Permalink
Browse files

Rivityksen korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent 4b1d267 commit fba33cc37914228756502e4e4739f4b90c866cfe
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/toimistotila.md
@@ -15,6 +15,7 @@ Toimistotila valikoidaan aina viihtyvyys etunenässä. Paikan pitäisi olla s
Jokainen huolehtii omien astioidensa tiskaamisesta sekä siitä, että niitä ei kerry joka nurkkaan.

Ruokia ei jätetä jääkaappiin pilantumaan, vaan katsotaan että tarjolla on tuoretta tavaraa. Muuten jääkaapin käyttö on vapaata.

Toimistoa ei tarvitse siivota, ellei erikseen innostu, sillä toimiston siivoaa säännöllisesti siivooja. Tavarat olisi kuitenkin hyvä pitää sellaisessa järjestyksessä, että ne eivät häiritse muita.

<h2>Musiikki</h2>

0 comments on commit fba33cc

Please sign in to comment.