A django app showing Croatian motor fuel price indexes.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
apps
indexgoriva
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
manage.py

README.md

indexgoriva

A django app showing Croatian motor fuel price indexes.

indexgoriva je django web app koji prikazuje indekse cijene goriva u Hrvatskoj. Cilj je prikazivanje ponderirane prosječne cijene pojedine vrste goriva za svaku tvrtku i hrvatsku u cijelini, te prikazivanje povijesnih promjena ovih indeksa. Izvor podataka o cijenama je portal min-go.hr, podaci sa tog portala se obrađuju koristeći mingoparser.

Projekt je započet na Code for Croatia hackatronu 21.2.2015.

Status projekta

indexgoriva je u pre-alpha fazi

Roadmap

  1. implementacija jednostavnog bootstrap dizajna
  2. praćenje razvoja mingoparsera i prikaz podataka kako budu dostupni
  3. zapisivanje svih vrijednosti jednom dnevno i grafičko prikazivanje promjene svakog indeksa kroz vrijeme
  4. normaliziranje vremenske promjene indeksa i grafička usporedba trendova indeksa i cijene barela nafte na svjetskom tržištu
  5. pronalaženje front-end developera da predizajnira sajt :-)

Licenca

Kod je licenciran sa GPLv3.