Permalink
Browse files

Tarkennuksia vaiheisiin ja aloitukseen

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 28df2e4 commit f292379d29d64168ba2b5e6021369ac8861aaef1
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -11,6 +11,8 @@ post_date: 2017-08-04 14:58:17
---
Dude-ympäristön pystytysohjeet uudelle tietokoneelle löytyy GitHubista, <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack-instructions" class="github">dudestack/instructions</a>.

Vaikka projektin aloitustoimenpiteemme ovatkin enimmäkseen automatisoituja (yksi aloituskomento säästää 10 tuntia aikaa työstä joka normaalisti pitäisi tehdä käsipelillä), on jonkin verran manuaalista työtä, sillä kaikkea ei voi eikä kannata automatisoida huolellisuuden kustannuksella. Lisäksi projektin jatkaja hyppää projektiin mukaan myöhemmin, eikä voi käyttää aloituskomentoja ja näin ollen asioita on tehtävä käsin.

<h3>Ensimmäisen aloittajan tehtävät</h3>

Vaiheet:
@@ -43,6 +45,22 @@ Vaiheet:

<pre class="language-bash"><code>127.0.0.1 projektinnimi.test</code></pre>

Jos käytössä on vagrant (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>), lisää vhosts-kansioon tiedosto <code>projekti.test</code> (jos projektisi nimi on "projekti"), jonne sisältö:

<pre class="language-nginx"><code>server {
listen 80;
include php7.conf;
include global/wordpress.conf;
root /var/www/projekti;
index index.html index.htm index.php;
server_name projekti.test;
}
</code></pre>

Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>), muokkaa komentoriviltä <code>sudo nano /etc/nginx/sites-available/projekti.test</code> ja lisää yllä oleva sinne. Linkitä se sitten päällä olevaksi saitiksi aivan kuten tekisit tuotantopalvelimellakin, komennolla <code>sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/projekti.test sudo ln -s /etc/nginx/sites-enabled/projekti.test</code>. Sen jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla <code>nginx.restart</code>.

Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) JA lisännyt myös aliakset <a href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#post-install">tämän sivun pohjalta</a>.

4. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.

5. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

0 comments on commit f292379

Please sign in to comment.