Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

fixed broken el_GR translation, thx Jeroen

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2987 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 33f805975506fea21e0b1e366ce7e2fddf9319e7 1 parent cac7675
authored May 26, 2006
BIN  django/conf/locale/el/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
196  django/conf/locale/el/LC_MESSAGES/django.po
@@ -18,81 +18,81 @@ msgstr ""
18 18
 
19 19
 #: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
20 20
 msgid "object ID"
21  
-msgstr "ID áíôéêåéìÝíïõ"
  21
+msgstr "ID αντικειμένου"
22 22
 
23 23
 #: contrib/comments/models.py:68
24 24
 msgid "headline"
25  
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
  25
+msgstr "Επικεφαλίδα"
26 26
 
27 27
 #: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
28 28
 #: contrib/comments/models.py:167
29 29
 msgid "comment"
30  
-msgstr "ó÷üëéï"
  30
+msgstr "σχόλιο"
31 31
 
32 32
 #: contrib/comments/models.py:70
33 33
 msgid "rating #1"
34  
-msgstr "êáôÜôáîç #1"
  34
+msgstr "κατάταξη #1"
35 35
 
36 36
 #: contrib/comments/models.py:71
37 37
 msgid "rating #2"
38  
-msgstr "âáèìïëïãßá #2"
  38
+msgstr "βαθμολογία #2"
39 39
 
40 40
 #: contrib/comments/models.py:72
41 41
 msgid "rating #3"
42  
-msgstr "âáèìïëïãßá #3"
  42
+msgstr "βαθμολογία #3"
43 43
 
44 44
 #: contrib/comments/models.py:73
45 45
 msgid "rating #4"
46  
-msgstr "âáèìïëïãßá #4"
  46
+msgstr "βαθμολογία #4"
47 47
 
48 48
 #: contrib/comments/models.py:74
49 49
 msgid "rating #5"
50  
-msgstr "âáèìïëïãßá #5"
  50
+msgstr "βαθμολογία #5"
51 51
 
52 52
 #: contrib/comments/models.py:75
53 53
 msgid "rating #6"
54  
-msgstr "âáèìïëïãßá #6"
  54
+msgstr "βαθμολογία #6"
55 55
 
56 56
 #: contrib/comments/models.py:76
57 57
 msgid "rating #7"
58  
-msgstr "âáèìïëïãßá #7"
  58
+msgstr "βαθμολογία #7"
59 59
 
60 60
 #: contrib/comments/models.py:77
61 61
 msgid "rating #8"
62  
-msgstr "âáèìïëïãßá #8"
  62
+msgstr "βαθμολογία #8"
63 63
 
64 64
 #: contrib/comments/models.py:82
65 65
 msgid "is valid rating"
66  
-msgstr "åßíáé Ýãêõñç âáèìïëïãßá"
  66
+msgstr "είναι έγκυρη βαθμολογία"
67 67
 
68 68
 #: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
69 69
 msgid "date/time submitted"
70  
-msgstr "çìåñïìçíßá/þñá õðïâïëÞò"
  70
+msgstr "ημερομηνία/ώρα υποβολής"
71 71
 
72 72
 #: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
73 73
 msgid "is public"
74  
-msgstr "åßíáé äçìüóéï"
  74
+msgstr "είναι δημόσιο"
75 75
 
76 76
 #: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
77 77
 msgid "IP address"
78  
-msgstr "IP äéåýèõíóç"
  78
+msgstr "IP διεύθυνση"
79 79
 
80 80
 #: contrib/comments/models.py:86
81 81
 msgid "is removed"
82  
-msgstr "åßíáé äéåãñáììÝíï"
  82
+msgstr "είναι διεγραμμένο"
83 83
 
84 84
 #: contrib/comments/models.py:86
85 85
 msgid ""
86 86
 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
87 87
 "removed\" message will be displayed instead."
88 88
 msgstr ""
89  
-"Óçìåéþóôå áõôü ôï êïõôß åÜí ôï ó÷üëéï åßíáé áíÜñìïóôï. ¸íá Áõôü ôï ó÷üëéï "
90  
-"åóâÞóèåé\" ìÞíõìá èá åìöáíéóôåß áíôß áõôïý."
  89
+"Σημειώστε αυτό το κουτί εάν το σχόλιο είναι ανάρμοστο. Ένα Αυτό το σχόλιο "
  90
+"εσβήσθει\" μήνυμα θα εμφανιστεί αντί αυτού."
91 91
 
