Permalink
Browse files

fixes #910, #918 and #922 - updated 'sk', 'ru' and 'zh_CN' translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1441 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 8128f44 commit 46c49a859a07dfcf61e749ed9bded48dbf343c00 Georg Bauer committed Nov 26, 2005
View
BIN django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
575 django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-25 17:27-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-05 00:00\n"
-"Last-Translator: Dmitry Sorokin <ds@@dial.com.ru>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-23 00:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-26 00:00\n"
+"Last-Translator: Dmitry Sorokin <ds@dial.com.ru>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
@@ -18,16 +18,16 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models/comments.py:8
#: contrib/comments/models/comments.py:161
msgid "object ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID ÏÂßÅËÔÁ"
#: contrib/comments/models/comments.py:9
msgid "headline"
-msgstr ""
+msgstr "ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
#: contrib/comments/models/comments.py:10
#: contrib/comments/models/comments.py:162
msgid "comment"
-msgstr ""
+msgstr "ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ"
#: contrib/comments/models/comments.py:11
msgid "rating #1"
@@ -76,13 +76,12 @@ msgid "is public"
msgstr ""
#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:274
-#, fuzzy
msgid "IP address"
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "IP ÁÄÒÅÓ"
#: contrib/comments/models/comments.py:27
msgid "is removed"
-msgstr ""
+msgstr "ÕÄÁÌÅÎ"
#: contrib/comments/models/comments.py:27
msgid ""
@@ -92,11 +91,11 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models/comments.py:31
msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ"
#: contrib/comments/models/comments.py:32
msgid "Comments"
-msgstr ""
+msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ"
#: contrib/comments/models/comments.py:85
#: contrib/comments/models/comments.py:204
@@ -112,27 +111,31 @@ msgid ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
msgstr ""
+"äÏÂÁ×ÉÌ %(user)s %(date)s\n"
+"\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+"http://%(domain)s%(url)s"
#: contrib/comments/models/comments.py:163
msgid "person's name"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÍÑ ÞÅÌÏ×ÅËÁ"
#: contrib/comments/models/comments.py:166
-#, fuzzy
msgid "ip address"
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "ip ÁÄÒÅÓ:"
#: contrib/comments/models/comments.py:168
msgid "approved by staff"
-msgstr ""
+msgstr "ÏÄÏÂÒÅÎÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÃÉÅÊ"
#: contrib/comments/models/comments.py:172
msgid "Free comment"
-msgstr ""
+msgstr "ó×ÏÂÏÄÎÙÊ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ"
#: contrib/comments/models/comments.py:173
msgid "Free comments"
-msgstr ""
+msgstr "ó×ÏÂÏÄÎÙÅ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ"
#: contrib/comments/models/comments.py:209
msgid "score"
@@ -184,15 +187,15 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/models/comments.py:278
msgid "deletion date"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÁÔÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ"
#: contrib/comments/models/comments.py:281
msgid "Moderator deletion"
-msgstr ""
+msgstr "õÄÁÌÅÎÏ ÍÏÄÅÒÁÔÏÒÏÍ"
#: contrib/comments/models/comments.py:282
msgid "Moderator deletions"
-msgstr ""
+msgstr "õÄÁÌÅÎÏ ÍÏÄÅÒÁÔÏÒÏÍ"
#: contrib/comments/models/comments.py:286
#, python-format
@@ -201,15 +204,15 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/karma.py:18
msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr ""
+msgstr "áÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÇÏÌÏÓÏ×ÁÔØ"
#: contrib/comments/views/karma.py:22
msgid "Invalid comment ID"
-msgstr ""
+msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ID ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ"
#: contrib/comments/views/karma.py:24
msgid "No voting for yourself"
-msgstr ""
+msgstr "îÅÌØÚÑ ÇÏÌÏÓÏ×ÁÔØ ÚÁ ÓÅÂÑ"
#: contrib/comments/views/comments.py:25
msgid ""
@@ -247,7 +250,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/comments.py:190
#: contrib/comments/views/comments.py:281
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ïÄÎÏ ÉÌÉ ÂÏÌØÛÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÈ ÐÏÌÅÊ ÎÅ ÂÙÌÉ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ"
#: contrib/comments/views/comments.py:194
#: contrib/comments/views/comments.py:283
@@ -266,62 +269,61 @@ msgstr ""
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
msgstr ""
-#: contrib/admin/filterspecs.py:40
+#: contrib/admin/filterspecs.py:32
#, python-format
msgid ""
"<h3>By %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
msgstr ""
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+#: contrib/admin/filterspecs.py:62 contrib/admin/filterspecs.py:79
+#: contrib/admin/filterspecs.py:134
msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "÷ÓÅ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:109
+#: contrib/admin/filterspecs.py:100
msgid "Any date"
-msgstr ""
+msgstr "úÁ ÌÀÂÕÀ ÄÁÔÕ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:110
+#: contrib/admin/filterspecs.py:101
msgid "Today"
-msgstr ""
+msgstr "óÅÇÏÄÎÑ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:104
msgid "Past 7 days"
-msgstr ""
+msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÅ 7 ÄÎÅÊ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:115
+#: contrib/admin/filterspecs.py:106
msgid "This month"
-msgstr ""
+msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÍÅÓÑÃÅ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+#: contrib/admin/filterspecs.py:108
msgid "This year"
-msgstr ""
+msgstr "÷ ÜÔÏÍ ÇÏÄÕ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+#: contrib/admin/filterspecs.py:134
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "äÁ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+#: contrib/admin/filterspecs.py:134
msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "îÅÔ"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:150
+#: contrib/admin/filterspecs.py:142
msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
#: contrib/admin/models/admin.py:6
-#, fuzzy
msgid "action time"
-msgstr "äÁÔÁ/×ÒÅÍÑ"
+msgstr "×ÒÅÍÑ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
#: contrib/admin/models/admin.py:9
msgid "object id"
-msgstr ""
+msgstr "id ÏÂØÅËÔÁ"
#: contrib/admin/models/admin.py:10
msgid "object repr"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÏÂØÅËÔÁ"
#: contrib/admin/models/admin.py:11
msgid "action flag"
@@ -333,15 +335,15 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/models/admin.py:15
msgid "log entry"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÕÒÎÁÌØÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
#: contrib/admin/models/admin.py:16
msgid "log entries"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÕÒÎÁÌØÎÙÅ ÚÁÐÉÓÉ"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:243
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:244
msgid "All dates"
-msgstr ""
+msgstr "÷ÓÅ ÄÁÔÙ"
#: contrib/admin/views/decorators.py:22
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
@@ -352,200 +354,199 @@ msgstr "
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
-msgstr ""
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÏÊÄÉÔÅ ÓÎÏ×Á, ÐÏÓËÏÌØËÕË ×ÁÛÁ ÓÅÓÓÉÑ ÕÓÔÁÒÅÌÁ. îÅ ÂÅÓÐÏËÏÊÔÅÓØ:"
+"××ÅÄÅÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÄÁÎÎÙÅ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ."
