Permalink
Browse files

Fixed indentation introduced in r16706.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@16713 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 3256862 commit 3a2e15abd9b6949fc24d83ee6b85371beae498ec @jezdez jezdez committed Aug 30, 2011
Showing with 464 additions and 463 deletions.
  1. +464 −463 django/contrib/localflavor/si/si_postalcodes.py
View
927 django/contrib/localflavor/si/si_postalcodes.py
@@ -1,468 +1,469 @@
# *-* coding: utf-8 *-*
SI_POSTALCODES = [
- (1000, u'Ljubljana'),
- (1215, u'Medvode'),
- (1216, u'Smlednik'),
- (1217, u'Vodice'),
- (1218, u'Komenda'),
- (1219, u'Laze v Tuhinju'),
- (1221, u'Motnik'),
- (1222, u'Trojane'),
- (1223, u'Blagovica'),
- (1225, u'Lukovica'),
- (1230, u'Dom\u017eale'),
- (1233, u'Dob'),
- (1234, u'Menge\u0161'),
- (1235, u'Radomlje'),
- (1236, u'Trzin'),
- (1241, u'Kamnik'),
- (1242, u'Stahovica'),
- (1251, u'Morav\u010de'),
- (1252, u'Va\u010de'),
- (1262, u'Dol pri Ljubljani'),
- (1270, u'Litija'),
- (1272, u'Pol\u0161nik'),
- (1273, u'Dole pri Litiji'),
- (1274, u'Gabrovka'),
- (1275, u'\u0160martno pri Litiji'),
- (1276, u'Primskovo'),
- (1281, u'Kresnice'),
- (1282, u'Sava'),
- (1290, u'Grosuplje'),
- (1291, u'\u0160kofljica'),
- (1292, u'Ig'),
- (1293, u'\u0160marje - Sap'),
- (1294, u'Vi\u0161nja Gora'),
- (1295, u'Ivan\u010dna Gorica'),
- (1296, u'\u0160entvid pri Sti\u010dni'),
- (1301, u'Krka'),
- (1303, u'Zagradec'),
- (1310, u'Ribnica'),
- (1311, u'Turjak'),
- (1312, u'Videm - Dobrepolje'),
- (1313, u'Struge'),
- (1314, u'Rob'),
- (1315, u'Velike La\u0161\u010de'),
- (1316, u'Ortnek'),
- (1317, u'Sodra\u017eica'),
- (1318, u'Lo\u0161ki Potok'),
- (1319, u'Draga'),
- (1330, u'Ko\u010devje'),
- (1331, u'Dolenja vas'),
- (1332, u'Stara Cerkev'),
- (1336, u'Kostel'),
- (1337, u'Osilnica'),
- (1338, u'Ko\u010devska Reka'),
- (1351, u'Brezovica pri Ljubljani'),
- (1352, u'Preserje'),
- (1353, u'Borovnica'),
- (1354, u'Horjul'),
- (1355, u'Polhov Gradec'),
- (1356, u'Dobrova'),
- (1357, u'Notranje Gorice'),
- (1358, u'Log pri Brezovici'),
- (1360, u'Vrhnika'),
- (1370, u'Logatec'),
- (1372, u'Hotedr\u0161ica'),
- (1373, u'Rovte'),
- (1380, u'Cerknica'),
- (1381, u'Rakek'),
- (1382, u'Begunje pri Cerknici'),
- (1384, u'Grahovo'),
- (1385, u'Nova vas'),
- (1386, u'Stari trg pri Lo\u017eu'),
- (1410, u'Zagorje ob Savi'),
- (1411, u'Izlake'),
- (1412, u'Kisovec'),
- (1413, u'\u010cem\u0161enik'),
- (1414, u'Podkum'),
- (1420, u'Trbovlje'),
- (1423, u'Dobovec'),
- (1430, u'Hrastnik'),
- (1431, u'Dol pri Hrastniku'),
- (1432, u'Zidani Most'),
- (1433, u'Rade\u010de'),
- (1434, u'Loka pri Zidanem Mostu'),
- (2000, u'Maribor'),
- (2201, u'Zgornja Kungota'),
- (2204, u'Miklav\u017e na Dravskem polju'),
- (2205, u'Star\u0161e'),
- (2206, u'Marjeta na Dravskem polju'),
- (2208, u'Pohorje'),
- (2211, u'Pesnica pri Mariboru'),
- (2212, u'\u0160entilj v Slovenskih goricah'),
- (2213, u'Zgornja Velka'),
- (2214, u'Sladki vrh'),
- (2215, u'Cer\u0161ak'),
- (2221, u'Jarenina'),
- (2222, u'Jakobski Dol'),
- (2223, u'Jurovski Dol'),
- (2229, u'Male\u010dnik'),
- (2230, u'Lenart v Slovenskih goricah'),
- (2231, u'Pernica'),
- (2232, u'Voli\u010dina'),
- (2233, u'Sveta Ana v Slovenskih goricah'),
