Permalink
Browse files

fixed broken el_GR translation, thx Jeroen

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2987 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent cac7675 commit 33f805975506fea21e0b1e366ce7e2fddf9319e7 Georg Bauer committed May 26, 2006
View
BIN django/conf/locale/el/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
196 django/conf/locale/el/LC_MESSAGES/django.po
@@ -18,81 +18,81 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
msgid "object ID"
-msgstr "ID áíôéêåéìÝíïõ"
+msgstr "ID αντικειμένου"
#: contrib/comments/models.py:68
msgid "headline"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Επικεφαλίδα"
#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
#: contrib/comments/models.py:167
msgid "comment"
-msgstr "ó÷üëéï"
+msgstr "σχόλιο"
#: contrib/comments/models.py:70
msgid "rating #1"
-msgstr "êáôÜôáîç #1"
+msgstr "κατάταξη #1"
#: contrib/comments/models.py:71
msgid "rating #2"
-msgstr "âáèìïëïãßá #2"
+msgstr "βαθμολογία #2"
#: contrib/comments/models.py:72
msgid "rating #3"
-msgstr "âáèìïëïãßá #3"
+msgstr "βαθμολογία #3"
#: contrib/comments/models.py:73
msgid "rating #4"
-msgstr "âáèìïëïãßá #4"
+msgstr "βαθμολογία #4"
#: contrib/comments/models.py:74
msgid "rating #5"
-msgstr "âáèìïëïãßá #5"
+msgstr "βαθμολογία #5"
#: contrib/comments/models.py:75
msgid "rating #6"
-msgstr "âáèìïëïãßá #6"
+msgstr "βαθμολογία #6"
#: contrib/comments/models.py:76
msgid "rating #7"
-msgstr "âáèìïëïãßá #7"
+msgstr "βαθμολογία #7"
#: contrib/comments/models.py:77
msgid "rating #8"
-msgstr "âáèìïëïãßá #8"
+msgstr "βαθμολογία #8"
#: contrib/comments/models.py:82
msgid "is valid rating"
-msgstr "åßíáé Ýãêõñç âáèìïëïãßá"
+msgstr "είναι έγκυρη βαθμολογία"
#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
msgid "date/time submitted"
-msgstr "çìåñïìçíßá/þñá õðïâïëÞò"
+msgstr "ημερομηνία/ώρα υποβολής"
#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
msgid "is public"
-msgstr "åßíáé äçìüóéï"
+msgstr "είναι δημόσιο"
#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
msgid "IP address"
-msgstr "IP äéåýèõíóç"
+msgstr "IP διεύθυνση"
#: contrib/comments/models.py:86
msgid "is removed"
-msgstr "åßíáé äéåãñáììÝíï"
+msgstr "είναι διεγραμμένο"
#: contrib/comments/models.py:86
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Óçìåéþóôå áõôü ôï êïõôß åÜí ôï ó÷üëéï åßíáé áíÜñìïóôï. ¸íá Áõôü ôï ó÷üëéï "
-"åóâÞóèåé\" ìÞíõìá èá åìöáíéóôåß áíôß áõôïý."
+"Σημειώστε αυτό το κουτί εάν το σχόλιο είναι ανάρμοστο. Ένα Αυτό το σχόλιο "
+"εσβήσθει\" μήνυμα θα εμφανιστεί αντί αυτού."
