Permalink
Browse files

Näppäilyvirheen korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent 3b6247f commit e052f0831a0670c22a23a11a8f6d7bf2a4c4b826
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -35,7 +35,7 @@ Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.
1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin <b>Clone</b>-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.

2. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

0 comments on commit e052f08

Please sign in to comment.