- (2234, u'Benedikt'),
- (2235, u'Sveta Trojica v Slovenskih goricah'),
- (2236, u'Cerkvenjak'),
- (2241, u'Spodnji Duplek'),
- (2242, u'Zgornja Korena'),
- (2250, u'Ptuj'),
- (2252, u'Dornava'),
- (2253, u'Destrnik'),
- (2254, u'Trnovska vas'),
- (2255, u'Vitomarci'),
- (2256, u'Jur\u0161inci'),
- (2257, u'Polen\u0161ak'),
- (2258, u'Sveti Toma\u017e'),
- (2259, u'Ivanjkovci'),
- (2270, u'Ormo\u017e'),
- (2272, u'Gori\u0161nica'),
- (2273, u'Podgorci'),
- (2274, u'Velika Nedelja'),
- (2275, u'Miklav\u017e pri Ormo\u017eu'),
- (2276, u'Kog'),
- (2277, u'Sredi\u0161\u010de ob Dravi'),
- (2281, u'Markovci'),
- (2282, u'Cirkulane'),
- (2283, u'Zavr\u010d'),
- (2284, u'Videm pri Ptuju'),
- (2285, u'Zgornji Leskovec'),
- (2286, u'Podlehnik'),
- (2287, u'\u017detale'),
- (2288, u'Hajdina'),
- (2289, u'Stoperce'),
- (2310, u'Slovenska Bistrica'),
- (2311, u'Ho\u010de'),
- (2312, u'Orehova vas'),
- (2313, u'Fram'),
- (2314, u'Zgornja Polskava'),
- (2315, u'\u0160martno na Pohorju'),
- (2316, u'Zgornja Lo\u017enica'),
- (2317, u'Oplotnica'),
- (2318, u'Laporje'),
- (2319, u'Polj\u010dane'),
- (2321, u'Makole'),
- (2322, u'Maj\u0161perk'),
- (2323, u'Ptujska Gora'),
- (2324, u'Lovrenc na Dravskem polju'),
- (2325, u'Kidri\u010devo'),
- (2326, u'Cirkovce'),
- (2327, u'Ra\u010de'),
- (2331, u'Pragersko'),
- (2341, u'Limbu\u0161'),
- (2342, u'Ru\u0161e'),
- (2343, u'Fala'),
- (2344, u'Lovrenc na Pohorju'),
- (2345, u'Bistrica ob Dravi'),
- (2351, u'Kamnica'),
- (2352, u'Selnica ob Dravi'),
- (2353, u'Sv. Duh na Ostrem Vrhu'),
- (2354, u'Bresternica'),
- (2360, u'Radlje ob Dravi'),
- (2361, u'O\u017ebalt'),
- (2362, u'Kapla'),
- (2363, u'Podvelka'),
- (2364, u'Ribnica na Pohorju'),
- (2365, u'Vuhred'),
- (2366, u'Muta'),
- (2367, u'Vuzenica'),
- (2370, u'Dravograd'),
- (2371, u'Trbonje'),
- (2372, u'Libeli\u010de'),
- (2373, u'\u0160entjan\u017e pri Dravogradu'),
- (2380, u'Slovenj Gradec'),
- (2381, u'Podgorje pri Slovenj Gradcu'),
- (2382, u'Mislinja'),
- (2383, u'\u0160martno pri Slovenj Gradcu'),
- (2390, u'Ravne na Koro\u0161kem'),
- (2391, u'Prevalje'),
- (2392, u'Me\u017eica'),
- (2393, u'\u010crna na Koro\u0161kem'),
- (2394, u'Kotlje'),
- (3000, u'Celje'),
- (3201, u'\u0160martno v Ro\u017eni dolini'),
- (3202, u'Ljube\u010dna'),
- (3203, u'Nova Cerkev'),
- (3204, u'Dobrna'),
- (3205, u'Vitanje'),
- (3206, u'Stranice'),
- (3210, u'Slovenske Konjice'),
- (3211, u'\u0160kofja vas'),
- (3212, u'Vojnik'),
- (3213, u'Frankolovo'),
- (3214, u'Zre\u010de'),
- (3215, u'Lo\u010de'),
- (3220, u'\u0160tore'),
- (3221, u'Teharje'),
- (3222, u'Dramlje'),
- (3223, u'Loka pri \u017dusmu'),
- (3224, u'Dobje pri Planini'),
- (3225, u'Planina pri Sevnici'),
- (3230, u'\u0160entjur'),
- (3231, u'Grobelno'),
- (3232, u'Ponikva'),
- (3233, u'Kalobje'),
- (3240, u'\u0160marje pri Jel\u0161ah'),
- (3241, u'Podplat'),
- (3250, u'Roga\u0161ka Slatina'),
- (3252, u'Rogatec'),
- (3253, u'Pristava pri Mestinju'),
- (3254, u'Pod\u010detrtek'),
- (3255, u'Bu\u010de'),
- (3256, u'Bistrica ob Sotli'),
- (3257, u'Podsreda'),
- (3260, u'Kozje'),
- (3261, u'Lesi\u010dno'),
- (3262, u'Prevorje'),
- (3263, u'Gorica pri Slivnici'),
- (3264, u'Sveti \u0160tefan'),
- (3270, u'La\u0161ko'),
