Permalink
Browse files

Polish translation updated (still missing some GIS-related things)

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@11880 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 833df0a commit c90b15e1d64d9561243f976ea42c763e0640d9fa Jarek Zgoda committed Dec 16, 2009
Showing with 204 additions and 144 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +204 −144 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
348 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-11 10:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-16 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "chiński tradycyjny"
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1034
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1040
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
@@ -371,39 +371,50 @@ msgid ""
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:778
+#: contrib/admin/options.py:696
+msgid ""
+"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
+"been changed."
+msgstr ""
+"Wykonanie akcji wymaga wybrania obiektów. Żaden obiekt nie został zmieniony."
+
+#: contrib/admin/options.py:710
+msgid "No action selected."
+msgstr "Nie wybrano akcji."
+
+#: contrib/admin/options.py:784
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:810 contrib/admin/options.py:1012
+#: contrib/admin/options.py:816 contrib/admin/options.py:1018
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:867
+#: contrib/admin/options.py:873
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:911
+#: contrib/admin/options.py:917
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:947
+#: contrib/admin/options.py:953
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
-#: contrib/admin/options.py:1027
+#: contrib/admin/options.py:1033
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:1064
+#: contrib/admin/options.py:1070
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -1055,88 +1066,7 @@ msgstr "liczba %s"
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Pola obiektów %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:345
-#: contrib/admindocs/views.py:347 contrib/admindocs/views.py:353
-#: contrib/admindocs/views.py:354 contrib/admindocs/views.py:356
-msgid "Integer"
-msgstr "Liczba całkowita"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:335
-msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:336 contrib/admindocs/views.py:355
-#, python-format
-msgid "String (up to %(max_length)s)"
-msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:337
-msgid "Comma-separated integers"
-msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:338
-msgid "Date (without time)"
-msgstr "Data (bez godziny)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:339
-msgid "Date (with time)"
-msgstr "Data (z godziną)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:340
-msgid "Decimal number"
-msgstr "Liczba dziesiętna"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:341
-msgid "E-mail address"
-msgstr "Adres e-mail"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:342 contrib/admindocs/views.py:343
-#: contrib/admindocs/views.py:346
-msgid "File path"
-msgstr "Ścieżka do pliku"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:344
-msgid "Floating point number"
-msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:348 contrib/comments/models.py:60
-msgid "IP address"
-msgstr "Adres IP"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:350
-msgid "Boolean (Either True, False or None)"
-msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:351
-msgid "Relation to parent model"
-msgstr "Relacja do modelu rodzica"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:352
-msgid "Phone number"
-msgstr "Numer telefonu"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:357
-msgid "Text"
-msgstr "Tekst"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:358
-msgid "Time"
-msgstr "Czas"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:359 contrib/comments/forms.py:95
-#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:360
-msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:361
-msgid "XML text"
-msgstr "Tekst XML"
-
-#: contrib/admindocs/views.py:387
+#: contrib/admindocs/views.py:356
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
@@ -1239,7 +1169,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Zmień hasło: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:129
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1309,120 +1239,120 @@ msgstr "Stare hasło"
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
-#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:86
+#: contrib/auth/models.py:70 contrib/auth/models.py:98
msgid "name"
msgstr "nazwa"
-#: contrib/auth/models.py:65
+#: contrib/auth/models.py:72
msgid "codename"
msgstr "nazwa kodowa"
-#: contrib/auth/models.py:68
+#: contrib/auth/models.py:76
msgid "permission"
msgstr "uprawnienie"
-#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:87
+#: contrib/auth/models.py:77 contrib/auth/models.py:99
msgid "permissions"
msgstr "uprawnienia"
-#: contrib/auth/models.py:90
+#: contrib/auth/models.py:102
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:103 contrib/auth/models.py:151
msgid "groups"
msgstr "grupy"
-#: contrib/auth/models.py:129
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "username"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:130
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "first name"
msgstr "imię"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "last name"
msgstr "nazwisko"
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "e-mail address"
msgstr "adres e-mail"
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "password"
msgstr "hasło"
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
"hasła</a>."
