Permalink
Browse files

Redis ym. checklistiin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Jan 8, 2019
1 parent 4775fee commit ff5a8e100be905ecc716da48a5311c6489475f23
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 _pages/julkaisu.md
@@ -129,16 +129,17 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
<h3>Julkaisun jälkeen</h3>
☐ Ohjaa testiympäristöstä liveen: asiakas.dude.fi/asiakas -> asiakas.fi
☐ WP Rocket päälle
☐ WP Rocket/WP Fastest Cache päälle, jos tarpeen
☐ Redis päälle
☐ ManageWP päälle
☐ <a href="https://dashboard.adminlabs.com/">AdminLabs</a> -seuranta päälle
☐ <a href="https://analytics.google.com/analytics/web/">Google Analytics</a> -tsekkaus
☐ HTTPS-sertifikaatti
☐ Nopeuden testaus <a href="http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/">PageSpeed Insightin</a> avulla
Testaa nopeus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
Nopeuden testaus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
☐ Lomakkeiden testaus
☐ Sähköpostiliikenteen testaus (SendGrid)
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville sivustonnimi. , tietokannannimi)
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville domainnimi.fi, tietokannannimi)
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite
@@ -153,3 +154,4 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
☐ 4K-testaus

0 comments on commit ff5a8e1

Please sign in to comment.