#: contrib/admin/views/decorators.py:63
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
+"ðÏÈÏÖÅ, ÞÔÏ ×ÁÛ ÂÒÏÕÚÅÒ ÎÅ ÎÁÓÔÒÏÅÎ ÎÁ ÐÒÉÅÍ cookies. ðÏÖÁÌÕÊÓÔ×Á ×ËÌÀÞÉÔÅ "
+"cookie, ÐÅÒÅÚÁÇÒÕÚÉÔÅ ÓÔÒÁÎÉÃÕ É ÐÏÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÓÎÏ×Á. "
#: contrib/admin/views/decorators.py:77
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr ""
+msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ×ËÌÀÞÁÔØ ÓÉÍ×ÏÌ '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:79
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
-#: contrib/admin/views/main.py:49
-#, fuzzy
+#: contrib/admin/views/main.py:50
msgid "Site administration"
-msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÉÅ Django"
+msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÁÊÔÁ"
-#: contrib/admin/views/main.py:64
+#: contrib/admin/views/main.py:65
#, python-format
msgid "Select %s"
-msgstr ""
+msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:65
-#, fuzzy, python-format
+#: contrib/admin/views/main.py:66
+#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr "ýÅÌËÎÉÔÅ ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
+msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ %s ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
-#: contrib/admin/views/main.py:412
+#: contrib/admin/views/main.py:421
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ÂÙÌÉ ÕÓÐÅÛÎÏ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÙ."
-#: contrib/admin/views/main.py:417 contrib/admin/views/main.py:493
+#: contrib/admin/views/main.py:426 contrib/admin/views/main.py:502
msgid "You may edit it again below."
-msgstr ""
+msgstr "÷Ù ÓÎÏ×Á ÍÏÖÅÔÅ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÉÈ ×ÎÉÚÕ"
-#: contrib/admin/views/main.py:425 contrib/admin/views/main.py:502
+#: contrib/admin/views/main.py:434 contrib/admin/views/main.py:511
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr ""
+msgstr "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ % ×ÎÉÚÕ."
-#: contrib/admin/views/main.py:442
-#, fuzzy, python-format
+#: contrib/admin/views/main.py:451
+#, python-format
msgid "Add %s"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:458
+#: contrib/admin/views/main.py:467
#, python-format
msgid "Added %s."
-msgstr ""
+msgstr "äÏÂÁ×ÌÅÎÏ %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:458 contrib/admin/views/main.py:460
-#: contrib/admin/views/main.py:462
+#: contrib/admin/views/main.py:467 contrib/admin/views/main.py:469
+#: contrib/admin/views/main.py:471
msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "É"
-#: contrib/admin/views/main.py:460
-#, fuzzy, python-format
+#: contrib/admin/views/main.py:469
+#, python-format
msgid "Changed %s."
-msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
+msgstr "éÚÍÅÎÅÎÏ %s."
-#: contrib/admin/views/main.py:462
+#: contrib/admin/views/main.py:471
#, python-format
msgid "Deleted %s."
-msgstr ""
+msgstr "õÄÁÌÅÎÏ %s."
-#: contrib/admin/views/main.py:465
+#: contrib/admin/views/main.py:474
msgid "No fields changed."
msgstr ""
-#: contrib/admin/views/main.py:490
+#: contrib/admin/views/main.py:499
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr ""
-#: contrib/admin/views/main.py:499
+#: contrib/admin/views/main.py:508
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
-#: contrib/admin/views/main.py:537
-#, fuzzy, python-format
+#: contrib/admin/views/main.py:546
+#, python-format
msgid "Change %s"
-msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:615
+#: contrib/admin/views/main.py:626
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr ""
+msgstr "ïÄÎÏ ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ %(fieldname)s × %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/views/main.py:620
+#: contrib/admin/views/main.py:631
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr ""
+msgstr "ïÄÎÏ ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ %(fieldname)s × %(name)s:"
-#: contrib/admin/views/main.py:649
+#: contrib/admin/views/main.py:660
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ÂÙÌÏ ÕÓÐÅÛÎÏ ÕÄÁÌÅÎÏ."
-#: contrib/admin/views/main.py:652
+#: contrib/admin/views/main.py:663
msgid "Are you sure?"
-msgstr ""
+msgstr "÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ?"
