Skip to content
Data k lightning talku na jOpenSpace 2016
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
jos2016-presentation.md
log.json
plots.rkt

README.md

Materiály k přednášce o ELM327 / OBD-II

jOpenSpace 2016

Prezentace (markdown promítaný přes vimdeck), JSON data a skript v Racketu pro kreslení grafů ukazovaných během mého lightning talku na jOpenSpace 2016. Knihovna/aplikace použitá k získávání dat je na https://github.com/dkvasnicka/petrolbyte.

You can’t perform that action at this time.