Permalink
Browse files

Tuetut selainversiot

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 16, 2017
1 parent 456f4aa commit ebf96cac48aefb58f0e38627e475c8e3f1d7b5e3
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 _pages/front-end-teemakehitys.md
@@ -41,4 +41,10 @@ Front End käyttää aina branchia front-end ja mergeää säännöllise
Projektissa käytettävät SCSS- ja JS-palikat haetaan npm upstreamista ja lisätään vaatimuksina teeman package.jsoniin aina kun mahdollista. Jos kyseessä on esimerkiksi muutaman rivin <code>@mixin</code>, voidaan tehdä poikkeus ja tarvittavan dependenssin toistuessa keskustella siitä, lisättäisiinkö tämä myös airiin defaultiksi.
Front endissä tarvittavat lisäosat tai muut PHP:ta käyttävät riippuvuudet on lisättävä <b>composer.json</b>-tiedostoon tarvittaessa.
Front endissä tarvittavat lisäosat tai muut PHP:ta käyttävät riippuvuudet on lisättävä <b>composer.json</b>-tiedostoon tarvittaessa.
<h3>Tuetut selaimet</h3>
Front End koodin on toimittava julkaisuhetkellä vallitsevissa selaimissa, kuten Mozilla Firefoxin, Google Chromen, Safarin ja Internet Explorerin uusimmissa versioissa. Tämän lisäksi <a href="https://github.com/digitoimistodude/air/blob/master/gulpfile.js#L106" class="github">air-teeman gulpfile.js:ssä</a> määritetty autoprefixer varmistaa, että prefixit on kunnossa kolmeen vanhempaan versioon.
Internet Explorerissa tuetaan versioita 11 ja ylöspäin. Versiota 11 vanhemmille tuki rakennetaan lisätyönä.

0 comments on commit ebf96ca

Please sign in to comment.