Permalink
Browse files

Desktop-näkymän läpikäynnistä muistutus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent fbf47a1 commit f3a7c7033a6885a5c2cc35d223a65703407416b7
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -110,6 +110,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ SendGrid API key ja .env tarkistus
☐ <a href="http://a11yproject.com/checklist.html">Web Accessibility Checklist</a>
☐ Testaa isoilla näytöillä ettei fontit skaalaudu liian isoksi
<h3>WooCommerce</h3>
☐ Tarvittaessa: <a href="http://docs.wp-rocket.me/article/27-using-wp-rocket-on-your- ecommerce-site">Verkkokaupan Cache</a>
☐ Maksut päälle

0 comments on commit f3a7c70

Please sign in to comment.