Permalink
Browse files

Typo fix

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 14, 2018
1 parent 8f1a177 commit dcac1bafe155a52d75f721d39c294e4fd00527a4
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/alihankinta.md
@@ -9,6 +9,6 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 12:20:43
---
Lähtökohtaisesti Dude ei ota uusia alihankintasopimuksia. Harkintaa voidaan kuitenkin käyttää yksittäisiä alihankintaprojekteissa, joissa projekti tilataan siten, että Dudella on valta kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa.
Lähtökohtaisesti Dude ei ota uusia alihankintasopimuksia. Harkintaa voidaan kuitenkin käyttää yksittäisissä alihankintaprojekteissa, joissa projekti tilataan siten, että Dudella on valta kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa.

Toiseen suuntaan Dude tekee alihankintaa pienimuotoisesti, eli teettää etenkin ruuhka-aikoina joidenkin projektien koodia luotetulla freelancerilla.

0 comments on commit dcac1ba

Please sign in to comment.