92 92
 #: contrib/comments/models.py:91
93 93
 #, fuzzy
94 94
 msgid "comments"
95  
-msgstr "ó÷üëéï"
  95
+msgstr "σχόλιο"
96 96
 
97 97
 #: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
98 98
 msgid "Content object"
@@ -110,38 +110,38 @@ msgstr ""
110 110
 
111 111
 #: contrib/comments/models.py:168
112 112
 msgid "person's name"
113  
-msgstr "üíïìá áôüìïõ"
  113
+msgstr "όνομα ατόμου"
114 114
 
115 115
 #: contrib/comments/models.py:171
116 116
 msgid "ip address"
117  
-msgstr "ip äéåýèõíóç"
  117
+msgstr "ip διεύθυνση"
118 118
 
119 119
 #: contrib/comments/models.py:173
120 120
 msgid "approved by staff"
121  
-msgstr "åãêåêñéìÝíï áðü ôï ðñïóùðéêü"
  121
+msgstr "εγκεκριμένο από το προσωπικό"
122 122
 
123 123
 #: contrib/comments/models.py:176
124 124
 #, fuzzy
125 125
 msgid "free comment"
126  
-msgstr "Åëåýèåñï ó÷üëéï"
  126
+msgstr "Ελεύθερο σχόλιο"
127 127
 
128 128
 #: contrib/comments/models.py:177
129 129
 #, fuzzy
130 130
 msgid "free comments"
131  
-msgstr "Åëåýèåñá ó÷üëéá"
  131
+msgstr "Ελεύθερα σχόλια"
132 132
 
133 133
 #: contrib/comments/models.py:233
134 134
 msgid "score"
135  
-msgstr "âáèìïëïãßá"
  135
+msgstr "βαθμολογία"
136 136
 
137 137
 #: contrib/comments/models.py:234
138 138
 msgid "score date"
139  
-msgstr "çìåñïìçíßá âáèìïëïãßáò"
  139
+msgstr "ημερομηνία βαθμολογίας"
140 140
 
141 141
 #: contrib/comments/models.py:237
142 142
 #, fuzzy
143 143
 msgid "karma score"
144  
-msgstr "âáèìïëïãßá"
  144
+msgstr "βαθμολογία"
145 145
 
146 146
 #: contrib/comments/models.py:238
147 147
 msgid "karma scores"
@@ -159,9 +159,9 @@ msgid ""
159 159
 "\n"
160 160
 "%(text)s"
161 161
 msgstr ""
162  
-"Áõôï ôï ó÷üëéï óçìåéþèåé áðï %(÷ñÞóôç)åò\n"
  162
+"Αυτο το σχόλιο σημειώθει απο %(χρήστη)ες\n"
163 163
 "\n"
164  
-"%(êåßìåíï)á"
  164
+"%(κείμενο)α"
165 165
 
166 166
 #: contrib/comments/models.py:265
167 167
 msgid "flag date"
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr ""
182 182
 
183 183
 #: contrib/comments/models.py:278
184 184
 msgid "deletion date"
185  
-msgstr "çìåñïìçíßá äéáãñáöÞò"
  185
+msgstr "ημερομηνία διαγραφής"
186 186
 
187 187
 #: contrib/comments/models.py:280
188 188
 msgid "moderator deletion"
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr ""
199 199
 
200 200
 #: contrib/comments/views/karma.py:19
201 201
 msgid "Anonymous users cannot vote"
202  
-msgstr "Áíþíõìïé ÷ñÞóôåò äÝí ìðïñïýí íá øçöÞóïõí"
  202
+msgstr "Ανώνυμοι χρήστες δέν μπορούν να ψηφήσουν"
203 203
 
204 204
 #: contrib/comments/views/karma.py:23
205 205
 msgid "Invalid comment ID"
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr ""
212 212
 #: contrib/comments/views/comments.py:28
213 213
 msgid ""
214 214
 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
215  
-msgstr "ÁõôÞ ç âáèìïëïãßá áðáéôåßôáé åðåéäÞ ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá ìéá âáèìïëïãßá"
  215
+msgstr "Αυτή η βαθμολογία απαιτείται επειδή τουλάχιστον ακόμα μια βαθμολογία"
216 216
 
