Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (25 sloc) 451 Bytes

Česky

Instalace

Instalace Leonarda do deseti minut !

Pluginy a témata

Pokročilá instalace

Konfigurace

Rychlá konfigurace

Konfigurace

Pokročilé možnosti

Použití

Tvorba první stránky

Přidání widgetu do stránky