Permalink
Browse files

fixed #1226 - updated 'sk' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1984 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
Georg Bauer
Georg Bauer committed Jan 15, 2006
1 parent 09da166 commit 9bee9a8cf1c91ba72c5b762924a4667a84d2ab98
Binary file not shown.
@@ -370,6 +370,8 @@ msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
+"Prosím, vložte spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe polia"
+"rozlišujú malé a veľké písmena"
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
@@ -728,7 +730,7 @@ msgstr "Nepovolené"
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
-msgstr ""
+msgstr "Pridaj %(name)s"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
msgid "Username:"
@@ -1003,15 +1005,15 @@ msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Dátum:"
#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
msgid "Time:"
msgstr "Čas"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuálny:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
msgid "Change:"
@@ -1444,11 +1446,11 @@ msgstr "Taliansky"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japónsky"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Holándsky"
#: conf/global_settings.py:50
msgid "Norwegian"
@@ -1484,7 +1486,7 @@ msgstr "Zjednodušená činština "
#: conf/global_settings.py:58
msgid "Traditional Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Tradičná čínština"
#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
#: core/meta/fields.py:499

0 comments on commit 9bee9a8

Please sign in to comment.