Permalink
Browse files

Syncing _pages/mita-tietoja-minusta-voidaan-kerata.md from WordPress at

https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 602bc62 commit df22882fe06d34fb189c41410933081f67d8214c
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 _pages/mita-tietoja-minusta-voidaan-kerata.md
@@ -0,0 +1,24 @@
---
ID: 267
post_title: Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/mita-tietoja-minusta-voidaan-kerata
published: true
post_date: 2018-04-25 10:32:46
---
<h3>Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot</h3>
<ul>
<li>Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan nimi, asiakkaan yrityksen nimi</li>
<li>Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero</li>
<li>Maksutiedot ja muut laskutustiedot</li>
<li>WordPress-sivuston käyttäjätunnukset salasanaa lukuunottamatta yhteistyön ja asiakaspalvelun sekä sivuston toimivuuden tehostamiseksi</li>
<li>Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot</li>
<li>Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja palvelut ja niiden hintatiedot</li>
<li>Asiakkaan antama asiakaspalaute</li>
<li>Sivuston keräämä analytiikka kävijöistä (Google Analytics -kävijätietopalvelu, Hotjar -ruudun käyttäytymisen nauhoittamispalvelu, Crisp live chat, asiakaspalvelukanava reaaliakaisen chatin muodossa)</li>
<li>Asiakkaan kertoma tieto siitä kuka ja milloin meitä on suositeltu eteenpäin</li>
</ul>
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai YTJ-yrityshausta. Jos haluat kieltää joidenkin tietojen käytön, sinulla on oikeus vaatia sitä meiltä.

0 comments on commit df22882

Please sign in to comment.