Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

fixes #1112 - 'ru' translation for JavaScript

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1778 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 2a6e1ed930fa584d747b6c914f1a39cf05b6b631 1 parent a180f63
authored December 25, 2005
BIN  django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown
110  django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/djangojs.po
... ...
@@ -0,0 +1,110 @@
  1
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  5
+#
  6
+#, fuzzy
  7
+msgid ""
  8
+msgstr ""
  9
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
  10
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11
+"POT-Creation-Date: 2005-12-24 19:24+0300\n"
  12
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  13
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  14
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
  15
+"MIME-Version: 1.0\n"
  16
+"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
  17
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18
+
  19
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
  20
+#, perl-format
  21
+msgid "Available %s"
  22
+msgstr "äÏÓÔÕÐÅÎ %s"
  23
+
  24
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
  25
+msgid "Choose all"
  26
+msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
  27
+
  28
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
  29
+msgid "Add"
  30
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
  31
+
  32
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
  33
+msgid "Remove"
  34
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
  35
+
  36
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
  37
+#, perl-format
  38
+msgid "Chosen %s"
  39
+msgstr "÷ÙÂÒÁÎ %s"
  40
+
  41
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
  42
+msgid "Select your choice(s) and click "
  43
+msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ É ÎÁÖÍÉÔÅ "
  44
+
  45
+#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
  46
+msgid "Clear all"
  47
+msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ×Ó£"
  48
+
  49
+#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:26
  50
+#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
  51
+msgid ""
  52
+"January February March April May June July August September October November "
  53
+"December"
  54
+msgstr "ñÎ×ÁÒØ æÅ×ÒÁÌØ íÁÒÔ áÐÒÅÌØ íÁÊ éÀÎØ éÀÌØ á×ÇÕÓÔ óÅÎÔÑÂÒØ ïËÔÑÂÒØ îÏÑÂÒØ "
  55
+"äÅËÁÂÒØ"
  56
+
  57
+#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
  58
+msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
  59
+msgstr "÷ÏÓËÒÅÓÅÎØÅ ðÏÎÅÄÅÌØÎÉË ÷ÔÏÒÎÉË óÒÅÄÁ þÅÔ×ÅÒÇ ðÑÔÎÉÃÁ óÕÂÂÏÔÁ"
  60
+
  61
+#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
  62
+msgid "S M T W T F S"
  63
+msgstr "÷ ð ÷ ó þ ð ó"
  64
+
  65
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:45
  66
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
  67
+msgid "Now"
  68
+msgstr "óÅÊÞÁÓ"
  69
+
  70
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:48
  71
+msgid "Clock"
  72
+msgstr "þÁÓÙ"
  73
+
  74
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:77
  75
+msgid "Choose a time"
  76
+msgstr "÷ÙÂÉÒÉÔÅ ×ÒÅÍÑ"
  77
+
  78
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
  79
+msgid "Midnight"
  80
+msgstr "ðÏÌÎÏÞØ"
  81
+
  82
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
  83
+msgid "6 a.m."
  84
+msgstr "6 ÞÁÓÏ×"
  85
+
  86
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
  87
+msgid "Noon"
  88
+msgstr "ðÏÌÄÅÎØ"
  89
+
  90
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
  91
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:168
  92
+msgid "Cancel"
  93
+msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
  94
+
  95
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:111
  96
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:162
  97
+msgid "Today"
  98
+msgstr "óÅÇÏÄÎÑ"
  99
+
  100
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:114
  101
+msgid "Calendar"
  102
+msgstr "ëÁÌÅÎÄÁÒØ"
  103
+
  104
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:160
  105
+msgid "Yesterday"
  106
+msgstr "÷ÞÅÒÁ"
  107
+
  108
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:164
  109
+msgid "Tomorrow"
  110
+msgstr "úÁ×ÔÒÁ"

0 notes on commit 2a6e1ed

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.