217 217
 #: contrib/comments/views/comments.py:112
218 218
 #, python-format
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr ""
245 245
 #: contrib/comments/views/comments.py:193
246 246
 #: contrib/comments/views/comments.py:284
247 247
 msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
248  
-msgstr "¸íá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá áðáéôïýìåíá ðåäßá äåí õðïâëßèåé"
  248
+msgstr "Ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα πεδία δεν υποβλίθει"
249 249
 
250 250
 #: contrib/comments/views/comments.py:197
251 251
 #: contrib/comments/views/comments.py:286
@@ -273,11 +273,11 @@ msgstr ""
273 273
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
274 274
 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
275 275
 msgid "Password:"
276  
-msgstr "Êùäéêüò"
  276
+msgstr "Κωδικός"
277 277
 
278 278
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
279 279
 msgid "Forgotten your password?"
280  
-msgstr "Îå÷Üóáôå ôïí êùäéêü óáò;"
  280
+msgstr "Ξεχάσατε τον κωδικό σας;"
281 281
 
282 282
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
283 283
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr ""
321 321
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
322 322
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
323 323
 msgid "Comment:"
324  
-msgstr "Ó÷üëéï:"
  324
+msgstr "Σχόλιο:"
325 325
 
326 326
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
327 327
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr ""
350 350
 
351 351
 #: contrib/admin/filterspecs.py:110
352 352
 msgid "Today"
353  
-msgstr "ÓÞìåñá"
  353
+msgstr "Σήμερα"
354 354
 
355 355
 #: contrib/admin/filterspecs.py:113
356 356
 msgid "Past 7 days"
@@ -358,23 +358,23 @@ msgstr ""
358 358
 
359 359
 #: contrib/admin/filterspecs.py:115
360 360
 msgid "This month"
361  
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíá"
  361
+msgstr "Αυτό το μήνα"
362 362
 
363 363
 #: contrib/admin/filterspecs.py:117
364 364
 msgid "This year"
365  
-msgstr "Áõôü ôï ÷ñüíï"
  365
+msgstr "Αυτό το χρόνο"
366 366
 
367 367
 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
368 368
 msgid "Yes"
369  
-msgstr "Íáß"
  369
+msgstr "Ναί"
370 370
 
371 371
 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
372 372
 msgid "No"
373  
-msgstr "¼÷é"
  373
+msgstr "Όχι"
374 374
 
375 375
 #: contrib/admin/filterspecs.py:150
376 376
 msgid "Unknown"
377  
-msgstr "¢ãíùóôï"
  377
+msgstr "’γνωστο"
378 378
 
379 379
 #: contrib/admin/models.py:16
380 380
 msgid "action time"
@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr ""
394 394
 
395 395
 #: contrib/admin/models.py:22
396 396
 msgid "change message"
397  
-msgstr "áëëÜîôå ôï ìÞíõìá"
  397
+msgstr "αλλάξτε το μήνυμα"
398 398
 
399 399
 #: contrib/admin/models.py:25
400 400
 msgid "log entry"
@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr ""
406 406
 
407 407
 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
408 408
 msgid "All dates"
409  
-msgstr "¼ëåò ïé çìåñïìçíßåò"
  409
+msgstr "Όλες οι ημερομηνίες"
410 410
 
411 411
 #: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
412 412
 #: contrib/auth/forms.py:41
@@ -414,45 +414,45 @@ msgid ""
414 414
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
415 415
 "sensitive."
416 416
 msgstr ""
417  
-"Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá óùóôü üíïìá ÷ñÞóôç êáé êùäéêü. Íá óçìåéùèåß üôé êáé ôá "
418  
-"äýï ðåäßá åßíáé case-sensitive."
  417
+"Παρακαλώ εισάγετε ένα σωστό όνομα χρήστη και κωδικό. Να σημειωθεί ότι και τα "
  418
+"δύο πεδία είναι case-sensitive."
419 419
 
420 420
 #: contrib/admin/views/decorators.py:23
421 421
 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
422 422
 msgid "Log in"
423  
-msgstr "Óõíäåèåßôå"
  423
+msgstr "Συνδεθείτε"
424 424
 