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:146
msgid "staff status"
msgstr "w zespole"
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:146
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:147
msgid "active"
msgstr "aktywny"
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:147
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz to, zamiast "
"usuwać konta."
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:148
msgid "superuser status"
msgstr "status administratora"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:148
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
"przypisywania ich."
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:149
msgid "last login"
msgstr "ostatnio zalogowany"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:150
msgid "date joined"
msgstr "data przyłączenia"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:152
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
"uprawnienia grup, do których należy."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:153
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-#: contrib/auth/models.py:145 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/auth/models.py:157 contrib/comments/models.py:50
#: contrib/comments/models.py:168
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:158
msgid "users"
msgstr "użytkownicy"
-#: contrib/auth/models.py:334
+#: contrib/auth/models.py:346
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
@@ -1492,6 +1422,11 @@ msgstr "Nazwa"
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
+#: contrib/comments/forms.py:95 contrib/flatpages/admin.py:8
+#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:917
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
#: contrib/comments/forms.py:96
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
@@ -1510,7 +1445,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
-#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:74
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:81
msgid "content type"
msgstr "typ zawartości"
@@ -1539,6 +1474,10 @@ msgstr "komentarz"
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/czas dodania"
+#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:737
+msgid "IP address"
+msgstr "Adres IP"
+
#: contrib/comments/models.py:61
msgid "is public"
msgstr "publicznie dostępny"
@@ -1706,11 +1645,11 @@ msgstr "Zapisz swój komentarz"
msgid "or make changes"
msgstr "lub wprowadź jakieś zmiany"
-#: contrib/contenttypes/models.py:70
+#: contrib/contenttypes/models.py:77
msgid "python model class name"
msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
-#: contrib/contenttypes/models.py:75
+#: contrib/contenttypes/models.py:82
msgid "content types"
msgstr "typy zawartości"
@@ -1782,6 +1721,39 @@ msgstr ""
"Przepraszamy, ale Twój formularz wygasł. Proszę kontynuować wypełnianie "
"formularza od tej strony."
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:42
+msgid "The base GIS field -- maps to the OpenGIS Specification Geometry type."
+msgstr ""
+"Podstawowe pole GIS - odpowiada typowi Geometry w specyfikacji OpenGIS."
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:264
+msgid "Point"
+msgstr "Punkt"
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:268
+msgid "Line string"
+msgstr ""
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:272
+msgid "Polygon"
+msgstr "Wielobok"
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:276
+msgid "Multi-point"
+msgstr ""
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:280
+msgid "Multi-line string"
+msgstr ""
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:284
+msgid "Multi polygon"
+msgstr ""
+
+#: contrib/gis/db/models/fields/__init__.py:288
+msgid "Geometry collection"
+msgstr ""
+
#: contrib/gis/forms/fields.py:17
msgid "No geometry value provided."
msgstr "Brak wartości geometrii."
@@ -1994,11 +1966,11 @@ msgstr "Błędny numer CNPJ."
msgid "This field requires at least 14 digits"
msgstr "To pole musi zawierać co najmniej 14 cyfr"
-#: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
+#: contrib/localflavor/ca/forms.py:24
msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXX XXX."
-#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
+#: contrib/localflavor/ca/forms.py:95
msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
msgstr ""
"Wpisz poprawny numer kanadyjskiego ubezpieczenia w formacie XXX-XXX-XXXX."
@@ -3767,6 +3739,14 @@ msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX. lub XXXXX-XXXX."
msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
msgstr "Wpisz poprawny numer U.S. Social Security w formacie XXX-XX-XXXX."
