Skip to content
Cấu trúc dự án Django dựng sẵn
HTML Python JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
apps
config
locale
.env
.gitignore
Pipfile
Pipfile.lock
README.md
demo.gif
manage.py
requirements.txt

README.md

djangotb

Khởi tạo dự án Django nhanh chóng, hiệu quả.

Blog

For detail: BLOG

DEMO

Demo Video

Features

 • Tùy chỉnh người dùng;
 • Dùng Email/password cho đăng ký và đăng nhập;
 • Cập nhật Profile;
 • Lưu trữ cấu hình ở file settings.py tăng tính bảo mật
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh

Third-Party Packages

Quickstart

 1. Đảm bảo bạn đã cài Virtualenv hoặc Pipenv
 2. Clone repostory về:
$ git clone https://github.com/djangobat/djangotb.git
$ cd djangotb
 1. Cài đặt virtual environment:
 • Dùng windows
$ virtualenv env
$ env\Scripts\activate
(env) $
(env) $ pip install -r requirements.txt
 • Dùng Linux
$ virtualenv env
$ source env/bin/activate
(env) $
(env) $ pip install -r requirements.txt
 • Dùng Mac
$ virtualenv env -p python3
$ source env/bin/activate
(env) $
(env) $ pip install -r requirements.txt

Hoặc cài virtual environment với Pipenv:

$ pipenv --python 3
$ pipenv install
$ pipenv shell
 1. Khởi tạo migration của custom user
(env) $ python manage.py makemigrations users
(env) $ python manage.py migrate
 1. Create a superuser:
(env) $ python manage.py createsuperuser
 1. Run server
(env) $ python manage.py runserver

Tech Specs

 • Python 3.6
 • Django 3.0.3
 • dj-database-url 0.5.0
 • django-allauth 0.41.0
 • django-crispy-forms 1.9.0
 • Bootstrap 4.3.1
 • jQuery 3.4.1
 • Font Awesome 5.11.2
 • python-decouple 3.3
 • Pillow 7.0.0
 • sorl-thumbnail 12.6.3
 • django-debug-toolbar 2.2
You can’t perform that action at this time.