Permalink
Browse files

Lisätty maininta muiden kehittämistä työkaluista

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Aug 8, 2017
1 parent c761cc9 commit f12b3d63c6e22af824ef4d0a5f5655d13438c5b8
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/wordpress-kehitys.md
@@ -9,4 +9,4 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 14:50:23
---
WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude">Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta</a> löytyviä työkaluja ja kehittää omia työkaluja viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.
WordPress-kehityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude">Digitoimisto Duden avoimesta GitHub-repositorysta</a> löytyviä tai muiden kehittämiä ja hyväksi havaittuja työkaluja. Omia työkaluja pyritään kehittämään viikkotasolla jatkuvasti eteenpäin.

0 comments on commit f12b3d6

Please sign in to comment.