- (3271, u'\u0160entrupert'),
- (3272, u'Rimske Toplice'),
- (3273, u'Jurklo\u0161ter'),
- (3301, u'Petrov\u010de'),
- (3302, u'Gri\u017ee'),
- (3303, u'Gomilsko'),
- (3304, u'Tabor'),
- (3305, u'Vransko'),
- (3310, u'\u017dalec'),
- (3311, u'\u0160empeter v Savinjski dolini'),
- (3312, u'Prebold'),
- (3313, u'Polzela'),
- (3314, u'Braslov\u010de'),
- (3320, u'Velenje - dostava'),
- (3322, u'Velenje - po\u0161tni predali'),
- (3325, u'\u0160o\u0161tanj'),
- (3326, u'Topol\u0161ica'),
- (3327, u'\u0160martno ob Paki'),
- (3330, u'Mozirje'),
- (3331, u'Nazarje'),
- (3332, u'Re\u010dica ob Savinji'),
- (3333, u'Ljubno ob Savinji'),
- (3334, u'Lu\u010de'),
- (3335, u'Sol\u010dava'),
- (3341, u'\u0160martno ob Dreti'),
- (3342, u'Gornji Grad'),
- (4000, u'Kranj'),
- (4201, u'Zgornja Besnica'),
- (4202, u'Naklo'),
- (4203, u'Duplje'),
- (4204, u'Golnik'),
- (4205, u'Preddvor'),
- (4206, u'Zgornje Jezersko'),
- (4207, u'Cerklje na Gorenjskem'),
- (4208, u'\u0160en\u010dur'),
- (4209, u'\u017dabnica'),
- (4210, u'Brnik - aerodrom'),
- (4211, u'Mav\u010di\u010de'),
- (4212, u'Visoko'),
- (4220, u'\u0160kofja Loka'),
- (4223, u'Poljane nad \u0160kofjo Loko'),
- (4224, u'Gorenja vas'),
- (4225, u'Sovodenj'),
- (4226, u'\u017diri'),
- (4227, u'Selca'),
- (4228, u'\u017delezniki'),
- (4229, u'Sorica'),
- (4240, u'Radovljica'),
- (4243, u'Brezje'),
- (4244, u'Podnart'),
- (4245, u'Kropa'),
- (4246, u'Kamna Gorica'),
- (4247, u'Zgornje Gorje'),
- (4248, u'Lesce'),
- (4260, u'Bled'),
- (4263, u'Bohinjska Bela'),
- (4264, u'Bohinjska Bistrica'),
- (4265, u'Bohinjsko jezero'),
- (4267, u'Srednja vas v Bohinju'),
- (4270, u'Jesenice'),
- (4273, u'Blejska Dobrava'),
- (4274, u'\u017dirovnica'),
- (4275, u'Begunje na Gorenjskem'),
- (4276, u'Hru\u0161ica'),
- (4280, u'Kranjska Gora'),
- (4281, u'Mojstrana'),
- (4282, u'Gozd Martuljek'),
- (4283, u'Rate\u010de - Planica'),
- (4290, u'Tr\u017ei\u010d'),
- (4294, u'Kri\u017ee'),
- (5000, u'Nova Gorica'),
- (5210, u'Deskle'),
- (5211, u'Kojsko'),
- (5212, u'Dobrovo v Brdih'),
- (5213, u'Kanal'),
- (5214, u'Kal nad Kanalom'),
- (5215, u'Ro\u010dinj'),
- (5216, u'Most na So\u010di'),
- (5220, u'Tolmin'),
- (5222, u'Kobarid'),
- (5223, u'Breginj'),
- (5224, u'Srpenica'),
- (5230, u'Bovec'),
- (5231, u'Log pod Mangartom'),
- (5232, u'So\u010da'),
- (5242, u'Grahovo ob Ba\u010di'),
- (5243, u'Podbrdo'),
- (5250, u'Solkan'),
- (5251, u'Grgar'),
- (5252, u'Trnovo pri Gorici'),
- (5253, u'\u010cepovan'),
- (5261, u'\u0160empas'),
- (5262, u'\u010crni\u010de'),
- (5263, u'Dobravlje'),
- (5270, u'Ajdov\u0161\u010dina'),
- (5271, u'Vipava'),
- (5272, u'Podnanos'),
- (5273, u'Col'),
- (5274, u'\u010crni Vrh nad Idrijo'),
- (5275, u'Godovi\u010d'),
- (5280, u'Idrija'),
- (5281, u'Spodnja Idrija'),
- (5282, u'Cerkno'),
- (5283, u'Slap ob Idrijci'),
- (5290, u'\u0160empeter pri Gorici'),
- (5291, u'Miren'),
- (5292, u'Ren\u010de'),
- (5293, u'Vol\u010dja Draga'),
- (5294, u'Dornberk'),
- (5295, u'Branik'),
- (5296, u'Kostanjevica na Krasu'),
- (5297, u'Prva\u010dina'),
- (6000, u'Koper'),
- (6210, u'Se\u017eana'),
- (6215, u'Diva\u010da'),
- (6216, u'Podgorje'),
- (6217, u'Vremski Britof'),
- (6219, u'Lokev'),
- (6221, u'Dutovlje'),