425 425
 #: contrib/admin/views/decorators.py:61
426 426
 msgid ""
427 427
 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
428 428
 "submission has been saved."
429 429
 msgstr ""
430  
-"Ðáñáêáëþ îáíáóõíäåèåßôå, ãéáôß ç session óáò Ýëçîå. Ìçí áíçóõ÷åßôå: Ç "
431  
-"submission óáò Ý÷åé áðïèçêåõôåß."
  430
+"Παρακαλώ ξανασυνδεθείτε, γιατί η session σας έληξε. Μην ανησυχείτε: Η "
  431
+"submission σας έχει αποθηκευτεί."
432 432
 
433 433
 #: contrib/admin/views/decorators.py:68
434 434
 msgid ""
435 435
 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
436 436
 "cookies, reload this page, and try again."
437 437
 msgstr ""
438  
-"Áð'ïôé öáßíåôáé, ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí Ý÷åé ñõèìéóôåß íá äÝ÷åôáé cookies. "
439  
-"Ðáñáêáëþ åíåñãïðïéåßóôå ôá cookies, îáíáöïñôþóôå áõôÞ ôçí óåëßäá, êáé "
440  
-"äïêéìÜóôå îáíÜ."
  438
+"Απ'οτι φαίνεται, ο φυλλομετρητής σας δεν έχει ρυθμιστεί να δέχεται cookies. "
  439
+"Παρακαλώ ενεργοποιείστε τα cookies, ξαναφορτώστε αυτή την σελίδα, και "
  440
+"δοκιμάστε ξανά."
441 441
 
442 442
 #: contrib/admin/views/decorators.py:82
443 443
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
444  
-msgstr "Ôá ïíüìáôá ôùí ×ñçóôþí äåí ìðïñüõí íá ðåñéÝ÷ïõí ôïí ÷áñáêôÞñá '@'."
  444
+msgstr "Τα ονόματα των Χρηστών δεν μπορόυν να περιέχουν τον χαρακτήρα '@'."
445 445
 
446 446
 #: contrib/admin/views/decorators.py:84
447 447
 #, python-format
448 448
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
449 449
 msgstr ""
450  
-"Ç çëåêôñïíéêÞ óáò äéåýèõíóç äåí åßíáé ôï ïíüìá ÷ñÞóôç óáò. ÄïêéìÜóôå '%s' "
451  
-"Ýíáíôé áõôïý."
  450
+"Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν είναι το ονόμα χρήστη σας. Δοκιμάστε '%s' "
  451
+"έναντι αυτού."
452 452
 
453 453
 #: contrib/admin/views/main.py:226
454 454
 msgid "Site administration"
455  
-msgstr "Äéá÷åßñéóç ôïõ Äéáäõêôéáêïý ÷þñïõ"
  455
+msgstr "Διαχείριση του Διαδυκτιακού χώρου"
456 456
 
457 457
 #: contrib/admin/views/main.py:260
458 458
 #, python-format
@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr ""
466 466
 #: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
467 467
 #, python-format
468 468
 msgid "You may add another %s below."
469  
-msgstr "Ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå áêüìá Ýíá %s áðï êÜôù."
  469
+msgstr "Μπορείτε να προσθέσετε ακόμα ένα %s απο κάτω."
470 470
 
471 471
 #: contrib/admin/views/main.py:290
472 472
 #, python-format
@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr ""
481 481
 #: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
482 482
 #: contrib/admin/views/main.py:340
483 483
 msgid "and"
484  
-msgstr "êáé"
  484
+msgstr "και"
485 485
 
486 486
 #: contrib/admin/views/main.py:338
487 487
 #, python-format
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr ""
530 530
 
531 531
 #: contrib/admin/views/main.py:511
532 532
 msgid "Are you sure?"
533  
-msgstr "Åßóôå óßãïõñïò;"
  533
+msgstr "Είστε σίγουρος;"
534 534
 
535 535
 #: contrib/admin/views/main.py:533
536 536
 #, python-format
@@ -551,11 +551,11 @@ msgstr ""
551 551
 #: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
552 552
 #: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
553 553
 msgid "Integer"
554  
-msgstr "ÁêÝñáéïò"
  554
+msgstr "Ακέραιος"
555 555
 
556 556
 #: contrib/admin/views/doc.py:278
557 557
 msgid "Boolean (Either True or False)"
558  
-msgstr "Boolean (Åßôå ÁëÞèåéá Þ ØÝìá)"
  558
+msgstr "Boolean (Είτε Αλήθεια ή Ψέμα)"
559 559
 
