Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updated catalan translation (1 add, 2 typos, a few wraps).

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7534 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 96f03717728e949dbe21139d6be2754ec75fdc59 1 parent d78e61e
Marc Fargas authored May 14, 2008
BIN  django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
112  django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: Django\n"
7 7
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8  
-"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
9  
-"PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
  8
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 00:00+0200\n"
  9
+"PO-Revision-Date: 2008-05-14 11:15+0200\n"
10 10
 "Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
11 11
 "Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
12 12
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -409,8 +409,8 @@ msgid ""
409 409
 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
410 410
 "All of the following related items will be deleted:"
411 411
 msgstr ""
412  
-"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
413  
-"S'esborraran els següents elements relacionats:"
  412
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
  413
+"\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
414 414
 
415 415
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
416 416
 msgid "Yes, I'm sure"
@@ -546,8 +546,8 @@ msgid ""
546 546
 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
547 547
 "options."
548 548
 msgstr ""
549  
-"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
550  
-"de l'usuari."
  549
+"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més "
  550
+"opcions de l'usuari."
551 551
 
552 552
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
553 553
 msgid "Username"
@@ -599,8 +599,8 @@ msgstr ""
599 599
 "Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
600 600
 "Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
601 601
 "el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
602  
-"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
603  
-"vostre).</p>\n"
  602
+"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició "
  603
+"del vostre).</p>\n"
604 604
 
605 605
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
606 606
 msgid "Documentation for this page"
@@ -826,8 +826,8 @@ msgid ""
826 826
 "cookies, reload this page, and try again."
827 827
 msgstr ""
828 828
 "Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
829  
-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
830  
-"pàgina i proveu-ho de nou. "
  829
+"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
  830
+"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
831 831
 
832 832
 #: contrib/admin/views/decorators.py:90
833 833
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -837,7 +837,8 @@ msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
837 837
 #, python-format
838 838
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
839 839
 msgstr ""
840  
-"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
  840
+"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
  841
+"cas."
841 842
 
842 843
 #: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
843 844
 #: contrib/admin/views/doc.py:52
@@ -1070,7 +1071,7 @@ msgstr "Seleccioneu %s"
1070 1071
 msgid "Select %s to change"
1071 1072
 msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
1072 1073
 
1073  
-#: contrib/admin/views/main.py:784
  1074
+#: contrib/admin/views/main.py:765
1074 1075
 msgid "Database error"
1075 1076
 msgstr "Error de base de dades"
1076 1077
 
@@ -1099,8 +1100,8 @@ msgid ""
1099 1100
 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
1100 1101
 "you've registered?"
1101 1102
 msgstr ""
1102  
-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
1103  
-"que s'ha registrat?"
  1103
+"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs "
  1104
+"de que s'ha registrat?"
1104 1105
 
1105 1106
 #: contrib/auth/forms.py:107
1106 1107
 #, python-format
@@ -1173,8 +1174,8 @@ msgid ""
1173 1174
 "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
1174 1175
 "password form</a>."
1175 1176
 msgstr ""
1176  
-"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
1177  
-"canvi de contrasenya</a>."
  1177
+"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
  1178
+"de canvi de contrasenya</a>."
1178 1179
 
1179 1180
 #: contrib/auth/models.py:136
1180 1181
 msgid "staff status"
@@ -1189,12 +1190,11 @@ msgid "active"
1189 1190
 msgstr "actiu"
1190 1191
 
1191 1192
 #: contrib/auth/models.py:137
1192  
-#, fuzzy
1193 1193
 msgid ""
1194 1194
 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
1195 1195
 "instead of deleting accounts."
1196 1196
 msgstr ""
1197  
-"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
  1197
+"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
1198 1198
 "enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
1199 1199
 
1200 1200
 #: contrib/auth/models.py:138
@@ -1327,8 +1327,8 @@ msgid ""
1327 1327
 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
1328 1328
 "removed\" message will be displayed instead."
1329 1329
 msgstr ""
1330  
-"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
1331  
-"\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
  1330
+"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
  1331
+"mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
1332 1332
 
