Permalink
Browse files

Lisäys julkaisun checklistaan

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 14, 2018
1 parent 3350683 commit f166240588fc0b4e15eb3e527eabed205c6183ee
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -127,6 +127,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Maksut päälle
<h3>Julkaisun jälkeen</h3>
☐ Ohjaa testiympäristöstä liveen: asiakas.dude.fi/asiakas -> asiakas.fi
☐ WP Rocket päälle
☐ ManageWP päälle
☐ <a href="https://dashboard.adminlabs.com/">AdminLabs</a> -seuranta päälle

0 comments on commit f166240

Please sign in to comment.