Skip to content
Browse files

simplified $ detection

  • Loading branch information...
1 parent 2287029 commit bf4202a5fc9ff52dcc6321ff82e221f36674a7f3 @dmotz committed Feb 17, 2014
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +1 −1 docs/oridomi.html
  2. +1 −1 oridomi.coffee
  3. +1 −1 oridomi.js
  4. +1 −1 oridomi.map
  5. +1 −1 oridomi.min.js
View
2 docs/oridomi.html
@@ -542,7 +542,7 @@ <h1 id="setup">Setup</h1>
</div>
- <div class="content"><div class='highlight'><pre>$ = <span class="hljs-keyword">if</span> (<span class="hljs-built_in">window</span>.jQuery <span class="hljs-keyword">or</span> <span class="hljs-built_in">window</span>.$)?.data <span class="hljs-keyword">then</span> <span class="hljs-built_in">window</span>.$ <span class="hljs-keyword">else</span> <span class="hljs-literal">null</span></pre></div></div>
+ <div class="content"><div class='highlight'><pre>$ = <span class="hljs-keyword">if</span> <span class="hljs-built_in">window</span>?.$?.data <span class="hljs-keyword">then</span> <span class="hljs-built_in">window</span>.$ <span class="hljs-keyword">else</span> <span class="hljs-literal">null</span></pre></div></div>
</li>
View
2 oridomi.coffee
@@ -156,7 +156,7 @@ noOp = ->
# Set a reference to jQuery (or another `$`-aliased DOM library).
# If it doesn't exist, set to null so OriDomi knows we are working without jQuery.
# OriDomi doesn't require it to work, but offers a useful plugin bridge if present.
-$ = if (window.jQuery or window.$)?.data then window.$ else null
+$ = if window?.$?.data then window.$ else null
# List of anchors and their corresponding axis pairs.
anchorList = ['left', 'right', 'top', 'bottom']
View
2 oridomi.js
@@ -134,7 +134,7 @@
noOp = function() {};
- $ = ((_ref = window.jQuery || window.$) != null ? _ref.data : void 0) ? window.$ : null;
+ $ = (typeof window !== "undefined" && window !== null ? (_ref = window.$) != null ? _ref.data : void 0 : void 0) ? window.$ : null;
anchorList = ['left', 'right', 'top', 'bottom'];
View
2 oridomi.map
@@ -6,5 +6,5 @@
"oridomi.coffee"
],
"names": [],
- "mappings": ";AAYA;AAAA,MAAA,iQAAA;IAAA;;sBAAA;;AAAA,EAAA,WAAA,GAAc,IAAd,CAAA;;AAAA,EAMA,cAAA,GAAiB,SAAC,IAAD,GAAA;;MACf,OAAO,CAAE,IAAT,CAAe,gCAAA,GAAhB,IAAgB,GAAuC,IAAtD;KAAA;WACA,WAAA,GAAc,MAFC;EAAA,CANjB,CAAA;;AAAA,EAYA,QAAA,GAAW,SAAC,IAAD,GAAA;AAET,QAAA,sBAAA;AAAA,SAAA,iDAAA;8BAAA;AACE,MAAA,IAAe,CAAC,IAAA,GAAO,MAAA,GAAS,UAAA,CAAW,IAAX,CAAjB,CAAA,IAAqC,MAAM,CAAC,KAA3D;AAAA,eAAO,IAAP,CAAA;OADF;AAAA,KAAA;AAIA,IAAA,IAAe,IAAA,IAAQ,MAAM,CAAC,KAA9B;AAAA,aAAO,IAAP,CAAA;KAJA;WAOA,MATS;EAAA,CAZX,CAAA;;AAAA,EAyBA,QAAA,GAAW,SAAC,QAAD,EAAW,KAAX,GAAA;AACT,QAAA,gBAAA;AAAA,IAAA,KAAA,GAAS,GAAA,GAAV,QAAU,GAAc,GAAvB,CAAA;AACA,SAAA,aAAA;wBAAA;AAEE,MAAA,IAAG,IAAA,IAAQ,GAAX;AACE,QAAA,IAAA,GAAO,GAAI,CAAA,IAAA,CAAX,CAAA;AACA,QAAA,IAAqB,IAAI,CAAC,KAAL,CAAW,mBAAX,CAArB;AAAA,UAAA,IAAA,GAAO,GAAA,GAAM,IAAb,CAAA;SAFF;OAAA;AAAA,MAKA,KAAA,IAAS,EAAA,GAAE,CAAd,IAAI,CAAC,OAAL,CAAa,iBAAb,EAAgC,OAAhC,CAAwC,CAAC,WAAzC,CAAA,CAAc,CAAF,GAA4D,GAA5D,GAAZ,GAAY,GAAqE,GAL9E,CAFF;AAAA,KADA;WAUA,WAAA,IAAe,KAAA,GAAQ,IAXd;EAAA,CAzBX,CAAA;;AAAA,EAwCA,WAAA,GAAc,SAAC,MAAD,GAAA;WACZ,EAAA,GAAD,GAAG,CAAC,YAAH,GAAsB,GAAtB,GAAD,MAAC,GAAkC,yDADtB;EAAA,CAxCd,CAAA;;AAAA,EA6CA,UAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;WACX,CAAE,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,WAAL,CAAA,CAAA,GAAqB,CAAE,UADZ;EAAA,CA7Cb,CAAA;;AAAA,EAkDA,QAAA,GAAW,SAAC,SAAD,GAAA;AACT,QAAA,EAAA;AAAA,IAAA,EAAA,GAAK,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAL,CAAA;AAAA,IACA,EAAE,CAAC,SAAH,GAAe,SAAU,CAAA,SAAA,CADzB,CAAA;WAEA,GAHS;EAAA,CAlDX,CAAA;;AAAA,EAyDA,OAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,IAAT,EAAe,SAAf,GAAA;AACR,QAAA,EAAA;AAAA,IAAA,EAAA,GAAK,MAAM,CAAC,SAAP,CAAiB,IAAjB,CAAL,CAAA;AAAA,IACA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAb,CAAiB,SAAU,CAAA,SAAA,CAA3B,CADA,CAAA;WAEA,GAHQ;EAAA,CAzDV,CAAA;;AAAA,EAgEA,MAAA,GAAS,SAAC,EAAD,GAAA;WACP,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA0B,8BADnB;EAAA,CAhET,CAAA;;AAAA,EAoEA,MAAA,GAAS,SAAC,EAAD,GAAA;WACP,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA0B,uBADnB;EAAA,CApET,CAAA;;AAAA,EA0EA,IAAA,GAAO,SAAC,EAAD,GAAA;WACL,SAAA,GAAA;AAEE,UAAA,8BAAA;AAAA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