Permalink
Browse files

Lisää kohta SEO jutuista julkaisun yhteydessä

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Nov 28, 2018
1 parent ccbc2b0 commit e09ec884c895f1df31db5fc9f5680d09815e7b4e
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -100,6 +100,8 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
<h3>Ennen julkaisua</h3>
☐ WordPress yleiset asetukset
☐ Faviconit ja muut ikonit
☐ Somejakojen fallback -kuva kohdilleen
☐ SEO sisällöt kohdilleen
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym., disabloi tarvittaessa
☐ Google Analytics
☐ Tarvittavat uudelleenohjaukset
@@ -150,4 +152,4 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ CSS:n validointi <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input">W3C W3C CSS Validation Servicessä</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>

0 comments on commit e09ec88

Please sign in to comment.