allmannakontoret hem sida
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes/partials
_layouts
_posts
assets
koncept
om_projektet
.gitignore
CNAME
README.md
_config.yml
hem.md
index.md
koncept.md
kontakt.md
om_projektet.md
robots.txt

README.md

Allmänna kontoret

Allmänna kontoret är ett långsiktigt utvecklingsprojekt initierat av Dilettant AB. Projektet syftar till att artikulera en idé om öppna och kostnadsfria arbets- och mötesplatser, där allmänheten ges möjlighet att bedriva arbete och fortbildning.

Vi använder GitHub som plattform för projektets hemsida och till viss del för vår interna kommunikation. Genom att öppna ett konto på GitHub kan du enkelt redigera och föreslå ändringar av allt webbaserat textmaterial och kod.

Läs mer om projektet här