Permalink
Browse files

Virvokkeista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Dec 5, 2017
1 parent 12671d6 commit eaf28564b4a2904deb40185224838e1965609fad
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 _pages/toimistotila.md
@@ -19,6 +19,10 @@ Käytössä on melkein tonnin työtuolit, joissa ei mene selkä rikki. Työpöyd

Suosimme Macbook Pro -tietokonetta, jonka saa helposti "pöytäkoneeksi" sekä mukaan. Kuulokkeet ovat sulkevat, jotta voi keskittyä.

<h2>Virvokkeet</h2>

Jura X8 kahvikone pitää huolta siitä, että kahvi on aina pavuista jauhettua. Kahvit tulee Paahtimo Papulta. Jääkaapista löytyy yleensä olutta, jos on muistettu ostaa.

<h2>Siisteys</h2>
Jokainen huolehtii omien astioidensa tiskaamisesta sekä siitä, että niitä ei kerry joka nurkkaan.

0 comments on commit eaf2856

Please sign in to comment.