Permalink
Browse files

Syncing _pages/lahtokohdat.md from WordPress at https://handbook.dude…

….fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
Timi Wahalahti
Timi Wahalahti committed Nov 8, 2017
1 parent 232fea0 commit da088e53c1ebeafa24ad569222de937ad3f2dd6c
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 _pages/lahtokohdat.md
@@ -5,17 +5,17 @@ author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/yleiset-kaytanteet/lahtokohdat
http://handbook.dude.fi/yleiset-kaytanteet/lahtokohdat
published: true
post_date: 2017-08-03 19:33:29
---
Erityisesti <em>teknisessä</em> työssä, mutta myös kaikessa muussakin Duden lähtökohdat ovat tärkeysjärjestyksessään:

1. <strong>Asiakkaat</strong> – Toteutusten tulee olla kenen tahansa helposti päivitettävissä, loogisia ja selkeästi rakennettavia kokonaisuuksia. Hyväkään koodi ei saa koskaan mennä käytettävyyden tai kaivatun ominaisuuden edelle! Asiakaslähtöisyyteen ei myöskään kuulu asiakkaan rankaiseminen huonolla koodilla tai asiakaspalvelulla, vaikka projekti olisi kuinka ikävä.
1. <strong>Asiakkaat</strong> – Toteutusten tulee olla kenen tahansa helposti päivitettävissä, loogisia ja selkeästi rakennettavia kokonaisuuksia. Hyväkään koodi ei saa koskaan mennä käytettävyyden tai kaivatun ominaisuuden edelle! Asiakaslähtöisyyteen ei myöskään kuulu asiakkaan rankaiseminen huonolla koodilla, asiakaspalvelulla tai työn viivyttelyllä vaikka projekti olisi kuinka ikävä.

2. <strong>Joustavuus</strong> – Emme pidä kiinni irrelevanteista asioista tai laskuta minuutin tarkkuudella vaan joustamme tarvittaessa kohtuullisissa rajoissa. Tämä pätee erityisesti ylläpitoasiakkaisiin. Joustavuutta tulee harjoittaa myös yrityksen sisällä ja ajatella yhteistä hyvää sekä kaikkien etua, eikä tukeutua 100% omaan mielipiteeseen, preferenssiin tai tottumukseen.

3. <strong>Tarkoituksenmukaisuus</strong> – Tilatun tuotteen ja kaiken tekemisen on oltava tarkoituksenmukaista, sellaista mitä asiakas on tilannut, ei vähempää. Pyrimme kuitenkin ylittämään itsemme sekä asiakkaamme aina kun mahdollista.

4. <strong>Laatu</strong> – Duden pääpaino on tuottaa hyvää laatua ja sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle, eli ei käytetä valmisteemoja, Bootstrapia tai muita lähtökohtaisesti muitakaan yleispäteviä frameworkeja. Valmiita lisäosia tai työkaluja voidaan käyttää, kunhan ne ovat yleisesti Duden hyväksymiä ja asiakkaan tarpeisiin hyviksi todettuja.
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se saman tien."</blockquote>
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se saman tien."</blockquote>

0 comments on commit da088e5

Please sign in to comment.