- (6222, u'\u0160tanjel'),
- (6223, u'Komen'),
- (6224, u'Seno\u017ee\u010de'),
- (6225, u'Hru\u0161evje'),
- (6230, u'Postojna'),
- (6232, u'Planina'),
- (6240, u'Kozina'),
- (6242, u'Materija'),
- (6243, u'Obrov'),
- (6244, u'Podgrad'),
- (6250, u'Ilirska Bistrica'),
- (6251, u'Ilirska Bistrica - Trnovo'),
- (6253, u'Kne\u017eak'),
- (6254, u'Jel\u0161ane'),
- (6255, u'Prem'),
- (6256, u'Ko\u0161ana'),
- (6257, u'Pivka'),
- (6258, u'Prestranek'),
- (6271, u'Dekani'),
- (6272, u'Gra\u010di\u0161\u010de'),
- (6273, u'Marezige'),
- (6274, u'\u0160marje'),
- (6275, u'\u010crni Kal'),
- (6276, u'Pobegi'),
- (6280, u'Ankaran - Ancarano'),
- (6281, u'\u0160kofije'),
- (6310, u'Izola - Isola'),
- (6320, u'Portoro\u017e - Portorose'),
- (6330, u'Piran - Pirano'),
- (6333, u'Se\u010dovlje - Sicciole'),
- (8000, u'Novo mesto'),
- (8210, u'Trebnje'),
- (8211, u'Dobrni\u010d'),
- (8212, u'Velika Loka'),
- (8213, u'Veliki Gaber'),
- (8216, u'Mirna Pe\u010d'),
- (8220, u'\u0160marje\u0161ke Toplice'),
- (8222, u'Oto\u010dec'),
- (8230, u'Mokronog'),
- (8231, u'Trebelno'),
- (8232, u'\u0160entrupert'),
- (8233, u'Mirna'),
- (8250, u'Bre\u017eice'),
- (8251, u'\u010cate\u017e ob Savi'),
- (8253, u'Arti\u010de'),
- (8254, u'Globoko'),
- (8255, u'Pi\u0161ece'),
- (8256, u'Sromlje'),
- (8257, u'Dobova'),
- (8258, u'Kapele'),
- (8259, u'Bizeljsko'),
- (8261, u'Jesenice na Dolenjskem'),
- (8262, u'Kr\u0161ka vas'),
- (8263, u'Cerklje ob Krki'),
- (8270, u'Kr\u0161ko'),
- (8272, u'Zdole'),
- (8273, u'Leskovec pri Kr\u0161kem'),
- (8274, u'Raka'),
- (8275, u'\u0160kocjan'),
- (8276, u'Bu\u010dka'),
- (8280, u'Brestanica'),
- (8281, u'Senovo'),
- (8282, u'Koprivnica'),
- (8283, u'Blanca'),
- (8290, u'Sevnica'),
- (8292, u'Zabukovje'),
- (8293, u'Studenec'),
- (8294, u'Bo\u0161tanj'),
- (8295, u'Tr\u017ei\u0161\u010de'),
- (8296, u'Krmelj'),
- (8297, u'\u0160entjan\u017e'),
- (8310, u'\u0160entjernej'),
- (8311, u'Kostanjevica na Krki'),
- (8312, u'Podbo\u010dje'),
- (8321, u'Brusnice'),
- (8322, u'Stopi\u010de'),
- (8323, u'Ur\u0161na sela'),
- (8330, u'Metlika'),
- (8331, u'Suhor'),
- (8332, u'Gradac'),
- (8333, u'Semi\u010d'),
- (8340, u'\u010crnomelj'),
- (8341, u'Adle\u0161i\u010di'),
- (8342, u'Stari trg ob Kolpi'),
- (8343, u'Dragatu\u0161'),
- (8344, u'Vinica pri \u010crnomlju'),
- (8350, u'Dolenjske Toplice'),
- (8351, u'Stra\u017ea'),
- (8360, u'\u017du\u017eemberk'),
- (8361, u'Dvor'),
- (8362, u'Hinje'),
- (9000, u'Murska Sobota'),
- (9201, u'Puconci'),
- (9202, u'Ma\u010dkovci'),
- (9203, u'Petrovci'),
- (9204, u'\u0160alovci'),
- (9205, u'Hodo\u0161 - Hodos'),
- (9206, u'Kri\u017eevci'),
- (9207, u'Prosenjakovci - Partosfalva'),
- (9208, u'Fokovci'),
- (9220, u'Lendava - Lendva'),
- (9221, u'Martjanci'),
- (9222, u'Bogojina'),
- (9223, u'Dobrovnik - Dobronak'),
- (9224, u'Turni\u0161\u010de'),
- (9225, u'Velika Polana'),
- (9226, u'Moravske Toplice'),
- (9227, u'Kobilje'),
- (9231, u'Beltinci'),
- (9232, u'\u010cren\u0161ovci'),
- (9233, u'Odranci'),
- (9240, u'Ljutomer'),
- (9241, u'Ver\u017eej'),
- (9242, u'Kri\u017eevci pri Ljutomeru'),
- (9243, u'Mala Nedelja'),
- (9244, u'Sveti Jurij ob \u0160\u010davnici'),
- (9245, u'Spodnji Ivanjci'),
- (9250, u'Gornja Radgona'),
