Permalink
Browse files

fixed #1432: updated russian translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2456 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 6d9f4e4 commit 517b4a93e5f1d37a20e6b9de62eda97ff937e84f Georg Bauer committed Mar 1, 2006
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -8,104 +8,104 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-24 19:24+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-03-01 17:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
#, perl-format
msgid "Available %s"
-msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ %s"
+msgstr "Доступные %s"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
msgid "Choose all"
-msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
+msgstr "Выбрать все"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
msgid "Add"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
+msgstr "Добавить"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
msgid "Remove"
-msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
+msgstr "Удалить"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
#, perl-format
msgid "Chosen %s"
-msgstr "÷ÙÂÒÁÎÎÙÅ %s"
+msgstr "Выбранные %s"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
msgid "Select your choice(s) and click "
-msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ É ÎÁÖÍÉÔÅ "
+msgstr "Выберите и нажмите "
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
msgid "Clear all"
-msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ×Ó£"
+msgstr "Очистить всё"
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:26
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
msgid ""
"January February March April May June July August September October November "
"December"
msgstr ""
-"ñÎ×ÁÒØ æÅ×ÒÁÌØ íÁÒÔ áÐÒÅÌØ íÁÊ éÀÎØ éÀÌØ á×ÇÕÓÔ óÅÎÔÑÂÒØ ïËÔÑÂÒØ îÏÑÂÒØ "
-"äÅËÁÂÒØ"
+"Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь "
+"Декабрь"
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
-msgstr "÷ÏÓËÒÅÓÅÎØÅ ðÏÎÅÄÅÌØÎÉË ÷ÔÏÒÎÉË óÒÅÄÁ þÅÔ×ÅÒÇ ðÑÔÎÉÃÁ óÕÂÂÏÔÁ"
+msgstr "Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота"
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
msgid "S M T W T F S"
-msgstr "÷ ð ÷ ó þ ð ó"
+msgstr "В П В С Ч П С"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:45
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
msgid "Now"
-msgstr "óÅÊÞÁÓ"
+msgstr "Сейчас"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:48
msgid "Clock"
-msgstr "þÁÓÙ"
+msgstr "Часы"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:77
msgid "Choose a time"
-msgstr "÷ÙÂÉÒÉÔÅ ×ÒÅÍÑ"
+msgstr "Выбирите время"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
msgid "Midnight"
-msgstr "ðÏÌÎÏÞØ"
+msgstr "Полночь"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
msgid "6 a.m."
-msgstr "6 ÞÁÓÏ×"
+msgstr "6 часов"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
msgid "Noon"
-msgstr "ðÏÌÄÅÎØ"
+msgstr "Полдень"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:168
msgid "Cancel"
-msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
+msgstr "Отмена"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:111
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:162
msgid "Today"
-msgstr "óÅÇÏÄÎÑ"
+msgstr "Сегодня"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:114
msgid "Calendar"
-msgstr "ëÁÌÅÎÄÁÒØ"
+msgstr "Календарь"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:160
msgid "Yesterday"
-msgstr "÷ÞÅÒÁ"
+msgstr "Вчера"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:164
msgid "Tomorrow"
-msgstr "úÁ×ÔÒÁ"
+msgstr "Завтра"

0 comments on commit 517b4a9

Please sign in to comment.