Permalink
Browse files

fixes #869 - updated 'sk' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1339 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b4d379d commit 6c127e3883d12f18f23b9db35ab441ba46d6487b Georg Bauer committed Nov 21, 2005
Showing with 148 additions and 146 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +148 −146 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
294 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,97 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-16 19:51-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-21 12:42-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
+msgid "redirect from"
+msgstr "presmerovaný z"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
+msgid "redirect to"
+msgstr "presmerovaný na "
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
+"'http://'."
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
+msgid "redirect"
+msgstr "presmerovanie"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
+msgid "redirects"
+msgstr "presmerovania"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
+"záverečné lomítka."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
+msgid "title"
+msgstr "názov"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
+msgid "content"
+msgstr "obsah"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
+msgid "enable comments"
+msgstr "povolené komentáre"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
+msgid "template name"
+msgstr "meno predlohy"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
+"'flatpages/default'."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "registration required"
+msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
+msgstr ""
+"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
+msgid "flat page"
+msgstr "plochá stránka"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
+msgid "flat pages"
+msgstr "ploché stránky"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
msgstr "čas udalosti"
@@ -310,88 +393,17 @@ msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Skupina %(site_name)s"
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
-msgid "redirect from"
-msgstr "presmerovaný z"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
-msgid "redirect to"
-msgstr "presmerovaný na "
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
-"'http://'."
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
-msgid "redirect"
-msgstr "presmerovanie"
-
-#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
-msgid "redirects"
-msgstr "presmerovania"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
-"záverečné lomítka."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
-msgid "title"
-msgstr "názov"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
-msgid "content"
-msgstr "obsah"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
-msgid "enable comments"
-msgstr "povolené komentáre"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
-msgid "template name"
-msgstr "meno predlohy"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
-"'flatpages/default'."
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "registration required"
-msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
-msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
+#: utils/translation.py:335
+msgid "DATE_FORMAT"
+msgstr "DATUM_FORMAT"
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
-msgid "flat page"
-msgstr "plochá stránka"
+#: utils/translation.py:336
+msgid "DATETIME_FORMAT"
+msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
-#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
-msgid "flat pages"
-msgstr "ploché stránky"
+#: utils/translation.py:337
+msgid "TIME_FORMAT"
+msgstr "CAS_FORMAT"
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
@@ -497,18 +509,6 @@ msgstr "Nov."
msgid "Dec."
msgstr "Dec."
-#: utils/translation.py:335
-msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr "DATUM_FORMAT"
-
-#: utils/translation.py:336
-msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
-
-#: utils/translation.py:337
-msgid "TIME_FORMAT"
-msgstr "CAS_FORMAT"
-
#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "meno domény"
@@ -614,8 +614,8 @@ msgid "password"
msgstr "heslo"
#: models/auth.py:37
-msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
-msgstr "Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
+msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
+msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
#: models/auth.py:38
msgid "staff status"
@@ -661,7 +661,7 @@ msgstr "Osobné údaje"
msgid "Important dates"
msgstr "Dôležité údaje"
-#: models/auth.py:195
+#: models/auth.py:216
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
@@ -742,98 +742,98 @@ msgstr "Švédsky"
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Zjednodušená činština "
-#: core/validators.py:59
+#: core/validators.py:62
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
-#: core/validators.py:63
+#: core/validators.py:66
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
-#: core/validators.py:71
+#: core/validators.py:74
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:75
+#: core/validators.py:78
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:82
+#: core/validators.py:85
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
-#: core/validators.py:94
+#: core/validators.py:97
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
-#: core/validators.py:98
+#: core/validators.py:101
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
-#: core/validators.py:102
+#: core/validators.py:105
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:106
+#: core/validators.py:109
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
-#: core/validators.py:110
+#: core/validators.py:113
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
-#: core/validators.py:115
+#: core/validators.py:118
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Vložte celé číslo."
-#: core/validators.py:119
+#: core/validators.py:122
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
-#: core/validators.py:123
+#: core/validators.py:126
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
-#: core/validators.py:127
+#: core/validators.py:130
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
-#: core/validators.py:131
+#: core/validators.py:134
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
-#: core/validators.py:135
+#: core/validators.py:138
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
-#: core/validators.py:147
+#: core/validators.py:150
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
"nahratý poškodený obrázok."
-#: core/validators.py:154
+#: core/validators.py:157
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
-#: core/validators.py:158
+#: core/validators.py:161
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
-#: core/validators.py:166
+#: core/validators.py:169
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
-#: core/validators.py:170
+#: core/validators.py:173
msgid "A valid URL is required."
msgstr "Platné URL je požadované."
-#: core/validators.py:184
+#: core/validators.py:187
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -842,77 +842,78 @@ msgstr ""
"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
"%s"
-#: core/validators.py:191
+#: core/validators.py:194
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "Zle formované XML: %s"
-#: core/validators.py:201
+#: core/validators.py:204
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatný URL %s"
-#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
+#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
-#: core/validators.py:213
+#: core/validators.py:216
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
-#: core/validators.py:228
+#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
-#: core/validators.py:235
+#: core/validators.py:238
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
-#: core/validators.py:254
+#: core/validators.py:257
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
-#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
+#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
-#: core/validators.py:281
+#: core/validators.py:284
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
-#: core/validators.py:293
+#: core/validators.py:296
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
+msgstr ""
+"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
-#: core/validators.py:312
+#: core/validators.py:315
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
-#: core/validators.py:335
+#: core/validators.py:338
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou %s."
-#: core/validators.py:346
+#: core/validators.py:349
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
-#: core/validators.py:348
+#: core/validators.py:351
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
-#: core/validators.py:351
+#: core/validators.py:354
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
@@ -922,37 +923,37 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
-#: core/validators.py:361
+#: core/validators.py:364
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
-#: core/validators.py:362
+#: core/validators.py:365
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
-#: core/validators.py:375
+#: core/validators.py:378
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
-#: core/validators.py:390
+#: core/validators.py:393
msgid "This field is invalid."
msgstr "Toto pole nie je platné."
-#: core/validators.py:425
+#: core/validators.py:428
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
-#: core/validators.py:428
+#: core/validators.py:431
#, python-format
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr ""
" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
-#: core/validators.py:461
+#: core/validators.py:464
#, python-format
msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
@@ -961,7 +962,7 @@ msgstr ""
"Prosím zavrite nezavretý %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
"začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:465
+#: core/validators.py:468
#, python-format
msgid ""
"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
@@ -970,7 +971,7 @@ msgstr ""
"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:470
+#: core/validators.py:473
#, python-format
msgid ""
"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
@@ -979,7 +980,7 @@ msgstr ""
"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:475
+#: core/validators.py:478
#, python-format
msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
@@ -988,7 +989,7 @@ msgstr ""
"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:479
+#: core/validators.py:482
#, python-format
msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
@@ -997,7 +998,7 @@ msgstr ""
"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
"začína s \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:484
+#: core/validators.py:487
#, python-format
msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
@@ -1016,3 +1017,4 @@ msgid ""
msgstr ""
" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
"položky."
+

0 comments on commit 6c127e3

Please sign in to comment.