1333 1333
 #: contrib/comments/models.py:96
1334 1334
 msgid "comments"
@@ -1572,8 +1572,8 @@ msgstr "tipus de continguts"
1572 1572
 msgid ""
1573 1573
 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1574 1574
 msgstr ""
1575  
-"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
1576  
-"final."
  1575
+"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i "
  1576
+"al final."
1577 1577
 
1578 1578
 #: contrib/flatpages/models.py:10
1579 1579
 msgid "title"
@@ -1617,7 +1617,7 @@ msgstr "pàgines estàtiques"
1617 1617
 
1618 1618
 #: contrib/flatpages/models.py:27
1619 1619
 msgid "Advanced options"
1620  
-msgstr ""
  1620
+msgstr "Opcions avançades"
1621 1621
 
1622 1622
 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1623 1623
 msgid "th"
@@ -2254,8 +2254,8 @@ msgid ""
2254 2254
 "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
2255 2255
 "9XXXXXXXX."
2256 2256
 msgstr ""
2257  
-"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
2258  
-"8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
  2257
+"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX "
  2258
+"o 9XXXXXXXX."
2259 2259
 
2260 2260
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:66
2261 2261
 msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
@@ -3628,7 +3628,7 @@ msgstr "L'any ha de ser posterior al 1900"
3628 3628
 msgid "Invalid date: %s"
3629 3629
 msgstr "Data invàlida: %s"
3630 3630
 
3631  
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
  3631
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:548
3632 3632
 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
3633 3633
 msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
3634 3634
 
@@ -3636,7 +3636,7 @@ msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
3636 3636
 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
3637 3637
 msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
3638 3638
 
3639  
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
  3639
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:625
3640 3640
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
3641 3641
 msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
3642 3642
 
@@ -3655,8 +3655,8 @@ msgid ""
3655 3655
 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
3656 3656
 "corrupted image."
3657 3657
 msgstr ""
3658  
-"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
3659  
-"corrupte."
  3658
+"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
  3659
+"estava corrupte."
3660 3660
 
3661 3661
 #: core/validators.py:200
3662 3662
 #, python-format
@@ -3712,7 +3712,8 @@ msgstr "Introdueixi una abreviatura vàlida d'estat dels E.U.A.."
3712 3712
 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
3713 3713
 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
3714 3714
 msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
3715  
-msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
  3715
+msgstr[1] ""
  3716
+"Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
3716 3717
 
3717 3718
 #: core/validators.py:288
3718 3719
 #, python-format
@@ -3782,11 +3783,11 @@ msgid ""
3782 3783
 msgid_plural ""
3783 3784
 "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
3784 3785
 msgstr[0] ""
3785  
-"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
3786  
-"sigui de com a màxim %s digit."
  3786
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui "
  3787
+"de com a màxim %s digit."
3787 3788
 msgstr[1] ""
3788  
-"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
3789  
-"sigui de com a màxim %s digits."
  3789
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui "
  3790
+"de com a màxim %s digits."
3790 3791
 
3791 3792
 #: core/validators.py:450
3792 3793
 #, python-format
@@ -3807,12 +3808,14 @@ msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
3807 3808
 #: core/validators.py:467
3808 3809
 #, python-format
3809 3810
 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
3810  
-msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
  3811
+msgstr ""
  3812
+"Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
3811 3813
 
3812 3814
 #: core/validators.py:468
3813 3815
 #, python-format
3814 3816
 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
3815  
-msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
  3817
+msgstr ""
  3818
+"Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
3816 3819
 
3817 3820
 #: core/validators.py:485
3818 3821
 msgid "The format for this field is wrong."
@@ -3894,58 +3897,58 @@ msgstr ""
3894 3897
 msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
3895 3898
 msgstr "Ja existeix un %(object)s del tipus %(type)s amb aquest %(field)s."
3896 3899
 