-#: contrib/admin/views/main.py:667
-#, fuzzy, python-format
+#: contrib/admin/views/main.py:678
+#, python-format
msgid "Change history: %s"
-msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÐÁÒÏÌÑ"
+msgstr "éÚÍÅÎÉ ÉÓÔÏÒÉÀ: %s"
#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
msgid "Integer"
-msgstr ""
+msgstr "ãÅÌÏÅ"
#: contrib/admin/views/doc.py:263
msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr ""
+msgstr "ìÏÇÉÞÅÓËÏÅ (True ÉÌÉ False)"
#: contrib/admin/views/doc.py:264
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
-msgstr ""
+msgstr "óÔÒÏËÁ (ÄÏ %(maxlength)s ÓÉÍ×ÏÌÏ×)"
#: contrib/admin/views/doc.py:265
msgid "Comma-separated integers"
-msgstr ""
+msgstr "ãÅÌÙÅ, ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÙÅ ÚÁÐÑÔÙÍÉ"
#: contrib/admin/views/doc.py:266
-#, fuzzy
msgid "Date (without time)"
-msgstr "äÁÔÁ/×ÒÅÍÑ"
+msgstr "äÁÔÁ (ÂÅÚ ÕËÁÚÁÎÉÑ ×ÒÅÍÅÎÉ)"
#: contrib/admin/views/doc.py:267
-#, fuzzy
msgid "Date (with time)"
-msgstr "äÁÔÁ/×ÒÅÍÑ"
+msgstr "äÁÔÁ (Ó ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ×ÒÅÍÅÎÉ)"
#: contrib/admin/views/doc.py:268
-#, fuzzy
msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ"
#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
msgid "File path"
-msgstr ""
+msgstr "ðÕÔØ Ë ÆÁÊÌÕ"
#: contrib/admin/views/doc.py:270
msgid "Decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "äÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
#: contrib/admin/views/doc.py:276
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
-msgstr ""
+msgstr "ìÏÇÉÞÅÓËÏÅ (True, False ÉÌÉ None)"
#: contrib/admin/views/doc.py:277
msgid "Phone number"
-msgstr ""
+msgstr "îÏÍÅÒ ÔÅÌÅÆÏÎÁ"
#: contrib/admin/views/doc.py:280
msgid "String (up to 50)"
-msgstr ""
+msgstr "óÔÒÏËÁ (ÄÏ 50 ÓÉÍ×ÏÌÏ×)"
#: contrib/admin/views/doc.py:282
msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "ôÅËÓÔ"
#: contrib/admin/views/doc.py:283
msgid "Time"
-msgstr ""
+msgstr "÷ÒÅÍÑ"
#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr ""
+msgstr "ûÔÁÔ óûá (Ä×Á ÚÁÇÌÁ×ÎÙÈ ÓÉÍ×ÏÌÁ)"
#: contrib/admin/views/doc.py:286
msgid "XML text"
-msgstr ""
+msgstr "XML ÔÅËÓÔ"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
@@ -555,6 +556,56 @@ msgstr ""
msgid "Home"
msgstr "îÁÞÁÌÏ"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
+#, python-format
+msgid "Add %(name)s"
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ %(name)s"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
+msgid "Add"
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
+msgid "Change"
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
+msgid "You don't have permission to edit anything."
+msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÒÁ× ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
+msgid "Recent Actions"
+msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÅ äÅÊÓÔ×ÉÑ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
+msgid "My Actions"
+msgstr "íÏÉ äÅÊÓÔ×ÉÑ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
+msgid "None available"
+msgstr "îÅÄÏÓÔÕÐÎÏ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ. ïÔÞÅÔ Ï ÏÛÉÂËÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁÍ ÓÁÊÔÁ ÐÏ e-mailÉ "
+"ÏÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ×ÓËÏÒÅ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÁ. âÌÁÇÏÄÁÒÉÍ ×ÁÓ ÎÁ ÔÅÒÐÅÎÉÅ É ÐÏÍÏÝØ."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
msgid "History"
@@ -592,26 +643,17 @@ msgstr "
msgid "Django administration"
msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÉÅ Django"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ (500)"
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
+msgid "Username:"
+msgstr "éÍÑ:"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÅÒ×ÅÒÁ <em>(500)</em>"
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
+msgid "Password:"
+msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ. ïÔÞÅÔ Ï ÏÛÉÂËÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁÍ ÓÁÊÔÁ ÐÏ e-mailÉ "
-"ÏÎÁ ÄÏÌÖÎÁ ÂÙÔØ ×ÓËÏÒÅ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÁ. âÌÁÇÏÄÁÒÉÍ ×ÁÓ ÎÁ ÔÅÒÐÅÎÉÅ É ÐÏÍÏÝØ."
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
+msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
+msgstr "÷Ù <a href=\"/password_reset/\">ÚÁÂÙÌÉ ÐÁÒÏÌØ</a>?"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -622,69 +664,33 @@ msgstr "
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
msgstr "ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÚÁÐÒÁÛÉ×ÁÅÍÁÑ ×ÁÍÉ ÓÔÒÁÎÉÃÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ."
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
-msgid "Add"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
-msgid "Change"
-msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
-msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÒÁ× ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
-msgid "Recent Actions"
-msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÅ äÅÊÓÔ×ÉÑ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
-msgid "My Actions"
-msgstr "íÏÉ äÅÊÓÔ×ÉÑ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
-msgid "None available"
-msgstr "îÅÄÏÓÔÕÐÎÏ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Add %(name)s"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
-msgid "Username:"
-msgstr "éÍÑ:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
-msgid "Password:"
-msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
-msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
-msgstr "÷Ù <a href=\"/password_reset/\">ÚÁÂÙÌÉ ÐÁÒÏÌØ</a>?"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
+msgid "View on site"
+msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ,"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
+msgid "Please correct the error below."
+msgid_plural "Please correct the errors below."
+msgstr[0] "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÉÓÐÒÁ×ØÔÅ ÏÛÉÂËÕ ÎÉÖÅ."
+msgstr[1] "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÉÓÐÒÁ×ØÔÅ ÏÛÉÂËÉ ÎÉÖÅ."
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÐÁÒÏÌÑ"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
+msgid "Ordering"
+msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "÷ÙÈÏÄ"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
+msgid "Order:"
+msgstr "ðÏÒÑÄÏË:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid ""
"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
"types of objects:"
msgstr ""
-"õÄÁÌÅÎÉÅ ÏÂØÅËÔÁ %(object_name)s '%(object)s' ÐÒÉ×ÅÄÅÔ Ë ÕÄÁÌÅÎÉÀ ÚÁ×ÉÓÉÍÙÈ "
-"ÎÏ, ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÙÈ ×ÁÍ ÐÒÁ× ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÈÔÉÐÏ× "
+"õÄÁÌÅÎÉÅ ÏÂßÅËÔÁ %(object_name)s '%(object)s' ÐÒÉ×ÅÄÅÔ Ë ÕÄÁÌÅÎÉÀ ÚÁ×ÉÓÉÍÙÈ "
+" ÜÌÅÍÅÎÔÏ×, ÎÏ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÙÈ ×ÁÍ ÐÒÁ× ÎÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÔÉÐÏ× "
"ÏÂßÅËÔÏ×:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
@@ -694,53 +700,47 @@ msgid ""
"the following related items will be deleted:"
msgstr ""
"÷Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ %(object_name)s \"%(object)s\"? ÷ÓÅ "
-"ÓÌÅÄÕÀÝÉÅÏÂßÅËÔÙ ÔÁËÖÅ ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ:"
+"ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÏÂßÅËÔÙ ÔÁËÖÅ ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "äÁ, Ñ Õ×ÅÒÅÎ"
-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
-#, python-format
-msgid " By %(title)s "
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
-msgid "View on site"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
-msgid "Please correct the error below."
-msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ,"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
-msgid "Ordering"
-msgstr ""
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÐÁÒÏÌÑ"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
-msgid "Order:"
-msgstr ""
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "÷ÙÈÏÄ"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
-msgstr ""
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË ÎÏ×ÏÅ"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save and add another"
-msgstr ""
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ É ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÒÕÇÏÅ"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and continue editing"
-msgstr ""
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
msgid "Save"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
+#, python-format
+msgid " By %(title)s "
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
@@ -753,15 +753,14 @@ msgstr "
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
msgid "Password change successful"
-msgstr "La password è stata cambiata con successo"
+msgstr "ðÁÒÏÌØ ÕÓÐÅÛÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÅÎ"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
msgid "Your password was changed."
msgstr "÷ÁÛ ÐÁÒÏÌØ ÂÙÌ ÉÚÍÅÎÅÎ."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
msgid "Password reset"
msgstr "óÂÒÏÓ ÐÁÒÏÌÑ"
@@ -860,15 +859,15 @@ msgstr "
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ ÐÏ bookmarklets"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
msgid ""
@@ -883,7 +882,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
-msgstr ""
+msgstr "äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ ÐÏ ÄÁÎÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
msgid ""
@@ -893,7 +892,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
-msgstr ""
+msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ID ÏÂØÅËÔÁ"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
msgid ""
@@ -903,19 +902,19 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr ""
+msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÏÂØÅËÔ (× ÔÅËÕÝÅÍ ÏËÎÅ)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr ""
+msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÊ ÏÂØÅËÔ (× ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr ""
+msgstr "ôÏ ÖÅ ÞÔÏ É ×ÙÛÅ, ÎÏ ÏÔËÒÏÅÔ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉ×ÎÕÀ ÓÔÒÁÎÉÃÕ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
msgid "redirect from"
@@ -1112,34 +1111,32 @@ msgstr "
#: utils/timesince.py:12
msgid "year"
msgid_plural "years"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "ÇÏÄ"
+msgstr[1] "ÌÅÔ"
#: utils/timesince.py:13
msgid "month"
msgid_plural "months"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "ÍÅÓÑÃ"
+msgstr[1] "ÍÅÓÑÃÅ×"
#: utils/timesince.py:14
-#, fuzzy
msgid "day"
msgid_plural "days"
-msgstr[0] "íÁÊ"
-msgstr[1] "íÁÊ"
+msgstr[0] "ÄÅÎØ"
+msgstr[1] "ÄÎÅÊ"
#: utils/timesince.py:15
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "ÞÁÓ"
+msgstr[1] "ÞÁÓÏ×"
#: utils/timesince.py:16
-#, fuzzy
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "ÓÁÊÔ"
-msgstr[1] "ÓÁÊÔ"
+msgstr[0] "ÍÉÎÕÔÁ"
+msgstr[1] "ÍÉÎÕÔ"
#: models/core.py:7
msgid "domain name"
@@ -1162,9 +1159,8 @@ msgid "label"
msgstr "ÍÅÔËÁ"
#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
-#, fuzzy
msgid "name"
-msgstr "éÍÑ:"
+msgstr "ÉÍÑ"
#: models/core.py:31
msgid "package"
@@ -1227,9 +1223,8 @@ msgid "Groups"
msgstr "çÒÕÐÐÙ"
#: models/auth.py:33
-#, fuzzy
msgid "username"
-msgstr "îÉË:"
+msgstr "ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
#: models/auth.py:34
msgid "first name"
@@ -1240,17 +1235,15 @@ msgid "last name"
msgstr "ÆÁÍÉÌÉÑ"
#: models/auth.py:36
-#, fuzzy
msgid "e-mail address"
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "e-mail ÁÄÒÅÓ"
#: models/auth.py:37
-#, fuzzy
msgid "password"
-msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
+msgstr "ÐÁÒÏÌØ"
#: models/auth.py:37
-msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
+msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
msgstr ""
#: models/auth.py:38
@@ -1259,7 +1252,7 @@ msgstr "
#: models/auth.py:38
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "ïÔÍÅÔÔÅ, ÅÓÌÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÍÏÖÅÔ ×ÈÏÄÉÔØ × ÁÄÍÉÎ. ÞÁÓÔØ ÓÁÊÔÁ."
+msgstr "ïÔÍÅÔØÔÅ, ÅÓÌÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÍÏÖÅÔ ×ÈÏÄÉÔØ × ÁÄÍÉÎ. ÞÁÓÔØ ÓÁÊÔÁ."
#: models/auth.py:39
msgid "active"
@@ -1286,13 +1279,12 @@ msgstr ""
"×ÓÅ ÐÒÁ×Á ÇÒÕÐÐÙ, Ë ËÏÔÏÒÏÊ ÏÎ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ."
#: models/auth.py:48
-#, fuzzy
msgid "Users"
-msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
+msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ"
#: models/auth.py:57
msgid "Personal info"
-msgstr "ðÅÒÓÁÎÁÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
+msgstr "ðÅÒÓÏÎÁÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
#: models/auth.py:59
msgid "Important dates"
@@ -1360,7 +1352,7 @@ msgstr ""
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Russian"
-msgstr "òÕÓÓËÊ"
+msgstr "òÕÓÓËÉÊ"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Slovak"
@@ -1378,43 +1370,42 @@ msgstr ""
msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
-#: core/meta/fields.py:499
+#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:491
+#: core/meta/fields.py:502
msgid "This field is required."
-msgstr ""
+msgstr "ïÂÑÚÁÔÅÌØÎÏÅ ÐÏÌÅ."
-#: core/formfields.py:336
+#: core/formfields.py:339
#, python-format
-msgid "Ensure your text is less than %s character."
+msgid "Ensure your text is less than %s character"
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
-#: core/formfields.py:341
+#: core/formfields.py:344
msgid "Line breaks are not allowed here."
-msgstr ""
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÙ ÓÔÒÏË ÎÅ ÄÏÐÕÓËÁÀÔÓÑ ÚÄÅÓØ."
