Национална програма "Обучение за ИТ кариера" професия "Приложен програмист"
Branch: master
Clone or download
Latest commit 540b4b4 Feb 17, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs
2019.02.02
2019.02.03 Update Feb 17, 2019
2019.02.09
2019.02.10
2019.02.16 - Homework
2019.02.16
2019.02.17 Update Feb 17, 2019
.gitattributes
.gitignore Update Feb 17, 2019
README.md
group.jpg

README.md

Обучителен модул "Програмиране"

 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера"
 • Професия "Приложен програмист"
 • Образователен център: Професионална имназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", гр.Бургас
 • Електронен портал: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Преподавател

Учебна програма

 1. Системи за контрол на версиите
 2. Бройни системи
 3. Типове данни
 4. Масиви и Списъци
 5. Методи и дебъгване
 6. Символни низове
 7. Многомерни масиви
 8. Речници и хеш таблици
 9. Условия на задачи и тестове

Обучаеми

group.jpg