulee voimaan. Jos aikataulu on kriittinen, voit testata tuotan
<pre class="language-bash"><code>185.87.110.7 domain.fi www.domain.fi</code></pre>
<h4>5. HTTPS-sertifikaatti</h4>
Kun nimipalvelimet ovat päivittyneet, laita SSL-sertifikaatti paikalleen:
<pre class="language-bash"><code>sudo bash /etc/bin/ssl.sh</code></pre>

<i>Vanha tapa:</i>
<pre class="language-bash"><code>/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --webroot -w /var/www/domain.fi/public_html -d domain.fi -d www.domain.fi</code></pre>
Jos palvelimella on ohjauksia muista domaineista, lisää seuraava ennen muita location-blokkeja ohjausten server-blokkien sisään:
<pre class="language-nginx"><code>location /.well-known/ {

0 comments on commit d59a7a7

Please sign in to comment.