#: contrib/comments/models.py:91
#, fuzzy
msgid "comments"
-msgstr "ó÷üëéï"
+msgstr "σχόλιο"
#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
msgid "Content object"
@@ -110,38 +110,38 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models.py:168
msgid "person's name"
-msgstr "üíïìá áôüìïõ"
+msgstr "όνομα ατόμου"
#: contrib/comments/models.py:171
msgid "ip address"
-msgstr "ip äéåýèõíóç"
+msgstr "ip διεύθυνση"
#: contrib/comments/models.py:173
msgid "approved by staff"
-msgstr "åãêåêñéìÝíï áðü ôï ðñïóùðéêü"
+msgstr "εγκεκριμένο από το προσωπικό"
#: contrib/comments/models.py:176
#, fuzzy
msgid "free comment"
-msgstr "Åëåýèåñï ó÷üëéï"
+msgstr "Ελεύθερο σχόλιο"
#: contrib/comments/models.py:177
#, fuzzy
msgid "free comments"
-msgstr "Åëåýèåñá ó÷üëéá"
+msgstr "Ελεύθερα σχόλια"
#: contrib/comments/models.py:233
msgid "score"
-msgstr "âáèìïëïãßá"
+msgstr "βαθμολογία"
#: contrib/comments/models.py:234
msgid "score date"
-msgstr "çìåñïìçíßá âáèìïëïãßáò"
+msgstr "ημερομηνία βαθμολογίας"
#: contrib/comments/models.py:237
#, fuzzy
msgid "karma score"
-msgstr "âáèìïëïãßá"
+msgstr "βαθμολογία"
#: contrib/comments/models.py:238
msgid "karma scores"
@@ -159,9 +159,9 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
-"Áõôï ôï ó÷üëéï óçìåéþèåé áðï %(÷ñÞóôç)åò\n"
+"Αυτο το σχόλιο σημειώθει απο %(χρήστη)ες\n"
"\n"
-"%(êåßìåíï)á"
+"%(κείμενο)α"
#: contrib/comments/models.py:265
msgid "flag date"
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models.py:278
msgid "deletion date"
-msgstr "çìåñïìçíßá äéáãñáöÞò"
+msgstr "ημερομηνία διαγραφής"
#: contrib/comments/models.py:280
msgid "moderator deletion"
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/karma.py:19
msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr "Áíþíõìïé ÷ñÞóôåò äÝí ìðïñïýí íá øçöÞóïõí"
+msgstr "Ανώνυμοι χρήστες δέν μπορούν να ψηφήσουν"
#: contrib/comments/views/karma.py:23
msgid "Invalid comment ID"
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/comments.py:28
msgid ""
"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr "ÁõôÞ ç âáèìïëïãßá áðáéôåßôáé åðåéäÞ ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá ìéá âáèìïëïãßá"
+msgstr "Αυτή η βαθμολογία απαιτείται επειδή τουλάχιστον ακόμα μια βαθμολογία"
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/comments.py:193
#: contrib/comments/views/comments.py:284
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "¸íá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá áðáéôïýìåíá ðåäßá äåí õðïâëßèåé"
+msgstr "Ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα πεδία δεν υποβλίθει"
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
@@ -273,11 +273,11 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
msgid "Password:"
-msgstr "Êùäéêüò"
+msgstr "Κωδικός"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Îå÷Üóáôå ôïí êùäéêü óáò;"
+msgstr "Ξεχάσατε τον κωδικό σας;"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
msgid "Comment:"
-msgstr "Ó÷üëéï:"
+msgstr "Σχόλιο:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
@@ -350,31 +350,31 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/filterspecs.py:110
msgid "Today"
-msgstr "ÓÞìåñá"
+msgstr "Σήμερα"
#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Past 7 days"
msgstr ""
#: contrib/admin/filterspecs.py:115
msgid "This month"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíá"
+msgstr "Αυτό το μήνα"
#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "This year"
-msgstr "Áõôü ôï ÷ñüíï"
+msgstr "Αυτό το χρόνο"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "Yes"
-msgstr "Íáß"
+msgstr "Ναί"
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "No"
-msgstr "¼÷é"
+msgstr "Όχι"
#: contrib/admin/filterspecs.py:150
msgid "Unknown"
-msgstr "¢ãíùóôï"
+msgstr "’γνωστο"
#: contrib/admin/models.py:16
msgid "action time"
@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/models.py:22
msgid "change message"
-msgstr "áëëÜîôå ôï ìÞíõìá"
+msgstr "αλλάξτε το μήνυμα"
#: contrib/admin/models.py:25
msgid "log entry"
@@ -406,53 +406,53 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
msgid "All dates"
-msgstr "¼ëåò ïé çìåñïìçíßåò"
+msgstr "Όλες οι ημερομηνίες"
#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá óùóôü üíïìá ÷ñÞóôç êáé êùäéêü. Íá óçìåéùèåß üôé êáé ôá "
-"äýï ðåäßá åßíáé case-sensitive."
