Skip to content
Tool Support for Grunddata Modelling Rules
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
MDG
UML-profil
modelvalidation
project-file
versioning
README.md

README.md

Støtte til grunddatamodellering

Modelsekretariatet i grunddata-sekretariatet understøtter frembringelsen af den fælles grunddatamodel.

Dette gøres dels ved at samarbejde med delprogrammernes arkitekter og modellører, dels ved at frembringe værktøj og andre ressourcer som kan bruges ved udformingen af modellerne.

Af konkrete, anvendelige ressourcer findes disse:

  • Grunddata modelregler
  • Grunddata UML-profilen
  • Grunddata MDG-teknologi
  • Grunddata-projekt-filen
  • Modeltjekkeren

Læs mere udførligt om disse ressourcer på deres respektive sider.

Øvrige nyttige links:

You can’t perform that action at this time.