Permalink
Browse files

new_admin: updated 'sk' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/new-admin@1311 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 2f7893c commit c250d98781d9b82f0c0ec4598769ee0a346fc16c Georg Bauer committed Nov 20, 2005
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-19 09:48-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
@@ -461,7 +461,7 @@ msgstr "záznam priebehu"
msgid "log entries"
msgstr "záznamy priebehu"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:244
msgid "All dates"
msgstr "Všetky dátumy"
@@ -717,7 +717,7 @@ msgstr "Django web admin"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
-msgstr "Administrácia Django"
+msgstr "Spravované Djangom"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
@@ -826,19 +826,6 @@ msgstr ""
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ano, som si istý"
-#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:7
-msgid "Error in Template"
-msgstr "Chyba v predlohe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:9
-#, python-format
-msgid ""
-"\n"
-"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"V predlohe %(name)s, chyba na riadku %(line)s:\n"
-
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
#, fuzzy, python-format
msgid "Add %(name)s"
@@ -1025,7 +1012,8 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, chyťte a potiahnite linku do vášho bookmarks\n"
+"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, chyťte a potiahnite linku do vášho "
+"bookmarks\n"
"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho bookmarks.\n"
" Teraz si môžete vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.\n"
"Poznámka: pri tvorbe niektorých zarážok, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali\n"
@@ -1452,17 +1440,17 @@ msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
#: core/formfields.py:658
#, fuzzy
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo."
+msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32,768 a 32,767."
#: core/formfields.py:667
#, fuzzy
msgid "Enter a positive number."
-msgstr "Vložte celé číslo."
+msgstr "Vložte celé kladné číslo."
#: core/formfields.py:676
#, fuzzy
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo."
+msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32,767."
#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."

0 comments on commit c250d98

Please sign in to comment.