-#: core/formfields.py:436 core/formfields.py:507 core/formfields.py:545
+#: core/formfields.py:440 core/formfields.py:511 core/formfields.py:549
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr ""
-#: core/formfields.py:601
+#: core/formfields.py:605
msgid "The submitted file is empty."
-msgstr ""
+msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ - ÐÕÓÔ."
-#: core/formfields.py:655
+#: core/formfields.py:659
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
msgstr ""
-#: core/formfields.py:664
-#, fuzzy
+#: core/formfields.py:668
msgid "Enter a positive number."
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÏÅ ÞÉÓÌÏ."
-#: core/formfields.py:673
+#: core/formfields.py:677
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr ""
+msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÃÅÌÏÅ ÞÉÓÌÏ × ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ ÏÔ 0 ÄÏ 32767."
#: core/validators.py:62
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
@@ -1478,17 +1469,16 @@ msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "÷×ÏÄÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÙÅ ÄÁÔÁ/×ÒÅÍÑ × ÆÏÒÍÁÔÅ YYYY-MM-DD HH:MM."
#: core/validators.py:138
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid e-mail address."
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÙÊ e-mail ÁÄÒÅÓ."
#: core/validators.py:150
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-"úÁÇÒÕÚÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÏÅ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ. æÁÊÌ, ËÏÔÏÒÙÊ ×Ù ÚÁÇÒÕÖÁÌÉ, ÂÙÌÏ ÌÉÂÏ ÎÅ "
-"ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅÉÌÉ ÓÌÏÍÁÎÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ."
+"úÁÇÒÕÚÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÏÅ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ. æÁÊÌ, ËÏÔÏÒÙÊ ×Ù ÚÁÇÒÕÖÁÌÉ, ÎÅ ÂÙÌ "
+"ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅÍ ÉÌÉ ÂÙÌ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎ."
#: core/validators.py:157
#, python-format
@@ -1521,7 +1511,7 @@ msgstr ""
#: core/validators.py:194
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
-msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÆÏÒÍÁÔ XML: %s"
+msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ XML: %s"
#: core/validators.py:204
#, python-format
@@ -1531,41 +1521,41 @@ msgstr "
#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
-msgstr "URL %s ÓÌÏÍÁÎÎÁÑ ÓÓÙÌËÁÀ."
+msgstr "URL %s ÓÌÏÍÁÎÎÁÑ ÓÓÙÌËÁ."
#: core/validators.py:216
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "÷×ÏÄÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÕÀ ÁÂÒÉ×ÉÁÔÕÒÕ ÛÔÁÔÏ× óûá."
+msgstr "÷×ÏÄÉÔÅ ÒÅÁÌØÎÕÀ ÁÂÒÅ×ÉÁÔÕÒÕ ÛÔÁÔÏ× óûá."
#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "óÌÅÄÉÔÅ ÚÁ Ó×ÏÉÍÍÉ ÓÌÏ×ÁÍÉ! óÌÏ×Á %s ÚÄÅÓØ ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ."
-msgstr[1] "óÌÅÄÉÔÅ ÚÁ Ó×ÏÉÍÍÉ ÓÌÏ×ÁÍÉ! óÌÏ×Á %s ÚÄÅÓØ ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ."
+msgstr[0] "óÌÅÄÉÔÅ ÚÁ Ó×ÏÉÍÉ ÓÌÏ×ÁÍÉ! óÌÏ×Ï %s ÚÄÅÓØ ÚÁÐÒÅÝÅÎÏ."
+msgstr[1] "óÌÅÄÉÔÅ ÚÁ Ó×ÏÉÍÉ ÓÌÏ×ÁÍÉ! óÌÏ×Á %s ÚÄÅÓØ ÚÁÐÒÅÝÅÎÙ."
#: core/validators.py:238
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
-msgstr "üÔÏ ÐÏÌÅ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏ×ÐÏÄÁÔØ Ó '%s' ÐÏÌÅÍ."
+msgstr "üÔÏ ÐÏÌÅ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏ×ÐÁÄÁÔØ Ó ÐÏÌÅÍ '%s'."
#: core/validators.py:257
msgid "Please enter something for at least one field."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁÐÒÏÌÎÉÔÅ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÎÏ ÐÏÌÅ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁÐÏÌÎÉÔÅ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÎÏ ÐÏÌÅ."
#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁÐÏÌÎÉÔÅ ÏÂÁ ÐÏÌÑ ÌÉÂÏ ÏÓÔÁ×ÔÅ ÉÈ ÐÕÓÔÙÍÉ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁÐÏÌÎÉÔÅ ÏÂÁ ÐÏÌÑ ÌÉÂÏ ÏÓÔÁ×ØÔÅ ÉÈ ÐÕÓÔÙÍÉ."
#: core/validators.py:284
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-msgstr ""
+msgstr "üÔÏ ÐÏÌÅ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÚÁÐÏÌÎÅÎÏ ÅÓÌÉ %(field)s ÒÁ×ÎÏ %(value)s"
#: core/validators.py:296
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr ""
+msgstr "üÔÏ ÐÏÌÅ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÚÁÐÏÌÎÅÎÏ ÅÓÌÉ %(field)s ÎÅ ÒÁ×ÎÏ %(value)s"
#: core/validators.py:315
msgid "Duplicate values are not allowed."
@@ -1607,12 +1597,12 @@ msgstr[1] ""
#: core/validators.py:364
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "âÕÄÔÅ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÚÁÇÒÕÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÐÏ ËÒÁÊÎÅÊ ÍÅÒÅ ÎÅ ÍÅÎØÛÅ %s ÂÁÊÔ."
+msgstr "õÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ÚÁÇÒÕÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÐÏ ËÒÁÊÎÅÊ ÍÅÒÅ ÎÅ ÍÅÎØÛÅ %s ÂÁÊÔ."
#: core/validators.py:365
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "âÕÄÔÅ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÚÁÇÒÕÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ %s ÂÁÊÔ."
+msgstr "õÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ÚÁÇÒÕÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ %s ÂÁÊÔ."
#: core/validators.py:378
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -1625,13 +1615,13 @@ msgstr "
#: core/validators.py:428
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÔÏ ÌÉÂÏ Ó %s."
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÔÏ-ÌÉÂÏ Ó %s."
