Permalink
Browse files

Syncing _pages/aloittaminen.md from WordPress at https://handbook.dud…

…e.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 25, 2018
1 parent 7833a21 commit e7290bf69e8eb884d6474c74f007cba10516b60a
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 _pages/aloittaminen.md
@@ -22,6 +22,8 @@ Kun olet saanut työkoneesi purettua paketista, sinulle luodaan
<li><a href="https://teamweek.com">TeamWeek</a> aikataulutukseen</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a>-tunnus tiedostojen hallintaan</li>
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a>-tunnus yrityksen sisäistä viestintää varten</li>
<li><a href="http://invisionapp.com">Invision App</a>-tunnus leiskoja varten</li>
<li><a href="https://www.adobe.com/fi">Adobe-tunnus</a> Photoshopia ja Typekitiä varten</li>
</ul>

<h3>Ohjelmat</h3>
@@ -35,4 +37,17 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan (voit käyttää myös selaimella)</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a></li>
<li><a href="https://www.sublimetext.com">Sublime Text</a></li>
</ul>

<h2>Asiakaspalvelijalle / markkinoijalle</h2>

<h3>Tunnukset</h3>

<ul>
<li><a href="https://crisp.chat">Crisp</a>, verkkosivujen chat</a></li>
<li><a href="http://groovehq.com/">Groove</a>, asiakastukea varten</li>
<li><a href="http://dude.fi/blogi">Dude.fi -blogi</a>
<li><a href="https://instagram.com/digitoimistodude/">Instagram</a></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/digitoimistodude/">Facebook</a></li>
<li><a href="https://www.linkedin.com/company/digitoimisto-dude-oy/">LinkedIn-yrityssivu</a></li>
</ul>

0 comments on commit e7290bf

Please sign in to comment.