560 560
 #: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
561 561
 #, python-format
@@ -568,15 +568,15 @@ msgstr ""
568 568
 
569 569
 #: contrib/admin/views/doc.py:281
570 570
 msgid "Date (without time)"
571  
-msgstr "Çìåñïìçíßá (÷ùñßò ôçí þñá)"
  571
+msgstr "Ημερομηνία (χωρίς την ώρα)"
572 572
 
573 573
 #: contrib/admin/views/doc.py:282
574 574
 msgid "Date (with time)"
575  
-msgstr "Çìåñïìçíßá (ìå ôçí þñá)"
  575
+msgstr "Ημερομηνία (με την ώρα)"
576 576
 
577 577
 #: contrib/admin/views/doc.py:283
578 578
 msgid "E-mail address"
579  
-msgstr "ÇëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç"
  579
+msgstr "Ηλεκτρονική διεύθυνση"
580 580
 
581 581
 #: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
582 582
 msgid "File path"
@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr ""
584 584
 
585 585
 #: contrib/admin/views/doc.py:285
586 586
 msgid "Decimal number"
587  
-msgstr "Äåêáäéêüò áñéèìüò"
  587
+msgstr "Δεκαδικός αριθμός"
588 588
 
589 589
 #: contrib/admin/views/doc.py:291
590 590
 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
@@ -596,15 +596,15 @@ msgstr ""
596 596
 
597 597
 #: contrib/admin/views/doc.py:293
598 598
 msgid "Phone number"
599  
-msgstr "Áñéèìüò ôçëåöþíïõ"
  599
+msgstr "Αριθμός τηλεφώνου"
600 600
 
601 601
 #: contrib/admin/views/doc.py:298
602 602
 msgid "Text"
603  
-msgstr "Êåßìåíï"
  603
+msgstr "Κείμενο"
604 604
 
605 605
 #: contrib/admin/views/doc.py:299
606 606
 msgid "Time"
607  
-msgstr "¿ñá"
  607
+msgstr "Ώρα"
608 608
 
609 609
 #: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
610 610
 msgid "URL"
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr ""
647 647
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
648 648
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
649 649
 msgid "Change password"
650  
-msgstr "ÁëëáãÞ êùäéêïý"
  650
+msgstr "Αλλαγή κωδικού"
651 651
 
652 652
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
653 653
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
@@ -675,7 +675,7 @@ msgstr ""
675 675
 
676 676
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
677 677
 msgid "User"
678  
-msgstr "×ñÞóôçò"
  678
+msgstr "Χρήστης"
679 679
 
680 680
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
681 681
 msgid "Action"
@@ -693,7 +693,7 @@ msgstr ""
693 693
 
694 694
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
695 695
 msgid "Django site admin"
696  
-msgstr "Äéá÷åéñéóôÞò éóôïóåëßäáò Django"
  696
+msgstr "Διαχειριστής ιστοσελίδας Django"
697 697
 
698 698
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
699 699
 msgid "Django administration"
@@ -750,7 +750,7 @@ msgstr ""
750 750
 
751 751
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
752 752
 msgid "My Actions"
753  
-msgstr "Ïé ðñÜîåéò ìïõ"
  753
+msgstr "Οι πράξεις μου"
754 754
 
755 755
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
756 756
 msgid "None available"
@@ -767,7 +767,7 @@ msgstr ""
767 767
 
768 768
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
769 769
 msgid "Welcome,"
770  
-msgstr "ÊáëùóÞñèáôå,"
  770
+msgstr "Καλωσήρθατε,"
771 771
 
772 772
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
773 773
 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr ""
791 791
 
792 792
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
793 793
 msgid "Yes, I'm sure"
794  
-msgstr "Íáé, åßìáé óßãïõñïò"
  794
+msgstr "Ναι, είμαι σίγουρος"
795 795
 
796 796
 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
797 797
 #, python-format
@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr ""
834 834
 
835 835
 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
836 836
 msgid "Save"
837  
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
  837
+msgstr "Αποθήκευση"
838 838
 
839 839
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
840 840
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -850,7 +850,7 @@ msgstr ""
850 850
 
851 851
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
852 852
 msgid "Your password was changed."
853  
-msgstr "Ï êùäßêüò óáò Üëëáîå."
  853
+msgstr "Ο κωδίκός σας άλλαξε."
854 854
 
