Permalink
Browse files

Muotiluasetukset

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 793897c commit fe26630e96dcd01ad62fa0b3863290b802364ad0
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +2 −4 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -47,8 +47,7 @@ Vaiheet:

5. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä <code>.env</code> ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

````
DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
<pre class="language-bash"><code>DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip
@@ -67,8 +66,7 @@ NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
````
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key</code></pre>
Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

0 comments on commit fe26630

Please sign in to comment.