Skip to content
Permalink
Browse files

Vaihda pysyvä permalink muuttuvien line numbereiden sijaan

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Mar 12, 2019
1 parent 7a6de80 commit fe9257b490834c6a9f6433df6f86c026ab5b714f
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/redis.md
@@ -10,8 +10,8 @@ post_date: 2019-01-25 14:48:46
---
Palvelimilla on asennettuna <a href="https://redis.io/">Redis</a> object-cache joka nopeuttaa sivustojen toimintaa huomattavasti. Kaikila vanhoilla sivustoilla ei ole Redistä käytössä ja uusissakin projekteissa se otetaan käyttöön tarvekohtaisen harkinnan perusteella.

Rediksen käyttämiseksi sivustolle on asennettava <a href="https://wordpress.org/plugins/redis-cache/">Redis Object Cache</a> -lisäosa (automaattisesti uusissa projekteissa), <code>config/application.php</code> tiedostoon lisättävä Rediksen <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack/blob/master/config/application.php#L51-L58">asetukset</a> (automaattisesti uusissa projekteissa) sekä <code>.env</code> tiedostoon lisättävä Rediksen salasana.
Rediksen käyttämiseksi sivustolle on asennettava <a href="https://wordpress.org/plugins/redis-cache/">Redis Object Cache</a> -lisäosa (automaattisesti uusissa projekteissa), <code>config/application.php</code> tiedostoon lisättävä Rediksen <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack/blob/5f0c2f6b4d676403e7265e24601faf23c269afd6/config/application.php#L51-L58">asetukset</a> (automaattisesti uusissa projekteissa) sekä <code>.env</code> tiedostoon lisättävä Rediksen salasana.
<h2>Hyödyllisiä komentoja</h2>
<h3>Monitorointi</h3>
Rediksen käyttöönoton jälkeen sen toimintaa kannattaa tarkkailla hetki komennolla
<pre class="language-bash"><code class="language-bash">redis-cli -a PASSWORD monitor</code></pre>
<pre class="language-bash"><code class="language-bash">redis-cli -a PASSWORD monitor</code></pre>

0 comments on commit fe9257b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.