855 855
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
856 856
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr ""
876 876
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
877 877
 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
878 878
 msgstr ""
879  
-"Åõ÷áñéóôïýìå ðïõ äéáèÝóáôå ÷ñüíï óôï íá âåëôßùóåôå ôçí éóôïóåëßäá óÞìåñá."
  879
+"Ευχαριστούμε που διαθέσατε χρόνο στο να βελτίωσετε την ιστοσελίδα σήμερα."
880 880
 
881 881
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
882 882
 msgid "Log in again"
@@ -901,11 +901,11 @@ msgstr ""
901 901
 
902 902
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
903 903
 msgid "Old password:"
904  
-msgstr "Ðáëéüò êùäéêüò:"
  904
+msgstr "Παλιός κωδικός:"
905 905
 
906 906
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
907 907
 msgid "New password:"
908  
-msgstr "ÍÝïò êùäéêüò:"
  908
+msgstr "Νέος κωδικός:"
909 909
 
910 910
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
911 911
 msgid "Confirm password:"
@@ -1173,12 +1173,12 @@ msgstr ""
1173 1173
 #: contrib/auth/models.py:70
1174 1174
 #, fuzzy
1175 1175
 msgid "user"
1176  
-msgstr "×ñÞóôçò"
  1176
+msgstr "Χρήστης"
1177 1177
 
1178 1178
 #: contrib/auth/models.py:71
1179 1179
 #, fuzzy
1180 1180
 msgid "users"
1181  
-msgstr "×ñÞóôçò"
  1181
+msgstr "Χρήστης"
1182 1182
 
1183 1183
 #: contrib/auth/models.py:76
1184 1184
 msgid "Personal info"
@@ -1199,15 +1199,15 @@ msgstr ""
1199 1199
 #: contrib/auth/models.py:219
1200 1200
 #, fuzzy
1201 1201
 msgid "message"
1202  
-msgstr "áëëÜîôå ôï ìÞíõìá"
  1202
+msgstr "αλλάξτε το μήνυμα"
1203 1203
 
1204 1204
 #: contrib/auth/forms.py:30
1205 1205
 msgid ""
1206 1206
 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1207 1207
 "required for logging in."
1208 1208
 msgstr ""
1209  
-"Ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé åíåñãïðïéçìÝíá ôá cookies. Ôá "
1210  
-"cookies áðáéôïýíôáé ãéá íá óõíäåèåßôå"
  1209
+"Ο φυλλομετρητής σας δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιημένα τα cookies. Τα "
  1210
+"cookies απαιτούνται για να συνδεθείτε"
1211 1211
 
1212 1212
 #: contrib/contenttypes/models.py:25
1213 1213
 msgid "python model class name"
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr ""
1348 1348
 #: utils/dates.py:19
1349 1349
 #, fuzzy
1350 1350
 msgid "jan"
1351  
-msgstr "êáé"
  1351
+msgstr "και"
1352 1352
 
1353 1353
 #: utils/dates.py:19
1354 1354
 msgid "feb"
@@ -1677,7 +1677,7 @@ msgstr ""
1677 1677
 #: core/validators.py:206 core/validators.py:208
1678 1678
 #, python-format
1679 1679
 msgid "The URL %s is a broken link."
1680  
-msgstr "Ç äéåýèõíóç (URL) %s åßíáé ÷áëáóìÝíç óýíäåóç."
  1680
+msgstr "Η διεύθυνση (URL) %s είναι χαλασμένη σύνδεση."
1681 1681
 
1682 1682
 #: core/validators.py:214
1683 1683
 msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
@@ -1701,7 +1701,7 @@ msgstr ""
1701 1701
 
1702 1702
 #: core/validators.py:264 core/validators.py:275
1703 1703
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1704  
-msgstr "Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå êáé ôá äýï ðåäßá Þ áöÞóôå ôá êáé ôá äýï Üäåéá."
  1704
+msgstr "Παρακαλώ συμπληρώστε και τα δύο πεδία ή αφήστε τα και τα δύο άδεια."
1705 1705
 
1706 1706
 #: core/validators.py:282
1707 1707
 #, python-format
@@ -1724,7 +1724,7 @@ msgstr ""
1724 1724
 