- (9251, u'Ti\u0161ina'),
- (9252, u'Radenci'),
- (9253, u'Apa\u010de'),
- (9261, u'Cankova'),
- (9262, u'Roga\u0161ovci'),
- (9263, u'Kuzma'),
- (9264, u'Grad'),
- (9265, u'Bodonci')]
+ (1000, u'Ljubljana'),
+ (1215, u'Medvode'),
+ (1216, u'Smlednik'),
+ (1217, u'Vodice'),
+ (1218, u'Komenda'),
+ (1219, u'Laze v Tuhinju'),
+ (1221, u'Motnik'),
+ (1222, u'Trojane'),
+ (1223, u'Blagovica'),
+ (1225, u'Lukovica'),
+ (1230, u'Dom\u017eale'),
+ (1233, u'Dob'),
+ (1234, u'Menge\u0161'),
+ (1235, u'Radomlje'),
+ (1236, u'Trzin'),
+ (1241, u'Kamnik'),
+ (1242, u'Stahovica'),
+ (1251, u'Morav\u010de'),
+ (1252, u'Va\u010de'),
+ (1262, u'Dol pri Ljubljani'),
+ (1270, u'Litija'),
+ (1272, u'Pol\u0161nik'),
+ (1273, u'Dole pri Litiji'),
+ (1274, u'Gabrovka'),
+ (1275, u'\u0160martno pri Litiji'),
+ (1276, u'Primskovo'),
+ (1281, u'Kresnice'),
+ (1282, u'Sava'),
+ (1290, u'Grosuplje'),
+ (1291, u'\u0160kofljica'),
+ (1292, u'Ig'),
+ (1293, u'\u0160marje - Sap'),
+ (1294, u'Vi\u0161nja Gora'),
+ (1295, u'Ivan\u010dna Gorica'),
+ (1296, u'\u0160entvid pri Sti\u010dni'),
+ (1301, u'Krka'),
+ (1303, u'Zagradec'),
+ (1310, u'Ribnica'),
+ (1311, u'Turjak'),
+ (1312, u'Videm - Dobrepolje'),
+ (1313, u'Struge'),
+ (1314, u'Rob'),
+ (1315, u'Velike La\u0161\u010de'),
+ (1316, u'Ortnek'),
+ (1317, u'Sodra\u017eica'),
+ (1318, u'Lo\u0161ki Potok'),
+ (1319, u'Draga'),
+ (1330, u'Ko\u010devje'),
+ (1331, u'Dolenja vas'),
+ (1332, u'Stara Cerkev'),
+ (1336, u'Kostel'),
+ (1337, u'Osilnica'),
+ (1338, u'Ko\u010devska Reka'),
+ (1351, u'Brezovica pri Ljubljani'),
+ (1352, u'Preserje'),
+ (1353, u'Borovnica'),
+ (1354, u'Horjul'),
+ (1355, u'Polhov Gradec'),
+ (1356, u'Dobrova'),
+ (1357, u'Notranje Gorice'),
+ (1358, u'Log pri Brezovici'),
+ (1360, u'Vrhnika'),
+ (1370, u'Logatec'),
+ (1372, u'Hotedr\u0161ica'),
+ (1373, u'Rovte'),
+ (1380, u'Cerknica'),
+ (1381, u'Rakek'),
+ (1382, u'Begunje pri Cerknici'),
+ (1384, u'Grahovo'),
+ (1385, u'Nova vas'),
+ (1386, u'Stari trg pri Lo\u017eu'),
+ (1410, u'Zagorje ob Savi'),
+ (1411, u'Izlake'),
+ (1412, u'Kisovec'),
+ (1413, u'\u010cem\u0161enik'),
+ (1414, u'Podkum'),
+ (1420, u'Trbovlje'),
+ (1423, u'Dobovec'),
+ (1430, u'Hrastnik'),
+ (1431, u'Dol pri Hrastniku'),
+ (1432, u'Zidani Most'),
+ (1433, u'Rade\u010de'),
+ (1434, u'Loka pri Zidanem Mostu'),
+ (2000, u'Maribor'),
+ (2201, u'Zgornja Kungota'),
+ (2204, u'Miklav\u017e na Dravskem polju'),
+ (2205, u'Star\u0161e'),
+ (2206, u'Marjeta na Dravskem polju'),
+ (2208, u'Pohorje'),
+ (2211, u'Pesnica pri Mariboru'),
+ (2212, u'\u0160entilj v Slovenskih goricah'),
+ (2213, u'Zgornja Velka'),
+ (2214, u'Sladki vrh'),
+ (2215, u'Cer\u0161ak'),
+ (2221, u'Jarenina'),
+ (2222, u'Jakobski Dol'),
+ (2223, u'Jurovski Dol'),
+ (2229, u'Male\u010dnik'),
+ (2230, u'Lenart v Slovenskih goricah'),
+ (2231, u'Pernica'),
+ (2232, u'Voli\u010dina'),
+ (2233, u'Sveta Ana v Slovenskih goricah'),
+ (2234, u'Benedikt'),
+ (2235, u'Sveta Trojica v Slovenskih goricah'),
+ (2236, u'Cerkvenjak'),
+ (2241, u'Spodnji Duplek'),
+ (2242, u'Zgornja Korena'),
+ (2250, u'Ptuj'),
+ (2252, u'Dornava'),
+ (2253, u'Destrnik'),
+ (2254, u'Trnovska vas'),
+ (2255, u'Vitomarci'),
+ (2256, u'Jur\u0161inci'),
