Permalink
Browse files

Korjaa mysql syntax-hailaitit

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent 1dcea23 commit ef0a74ddcbb57c2adbcccd4a410275c5bb16fe9a
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/julkaisu.md
@@ -59,7 +59,7 @@ Odota kun domain tulee voimaan. Jos aikataulu on kriittinen, voit testata tuotan

Kirjaudu tuotannon tietokantapalvelimelle (<i>beardfish.dude.fi</i>, <i>faith.dude.fi</i>) ja luo tietokanta seuraavilla komennoilla (kohtiin <i>projektinnimi</i>, <i>turvallinensalasana</i> ja edustapalvelimesta riippuen <i>192.168.0.5</i> (craft) tai <i>192.168.0.7</i> (ghost)):

<pre class="language-mysql"><code>CREATE USER 'käyttäjänimi'@'192.168.0.5' IDENTIFIED BY 'turvallinensalasana';
<pre class="language-sql"><code>CREATE USER 'käyttäjänimi'@'192.168.0.5' IDENTIFIED BY 'turvallinensalasana';
GRANT ALL PRIVILEGES ON käyttäjänimi.* TO 'tietokannannimi'@'192.168.0.5';
FLUSH PRIVILEGES;
</code></pre>
@@ -150,7 +150,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Testaa nopeus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
☐ Formien testaus
☐ Sähköpostiliikenteen testaus (SendGrid)
☐ Päivitä urlit lisärillä, wp-clillä tai Go Live Update Urls -lisäosalla, tai SQL-versio <pre class="language-mysql"><code>update wp_posts set post_content = replace(post_content, 'https:\/\/asiakas.dude. \/PROJEKTINIMI_TÄHÄN', 'http:\/\/www.PROJEKTINIMI_TÄHÄN.com');</code></pre>
☐ Päivitä urlit lisärillä, wp-clillä tai Go Live Update Urls -lisäosalla, tai SQL-versio <pre class="language-sql"><code>update wp_posts set post_content = replace(post_content, 'https:\/\/asiakas.dude. \/PROJEKTINIMI_TÄHÄN', 'http:\/\/www.PROJEKTINIMI_TÄHÄN.com');</code></pre>
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville sivustonnimi. , tietokannannimi)
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11

0 comments on commit ef0a74d

Please sign in to comment.