Permalink
Browse files

Upgrade gem dependencies

  • Loading branch information...
1 parent 7dca7aa commit d5584633bd60c5d7b9802d6c72bfb395d641b444 @dkubb committed Mar 26, 2013
Showing with 18 additions and 25 deletions.
  1. +14 −21 Gemfile.devtools
  2. +4 −4 abstract_type.gemspec
View
35 Gemfile.devtools
@@ -1,51 +1,44 @@
# encoding: utf-8
group :development do
- gem 'rake', '~> 10.0.3'
+ gem 'rake', '~> 10.0.4'
gem 'rspec', '~> 2.13.0'
- gem 'yard', '~> 0.8.5'
+ gem 'yard', '~> 0.8.5.2'
end
group :yard do
- gem 'kramdown', '~> 0.14.2'
+ gem 'kramdown', '~> 1.0.1'
end
group :guard do
gem 'guard', '~> 1.6.2'
gem 'guard-bundler', '~> 1.0.0'
- gem 'guard-rspec', '~> 2.4.1'
+ gem 'guard-rspec', '~> 2.5.1'
# file system change event handling
+ gem 'listen', '~> 0.7.3'
gem 'rb-fchange', '~> 0.0.6', :require => false
gem 'rb-fsevent', '~> 0.9.3', :require => false
gem 'rb-inotify', '~> 0.9.0', :require => false
- gem 'listen', '~> 0.7.3'
-
# notification handling
gem 'libnotify', '~> 0.8.0', :require => false
gem 'rb-notifu', '~> 0.0.4', :require => false
gem 'terminal-notifier-guard', '~> 1.5.3', :require => false
end
group :metrics do
+ gem 'backports', '~> 3.1', '>= 3.1.1'
+ gem 'coveralls', '~> 0.6.2'
gem 'flay', '~> 2.1.0'
- gem 'flog', '~> 3.2.2'
- gem 'reek', '~> 1.3.1'
- gem 'metric_fu-roodi', '~> 2.2.1'
- gem 'yardstick', '~> 0.9.3', :git => 'https://github.com/dkubb/yardstick.git'
-
- platforms :ruby_18, :ruby_19 do
- # this indirectly depends on ffi which does not build on ruby-head
- gem 'yard-spellcheck', '~> 0.1.5'
- end
+ gem 'flog', '~> 3.2.3'
+ gem 'reek', '~> 1.3.1', :git => 'https://github.com/troessner/reek.git'
+ gem 'simplecov', '~> 0.7.1'
+ gem 'yardstick', '~> 0.9.5'
+ gem 'yard-spellcheck', '~> 0.1.5'
platforms :mri_19, :rbx do
- gem 'mutant', '~> 0.2.17'
- end
-
- platforms :mri_19 do
- gem 'simplecov', '~> 0.7.1'
+ gem 'mutant', '~> 0.2.20'
end
platforms :rbx do
@@ -59,6 +52,6 @@ end
platform :jruby do
group :jruby do
- gem 'jruby-openssl', '~> 0.8.2'
+ gem 'jruby-openssl', '~> 0.8.5'
end
end
View
8 abstract_type.gemspec
@@ -15,9 +15,9 @@ Gem::Specification.new do |gem|
gem.test_files = `git ls-files -- spec/unit`.split($/)
gem.extra_rdoc_files = %w[LICENSE README.md TODO]
- gem.add_runtime_dependency('backports', [ '~> 3.0', '>= 3.0.3' ])
+ gem.add_runtime_dependency('backports', '~> 3.1', '>= 3.1.1')
- gem.add_development_dependency('rake', '~> 10.0.3')
- gem.add_development_dependency('rspec', '~> 2.12.0')
- gem.add_development_dependency('yard', '~> 0.8.5')
+ gem.add_development_dependency('rake', '~> 10.0.4')
+ gem.add_development_dependency('rspec', '~> 2.13.0')
+ gem.add_development_dependency('yard', '~> 0.8.5.2')
end

0 comments on commit d558463

Please sign in to comment.