+ (2257, u'Polen\u0161ak'),
+ (2258, u'Sveti Toma\u017e'),
+ (2259, u'Ivanjkovci'),
+ (2270, u'Ormo\u017e'),
+ (2272, u'Gori\u0161nica'),
+ (2273, u'Podgorci'),
+ (2274, u'Velika Nedelja'),
+ (2275, u'Miklav\u017e pri Ormo\u017eu'),
+ (2276, u'Kog'),
+ (2277, u'Sredi\u0161\u010de ob Dravi'),
+ (2281, u'Markovci'),
+ (2282, u'Cirkulane'),
+ (2283, u'Zavr\u010d'),
+ (2284, u'Videm pri Ptuju'),
+ (2285, u'Zgornji Leskovec'),
+ (2286, u'Podlehnik'),
+ (2287, u'\u017detale'),
+ (2288, u'Hajdina'),
+ (2289, u'Stoperce'),
+ (2310, u'Slovenska Bistrica'),
+ (2311, u'Ho\u010de'),
+ (2312, u'Orehova vas'),
+ (2313, u'Fram'),
+ (2314, u'Zgornja Polskava'),
+ (2315, u'\u0160martno na Pohorju'),
+ (2316, u'Zgornja Lo\u017enica'),
+ (2317, u'Oplotnica'),
+ (2318, u'Laporje'),
+ (2319, u'Polj\u010dane'),
+ (2321, u'Makole'),
+ (2322, u'Maj\u0161perk'),
+ (2323, u'Ptujska Gora'),
+ (2324, u'Lovrenc na Dravskem polju'),
+ (2325, u'Kidri\u010devo'),
+ (2326, u'Cirkovce'),
+ (2327, u'Ra\u010de'),
+ (2331, u'Pragersko'),
+ (2341, u'Limbu\u0161'),
+ (2342, u'Ru\u0161e'),
+ (2343, u'Fala'),
+ (2344, u'Lovrenc na Pohorju'),
+ (2345, u'Bistrica ob Dravi'),
+ (2351, u'Kamnica'),
+ (2352, u'Selnica ob Dravi'),
+ (2353, u'Sv. Duh na Ostrem Vrhu'),
+ (2354, u'Bresternica'),
+ (2360, u'Radlje ob Dravi'),
+ (2361, u'O\u017ebalt'),
+ (2362, u'Kapla'),
+ (2363, u'Podvelka'),
+ (2364, u'Ribnica na Pohorju'),
+ (2365, u'Vuhred'),
+ (2366, u'Muta'),
+ (2367, u'Vuzenica'),
+ (2370, u'Dravograd'),
+ (2371, u'Trbonje'),
+ (2372, u'Libeli\u010de'),
+ (2373, u'\u0160entjan\u017e pri Dravogradu'),
+ (2380, u'Slovenj Gradec'),
+ (2381, u'Podgorje pri Slovenj Gradcu'),
+ (2382, u'Mislinja'),
+ (2383, u'\u0160martno pri Slovenj Gradcu'),
+ (2390, u'Ravne na Koro\u0161kem'),
+ (2391, u'Prevalje'),
+ (2392, u'Me\u017eica'),
+ (2393, u'\u010crna na Koro\u0161kem'),
+ (2394, u'Kotlje'),
+ (3000, u'Celje'),
+ (3201, u'\u0160martno v Ro\u017eni dolini'),
+ (3202, u'Ljube\u010dna'),
+ (3203, u'Nova Cerkev'),
+ (3204, u'Dobrna'),
+ (3205, u'Vitanje'),
+ (3206, u'Stranice'),
+ (3210, u'Slovenske Konjice'),
+ (3211, u'\u0160kofja vas'),
+ (3212, u'Vojnik'),
+ (3213, u'Frankolovo'),
+ (3214, u'Zre\u010de'),
+ (3215, u'Lo\u010de'),
+ (3220, u'\u0160tore'),
+ (3221, u'Teharje'),
+ (3222, u'Dramlje'),
+ (3223, u'Loka pri \u017dusmu'),
+ (3224, u'Dobje pri Planini'),
+ (3225, u'Planina pri Sevnici'),
+ (3230, u'\u0160entjur'),
+ (3231, u'Grobelno'),
+ (3232, u'Ponikva'),
+ (3233, u'Kalobje'),
+ (3240, u'\u0160marje pri Jel\u0161ah'),
+ (3241, u'Podplat'),
+ (3250, u'Roga\u0161ka Slatina'),
+ (3252, u'Rogatec'),
+ (3253, u'Pristava pri Mestinju'),
+ (3254, u'Pod\u010detrtek'),
+ (3255, u'Bu\u010de'),
+ (3256, u'Bistrica ob Sotli'),
+ (3257, u'Podsreda'),
+ (3260, u'Kozje'),
+ (3261, u'Lesi\u010dno'),
+ (3262, u'Prevorje'),
+ (3263, u'Gorica pri Slivnici'),
+ (3264, u'Sveti \u0160tefan'),
+ (3270, u'La\u0161ko'),
+ (3271, u'\u0160entrupert'),
+ (3272, u'Rimske Toplice'),
+ (3273, u'Jurklo\u0161ter'),
+ (3301, u'Petrov\u010de'),
+ (3302, u'Gri\u017ee'),
+ (3303, u'Gomilsko'),
+ (3304, u'Tabor'),
+ (3305, u'Vransko'),
+ (3310, u'\u017dalec'),
+ (3311, u'\u0160empeter v Savinjski dolini'),
+ (3312, u'Prebold'),
+ (3313, u'Polzela'),
