Data k lightning talku na jOpenSpace 2016
Racket
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
jos2016-presentation.md
log.json
plots.rkt

README.md

Materiály k přednášce o ELM327 / OBD-II

jOpenSpace 2016

Prezentace (markdown promítaný přes vimdeck), JSON data a skript v Racketu pro kreslení grafů ukazovaných během mého lightning talku na jOpenSpace 2016. Knihovna/aplikace použitá k získávání dat je na https://github.com/dkvasnicka/petrolbyte.