1725 1725
 #: core/validators.py:347
1726 1726
 msgid "Please enter a valid decimal number."
1727  
-msgstr "Ðáñáêáëþ åßóÜãåôå Ýíáí Ýãêõñï äåêáäßêï áñéèìü."
  1727
+msgstr "Παρακαλώ είσάγετε έναν έγκυρο δεκαδίκο αριθμό."
1728 1728
 
1729 1729
 #: core/validators.py:349
1730 1730
 #, python-format
@@ -1745,7 +1745,7 @@ msgstr[1] ""
1745 1745
 #: core/validators.py:362
1746 1746
 #, python-format
1747 1747
 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1748  
-msgstr "Óéãïõñåõôåßôå üôé ôï áñ÷åßïõ ðïõ áíåâÜæåôå åßíáé %s bytes ôïõëÜ÷éóôïí."
  1748
+msgstr "Σιγουρευτείτε ότι το αρχείου που ανεβάζετε είναι %s bytes τουλάχιστον."
1749 1749
 
1750 1750
 #: core/validators.py:363
1751 1751
 #, python-format
@@ -1754,11 +1754,11 @@ msgstr ""
1754 1754
 
1755 1755
 #: core/validators.py:376
1756 1756
 msgid "The format for this field is wrong."
1757  
-msgstr "Ç äéÜôáîç áõôïý ôïõ ðåäßïõ Ýéíáé ëÜèïò"
  1757
+msgstr "Η διάταξη αυτού του πεδίου έιναι λάθος"
1758 1758
 
1759 1759
 #: core/validators.py:391
1760 1760
 msgid "This field is invalid."
1761  
-msgstr "Áõôü ôï ðåäßï åßíáé Üêõñï"
  1761
+msgstr "Αυτό το πεδίο είναι άκυρο"
1762 1762
 
1763 1763
 #: core/validators.py:426
1764 1764
 #, python-format
@@ -1836,16 +1836,16 @@ msgstr ""
1836 1836
 #: db/models/fields/__init__.py:369
1837 1837
 #, fuzzy
1838 1838
 msgid "This value must be either True or False."
1839  
-msgstr "Boolean (Åßôå ÁëÞèåéá Þ ØÝìá)"
  1839
+msgstr "Boolean (Είτε Αλήθεια ή Ψέμα)"
1840 1840
 
1841 1841
 #: db/models/fields/__init__.py:385
1842 1842
 #, fuzzy
1843 1843
 msgid "This field cannot be null."
1844  
-msgstr "Áõôü ôï ðåäßï åßíáé Üêõñï"
  1844
+msgstr "Αυτό το πεδίο είναι άκυρο"
1845 1845
 
1846 1846
 #: db/models/fields/__init__.py:562
1847 1847
 msgid "Enter a valid filename."
1848  
-msgstr "ÅéóÜãåôå Ýíá Ýãêõñï üíïìá áñ÷åßïõ"
  1848
+msgstr "Εισάγετε ένα έγκυρο όνομα αρχείου"
1849 1849
 
1850 1850
 #: db/models/fields/related.py:43
1851 1851
 #, python-format
@@ -1855,7 +1855,7 @@ msgstr ""
1855 1855
 #: db/models/fields/related.py:579
1856 1856
 #, fuzzy
1857 1857
 msgid "Separate multiple IDs with commas."
1858  
-msgstr "Îå÷ùñßóôå ðïëëáðëÝò ÉDs ìå êüììáôá"
  1858
+msgstr "Ξεχωρίστε πολλαπλές ΙDs με κόμματα"
1859 1859
 
1860 1860
 #: db/models/fields/related.py:581
1861 1861
 msgid ""
@@ -1904,10 +1904,10 @@ msgstr ""
1904 1904
 
1905 1905
 #: template/defaultfilters.py:379
1906 1906
 msgid "yes,no,maybe"
1907  
-msgstr "íáß,ü÷é,ßóùò"
  1907
+msgstr "ναί,όχι,ίσως"
1908 1908
 
1909 1909
 #~ msgid "Comment"
1910  
-#~ msgstr "Ó÷üëéï"
  1910
+#~ msgstr "Σχόλιο"
1911 1911
 
1912 1912
 #~ msgid "Comments"
1913  
-#~ msgstr "Ó÷üëéá"
  1913
+#~ msgstr "Σχόλια"

0 notes on commit 33f8059

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.