,aAAJ;eACE,EAAE,CAAC,KAAH,CAAS,IAAT,EAAY,SAAZ,EADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAC,iBAAD,EAAK,iBAAL,EAAS,iBAAT,CAAA;AAAA,QACA,GAAA,GAAe,EADf,CAAA;AAAA,QAEA,KAAA,GAAe,MAAA,GAAS,IAFxB,CAAA;AAUA,gBAAO,EAAE,CAAC,MAAV;AAAA,eACO,CADP;AAEI,YAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CAAA;AAGA,YAAA,IAAA,CAAA,IAA+B,CAAA,UAA/B;AAAA,0DAAO,GAAG,CAAC,mBAAX,CAAA;aALJ;AACO;AADP,eAMO,CANP;AAOI,YAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACE,cAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADF;aAAA,MAAA;AAGE,cAAA,MAAA,GAAe,EAAf,CAAA;AAAA,cACA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EADf,CAHF;aAPJ;AAMO;AANP,eAYO,CAZP;AAaI,YAAA,KAAA,GAAQ,EAAR,CAAA;AACA,YAAA,IAAG,SAAS,CAAC,MAAV,KAAoB,CAAvB;AACE,cAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,QAAhB;AACE,gBAAA,GAAA,GAAM,EAAN,CADF;eAAA,MAEK,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACH,gBAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADG;eAAA,MAAA;AAGH,gBAAA,MAAA,GAAS,EAAT,CAHG;eAHP;aAAA,MAOK,IAAG,SAAS,CAAC,MAAV,KAAoB,CAAvB;AACH,cAAA,MAAA,GAAS,EAAT,CAAA;AACA,cAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,QAAhB;AACE,gBAAA,GAAA,GAAM,EAAN,CADF;eAAA,MAEK,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACH,gBAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADG;eAJF;aArBT;AAAA,SAVA;;UAsCA,QAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,IAAkB;SAtC7B;AAAA,QAuCA,WAAA,SAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAvCpB,CAAA;AAAA,QA0CA,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,IAAR,CAAa,CAAC,EAAD,EAAK,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,CAAL,EAA8B,IAAC,CAAA,kBAAD,CAAoB,MAApB,CAA9B,EAA2D,GAA3D,CAAb,CA1CA,CAAA;AAAA,QA6CA,IAAC,CAAA,KAAD,CAAA,CA7CA,CAAA;eA+CA,KAlDF;OAFF;IAAA,EADK;EAAA,CA1EP,CAAA;;AAAA,EAmIA,KAAA,GAAQ,SAAC,EAAD,GAAA;WACN,UAAA,CAAW,EAAX,EAAe,CAAf,EADM;EAAA,CAnIR,CAAA;;AAAA,EAyIA,IAAA,GAAO,SAAA,GAAA,CAzIP,CAAA;;AAAA,EAkJA,CAAA,qDAAkC,CAAE,cAAhC,GAA0C,MAAM,CAAC,CAAjD,GAAwD,IAlJ5D,CAAA;;AAAA,EAqJA,UAAA,GAAc,CAAC,MAAD,EAAS,OAAT,EAAkB,KAAlB,EAAyB,QAAzB,CArJd,CAAA;;AAAA,EAsJA,WAAA,GAAc,UAAW,YAtJzB,CAAA;;AAAA,EAuJA,WAAA,GAAc,UAAW,SAvJzB,CAAA;;AAAA,EA0JA,MAAA,GAAS,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CA1JT,CAAA;;AAAA,EA6JA,WAAA,GAAc,EA7Jd,CAAA;;AAAA,EAgKA,UAAA,GAAa,CAAC,QAAD,EAAW,KAAX,EAAkB,IAAlB,CAhKb,CAAA;;AAAA,EAiKA,QAAA,GAAa,SAjKb,CAAA;;AAAA,EAmKA,SAAA,GACE;AAAA,IAAA,MAAA,EAAc,QAAd;AAAA,IACA,KAAA,EAAc,OADd;AAAA,IAEA,MAAA,EAAc,QAFd;AAAA,IAGA,KAAA,EAAc,OAHd;AAAA,IAIA,SAAA,EAAc,YAJd;AAAA,IAKA,UAAA,EAAc,aALd;AAAA,IAMA,QAAA,EAAc,WANd;AAAA,IAOA,WAAA,EAAc,cAPd;AAAA,IAQA,OAAA,EAAc,SARd;AAAA,IASA,IAAA,EAAc,MATd;AAAA,IAUA,KAAA,EAAc,QAVd;AAAA,IAWA,KAAA,EAAc,QAXd;AAAA,IAYA,KAAA,EAAc,OAZd;AAAA,IAaA,MAAA,EAAc,SAbd;AAAA,IAcA,MAAA,EAAc,SAdd;AAAA,IAeA,MAAA,EAAc,QAfd;AAAA,IAgBA,UAAA,EAAc,aAhBd;AAAA,IAiBA,WAAA,EAAc,cAjBd;AAAA,IAkBA,SAAA,EAAc,YAlBd;AAAA,IAmBA,YAAA,EAAc,eAnBd;GApKF,CAAA;;AA0LA,OAAA,cAAA;qBAAA;AAAA,IAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,GAAe,EAAA,GAAd,QAAc,GAAc,GAAd,GAAd,CAAD,CAAA;AAAA,GA1LA;;AAAA,EA+LA,GAAA,GAAM,GAAA,CAAA,SAAI,GAAA;AACR,QAAA,oBAAA;AAAA;AAAA,SAAA,4CAAA;sBAAA;AAAA,MAAA,IAAE,CAAA,GAAA,CAAF,GAAS,GAAT,CAAA;AAAA,KAAA;WAcA,KAfQ;EAAA,CA/LV,CAAA;;AAAA,EAkNG,CAAA,SAAA,GAAA;AAED,QAAA,gEAAA;AAAA,SAAA,UAAA;uBAAA;AACE,MAAA,GAAI,CAAA,GAAA,CAAJ,GAAW,QAAA,CAAS,KAAT,CAAX,CAAA;AAGA,MAAA,IAAA,CAAA,GAAuC,CAAA,GAAA,CAAvC;AAAA,eAAO,cAAA,CAAe,KAAf,CAAP,CAAA;OAJF;AAAA,KAAA;AAAA,IASA,GAAA,GAAM,aATN,CAAA;AAAA,IAUA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAAb,GAAmC,GAVnC,CAAA;AAYA,IAAA,IAAO,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAAb,KAAoC,GAA3C;AACE,aAAO,cAAA,CAAe,GAAf,CAAP,CADF;KAZA;AAAA,IAkBA,GAAG,CAAC,YAAJ,GAAsB,CAAA,SAAA,GAAA;AACpB,UAAA,4BAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,UAAA,GAAc,GAAA,GAAE,CAArB,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAAqB,CAAF,GAA0B,kBAAxC,CAAA;AAAA,QACA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,eAAb,GAA+B,EAAA,GAApC,UAAoC,GAAgB,oBAD/C,CAAA;AAGA,QAAA,IAAyB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,CAAC,OAA7B,CAAqC,UAArC,CAAA,KAAoD,CAAA,CAA7E;AAAA,iBAAO,UAAP,CAAA;SAJF;AAAA,OAAA;aAMA,kBAPoB;IAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAlBnB,CAAA;AAAA,IA6BA,QAA8B,CAAA,SAAA,GAAA;AAC5B,UAAA,sCAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,SAAA,GAAY,MAAZ,CAAA;AAAA,QACA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,GAAsB,CAAC,SAAA,GAAa,GAAA,GAAE,CAA3C,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAA2C,CAAF,GAA0B,GAA1B,GAAzC,SAA2B,CADtB,CAAA;AAGA,QAAA,IAA6D,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,KAAuB,SAApF;AAAA,iBAAO,CAAC,SAAD,EAAa,GAAA,GAAE,CAA3B,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAA2B,CAAF,GAA0B,WAAvC,CAAP,CAAA;SAJF;AAAA,OAAA;AAAA,MAMA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,GAAsB,SANtB,CAAA;AAOA,MAAA,IAAG,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,KAAuB,SAA1B;eACE,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EADF;OAAA,MAAA;eAIE,CAAC,MAAD,EAAS,MAAT,EAJF;OAR4B;IAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAA3B,EAAC,GAAG,CAAC,eAAL,EAAW,GAAG,CAAC,mBA7Bf,CAAA;AAAA,IA4CA,GAAG,CAAC,aAAJ,GAEK,CAAA,MAAA,GAAS,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,KAAd,CAAoB,iBAApB,CAAT,CAAH,GACG,GAAA,GAAE,CAAR,MAAO,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,WAAV,CAAA,CAAQ,CAAF,GAA6B,YADhC,GAGE,WAjDJ,CAAA;AAAA,IAoDA,GAAG,CAAC,aAAJ;AACE,cAAO,GAAG,CAAC,kBAAkB,CAAC,WAAvB,CAAA,CAAP;AAAA,aACO,oBADP;iBACuC,gBADvC;AAAA,aAEO,0BAFP;iBAEuC,sBAFvC;AAAA,aAGO,uBAHP;iBAGuC,gBAHvC;AAAA,aAIO,sBAJP;iBAIuC,kBAJvC;AAAA;QArDF,CAAA;AAAA,IA6DA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,wBAAjB;AAAA,MACA,eAAA,EAAiB,iBADjB;AAAA,MAEA,SAAA,EAAiB,uBAFjB;AAAA,MAGA,MAAA,EAAiB,iBAHjB;AAAA,MAIA,OAAA,EAAiB,iBAJjB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAiB,cALjB;AAAA,MAMA,QAAA,EAAiB,UANjB;AAAA,MAOA,cAAA,EAAiB,GAAA,GAAM,aAPvB;AAAA,MAQA,IAAA,EAAiB,iBARjB;KADF,CA7DA,CAAA;AAAA,IAwEA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,MAAA,EAAW,cAAX;AAAA,MACA,SAAA,EAAW,uBADX;AAAA,MAEA,QAAA,EAAW,mBAFX;AAAA,MAGA,OAAA,EAAW,kBAHX;KADF,CAxEA,CAAA;AAAA,IA8EA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAgB,MAAhB;AAAA,MACA,QAAA,EAAgB,UADhB;AAAA,MAEA,GAAA,EAAgB,GAFhB;AAAA,MAGA,MAAA,EAAgB,GAHhB;AAAA,MAIA,cAAA,EAAgB,GAJhB;KADF,CA9EA,CAAA;AAAA,IAqFA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAgB,MAAhB;AAAA,MACA,MAAA,EAAgB,MADhB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAgB,UAFhB;AAAA,MAGA,SAAA,EAAgB,4BAHhB;AAAA,MAIA,MAAA,EAAgB,GAJhB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAgB,GALhB;AAAA,MAMA,cAAA,EAAgB,GANhB;KADF,CArFA,CAAA;AA+FA;;;;;;AAAA,SAAA,UAAA;mBAAA;AACE,MAAA,QAAA,CAAS,SAAU,CAAA,OAAA,GAAU,CAAV,CAAnB,EAAiC;AAAA,QAAA,iBAAA,EAAmB,CAAnB;OAAjC,CAAA,CADF;AAAA,KA/FA;AAAA,IAkGA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAoB,UAFpB;AAAA,MAGA,OAAA,EAAoB,GAHpB;AAAA,MAIA,GAAA,EAAoB,GAJpB;AAAA,MAKA,IAAA,EAAoB,GALpB;AAAA,MAMA,aAAA,EAAoB,MANpB;AAAA,MAOA,kBAAA,EAAoB,SAPpB;KADF,CAlGA,CAAA;AA6GA,SAAA,iDAAA;8BAAA;AACE,MAAA,QAAA,CAAS,SAAU,CAAA,QAAA,GAAW,UAAA,CAAW,MAAX,CAAX,CAAnB,EAAkD;AAAA,QAAA,UAAA,EAAY,WAAA,CAAY,MAAZ,CAAZ;OAAlD,CAAA,CADF;AAAA,KA7GA;AAAA,IAgHA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,OAAnB,EACE;AAAA,MAAA,MAAA,EAAW,cAAX;AAAA,MACA,QAAA,EAAW,qBADX;AAAA,MAEA,KAAA,EAAW,iBAFX;AAAA,MAGA,SAAA,EAAW,uBAHX;AAAA,MAIA,QAAA,EAAW,mBAJX;KADF,CAhHA,CAAA;AAAA,IAuHA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,IAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAoB,UAFpB;AAAA,MAGA,QAAA,EAAoB,QAHpB;AAAA,MAIA,SAAA,EAAoB,sBAJpB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAoB,uBALpB;KADF,CAvHA,CAAA;AAAA,IA+HA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,OAAA,EAAoB,GAFpB;AAAA,MAGA,QAAA,EAAoB,UAHpB;AAAA,MAIA,kBAAA,EAAoB,GAAG,CAAC,aAJxB;AAAA,MAKA,eAAA,EAAoB,MALpB;AAAA,MAMA,cAAA,EAAoB,GANpB;KADF,CA/HA,CAAA;AAAA,IAwIA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EAA2B;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,KAAjB;KAA3B,CAxIA,CAAA;AAAA,IAyIA,QAAA,CAAS,EAAA,GAAV,SAAS,CAAC,UAAA,GAA0B,IAA1B,GAAV,SAAS,CAAC,KAAT,EAA4D;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,OAAjB;KAA5D,CAzIA,CAAA;AAAA,IA0IA,QAAA,CAAS,EAAA,GAAV,SAAS,CAAC,WAAA,GAA2B,IAA3B,GAAV,SAAS,CAAC,KAAT,EAA6D;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,QAAjB;KAA7D,CA1IA,CAAA;AAAA,IA4IA,OAAA,GAAe,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,OAAvB,CA