+"Παρακαλώ εισάγετε ένα σωστό όνομα χρήστη και κωδικό. Να σημειωθεί ότι και τα "
+"δύο πεδία είναι case-sensitive."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
-msgstr "Óõíäåèåßôå"
+msgstr "Συνδεθείτε"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ îáíáóõíäåèåßôå, ãéáôß ç session óáò Ýëçîå. Ìçí áíçóõ÷åßôå: Ç "
-"submission óáò Ý÷åé áðïèçêåõôåß."
+"Παρακαλώ ξανασυνδεθείτε, γιατί η session σας έληξε. Μην ανησυχείτε: Η "
+"submission σας έχει αποθηκευτεί."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
-"Áð'ïôé öáßíåôáé, ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí Ý÷åé ñõèìéóôåß íá äÝ÷åôáé cookies. "
-"Ðáñáêáëþ åíåñãïðïéåßóôå ôá cookies, îáíáöïñôþóôå áõôÞ ôçí óåëßäá, êáé "
-"äïêéìÜóôå îáíÜ."
+"Απ'οτι φαίνεται, ο φυλλομετρητής σας δεν έχει ρυθμιστεί να δέχεται cookies. "
+"Παρακαλώ ενεργοποιείστε τα cookies, ξαναφορτώστε αυτή την σελίδα, και "
+"δοκιμάστε ξανά."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Ôá ïíüìáôá ôùí ×ñçóôþí äåí ìðïñüõí íá ðåñéÝ÷ïõí ôïí ÷áñáêôÞñá '@'."
+msgstr "Τα ονόματα των Χρηστών δεν μπορόυν να περιέχουν τον χαρακτήρα '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
-"Ç çëåêôñïíéêÞ óáò äéåýèõíóç äåí åßíáé ôï ïíüìá ÷ñÞóôç óáò. ÄïêéìÜóôå '%s' "
-"Ýíáíôé áõôïý."
+"Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν είναι το ονόμα χρήστη σας. Δοκιμάστε '%s' "
+"έναντι αυτού."
#: contrib/admin/views/main.py:226
msgid "Site administration"
-msgstr "Äéá÷åßñéóç ôïõ Äéáäõêôéáêïý ÷þñïõ"
+msgstr "Διαχείριση του Διαδυκτιακού χώρου"
#: contrib/admin/views/main.py:260
#, python-format
@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr "Ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå áêüìá Ýíá %s áðï êÜôù."
+msgstr "Μπορείτε να προσθέσετε ακόμα ένα %s απο κάτω."
#: contrib/admin/views/main.py:290
#, python-format
@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
msgid "and"
-msgstr "êáé"
+msgstr "και"
#: contrib/admin/views/main.py:338
#, python-format
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/main.py:511
msgid "Are you sure?"
