Permalink
Browse files

HTTPS-sertifikaatti vaiheisiin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent ef0a74d commit e8ce0ae7bed75bc75c00b79de55c71f28d3ef5a2
Showing with 20 additions and 8 deletions.
  1. +20 −8 _pages/julkaisu.md
@@ -55,7 +55,19 @@ Odota kun domain tulee voimaan. Jos aikataulu on kriittinen, voit testata tuotan

<pre class="language-bash"><code>185.87.110.7 domain.fi www.domain.fi</code></pre>

<h4>5. Tietokantatunnuksen ja käyttöoikeuksien luominen tuotantopalvelimelle</h4>
<h4>5. HTTPS-sertifikaatti</h4>

Kun nimipalvelimet ovat päivittyneet, laita SSL-sertifikaatti paikalleen:

<pre class="language-bash"><code>/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --webroot -w /var/www/domain.fi/public_html -d domain.fi -d www.domain.fi</code></pre>

Jos palvelimella on ohjauksia muista domaineista, lisää seuraava ennen muita location-blokkeja ohjausten server-blokkien sisään:

<pre class="language-nginx"><code>location /.well-known/ {
root /var/www/domain.fi/public_html;
}</code></pre>

<h4>6. Tietokantatunnuksen ja käyttöoikeuksien luominen tuotantopalvelimelle</h4>

Kirjaudu tuotannon tietokantapalvelimelle (<i>beardfish.dude.fi</i>, <i>faith.dude.fi</i>) ja luo tietokanta seuraavilla komennoilla (kohtiin <i>projektinnimi</i>, <i>turvallinensalasana</i> ja edustapalvelimesta riippuen <i>192.168.0.5</i> (craft) tai <i>192.168.0.7</i> (ghost)):

@@ -64,17 +76,17 @@ GRANT ALL PRIVILEGES ON käyttäjänimi.* TO 'tietokannannimi'@'192.168.0.5';
FLUSH PRIVILEGES;
</code></pre>

Lopuksi kirjaudu ulos palvelimelta.
Nämä komennot löytyvät myös kun painat ylöspäin, jos olet laittanut ne aikaisemminkin. Lopuksi kirjaudu ulos palvelimelta.

<h4>6. Luo tietokanta tuotantopalvelimelle</h4>
<h4>7. Luo tietokanta tuotantopalvelimelle</h4>

Kirjaudu SSH-tunneloinnin avulla (Sequel Pro) tietokantapalvelimelle. Luo tyhjä tietokanta valitsemallesi nimelle.

<h4>7. Siirrä tietokanta</h4>
<h4>8. Siirrä tietokanta</h4>

Exporttaa tietokanta staging-ympäristöstä (<i>gunship.dude.fi</i>) ja importtaa se tuotantoympäristöön (Sequel Pro).

<h4>8. Aja ensimmäinen (initial) deploy ja lisää ympäristön määrittelyt ja tunnukset .env-tiedostoon</h4>
<h4>9. Aja ensimmäinen (initial) deploy ja lisää ympäristön määrittelyt ja tunnukset .env-tiedostoon</h4>

Tarkista tässä vaiheessa että composer.json-tiedosto on ajan tasalla ja sisältää kaikki oleelliset lisäosat. Sitten aja deploykomento projektikansiossa:

@@ -91,19 +103,19 @@ Kopioi hakemistopolku talteen ja luo .env-tiedosto seuraavasti

Liitä .env-tiedosto projektikansiosta muuttaen saltteja ja avaimia lukuunottamatta tiedot vastaamaan tuotantoa (<i>WP_ENV=production</i>).

<h4>9. Siirrä ja optimoi mediakirjasto</h4>
<h4>10. Siirrä ja optimoi mediakirjasto</h4>

Kirjaudu staging-palvelimelle SFTP:llä (<i>craft.dude.fi</i>) ja hae kuvat projektihakemistosi <i>shared/media</i> -kansiosta. Tämän jälkeen vedä media-kansio ImageOptimin läpi.

Siirrä optimoidut kuvat tuotantopalvelimelle <i>/var/www/domain.fi/deploy/shared/media</i> -kansioon.

<h4>10. Julkaisu! Aja varsinainen deploy-komento</h4>
<h4>11. Julkaisu! Aja varsinainen deploy-komento</h4>

On virallisen julkaisutoimenpiteen aika. Aja uudestaan komento:

<pre class="language-bash"><code>cap production deploy</code></pre>

<h4>11. Testaa sivusto</h4>
<h4>12. Testaa sivusto</h4>

Käy sivut läpi niin edustan puolella kuin wp-adminissakin ja katso että kaikki toimii. Sitten siirry käymään tarkistuslistaa läpi.

0 comments on commit e8ce0ae

Please sign in to comment.