Permalink
Browse files

Korjataan boldaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 4, 2019
1 parent 2fa8311 commit de178dcc93d8c5ad50b8ec5e639188f9042bdadd
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/sanasto.md
@@ -9,7 +9,7 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-10-03 13:41:45
---
Tämä osio sisältää devauksessa tai muuten vaan yleisesti käytettyjä sanoja tai sanontoja, joita olemme vuosien varrella käyttäneet. Näin puhut devaajaa! Tai <b>dudea</b>b>, nimittäin sanasto sisältää myös Dudelle tyypilliset lotkautukset.
Tämä osio sisältää devauksessa tai muuten vaan yleisesti käytettyjä sanoja tai sanontoja, joita olemme vuosien varrella käyttäneet. Näin puhut devaajaa! Tai <b>dudea</b>, nimittäin sanasto sisältää myös Dudelle tyypilliset lotkautukset.

Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa. Saanko esitellä, Dude-suomi-Dude-sanakirja!

0 comments on commit de178dc

Please sign in to comment.