-msgstr "Åßóôå óßãïõñïò;"
+msgstr "Είστε σίγουρος;"
#: contrib/admin/views/main.py:533
#, python-format
@@ -551,11 +551,11 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Integer"
-msgstr "ÁêÝñáéïò"
+msgstr "Ακέραιος"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr "Boolean (Åßôå ÁëÞèåéá Þ ØÝìá)"
+msgstr "Boolean (Είτε Αλήθεια ή Ψέμα)"
#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
#, python-format
@@ -568,23 +568,23 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/doc.py:281
msgid "Date (without time)"
-msgstr "Çìåñïìçíßá (÷ùñßò ôçí þñá)"
+msgstr "Ημερομηνία (χωρίς την ώρα)"
#: contrib/admin/views/doc.py:282
msgid "Date (with time)"
-msgstr "Çìåñïìçíßá (ìå ôçí þñá)"
+msgstr "Ημερομηνία (με την ώρα)"
#: contrib/admin/views/doc.py:283
msgid "E-mail address"
-msgstr "ÇëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç"
+msgstr "Ηλεκτρονική διεύθυνση"
#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
msgstr ""
#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "Decimal number"
-msgstr "Äåêáäéêüò áñéèìüò"
+msgstr "Δεκαδικός αριθμός"
#: contrib/admin/views/doc.py:291
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
@@ -596,15 +596,15 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/views/doc.py:293
msgid "Phone number"
-msgstr "Áñéèìüò ôçëåöþíïõ"
+msgstr "Αριθμός τηλεφώνου"
#: contrib/admin/views/doc.py:298
msgid "Text"
-msgstr "Êåßìåíï"
+msgstr "Κείμενο"
#: contrib/admin/views/doc.py:299
msgid "Time"
-msgstr "¿ñá"
+msgstr "Ώρα"
#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
msgid "Change password"
-msgstr "ÁëëáãÞ êùäéêïý"
+msgstr "Αλλαγή κωδικού"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
@@ -675,7 +675,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
msgid "User"
-msgstr "×ñÞóôçò"
+msgstr "Χρήστης"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
msgid "Action"
@@ -693,7 +693,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
-msgstr "Äéá÷åéñéóôÞò éóôïóåëßäáò Django"
+msgstr "Διαχειριστής ιστοσελίδας Django"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
@@ -750,7 +750,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
msgid "My Actions"
-msgstr "Ïé ðñÜîåéò ìïõ"
+msgstr "Οι πράξεις μου"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
msgid "None available"
@@ -767,7 +767,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
msgid "Welcome,"
-msgstr "ÊáëùóÞñèáôå,"
+msgstr "Καλωσήρθατε,"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Íáé, åßìáé óßãïõñïò"
+msgstr "Ναι, είμαι σίγουρος"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
msgid "Save"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
+msgstr "Αποθήκευση"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -850,7 +850,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
msgid "Your password was changed."
-msgstr "Ï êùäßêüò óáò Üëëáîå."
+msgstr "Ο κωδίκός σας άλλαξε."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
msgstr ""
-"Åõ÷áñéóôïýìå ðïõ äéáèÝóáôå ÷ñüíï óôï íá âåëôßùóåôå ôçí éóôïóåëßäá óÞìåñá."
+"Ευχαριστούμε που διαθέσατε χρόνο στο να βελτίωσετε την ιστοσελίδα σήμερα."
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
msgid "Log in again"
@@ -901,11 +901,11 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
-msgstr "Ðáëéüò êùäéêüò:"
+msgstr "Παλιός κωδικός:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
msgid "New password:"
-msgstr "ÍÝïò êùäéêüò:"
+msgstr "Νέος κωδικός:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
msgid "Confirm password:"
@@ -1173,12 +1173,12 @@ msgstr ""
#: contrib/auth/models.py:70
#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "×ñÞóôçò"
+msgstr "Χρήστης"
#: contrib/auth/models.py:71
#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "×ñÞóôçò"
+msgstr "Χρήστης"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1199,15 +1199,15 @@ msgstr ""
#: contrib/auth/models.py:219
#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "áëëÜîôå ôï ìÞíõìá"
+msgstr "αλλάξτε το μήνυμα"
#: contrib/auth/forms.py:30
msgid ""
"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
"required for logging in."
msgstr ""
-"Ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé åíåñãïðïéçìÝíá ôá cookies. Ôá "
-"cookies áðáéôïýíôáé ãéá íá óõíäåèåßôå"
+"Ο φυλλομετρητής σας δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιημένα τα cookies. Τα "
+"cookies απαιτούνται για να συνδεθείτε"
#: contrib/contenttypes/models.py:25
msgid "python model class name"
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr ""
#: utils/dates.py:19
#, fuzzy
msgid "jan"
-msgstr "êáé"
+msgstr "και"
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
@@ -1677,7 +1677,7 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç (URL) %s åßíáé ÷áëáóìÝíç óýíäåóç."