5If,CAAA;AAAA,IA6IA,OAAO,CAAC,IAAR,GAAe,UA7If,CAAA;AAgJA,IAAA,IAAG,OAAO,CAAC,UAAX;AACE,MAAA,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,OAAnB,GAA6B,WAA7B,CADF;KAAA,MAAA;AAGE,MAAA,OAAO,CAAC,WAAR,CAAoB,QAAQ,CAAC,cAAT,CAAwB,WAAxB,CAApB,CAAA,CAHF;KAhJA;WAqJA,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAd,CAA0B,OAA1B,EAvJC;EAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAlNA,CAAA;;AAAA,EAgXA,QAAA,GAME;AAAA,IAAA,OAAA,EAAS,CAAT;AAAA,IAEA,OAAA,EAAS,CAFT;AAAA,IAKA,WAAA,EAAa,IALb;AAAA,IASA,OAAA,EAAS,MATT;AAAA,IAWA,KAAA,EAAO,GAXP;AAAA,IAcA,QAAA,EAAU,EAdV;AAAA,IAiBA,MAAA,EAAQ,CAjBR;AAAA,IAmBA,YAAA,EAAc,SAnBd;AAAA,IAsBA,gBAAA,EAAkB,CAtBlB;AAAA,IAyBA,YAAA,EAAc,EAzBd;AAAA,IA4BA,QAAA,EAAU,CA5BV;AAAA,IA8BA,YAAA,EAAc,IA9Bd;AAAA,IAgCA,gBAAA,EAAkB,GAhClB;AAAA,IAuCA,kBAAA,EAAoB,IAvCpB;AAAA,IAyCA,iBAAA,EAAmB,IAzCnB;AAAA,IA2CA,gBAAA,EAAkB,IA3ClB;GAtXF,CAAA;;AAAA,EAuaM;AAES,IAAA,iBAAE,EAAF,EAAM,OAAN,GAAA;AACX,UAAA,+VAAA;AAAA,MADY,IAAC,CAAA,KAAA,EACb,CAAA;;QADiB,UAAU;OAC3B;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,2DAAA,CAAA;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,yDAAA,CAAA;AAAA,2DAAA,CAAA;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,mDAAA,CAAA;AAAA,iEAAA,CAAA;AAAA,2CAAA,CAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,WAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAEA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAuC,IAAA,YAAa,OAApD,CAAA;AAAA,eAAW,IAAA,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,OAAb,CAAX,CAAA;OAFA;AAIA,MAAA,IAAoC,MAAA,CAAA,IAAQ,CAAA,EAAR,KAAc,QAAlD;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,EAAD,GAAM,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,IAAC,CAAA,EAAxB,CAAN,CAAA;OAJA;AAMA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAO,IAAC,CAAA,EAAD,IAAQ,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,QAAJ,KAAgB,CAA/B,CAAA;;UACE,OAAO,CAAE,IAAT,CAAc,+CAAd;SAAA;AACA,cAAA,CAFF;OANA;AAAA,MAWA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAW,GAAA,CAAA,SAAI,GAAA;AACb,aAAA,aAAA;0BAAA;AACE,UAAA,IAAG,CAAA,IAAK,OAAR;AACE,YAAA,IAAE,CAAA,CAAA,CAAF,GAAO,OAAQ,CAAA,CAAA,CAAf,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,IAAE,CAAA,CAAA,CAAF,GAAO,CAAP,CAHF;WADF;AAAA,SAAA;eAKA,KANa;MAAA,CAXf,CAAA;AAAA,MAoBA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAhB,CApBlB,CAAA;AAAA,MAsBA,IAAC,CAAA,MAAD,GAAY,EAtBZ,CAAA;AAAA,MAuBA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY,EAvBZ,CAAA;AAAA,MAwBA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY,EAxBZ,CAAA;AAAA,MA0BA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY;AAAA,QAAA,MAAA,EAAQ,UAAW,CAAA,CAAA,CAAnB;OA1BZ,CAAA;AAAA,MA2BA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OA3BrB,CAAA;AA6BA,MAAA,IAAsB,IAAC,CAAA,QAAD,KAAa,IAAnC;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,MAAZ,CAAA;OA7BA;AAiCA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAe,EAAf,CAAA;AAAA,QACA,YAAA,GAAe,EADf,CAAA;AAAA,QAEA,WAAA,GAAe,QAAA,CAAS,QAAT,CAFf,CAAA;AAAA,QAGA,WAAW,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAlB,GAAkD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,IAHnE,CAAA;AAAA,QAIA,WAAW,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,wBAAJ,CAAlB,GAAkD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YAJ3D,CADF;OAjCA;AAAA,MAwCA,UAAA,GAAa,QAAA,CAAS,OAAT,CAxCb,CAAA;AAAA,MAyCA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,WAAJ,CAAjB,GAAoC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,WAAT,GAAuB,IAzC3D,CAAA;AA2CA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AAEE,QAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAT,GAAmB,EAAnB,CAAA;AAAA,QACA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAT,GAAmB,OAAA,CAAQ,UAAR,EAAoB,KAApB,EAA2B,OAAA,GAAU,UAAA,CAAW,MAAX,CAArC,CADnB,CAAA;AAEA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,UAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAV,GAAoB,EAApB,CAAA;AACA,UAAA,IAAG,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH;AACE,iBAAA,oDAAA;qCAAA;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAlB,GAA0B,EAA1B,CAAA;AAAA,aADF;WAAA,MAAA;AAGE,iBAAA,oDAAA;qCAAA;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAlB,GAA0B,EAA1B,CAAA;AAAA,aAHF;WADA;AAAA,UAMA,YAAa,CAAA,MAAA,CAAb,GAAuB,OAAA,CAAQ,