3897  
-#: db/models/fields/__init__.py:52
  3900
+#: db/models/fields/__init__.py:54
3898 3901
 #, python-format
3899 3902
 msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
3900 3903
 msgstr "Ja existeix %(optname)s amb aquest %(fieldname)s."
3901 3904
 
3902  
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:327
3903  
-#: db/models/fields/__init__.py:759 db/models/fields/__init__.py:770
  3905
+#: db/models/fields/__init__.py:179 db/models/fields/__init__.py:348
  3906
+#: db/models/fields/__init__.py:780 db/models/fields/__init__.py:791
3904 3907
 #: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
3905 3908
 msgid "This field is required."
3906 3909
 msgstr "Aquest camp és obligatori."
3907 3910
 
3908  
-#: db/models/fields/__init__.py:427
  3911
+#: db/models/fields/__init__.py:448
3909 3912
 msgid "This value must be an integer."
3910 3913
 msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
3911 3914
 
3912  
-#: db/models/fields/__init__.py:466
  3915
+#: db/models/fields/__init__.py:487
3913 3916
 msgid "This value must be either True or False."
3914 3917
 msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
3915 3918
 
3916  
-#: db/models/fields/__init__.py:490
  3919
+#: db/models/fields/__init__.py:511
3917 3920
 msgid "This field cannot be null."
3918 3921
 msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
3919 3922
 
3920  
-#: db/models/fields/__init__.py:668
  3923
+#: db/models/fields/__init__.py:689
3921 3924
 msgid "This value must be a decimal number."
3922 3925
 msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
3923 3926
 
3924  
-#: db/models/fields/__init__.py:779
  3927
+#: db/models/fields/__init__.py:800
3925 3928
 msgid "Enter a valid filename."
3926 3929
 msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
3927 3930
 
3928  
-#: db/models/fields/__init__.py:960
  3931
+#: db/models/fields/__init__.py:981
3929 3932
 msgid "This value must be either None, True or False."
3930 3933
 msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
3931 3934
 
3932  
-#: db/models/fields/related.py:93
  3935
+#: db/models/fields/related.py:94
3933 3936
 #, python-format
3934 3937
 msgid "Please enter a valid %s."
3935 3938
 msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
3936 3939
 
3937  
-#: db/models/fields/related.py:701
  3940
+#: db/models/fields/related.py:721
3938 3941
 msgid "Separate multiple IDs with commas."
3939 3942
 msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
3940 3943
 
3941  
-#: db/models/fields/related.py:703
  3944
+#: db/models/fields/related.py:723
3942 3945
 msgid ""
3943 3946
 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
3944 3947
 msgstr ""
3945 3948
 "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
3946 3949
 "d'un valor."
3947 3950
 
3948  
-#: db/models/fields/related.py:750
  3951
+#: db/models/fields/related.py:770
3949 3952
 #, python-format
3950 3953
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
3951 3954
 msgid_plural ""
@@ -3965,15 +3968,15 @@ msgstr "Introduïu un valor vàlid."
3965 3968
 #, python-format
3966 3969
 msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
3967 3970
 msgstr ""
3968  
-"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
3969  
-"d)."
  3971
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %"
  3972
+"(length)d)."
3970 3973
 
3971 3974
 #: newforms/fields.py:125
3972 3975
 #, python-format
3973 3976
 msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
3974 3977
 msgstr ""
3975  
-"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
3976  
-"d)."
  3978
+"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %"
  3979
+"(length)d)."
3977 3980
 
3978 3981
 #: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
3979 3982
 #, python-format
@@ -4035,7 +4038,8 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
4035 4038
 #: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
4036 4039
 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
4037 4040
 msgstr ""
4038  
-"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
  4041
+"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions "
  4042
+"disponibles."
4039 4043
 
4040 4044
 #: newforms/fields.py:599
4041 4045
 #, python-format

0 notes on commit 96f0371

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.