+ (3314, u'Braslov\u010de'),
+ (3320, u'Velenje - dostava'),
+ (3322, u'Velenje - po\u0161tni predali'),
+ (3325, u'\u0160o\u0161tanj'),
+ (3326, u'Topol\u0161ica'),
+ (3327, u'\u0160martno ob Paki'),
+ (3330, u'Mozirje'),
+ (3331, u'Nazarje'),
+ (3332, u'Re\u010dica ob Savinji'),
+ (3333, u'Ljubno ob Savinji'),
+ (3334, u'Lu\u010de'),
+ (3335, u'Sol\u010dava'),
+ (3341, u'\u0160martno ob Dreti'),
+ (3342, u'Gornji Grad'),
+ (4000, u'Kranj'),
+ (4201, u'Zgornja Besnica'),
+ (4202, u'Naklo'),
+ (4203, u'Duplje'),
+ (4204, u'Golnik'),
+ (4205, u'Preddvor'),
+ (4206, u'Zgornje Jezersko'),
+ (4207, u'Cerklje na Gorenjskem'),
+ (4208, u'\u0160en\u010dur'),
+ (4209, u'\u017dabnica'),
+ (4210, u'Brnik - aerodrom'),
+ (4211, u'Mav\u010di\u010de'),
+ (4212, u'Visoko'),
+ (4220, u'\u0160kofja Loka'),
+ (4223, u'Poljane nad \u0160kofjo Loko'),
+ (4224, u'Gorenja vas'),
+ (4225, u'Sovodenj'),
+ (4226, u'\u017diri'),
+ (4227, u'Selca'),
+ (4228, u'\u017delezniki'),
+ (4229, u'Sorica'),
+ (4240, u'Radovljica'),
+ (4243, u'Brezje'),
+ (4244, u'Podnart'),
+ (4245, u'Kropa'),
+ (4246, u'Kamna Gorica'),
+ (4247, u'Zgornje Gorje'),
+ (4248, u'Lesce'),
+ (4260, u'Bled'),
+ (4263, u'Bohinjska Bela'),
+ (4264, u'Bohinjska Bistrica'),
+ (4265, u'Bohinjsko jezero'),
+ (4267, u'Srednja vas v Bohinju'),
+ (4270, u'Jesenice'),
+ (4273, u'Blejska Dobrava'),
+ (4274, u'\u017dirovnica'),
+ (4275, u'Begunje na Gorenjskem'),
+ (4276, u'Hru\u0161ica'),
+ (4280, u'Kranjska Gora'),
+ (4281, u'Mojstrana'),
+ (4282, u'Gozd Martuljek'),
+ (4283, u'Rate\u010de - Planica'),
+ (4290, u'Tr\u017ei\u010d'),
+ (4294, u'Kri\u017ee'),
+ (5000, u'Nova Gorica'),
+ (5210, u'Deskle'),
+ (5211, u'Kojsko'),
+ (5212, u'Dobrovo v Brdih'),
+ (5213, u'Kanal'),
+ (5214, u'Kal nad Kanalom'),
+ (5215, u'Ro\u010dinj'),
+ (5216, u'Most na So\u010di'),
+ (5220, u'Tolmin'),
+ (5222, u'Kobarid'),
+ (5223, u'Breginj'),
+ (5224, u'Srpenica'),
+ (5230, u'Bovec'),
+ (5231, u'Log pod Mangartom'),
+ (5232, u'So\u010da'),
+ (5242, u'Grahovo ob Ba\u010di'),
+ (5243, u'Podbrdo'),
+ (5250, u'Solkan'),
+ (5251, u'Grgar'),
+ (5252, u'Trnovo pri Gorici'),
+ (5253, u'\u010cepovan'),
+ (5261, u'\u0160empas'),
+ (5262, u'\u010crni\u010de'),
+ (5263, u'Dobravlje'),
+ (5270, u'Ajdov\u0161\u010dina'),
+ (5271, u'Vipava'),
+ (5272, u'Podnanos'),
+ (5273, u'Col'),
+ (5274, u'\u010crni Vrh nad Idrijo'),
+ (5275, u'Godovi\u010d'),
+ (5280, u'Idrija'),
+ (5281, u'Spodnja Idrija'),
+ (5282, u'Cerkno'),
+ (5283, u'Slap ob Idrijci'),
+ (5290, u'\u0160empeter pri Gorici'),
+ (5291, u'Miren'),
+ (5292, u'Ren\u010de'),
+ (5293, u'Vol\u010dja Draga'),
+ (5294, u'Dornberk'),
+ (5295, u'Branik'),
+ (5296, u'Kostanjevica na Krasu'),
+ (5297, u'Prva\u010dina'),
+ (6000, u'Koper'),
+ (6210, u'Se\u017eana'),
+ (6215, u'Diva\u010da'),
+ (6216, u'Podgorje'),
+ (6217, u'Vremski Britof'),
+ (6219, u'Lokev'),
+ (6221, u'Dutovlje'),
+ (6222, u'\u0160tanjel'),
+ (6223, u'Komen'),
+ (6224, u'Seno\u017ee\u010de'),
+ (6225, u'Hru\u0161evje'),
+ (6230, u'Postojna'),
+ (6232, u'Planina'),
+ (6240, u'Kozina'),
+ (6242, u'Materija'),
+ (6243, u'Obrov'),
+ (6244, u'Podgrad'),
+ (6250, u'Ilirska Bistrica'),
+ (6251, u'Ilirska Bistrica - Trnovo'),