WAAR,EAAqB,KAArB,EAA4B,QAAA,GAAW,UAAA,CAAW,MAAX,CAAvC,CANvB,CADF;SAJF;AAAA,OA3CA;AAAA,MAwDA,aAAA,GAAgB,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,IAAb,EAAmB,SAAnB,CAxDhB,CAAA;AAAA,MA0DA,SAAA,GAAY,QAAA,CAAS,MAAT,CA1DZ,CAAA;AAAA,MA2DA,SAAS,CAAC,WAAV,CAAsB,aAAtB,CA3DA,CAAA;AAAA,MA6DA,UAAA,GAAa,QAAA,CAAS,OAAT,CA7Db,CAAA;AAAA,MA8DA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAjB,GAAiD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,IA9DlE,CAAA;AAAA,MA+DA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,wBAAJ,CAAjB,GAAiD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YA/D1D,CAAA;AAAA,MAmEA,OAAA,GAAU;AAAA,QAAA,IAAA,EAAM,EAAN;AAAA,QAAU,GAAA,EAAK,EAAf;OAnEV,CAAA;AAsEA;AAAA,WAAA,8CAAA;yBAAA;AACE,QAAA,IAAG,IAAA,KAAQ,GAAX;AACE,UAAA,SAAA,GAAc,WAAd,CAAA;AAAA,UACA,MAAA,GAAc,OADd,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,GAFd,CADF;SAAA,MAAA;AAKE,UAAA,SAAA,GAAc,WAAd,CAAA;AAAA,UACA,MAAA,GAAc,QADd,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,GAFd,CALF;SAAA;AAAA,QASA,WAAA,GAAc,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,QAAA,GAAW,WAAW,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAA,GAA4B,QAAvC,CATvB,CAAA;AAaA,QAAA,IAAG,MAAA,CAAA,WAAA,KAAsB,QAAzB;AACE,UAAA,KAAA,GAAc,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,QAAA,CAAS,WAAT,EAAsB,EAAtB,CAAT,CAAd,CAAA;AAAA,UACA,OAAA,GAAc,GAAA,GAAM,KADpB,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,QAAA,CAAT;;AAAsB;iBAAY,sEAAZ,GAAA;AAAA,4BAAA,QAAA,CAAA;AAAA;;cAFpC,CADF;SAAA,MAAA;AAKE,UAAA,KAAA,GAAQ,WAAW,CAAC,MAApB,CAAA;AACA,UAAA,IAAA,CAAA,CAAO,CAAA,EAAA,aAAM,WAAW,CAAC,MAAZ,CAAmB,SAAC,CAAD,EAAI,CAAJ,GAAA;mBAAU,CAAA,GAAI,EAAd;UAAA,CAAnB,EAAN,SAAA,IAA6C,KAA7C,CAAP,CAAA;AACE,kBAAU,IAAA,KAAA,CAAM,8CAAN,CAAV,CADF;WANF;SAbA;AAAA,QAuBA,IAAA,GAAO,OAAA,CAAQ,SAAR,EAAmB,IAAnB,EAAyB,MAAA,GAAS,WAAlC,CAvBP,CAAA;AAyBA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,eAAA,kDAAA;mCAAA;AAAA,YAAA,IAAI,CAAC,WAAL,CAAiB,YAAa,CAAA,MAAA,CAA9B,CAAA,CAAA;AAAA,WADF;SAzBA;AAAA,QA4BA,KAAA,GAAQ,OAAA,CAAQ,UAAR,EAAoB,KAApB,EAA2B,OAAA,GAAU,WAArC,CA5BR,CAAA;AAAA,QA6BA,KAAK,CAAC,WAAN,CAAkB,IAAlB,CA7BA,CAAA;AA+BA,aAAA,kFAAA;4CAAA;AACE,eAAc,wFAAd,GAAA;AACE,YAAA,KAAA,GAAU,KAAK,CAAC,SAAN,CAAgB,IAAhB,CAAV,CAAA;AAAA,YACA,OAAA,GAAU,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CADrC,CAAA;AAAA,YAEA,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAd,GAAsB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,MAAd,GAAuB,MAF7C,CAAA;AAIA,YAAA,IAAG,aAAH;AACE,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,MAAJ,CAAZ,GAA0B,MAA1B,CAAA;AAAA,cAEA,KAAA,GAAQ,WAAW,CAAC,MAAZ,GAAqB,MAArB,GAA8B,CAFtC,CAAA;AAAA,cAGA,IAAA,GAAQ,KAAA,GAAQ,CAHhB,CADF;aAAA,MAAA;AAME,cAAA,KAAA,GAAQ,MAAR,CAAA;AAAA,cACA,IAAA,GAAQ,KAAA,GAAQ,CADhB,CAAA;AAIA,cAAA,IAAG,MAAA,KAAU,CAAb;AACE,gBAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAhB,CAAqB,CAArB,CAAA,CADF;eAAA,MAAA;AAGE,gBAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAhB,CAAqB,CAAC,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAhB,GAAwB,GAAzB,CAAA,GAAgC,CAAC,WAAY,CAAA,IAAA,CAAZ,GAAoB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAjC,CAArD,CAAA,CAHF;eAVF;aAJA;AAmBA,YAAA,IAAG,MAAA,KAAU,CAAb;AACE,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,GAAtB,CAAA;AAAA,cAEA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAZ,GAAqB,GAF3C,CADF;aAAA,MAAA;AAME,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,MAAtB,CAAA;AAAA,cAGA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAZ,GAAqB,WAAY,CAAA,IAAA,CAAjC,GAAyC,GAAzC,GAA+C,GAHrE,CANF;aAnBA;AA8BA,YAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,mBAAA,0DAAA;iCAAA;AACE,gBAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAAG,CAAA,MAAA,CAArB,GAA+B,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAA1D,CADF;AAAA,eADF;aA9BA;AAAA,YAsCA,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAd,GACE,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,KAAA,GAAQ,UAAA,CAAW,MAAX,CAAR,CAAd,GACE,CAAC,KAAA,GAAQ,WAAY,CAAA,KAAA,CAApB,GAA6B,KAA7B,GAAqC,KAAtC,CAAA,GAA+C,GAxCnD,CAAA;AAAA,YA0CA,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,CAAd,GAA8B,OAAQ,CAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,CAAc,CAAA,KAAA,CAAtB,GAA+B,GA1C7D,CAAA;AAAA,YA4CA,