Permalink
Browse files

fixes #1190 - updated 'ru' translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1867 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent bfd5ce8 commit 928e0a180ecd6819e2b812eebaef4a48f5fe3f12 Georg Bauer committed Jan 8, 2006
Binary file not shown.
@@ -31,49 +31,49 @@ msgstr "
#: contrib/comments/models/comments.py:11
msgid "rating #1"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #1"
#: contrib/comments/models/comments.py:12
msgid "rating #2"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #2"
#: contrib/comments/models/comments.py:13
msgid "rating #3"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #3"
#: contrib/comments/models/comments.py:14
msgid "rating #4"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #4"
#: contrib/comments/models/comments.py:15
msgid "rating #5"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #5"
#: contrib/comments/models/comments.py:16
msgid "rating #6"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #6"
#: contrib/comments/models/comments.py:17
msgid "rating #7"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #7"
#: contrib/comments/models/comments.py:18
msgid "rating #8"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÅÊÔÉÎÇ #8"
#: contrib/comments/models/comments.py:23
msgid "is valid rating"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÏÓÔÕÐÎÙÊ ÒÅÊÔÉÎÇ"
#: contrib/comments/models/comments.py:24
#: contrib/comments/models/comments.py:164
msgid "date/time submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÁÔÁ/×ÒÅÍÑ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ"
#: contrib/comments/models/comments.py:25
#: contrib/comments/models/comments.py:165
msgid "is public"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÕÂÌÉÞÎÙÊ"
#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
msgid "IP address"
@@ -139,11 +139,11 @@ msgstr "
#: contrib/comments/models/comments.py:209
msgid "score"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÞ£Ô"
#: contrib/comments/models/comments.py:210
msgid "score date"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÞ£Ô ×ÒÅÍÅÎÉ"
#: contrib/comments/models/comments.py:213
msgid "Karma score"
@@ -163,19 +163,17 @@ msgid "flag date"
msgstr ""
#: contrib/comments/models/comments.py:251
-#, fuzzy
msgid "User flag"
-msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
+msgstr "ðÒÉÚÎÁË ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
#: contrib/comments/models/comments.py:252
-#, fuzzy
msgid "User flags"
-msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
+msgstr "ðÒÉÚÎÁËÉ ÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
#: contrib/comments/models/comments.py:256
#, python-format
msgid "Flag by %r"
-msgstr ""
+msgstr "ïÔÍÅÞÅÎ %r"
#: contrib/comments/models/comments.py:271
#, python-format
@@ -184,6 +182,9 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"üÔÏÔ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ÂÙÌ ÏÔÍÅÞÅÎ %(user)s:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/models/comments.py:278
msgid "deletion date"
@@ -966,18 +967,16 @@ msgid "Date:"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
-#, fuzzy
msgid "Time:"
-msgstr "÷ÒÅÍÑ"
+msgstr "÷ÒÅÍÑ:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
-msgstr ""
+msgstr "óÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-#, fuzzy
msgid "Change:"
-msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ:"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
msgid "redirect from"
@@ -1009,7 +1008,7 @@ msgstr "
#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
msgid "redirects"
-msgstr "ÐÅÒÅÎÁÐÒÏ×ÌÅÎÉÑ"
+msgstr "ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
msgid ""
@@ -1045,7 +1044,7 @@ msgstr "
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr "åÓÌÉ ÏÔÍÅÞÅÎÏ, ÔÏÌØËÏ ×ÏÛÅÄÛÉÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÓÍÏÇÕÔ ×ÉÄÅÔØ ÓÔÒÁÎÉÃÕ"
+msgstr "åÓÌÉ ÏÔÍÅÞÅÎÏ, ÔÏÌØËÏ ×ÏÛÅÄÛÉÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÓÍÏÇÕÔ ×ÉÄÅÔØ ÓÔÒÁÎÉÃÕ."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
msgid "flat page"
@@ -1776,7 +1775,7 @@ msgstr[1] ""
#: core/template/defaultfilters.py:371
msgid "yes,no,maybe"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÁ,ÎÅÔ,ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ"
#: parts/auth/formfields.py:27
msgid ""
Binary file not shown.
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
#, perl-format
msgid "Available %s"
-msgstr "äÏÓÔÕÐÅÎ %s"
+msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ %s"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
msgid "Choose all"
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
#, perl-format
msgid "Chosen %s"
-msgstr ÙÂÒÁÎ %s"
+msgstr ÙÂÒÁÎÎÙÅ %s"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
msgid "Select your choice(s) and click "
@@ -51,7 +51,8 @@ msgstr "
msgid ""
"January February March April May June July August September October November "
"December"
-msgstr "ñÎ×ÁÒØ æÅ×ÒÁÌØ íÁÒÔ áÐÒÅÌØ íÁÊ éÀÎØ éÀÌØ á×ÇÕÓÔ óÅÎÔÑÂÒØ ïËÔÑÂÒØ îÏÑÂÒØ "
+msgstr ""
+"ñÎ×ÁÒØ æÅ×ÒÁÌØ íÁÒÔ áÐÒÅÌØ íÁÊ éÀÎØ éÀÌØ á×ÇÕÓÔ óÅÎÔÑÂÒØ ïËÔÑÂÒØ îÏÑÂÒØ "
"äÅËÁÂÒØ"
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27

0 comments on commit 928e0a1

Please sign in to comment.