+#: contrib/localflavor/us/models.py:8
+msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
+msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
+
+#: contrib/localflavor/us/models.py:17
+msgid "Phone number"
+msgstr "Numer telefonu"
+
#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
msgid "Enter a valid South African ID number"
msgstr "Wpisz poprawny południowoafrykański numer ID"
@@ -3875,62 +3855,139 @@ msgstr "wyświetlana nazwa"
msgid "sites"
msgstr "strony"
-#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:710
+#: db/models/fields/__init__.py:64
+#, python-format
+msgid "Field of type: %(field_type)s"
+msgstr "Pole typu: %(field_type)s"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:350 db/models/fields/__init__.py:712
+#: db/models/fields/__init__.py:792 db/models/fields/__init__.py:802
+#: db/models/fields/__init__.py:829
+msgid "Integer"
+msgstr "Liczba całkowita"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:364 db/models/fields/__init__.py:728
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:388
+#: db/models/fields/__init__.py:382
+msgid "Boolean (Either True or False)"
+msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:397
msgid "This value must be either True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być wartością logiczną (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:427
+#: db/models/fields/__init__.py:425 db/models/fields/__init__.py:812
+#, python-format
+msgid "String (up to %(max_length)s)"
+msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:437
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:443
+#: db/models/fields/__init__.py:447
+msgid "Comma-separated integers"
+msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:454
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Wpisz tylko cyfry oddzielone przecinkami."
-#: db/models/fields/__init__.py:474
+#: db/models/fields/__init__.py:463
+msgid "Date (without time)"
+msgstr "Data (bez godziny)"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:486
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:483
+#: db/models/fields/__init__.py:495
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:547 db/models/fields/__init__.py:565
+#: db/models/fields/__init__.py:539
+msgid "Date (with time)"
+msgstr "Data (z godziną)"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:560 db/models/fields/__init__.py:578
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:601
+#: db/models/fields/__init__.py:600
+msgid "Decimal number"
+msgstr "Liczba dziesiętna"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:615
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
+#: db/models/fields/__init__.py:654
+msgid "E-mail address"
+msgstr "Adres e-mail"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:665 db/models/fields/files.py:219
+#: db/models/fields/files.py:330
+msgid "File path"
+msgstr "Ścieżka do pliku"
+
#: db/models/fields/__init__.py:686
+msgid "Floating point number"
+msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:703
msgid "This value must be a float."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą rzeczywistą."
-#: db/models/fields/__init__.py:746
+#: db/models/fields/__init__.py:752
+msgid "Boolean (Either True, False or None)"
+msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:766
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:849 db/models/fields/__init__.py:863
+#: db/models/fields/__init__.py:834
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:844
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:875 db/models/fields/__init__.py:889
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:869
+#: db/models/fields/__init__.py:929
+msgid "XML text"
+msgstr "Tekst XML"
+
+#: db/models/fields/related.py:695
+msgid "Foreign Key (type determined by related field)"
+msgstr "Klucz obcy (typ określony przez pole powiązane)"
+
+#: db/models/fields/related.py:798
+msgid "One-to-one relationship"
+msgstr "Powiązanie jeden do jednego"
+
+#: db/models/fields/related.py:852
+msgid "Many-to-many relationship"
+msgstr "Powiązanie wiele do wiele"
+
+#: db/models/fields/related.py:872
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:930
+#: db/models/fields/related.py:933
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4054,7 +4111,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:999
+#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:1004
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -4106,47 +4163,47 @@ msgstr ""
msgid "Please correct the duplicate values below."
msgstr "Popraw poniższe zduplikowane wartości."
-#: forms/models.py:863
+#: forms/models.py:865
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:926
+#: forms/models.py:931
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:1000
+#: forms/models.py:1005
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:1002
+#: forms/models.py:1007
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."
-#: template/defaultfilters.py:767
+#: template/defaultfilters.py:768
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "tak,nie,może"
-#: template/defaultfilters.py:798
+#: template/defaultfilters.py:799
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
msgstr[1] "%(size)d bajty"
msgstr[2] "%(size)d bajtów"
-#: template/defaultfilters.py:800
+#: template/defaultfilters.py:801
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:802
+#: template/defaultfilters.py:803
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:803
+#: template/defaultfilters.py:804
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4446,6 +4503,9 @@ msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
+#~ msgid "Relation to parent model"
+#~ msgstr "Relacja do modelu rodzica"
+
#~ msgid "Comment moderation queue"
#~ msgstr "Kolejka moderacji komentarzy"

0 comments on commit c90b15e

Please sign in to comment.