Национална програма "Обучение за ИТ кариера" професия "Приложен програмист"
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

ИТ Кариера

  • Национална програма "Обучение за ИТ кариера"
  • Професия "Приложен програмист"
  • Образователен център: Професионална имназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", гр.Бургас
  • Електронен портал: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Преподавател

Учебен план

  1. Увод в програмирането
  2. Програмиране
  3. Увод в обектно-ориентирано програмиране
  4. Увод в Алгоритмите и структурите от данни
  5. Обектно-ориентирано програмиране
  6. Бази данни

Допълнително информация

Фондация "Софтуерен университет": http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/