Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/front-end-teemakehitys.md from WordPress at https://ha…

…ndbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 12, 2019
1 parent 5f63b7a commit f39e7be1fce244d0cc2832175e0f75683891788b
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 _pages/front-end-teemakehitys.md
@@ -50,4 +50,8 @@ Front endissä tarvittavat lisäosat tai muut PHP:ta käyttävät riippuvuu
Front End koodin on toimittava julkaisuhetkellä vallitsevissa selaimissa, kuten Mozilla Firefoxin, Google Chromen, Safarin ja Internet Explorerin uusimmissa versioissa. Tämän lisäksi <a href="https://github.com/digitoimistodude/air/blob/master/gulpfile.js#L106" class="github">air-teeman gulpfile.js:ssä</a> määritetty autoprefixer varmistaa, että prefixit on kunnossa kolmeen vanhempaan versioon.
Internet Explorerissa tuetaan versioita 11 ja ylöspäin. Versiota 11 vanhemmille tuki rakennetaan lisätyönä.
Internet Explorerissa tuetaan versioita 11 ja ylöspäin. Versiota 11 vanhemmille tuki rakennetaan lisätyönä.
<h3>Muuta</h3>
Katso myös: <a href="https://handbook.dude.fi/nimeamiskaytannot">Nimeämiskäytännöt</a>.

0 comments on commit f39e7be

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.