+ (6253, u'Kne\u017eak'),
+ (6254, u'Jel\u0161ane'),
+ (6255, u'Prem'),
+ (6256, u'Ko\u0161ana'),
+ (6257, u'Pivka'),
+ (6258, u'Prestranek'),
+ (6271, u'Dekani'),
+ (6272, u'Gra\u010di\u0161\u010de'),
+ (6273, u'Marezige'),
+ (6274, u'\u0160marje'),
+ (6275, u'\u010crni Kal'),
+ (6276, u'Pobegi'),
+ (6280, u'Ankaran - Ancarano'),
+ (6281, u'\u0160kofije'),
+ (6310, u'Izola - Isola'),
+ (6320, u'Portoro\u017e - Portorose'),
+ (6330, u'Piran - Pirano'),
+ (6333, u'Se\u010dovlje - Sicciole'),
+ (8000, u'Novo mesto'),
+ (8210, u'Trebnje'),
+ (8211, u'Dobrni\u010d'),
+ (8212, u'Velika Loka'),
+ (8213, u'Veliki Gaber'),
+ (8216, u'Mirna Pe\u010d'),
+ (8220, u'\u0160marje\u0161ke Toplice'),
+ (8222, u'Oto\u010dec'),
+ (8230, u'Mokronog'),
+ (8231, u'Trebelno'),
+ (8232, u'\u0160entrupert'),
+ (8233, u'Mirna'),
+ (8250, u'Bre\u017eice'),
+ (8251, u'\u010cate\u017e ob Savi'),
+ (8253, u'Arti\u010de'),
+ (8254, u'Globoko'),
+ (8255, u'Pi\u0161ece'),
+ (8256, u'Sromlje'),
+ (8257, u'Dobova'),
+ (8258, u'Kapele'),
+ (8259, u'Bizeljsko'),
+ (8261, u'Jesenice na Dolenjskem'),
+ (8262, u'Kr\u0161ka vas'),
+ (8263, u'Cerklje ob Krki'),
+ (8270, u'Kr\u0161ko'),
+ (8272, u'Zdole'),
+ (8273, u'Leskovec pri Kr\u0161kem'),
+ (8274, u'Raka'),
+ (8275, u'\u0160kocjan'),
+ (8276, u'Bu\u010dka'),
+ (8280, u'Brestanica'),
+ (8281, u'Senovo'),
+ (8282, u'Koprivnica'),
+ (8283, u'Blanca'),
+ (8290, u'Sevnica'),
+ (8292, u'Zabukovje'),
+ (8293, u'Studenec'),
+ (8294, u'Bo\u0161tanj'),
+ (8295, u'Tr\u017ei\u0161\u010de'),
+ (8296, u'Krmelj'),
+ (8297, u'\u0160entjan\u017e'),
+ (8310, u'\u0160entjernej'),
+ (8311, u'Kostanjevica na Krki'),
+ (8312, u'Podbo\u010dje'),
+ (8321, u'Brusnice'),
+ (8322, u'Stopi\u010de'),
+ (8323, u'Ur\u0161na sela'),
+ (8330, u'Metlika'),
+ (8331, u'Suhor'),
+ (8332, u'Gradac'),
+ (8333, u'Semi\u010d'),
+ (8340, u'\u010crnomelj'),
+ (8341, u'Adle\u0161i\u010di'),
+ (8342, u'Stari trg ob Kolpi'),
+ (8343, u'Dragatu\u0161'),
+ (8344, u'Vinica pri \u010crnomlju'),
+ (8350, u'Dolenjske Toplice'),
+ (8351, u'Stra\u017ea'),
+ (8360, u'\u017du\u017eemberk'),
+ (8361, u'Dvor'),
+ (8362, u'Hinje'),
+ (9000, u'Murska Sobota'),
+ (9201, u'Puconci'),
+ (9202, u'Ma\u010dkovci'),
+ (9203, u'Petrovci'),
+ (9204, u'\u0160alovci'),
+ (9205, u'Hodo\u0161 - Hodos'),
+ (9206, u'Kri\u017eevci'),
+ (9207, u'Prosenjakovci - Partosfalva'),
+ (9208, u'Fokovci'),
+ (9220, u'Lendava - Lendva'),
+ (9221, u'Martjanci'),
+ (9222, u'Bogojina'),
+ (9223, u'Dobrovnik - Dobronak'),
+ (9224, u'Turni\u0161\u010de'),
+ (9225, u'Velika Polana'),
+ (9226, u'Moravske Toplice'),
+ (9227, u'Kobilje'),
+ (9231, u'Beltinci'),
+ (9232, u'\u010cren\u0161ovci'),
+ (9233, u'Odranci'),
+ (9240, u'Ljutomer'),
+ (9241, u'Ver\u017eej'),
+ (9242, u'Kri\u017eevci pri Ljutomeru'),
+ (9243, u'Mala Nedelja'),
+ (9244, u'Sveti Jurij ob \u0160\u010davnici'),
+ (9245, u'Spodnji Ivanjci'),
+ (9250, u'Gornja Radgona'),
+ (9251, u'Ti\u0161ina'),
+ (9252, u'Radenci'),
+ (9253, u'Apa\u010de'),
+ (9261, u'Cankova'),
+ (9262, u'Roga\u0161ovci'),
+ (9263, u'Kuzma'),
+ (9264, u'Grad'),
+ (9265, u'Bodonci'),
+]
SI_POSTALCODES_CHOICES = sorted(SI_POSTALCODES, key=lambda k: k[1])

0 comments on commit 3a2e15a

Please sign in to comment.