#: core/validators.py:431
#, python-format
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
-msgstr "URL %(url) ×ÅÒÎÕÌ ÎÅ×ÅÒÎÙ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË Content-Type '%(contenttype)'."
+msgstr "URL %(url) ×ÅÒÎÕÌ ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË Content-Type '%(contenttype)'."
#: core/validators.py:464
#, python-format
@@ -1685,27 +1675,26 @@ msgstr ""
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr ""
-#: core/meta/fields.py:129
+#: core/meta/fields.py:131
msgid " Separate multiple IDs with commas."
-msgstr "òÁÚÄÅÌÑÊÔÅ ÍÎÏÖÅÓÔ×Ï ID ÚÁÐÑÔÏÊ."
+msgstr "îÅÓËÏÌØËÏ ÚÎÁÞÅÎÉÊ ID ÒÁÚÄÅÌÑÊÔÅ ÚÁÐÑÔÙÍÉ."
-#: core/meta/fields.py:132
+#: core/meta/fields.py:134
msgid ""
" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
" õÄÅÒÖÉ×ÁÊÔÅ \"Control\", ÉÌÉ \"Command\" ÎÁ íÁËÉÎÔÏÛ, ÄÌÑ ×ÙÂÏÒÁ ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ "
"ÏÄÎÏÇÏ."
-#: core/meta/fields.py:508
-#, fuzzy
+#: core/meta/fields.py:511
msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "E-mail ÁÄÒÅÓ:"
+msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ."
-#: core/meta/fields.py:777
+#: core/meta/fields.py:780
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
659 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,18 +8,49 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-25 17:27-0600\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-25 14:27-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
+msgid "redirect from"
+msgstr "presmerovaný z"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
+msgid "redirect to"
+msgstr "presmerovaný na "
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
+"'http://'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
+msgid "redirect"
+msgstr "presmerovanie"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
+msgid "redirects"
+msgstr "presmerovania"
+
#: contrib/comments/models/comments.py:8
#: contrib/comments/models/comments.py:161
msgid "object ID"
-msgstr "Ukáž objekt id"
+msgstr "objekt ID"
#: contrib/comments/models/comments.py:9
msgid "headline"
@@ -69,12 +100,12 @@ msgstr "je platné hodnotenie"
#: contrib/comments/models/comments.py:24
#: contrib/comments/models/comments.py:164
msgid "date/time submitted"
-msgstr "dítum/čas odoslania"
+msgstr "dátum/čas poslania"
#: contrib/comments/models/comments.py:25
#: contrib/comments/models/comments.py:165
msgid "is public"
-msgstr "je zverejnený"
+msgstr "je zveréjnený"
#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:274
msgid "IP address"
@@ -89,8 +120,8 @@ msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Označ túto voľbu ak je komentár nevhodný. \"Tento komentár bol vymazaný\" "
-"sa zobrazí namiesto neho."
+"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte. \"Tento komentár bol vymazaný"
+"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
#: contrib/comments/models/comments.py:31
msgid "Comment"
@@ -103,34 +134,33 @@ msgstr "Komentáre"
#: contrib/comments/models/comments.py:85
#: contrib/comments/models/comments.py:204
msgid "Content object"
-msgstr "Obsah objectu"
+msgstr "Obsah objektu"
#: contrib/comments/models/comments.py:113
-#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
"\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
msgstr ""
-"Poslal %(user)s at %(date)s\n"
+"Od %(user)s dňa %(date)s\n"
"\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
#: contrib/comments/models/comments.py:163
msgid "person's name"
-msgstr "meno osoby"
+msgstr "krstné meno"
#: contrib/comments/models/comments.py:166
msgid "ip address"
msgstr "ip adresa"
#: contrib/comments/models/comments.py:168
msgid "approved by staff"
-msgstr "schvalený za zamestnanca"
+msgstr "je zamestnancom"
#: contrib/comments/models/comments.py:172
msgid "Free comment"
@@ -150,20 +180,19 @@ msgstr "údaje stavu"
#: contrib/comments/models/comments.py:213
msgid "Karma score"
-msgstr "Karma stav"
+msgstr "Karma údaj"
#: contrib/comments/models/comments.py:214
msgid "Karma scores"
-msgstr "Karma stavy"
+msgstr "Karma údaje"
#: contrib/comments/models/comments.py:223
-#, python-format
msgid "%(score)d rating by %(user)s"
-msgstr "%(score)d hodnotil %(user)s"
+msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
#: contrib/comments/models/comments.py:248
msgid "flag date"
-msgstr "návestie dátumu"
+msgstr "dátumové návestie"
#: contrib/comments/models/comments.py:251
msgid "User flag"
@@ -174,59 +203,53 @@ msgid "User flags"
msgstr "Návestia užívateľa"
#: contrib/comments/models/comments.py:256
-#, python-format
msgid "Flag by %r"
-msgstr "Návestie %r"
+msgstr " %r návestie"
#: contrib/comments/models/comments.py:271
-#, fuzzy, python-format
msgid ""
"This comment was flagged by %(user)s:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
-"Tento komentár bol označený %(user)s:\n"
+"Tento komentár bol označený užívateľom %(user)s:\n"
"\n"
"%(text)s"
#: contrib/comments/models/comments.py:278
msgid "deletion date"
-msgstr "vymazaný dátum"
+msgstr "odstránené dátumy"
#: contrib/comments/models/comments.py:281
msgid "Moderator deletion"
-msgstr "Prostredník mazania"
+msgstr "Moderátor odstránenia"
#: contrib/comments/models/comments.py:282
msgid "Moderator deletions"
-msgstr "Prostredník mazaní"
+msgstr "Moderátor odstránení"
#: contrib/comments/models/comments.py:286
-#, python-format
msgid "Moderator deletion by %r"
-msgstr "Prostredník mazania bol %r"
+msgstr "Moderátor odstránenia %r"
#: contrib/comments/views/karma.py:18
msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
+msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
#: contrib/comments/views/karma.py:22
msgid "Invalid comment ID"
-msgstr "Neplatný komentár ID"
+msgstr "Chybné ID komentára"
#: contrib/comments/views/karma.py:24
msgid "No voting for yourself"
-msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
+msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
#: contrib/comments/views/comments.py:25
msgid ""
"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
-"Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou.Táto "
-"voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
+msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
#: contrib/comments/views/comments.py:109
-#, fuzzy, python-format
msgid ""
"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
"comment:\n"
@@ -238,105 +261,106 @@ msgid_plural ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
+"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
"komentár:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
+"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
"komentárov:\n"
"\n"
"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:114
-#, python-format
msgid ""
"This comment was posted by a sketchy user:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
-"Tento komentár bol poslaný prchkým uzívateľom:\n"
+"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
"\n"
"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:186
#: contrib/comments/views/comments.py:277
msgid "Only POSTs are allowed"
-msgstr "Sú povolené len POST metódy"
+msgstr "Dovolené sú len POST"
#: contrib/comments/views/comments.py:190
#: contrib/comments/views/comments.py:281
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
+msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
#: contrib/comments/views/comments.py:194
#: contrib/comments/views/comments.py:283
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
+msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
#: contrib/comments/views/comments.py:204
#: contrib/comments/views/comments.py:289
msgid ""
"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
"invalid"
msgstr ""
-"Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- objectID bol "
-"chybnýFormulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter -- the objekt ID bol "
+"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter -- the objekt ID bol "
"poškodený"
#: contrib/comments/views/comments.py:254
#: contrib/comments/views/comments.py:318
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
+msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:40
-#, python-format
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:284
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
msgid ""
-"<h3>By %s:</h3>\n"
-"<ul>\n"
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
-"<h3>Od %s:</h3>\n"
-"<ul>\n"
+"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
+"záverečné lomítka."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "All"
-msgstr "Všetko"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
+msgid "title"
+msgstr "názov"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:109
-#, fuzzy
-msgid "Any date"
-msgstr "Ľubovoľný dátum"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
+msgid "content"
