Permalink
Browse files

Lisäys asiakkaan avatar-naamakuvasta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 11, 2017
1 parent 29c7a3e commit eb374b1ee8cb974c9a526e85524cb666d7d2f384
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/tyokalut-workflow.md
@@ -55,7 +55,9 @@ Crisp toimii verkkosivuston livechat-palveluna, johon vastaa ensimmäinen paika

Groove toimii Duden tukikanavana, jonne tulee kaikki apuva@dude.fi -sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit. Uudet viestit näkyvät automaattisesti hoidettavina tiketteinä, joita kuka tahansa Duden tiimistä voi ottaa hoitaakseen.

Grooveen lisätään aina uusi asiakas tiketin tullessa, jos tietoja ei löydy. Mahdolliset tukiviestit edelleenlähetetään (Forward) omasta sähköpostista Grooveen, jotta asiakas oppii käyttämään tukiasioihin Grooven asiakaspalvelurajapintaa (eli apuva@dude.fi -sähköpostia yhden ukon meilin sijaan).
Grooveen lisätään aina uusi asiakas tiketin tullessa, jos tietoja ei löydy. Mahdolliset tukiviestit edelleenlähetetään (Forward) omasta sähköpostista Grooveen, jotta asiakas oppii käyttämään tukiasioihin Grooven asiakaspalvelurajapintaa (eli apuva@dude.fi -sähköpostia yhden ukon meilin sijaan).

Asiakkaan tietoihin on lisättävä asiakkaan naamakuva selkeyden vuoksi. Naamakuvan voi vaikka googlettaa, koska se näkyy ainoastaan Duden tiimille sisäisesti. Avatarin on oltava tunnistettava, sillä kuva on aika pieni.

Groove-tiketteihin pyritään vastaamaan maksimissaan muutaman tunnin varoajalla, mielellään mahdollisimman pian. Asiakaspalvelusta lisää kohdassa 3.5.

0 comments on commit eb374b1

Please sign in to comment.