+msgstr "Η διεύθυνση (URL) %s είναι χαλασμένη σύνδεση."
#: core/validators.py:214
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
@@ -1701,7 +1701,7 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå êáé ôá äýï ðåäßá Þ áöÞóôå ôá êáé ôá äýï Üäåéá."
+msgstr "Παρακαλώ συμπληρώστε και τα δύο πεδία ή αφήστε τα και τα δύο άδεια."
#: core/validators.py:282
#, python-format
@@ -1724,7 +1724,7 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:347
msgid "Please enter a valid decimal number."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åßóÜãåôå Ýíáí Ýãêõñï äåêáäßêï áñéèìü."
+msgstr "Παρακαλώ είσάγετε έναν έγκυρο δεκαδίκο αριθμό."
#: core/validators.py:349
#, python-format
@@ -1745,7 +1745,7 @@ msgstr[1] ""
#: core/validators.py:362
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Óéãïõñåõôåßôå üôé ôï áñ÷åßïõ ðïõ áíåâÜæåôå åßíáé %s bytes ôïõëÜ÷éóôïí."
+msgstr "Σιγουρευτείτε ότι το αρχείου που ανεβάζετε είναι %s bytes τουλάχιστον."
#: core/validators.py:363
#, python-format
@@ -1754,11 +1754,11 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:376
msgid "The format for this field is wrong."
-msgstr "Ç äéÜôáîç áõôïý ôïõ ðåäßïõ Ýéíáé ëÜèïò"
+msgstr "Η διάταξη αυτού του πεδίου έιναι λάθος"
#: core/validators.py:391
msgid "This field is invalid."
-msgstr "Áõôü ôï ðåäßï åßíáé Üêõñï"
+msgstr "Αυτό το πεδίο είναι άκυρο"
#: core/validators.py:426
#, python-format
@@ -1836,16 +1836,16 @@ msgstr ""
#: db/models/fields/__init__.py:369
#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Boolean (Åßôå ÁëÞèåéá Þ ØÝìá)"
+msgstr "Boolean (Είτε Αλήθεια ή Ψέμα)"
#: db/models/fields/__init__.py:385
#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Áõôü ôï ðåäßï åßíáé Üêõñï"
+msgstr "Αυτό το πεδίο είναι άκυρο"
#: db/models/fields/__init__.py:562
msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "ÅéóÜãåôå Ýíá Ýãêõñï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Εισάγετε ένα έγκυρο όνομα αρχείου"
#: db/models/fields/related.py:43
#, python-format
@@ -1855,7 +1855,7 @@ msgstr ""
#: db/models/fields/related.py:579
#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
-msgstr "Îå÷ùñßóôå ðïëëáðëÝò ÉDs ìå êüììáôá"
+msgstr "Ξεχωρίστε πολλαπλές ΙDs με κόμματα"
#: db/models/fields/related.py:581
msgid ""
@@ -1904,10 +1904,10 @@ msgstr ""
#: template/defaultfilters.py:379
msgid "yes,no,maybe"
-msgstr "íáß,ü÷é,ßóùò"
+msgstr "ναί,όχι,ίσως"
#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Ó÷üëéï"
+#~ msgstr "Σχόλιο"
#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "Ó÷üëéá"
+#~ msgstr "Σχόλια"

0 comments on commit 33f8059

Please sign in to comment.