+msgstr "obsah"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-#, fuzzy
-msgid "Today"
-msgstr "Dnes"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
+msgid "enable comments"
+msgstr "povolené komentáre"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
-msgid "Past 7 days"
-msgstr "Posledných 7 dní"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
+msgid "template name"
+msgstr "meno predlohy"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:115
-msgid "This month"
-msgstr "Tento mesiac"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
+"'flatpages/default'."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
-msgid "This year"
-msgstr "Tento rok"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "registration required"
+msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "Yes"
-msgstr "Áno"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
+msgstr ""
+"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-#, fuzzy
-msgid "No"
-msgstr "Nie"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
+msgid "flat page"
+msgstr "plochá stránka"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:150
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámy"
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
+msgid "flat pages"
+msgstr "ploché stránky"
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
@@ -366,10 +390,6 @@ msgstr "záznam priebehu"
msgid "log entries"
msgstr "záznamy priebehu"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:243
-msgid "All dates"
-msgstr "Všetky dátumy"
-
#: contrib/admin/views/decorators.py:22
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
msgid "Log in"
@@ -380,153 +400,50 @@ msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
-"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: "
-"Všetko čo ste vložili bolo uchované."
+"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
+"Vaše údaje su uchované."
#: contrib/admin/views/decorators.py:63
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
-"Vyzera, že váš prehliadač neakceptuje cookies. Prosím povoľte cookies, "
-"znovu natiahnite túto stránku, a skúste znova."
+"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
+"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
#: contrib/admin/views/decorators.py:77
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "Meno užívateľa nemôže obsahovať znak '@'."
+msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať znak '@' ."
#: contrib/admin/views/decorators.py:79
-#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
-"Vaša emailová adresa nie je vaším užívateľským menon. Skuste toto '%s' "
-"namiesto nej"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:49
-#, fuzzy
-msgid "Site administration"
-msgstr "Spáva webu"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:64
-#, python-format
-msgid "Select %s"
-msgstr "Vyber %s"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:65
-#, python-format
-msgid "Select %s to change"
-msgstr "Vyber %s na zmenu"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:412
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:417 contrib/admin/views/main.py:493
-msgid "You may edit it again below."
-msgstr "Môžete to zmeniť znovu nižšie."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:425 contrib/admin/views/main.py:502
-#, python-format
-msgid "You may add another %s below."
-msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:442
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Add %s"
-msgstr "Pridaj"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:458
-#, python-format
-msgid "Added %s."
-msgstr "Pridal %s"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:458 contrib/admin/views/main.py:460
-#: contrib/admin/views/main.py:462
-msgid "and"
-msgstr "a"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:460
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Changed %s."
-msgstr "Zmenený"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:462
-#, python-format
-msgid "Deleted %s."
-msgstr "Vymazaný"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:465
-msgid "No fields changed."
-msgstr "Polia neboli zmenené."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:490
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
-msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:499
-#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
-" %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Môžete ho zmeniť zase nižšie."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:537
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Change %s"
-msgstr "Zmeň"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:615
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:620
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr "jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:649
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
-msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
-
-#: contrib/admin/views/main.py:652
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Ste si istý/á?"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:667
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Change history: %s"
-msgstr "Zmena histórie:"
+msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
msgid "Integer"
-msgstr "Integer"
+msgstr "Celočíselná hodnota"
#: contrib/admin/views/doc.py:263
msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr "Boolean (Buď True alebo False)"
+msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
#: contrib/admin/views/doc.py:264
-#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
-msgstr "Reťazec (maximálne do %(maxlength)s)"
+msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
#: contrib/admin/views/doc.py:265
msgid "Comma-separated integers"
-msgstr "Celé čísla oddelené čiarkami"
+msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
#: contrib/admin/views/doc.py:266
msgid "Date (without time)"
msgstr "Dátum (bez času)"
#: contrib/admin/views/doc.py:267
msgid "Date (with time)"
-msgstr "Dátum (a čas)"
+msgstr "Dátum ( a čas)"
#: contrib/admin/views/doc.py:268
msgid "E-mail address"
@@ -542,15 +459,15 @@ msgstr "Desiatkové číslo"
#: contrib/admin/views/doc.py:276
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
-msgstr "Boolean (Možné hodnoty sú True, False alebo None)"
+msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
#: contrib/admin/views/doc.py:277
msgid "Phone number"
msgstr "Číslo telefónu"
#: contrib/admin/views/doc.py:280
msgid "String (up to 50)"
-msgstr "Reťazec (maximálne do 50 znakov)"
+msgstr "Reťazec (do 50 )"
#: contrib/admin/views/doc.py:282
msgid "Text"
@@ -560,34 +477,26 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
-msgid "URL"
-msgstr ""
-
#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
+msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
#: contrib/admin/views/doc.py:286
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Home"
msgstr "Začiatok"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
msgid "History"
msgstr "História"
@@ -621,7 +530,7 @@ msgstr "Django web admin"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
-msgstr "Spravované Djangom"
+msgstr "Administrácia Django"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
@@ -645,20 +554,14 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-#, fuzzy
msgid "Page not found"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# django.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\n"
-"Stránka nebola nájdená\n"
-"#-#-#-#-# django.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\n"
-"Stránka sa nenašla"
+msgstr "Stránka nebola nájdená"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
msgid "Add"
msgstr "Pridaj"
@@ -682,14 +585,9 @@ msgstr "Moje udalosti"
msgid "None available"
msgstr "Nepovolené"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Add %(name)s"
-msgstr "Pridaj %(name)s"
-
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
msgid "Username:"
-msgstr "Meno užívateľa:"
+msgstr "Meno:"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
msgid "Password:"
@@ -712,7 +610,6 @@ msgid "Log out"
msgstr "Odhlásenie"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
msgid ""
"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
@@ -723,7 +620,6 @@ msgstr ""
"typov objektov:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
"the following related items will be deleted:"
@@ -735,50 +631,6 @@ msgstr ""
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ano, som si istý"
-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
-#, python-format
-msgid " By %(title)s "
-msgstr "Podľa %(title)s "
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
-msgid "View on site"
-msgstr "Pozri tu"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
-msgid "Please correct the error below."
-msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
-msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
-msgid "Ordering"
-msgstr "Objednávanie"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
-msgid "Order:"
-msgstr "Objednávka:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Delete"
-msgstr "Vymazať"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
-msgid "Save as new"
-msgstr "Uložiť ako nový"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
-msgid "Save and add another"
-msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
-msgid "Save and continue editing"
-msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
-#, fuzzy
-msgid "Save"
-msgstr "Uložiť"
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
@@ -868,12 +720,10 @@ msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
-#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
-#, python-format
msgid "Your new password is: %(new_password)s"
msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
@@ -890,161 +740,9 @@ msgid "Thanks for using our site!"
msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
-#, python-format
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Skupina %(site_name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
-msgid "Documentation"
-msgstr "Dokumentácia"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
-msgid "Bookmarklets"
-msgstr "Záložky"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
-msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr "Záložky dokumentácie"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
-msgid ""
-"\n"
-"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
-"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
-"select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
-"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
-"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
-"your computer is \"internal\").</p>\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, chyťte a potiahnite linku do vášho "
-"bookmarks\n"
-"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho bookmarks.\n"
-" Teraz si môžete vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.\n"
-"Poznámka: pri tvorbe niektorých zarážok, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali\n"
-"po stránke z počítača označeného ako \"internal\" (obrátte sa na vášho \n"
-"systémového administrátora, ak nie ste si istý či váš počítač je \"internal"
-"\").</p>\n"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
-msgid "Documentation for this page"
-msgstr "Dokumentácia tejto stránky"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr "Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky na tejto stránke."
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
-#, fuzzy
-msgid "Show object ID"
-msgstr "Ukáž objekt id"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Ukáž content-type a jedinečné ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
-"objektami."
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
-msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
-msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
-msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
-msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
-msgid "redirect from"
-msgstr "presmerovaný z"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
-msgid "redirect to"
-msgstr "presmerovaný na "
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
-"'http://'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
-msgid "redirect"
-msgstr "presmerovanie"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
-msgid "redirects"
-msgstr "presmerovania"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
-"záverečné lomítka."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
-msgid "title"
-msgstr "názov"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
-msgid "content"
-msgstr "obsah"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
-msgid "enable comments"
-msgstr "povolené komentáre"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
-msgid "template name"
-msgstr "meno predlohy"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Príklad: 'flatfiles/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
-"'flatfiles/default'."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "registration required"
-msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
-msgid "flat page"
-msgstr "plochá stránka"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
-msgid "flat pages"
-msgstr "ploché stránky"
-
#: utils/translation.py:335
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "DATUM_FORMAT"
@@ -1162,24 +860,22 @@ msgid "Dec."
msgstr "Dec."
#: utils/timesince.py:12
-#, fuzzy
msgid "year"
msgid_plural "years"
-msgstr[0] "Tento rok"
-msgstr[1] "Tento rok"
+msgstr[0] "rok"
+msgstr[1] "rokov"
#: utils/timesince.py:13
-#, fuzzy
msgid "month"
msgid_plural "months"
-msgstr[0] "Tento mesiac"
-msgstr[1] "Tento mesiac"
+msgstr[0] "mesiac"
+msgstr[1] "mesiacov"
#: utils/timesince.py:14
msgid "day"
msgid_plural "days"
-msgstr[0] "Dnes"
-msgstr[1] "Dnes"
+msgstr[0] "ďeň"
+msgstr[1] "dní"
#: utils/timesince.py:15
msgid "hour"
@@ -1299,7 +995,7 @@ msgstr "heslo"
#: models/auth.py:37
msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
-msgstr ""
+msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
#: models/auth.py:38
msgid "staff status"
@@ -1425,47 +1121,40 @@ msgstr "Švédsky"
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Zjednodušená činština "
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
-#: core/meta/fields.py:499
-#, fuzzy
+#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:267 core/meta/fields.py:421
+#: core/meta/fields.py:432
msgid "This field is required."
-msgstr "Toto pole nie je platné."
+msgstr "Toto pole je nevyhnutné."
-#: core/formfields.py:336
-#, fuzzy, python-format
+#: core/formfields.py:241
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
-msgstr[1] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
+msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
+msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
-#: core/formfields.py:341
-#, fuzzy
+#: core/formfields.py:246
msgid "Line breaks are not allowed here."
-msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
+msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
-#: core/formfields.py:436 core/formfields.py:507 core/formfields.py:545
-#, python-format
+#: core/formfields.py:339 core/formfields.py:408 core/formfields.py:446
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
+msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
-#: core/formfields.py:601
+#: core/formfields.py:502
msgid "The submitted file is empty."
-msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
+msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
-#: core/formfields.py:655
-#, fuzzy
+#: core/formfields.py:554