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,MAA3B,CA5CA,CAAA;AAAA,YA6CA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,MAAA,CAAjB,GAA2B,KA7C3B,CAAA;AAgDA,YAAA,IAAsD,MAAA,KAAU,CAAhE;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,MAAA,GAAS,CAAT,CAAW,CAAC,WAA7B,CAAyC,KAAzC,CAAA,CAAA;aAjDF;AAAA,WAAA;AAAA,UAoDA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,WAAjB,CAA6B,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAA9C,CApDA,CADF;AAAA,SAhCF;AAAA,OAtEA;AAAA,MA6JA,IAAC,CAAA,YAAD,GAAgB,QAAA,CAAS,QAAT,CA7JhB,CAAA;AA8JA,WAAA,mDAAA;gCAAA;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,YAAY,CAAC,WAAd,CAA0B,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAnC,CAAA,CAAA;AAAA,OA9JA;AAiKA,MAAA,IAAG,MAAM,CAAC,gBAAP,CAAwB,IAAC,CAAA,EAAzB,CAA4B,CAAC,QAA7B,KAAyC,UAA5C;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,QAAV,GAAqB,UAArB,CADF;OAjKA;AAAA,MAoKA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAd,CAAkB,SAAS,CAAC,MAA5B,CApKA,CAAA;AAAA,MAqKA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,IAAhB,CArKA,CAAA;AAAA,MAwKA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,IAAb,EAAmB,OAAnB,CAxKZ,CAAA;AAAA,MAyKA,IAAC,CAAA,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,MAApB,CAA2B,SAAS,CAAC,MAArC,CAzKA,CAAA;AAAA,MA0KA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,QAAR,CA1KA,CAAA;AAAA,MA6KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAJ,GAAgB,EA7KhB,CAAA;AAAA,MA8KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,WAAJ,CAAgB,IAAC,CAAA,QAAjB,CA9KA,CAAA;AAAA,MA+KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,WAAJ,CAAgB,IAAC,CAAA,YAAjB,CA/KA,CAAA;AAAA,MAkLA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAArB,GAA2C,aAlL3C,CAAA;AAAA,MAsLA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,CAtLA,CAAA;AAuLA,MAAA,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAvC;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApB,CAAA,CAAA;OAvLA;AAwLA,MAAA,IAAkB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YAA3B;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAA,CAAA,CAAA;OAzLW;IAAA,CAAb;;AAAA,sBAgMA,KAAA,GAAO,SAAA,GAAA;AAEL,UAAA,uCAAA;AAAA,MAAA,IAAU,IAAC,CAAA,QAAD,IAAa,CAAA,IAAE,CAAA,MAAM,CAAC,MAAhC;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IADZ,CAAA;AAAA,MAGA,QAA+B,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,KAAR,CAAA,CAA/B,EAAC,aAAD,EAAK,gBAAL,EAAY,iBAAZ,EAAoB,kBAHpB,CAAA;AAIA,MAAA,IAAe,IAAC,CAAA,QAAhB;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAA,CAAA,CAAA;OAJA;AAAA,MAQA,IAAA,GAAO,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACL,cAAA,IAAA;AAAA,UAAA,KAAC,CAAA,YAAD,CAAc;AAAA,YAAC,OAAA,KAAD;AAAA,YAAQ,QAAA,MAAR;AAAA,YAAgB,SAAA,OAAhB;AAAA,YAAyB,IAAA,EAAzB;WAAd,CAAA,CAAA;AAAA,UACA,IAAA,GAAO,CAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,CADP,CAAA;AAEA,UAAA,IAAgB,EAAE,CAAC,MAAH,GAAY,CAA5B;AAAA,YAAA,IAAI,CAAC,KAAL,CAAA,CAAA,CAAA;WAFA;iBAGA,EAAE,CAAC,KAAH,CAAS,KAAT,EAAY,IAAZ,EAJK;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CARP,CAAA;AAcA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,UAAJ;AACE,QAAA,IAAG,EAAE,CAAC,MAAH,KAAa,CAAhB;iBACE,IAAA,CAAA,EADF;SAAA,MAAA;iBAGE,IAAC,CAAA,OAAD,CAAS,IAAT,EAHF;SADF;OAAA,MAKK,IAAG,MAAA,KAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB;eACH,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,MAAb,EAAqB,IAArB,EADG;OAAA,MAAA;eAGH,IAAA,CAAA,EAHG;OArBA;IAAA,CAhMP,CAAA;;AAAA,sBA+NA,qBAAA,GAAuB,SAAC,EAAD,GAAA;AACrB,UAAA,2BAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,IAAoB,CAAA,OAAO,CAAC,EAA5B;AAAA,eAAO,IAAP,CAAA;OAAA;AACA,MAAA,IAAgB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAzB;AAAA,eAAO,KAAP,CAAA;OADA;AAEA;AAAA,WAAA,4CAAA;wBAAA;AAAC,QAAA,IAAgB,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,GAAA,CAAT,KAAmB,EAAG,CAAA,GAAA,CAAtC;AAAA,iBAAO,KAAP,CAAA;SAAD;AAAA,OAFA;AAGA;AAAA,WAAA,UAAA;qBAAA;AAAC,QAAA,IAAgB,CAAA,KAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAQ,CAAA,CAAA,CAAxB,IAA+B,CAAA,KAAO,UAAtD;AAAA,iBAAO,KAAP,CAAA;SAAD;AAAA,OAHA;aAIA,KALqB;IAAA,CA/NvB,CAAA;;AAAA,sBAwOA,YAAA,GAAc,SAAC,SAAD,GAAA;AAEZ,MAAA,IAAG,CAAA,IAAE,CAAA,OAAO,CAAC,KAAV,IAAmB,IAAC,CAAA,qBAAD,CAAuB,SAAvB,CAAtB;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,QAA7B,CAAA,CADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAiB,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,gBAA7B,CAA8C,GAAG,CAAC,aAAlD,EAAiE,IAAC,CAAA,gBAAlE,EAAoF,KAApF,CAAA,CAJF;OAAA;aAMA,CAAC,IAAC,CAAA,OAAD,GAAW,SAAZ,CAAsB,CAAC,KAAvB,GAA+B,MARnB;IAAA,CAxOd,CAAA;;AAAA,sBAoPA,gBAAA,GAAkB,SAAC,CAAD,GAAA;AAEhB,MAAA,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,mBAAhB,CAAoC,GAAG,CAAC,aAAxC,EAAuD,IAAC,CAAA,gBAAxD,EAA0E,KAA1E,CAAA,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,QAA5B,EAAsC,CAAtC,EAJgB;IAAA,CApPlB,CAAA;;AAAA,sBA4PA,SAAA,GAAW,SAAC,EAAD,EAAK,KAAL,GAAA;aACT,KAAA,CAAM,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACJ,UAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;AAAA,UACA,KAAC,CAAA,KAAD,CAAA,CADA,CAAA;4CAEA,GAAI,OAAO,gBAHP;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAN,EADS;IAAA,CA5PX,CAAA;;AAAA,sBAoQA,eAAA,GAAiB,SAAC,EAAD,EAAK,KAAL,EAAY,MAAZ,EAAoB,QAApB,GAAA;AAGf,UAAA,oBAAA;AAAA,MAAA,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAZ,CAAA;AACA,cAAO,MAAP;AAAA,aACO,MADP;AAEI,UAAA,CAAA,GAAI,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,KADd,CAFJ;AACO;AADP,aAIO,OAJP;AAKI,UAAA,CAAA,GAAI,CAAA,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,IADd,CALJ;AAIO;AAJP,aAOO,KAPP;AAQI,UAAA,CAAA,GAAI,CAAA,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,KADd,CARJ;AAOO;AAPP,aAUO,QAVP;AAWI,UAAA,CAAA,GAAI,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,IADd,CAXJ;AAAA,OADA;AAgBA,MAAA,IAAqB,QAArB;AAAA,QAAA,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,KAAZ,CAAA;OAhBA;aAkBA,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA2B,UAAA,GAC9B,CAD8B,GAClB,eADkB,GAE9B,CAF8B,GAElB,eAFkB,GAG9B,CAH8B,GAGlB,gBAHkB,GAI9B,WAJ8B,GAI9B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAJqB,GAIe,MAzB3B;IAAA,CApQjB,CAAA;;AAAA,sBAmSA,eAAA,GAAiB,SAAC,KAAD,GAAA;AACf,UAAA,GAAA;AAAA,MAAA,KAAA,GAAQ,UAAA,CAAW,KAAX,EAAkB,EAAlB,CAAR,CAAA;AAAA,MACA,GAAA,GAAQ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QADjB,CAAA;AAEA,MAAA,IAAG,KAAA,CAAM,KAAN,CAAH;eACE,EADF;OAAA,MAEK,IAAG,KAAA,GAAQ,GAAX;eACH,IADG;OAAA,MAEA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAA,GAAX;eACH,CAAA,IADG;OAAA,MAAA;eAGH,MAHG;OAPU;IAAA,CAnSjB,CAAA;;AAAA,sBAiTA,SAAA,GAAW,SAAC,QAAD,EAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,GAAA;;QAAkB,SAAS,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC;OAC7C;aAAA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;iBAAmB,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,QAAA,CAAd,EAAwB,CAAA,KAAA,CAAA,CAAhD,EAAnB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EADS;IAAA,CAjTX,CAAA;;AAAA,sBAsTA,cAAA,GAAgB,SAAC,MAAD,EAAS,KAAT,EAAgB,CAAhB,EAAmB,GAAnB,EAAwB,QAAxB,EAAkC,KAAlC,GAAA;AACd,UAAA,sCAAA;AAAA,MAAA,OAAA;AAGE,gBAAO,KAAP;AAAA,eACO,CADP;mBACc,EADd;AAAA,eAEO,CAFP;mBAEc,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAAjB,GAAuB,EAFrC;AAAA,eAGO,CAHP;mBAGc,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAAjB,GAAuB,CAAC,GAAA,GAAM,CAAN,GAAU,CAAX,EAHrC;AAAA;mBAHF,CAAA;AAAA,MAQA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAZ,GAAsC,QAAA,GAAW,IARjD,CAAA;AAAA,MASA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,eAAJ,CAAZ,GAAsC,OAAA,GAAW,IATjD,CAAA;AAUA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE;AAAA,aAAA,4CAAA;2BAAA;AACE,UAAA,MAAA,GAAS,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAM,CAAA,CAAA,CAAjC,CAAA;AAAA,UACA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAb,GAAuC,QAAA,GAAW,IADlD,CAAA;AAAA,UAEA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,eAAJ,CAAb,GAAuC,OAAA,GAAW,IAFlD,CADF;AAAA,SADF;OAVA;aAgBA,QAjBc;IAAA,CAtThB,CAAA;;AAAA,sBA2UA,UAAA,GAAY,SAAC,CAAD,EAAI,MAAJ,EAAY,KAAZ,GAAA;AAEV,UAAA,kBAAA;AAAA,MAAA,GAAA,GAAU,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,KAAT,CAAV,CAAA;AAAA,MACA,OAAA,GAAU,GAAA,GAAM,EAAN,GAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAD9B,CAAA;AAMA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAD,KAAa,MAAhB;AACE,QAAA,OAAA,IAAW,GAAX,CAAA;AACA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAApB;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,GAAR,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAA,GAAR,CAHF;SAFF;OAAA,MAAA;AAOE,QAAA,OAAA,IAAW,EAAX,CAPF;OANA;AAiBA,MAAA,IAAG,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH;AACE,QAAA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAX;AACE,UAAA,CAAA,GAAI,OAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,CADJ,CADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,OADJ,CAJF;SAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAK,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAhC,GAA2C,CAN3C,CAAA;eAOA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,KAAM,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAjC,GAA2C,EAR7C;OAAA,MAAA;AAUE,QAAA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAX;AACE,UAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,OADJ,CADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAA,GAAI,OAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,CADJ,CAJF;SAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,GAAI,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAA/B,GAA4C,CAN5C,CAAA;eAOA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,MAAO,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAlC,GAA4C,EAjB9C;OAnBU;IAAA,CA3UZ,CAAA;;AAAA,sBAoXA,UAAA,GAAY,SAAC,MAAD,GAAA;AACV,MAAA,IAAG,MAAA,KAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB;AACE,QAAA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAhB,CAAA,CAAA;AAAA,QACA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MADlB,CAAA;AAAA,QAEA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAkB,IAFlB,CAAA;eAGA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAvB,GAAwC,cAAA;AACtC,kBAAO,MAAP;AAAA,iBACO,MADP;qBAEI,WAFJ;AAAA,iBAGO,OAHP;qBAIK,GAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAL,GAA6B,YAJlC;AAAA,iBAKO,KALP;qBAMI,WANJ;AAAA,iBAOO,QAPP;qBAQK,MAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAL,GAAgC,SARrC;AAAA;sBALJ;OADU;IAAA,CApXZ,CAAA;;AAAA,sBAuYA,WAAA,GAAa,SAAC,MAAD,EAAS,EAAT,GAAA;AACX,UAAA,EAAA;AAAA,MAAA,EAAA,GAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,CAAD,GAAA;AACH,UAAA,IAAoE,CAApE;AAAA,YAAA,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,mBAAhB,CAAoC,GAAG,CAAC,aAAxC,EAAuD,EAAvD,EAA2D,KAA3D,CAAA,CAAA;WAAA;AAAA,UACA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,MAAZ,CADA,CAAA;iBAEA,KAAA,CAAM,EAAN,EAHG;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAAA;AAMA,MAAA,IAAe,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,KAAkB,CAAjC;AAAA,eAAO,EAAA,CAAA,CAAP,CAAA;OANA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAiB,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,gBAA7B,CAA8C,GAAG,CAAC,aAAlD,EAAiE,EAAjE,EAAqE,KAArE,CAPA,CAAA;aASA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAnB,EAA2B,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AACzB,UAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CAAA,CAAA;AACA,UAAA,IAAqC,KAAC,CAAA,QAAtC;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB,EAAgC,CAAhC,EAAA;WAFyB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAA3B,EAVW;IAAA,CAvYb,CAAA;;AAAA,sBAwZA,kBAAA,GAAoB,SAAC,SAAD,GAAA;AAClB,cAAO,SAAS,CAAC,QAAV,CAAA,CAAP;AAAA,aACO,MADP;AAAA,aACiB,GADjB;AAAA,aACsB,GADtB;iBAEI,OAFJ;AAAA,aAGO,OAHP;AAAA,aAGiB,GAHjB;AAAA,aAGsB,GAHtB;iBAII,QAJJ;AAAA,aAKO,KALP;AAAA,aAKiB,GALjB;AAAA,aAKsB,GALtB;iBAMI,MANJ;AAAA,aAOO,QAPP;AAAA,aAOiB,GAPjB;AAAA,aAOsB,GAPtB;iBAQI,SARJ;AAAA;iBAWI,OAXJ;AAAA,OADkB;IAAA,CAxZpB,CAAA;;AAAA,sBAwaA,UAAA,GAAY,SAAC,IAAD,GAAA;;QAAC,OAAO,IAAC,CAAA;OACnB;AAAA,MAAA,IAAG,IAAH;eACE,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,KADzB;OAAA,MAAA;eAGE,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,UAHrB;OADU;IAAA,CAxaZ,CAAA;;AAAA,sBAmbA,SAAA,GAAW,SAAC,MAAD,GAAA;AACT,UAAA,gFAAA;AAAA,MAAA,IAAG,MAAH;AACE,QAAA,IAAY,IAAC,CAAA,aAAb;AAAA,iBAAO,IAAP,CAAA;SAAA;AAAA,QACA,QAAA,GAAW,kBADX,CADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAA,CAAA,IAAiB,CAAA,aAAjB;AAAA,iBAAO,IAAP,CAAA;SAAA;AAAA,QACA,QAAA,GAAW,qBADX,CAJF;OAAA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,MAPjB,CAAA;AAAA,MAQA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CARA,CAAA;AAAA,MAUA,UAAA,GAAa,CAAC,CAAC,YAAD,EAAe,WAAf,CAAD,EAA8B,CAAC,UAAD,EAAa,SAAb,CAA9B,EACC,CAAC,WAAD,EAAc,WAAd,CADD,EAC6B,CAAC,YAAD,EAAe,YAAf,CAD7B,CAVb,CAAA;AAAA,MAaA,iBAAA,GAAoB,cAAA,IAAkB,MAbtC,CAAA;AAeA,WAAA,iDAAA;mCAAA;AACE,aAAA,kDAAA;kCAAA;AACE,UAAA,IAAA,CAAA,CAAO,OAAA,KAAW,YAAX,IAA4B,CAAA,iBAAnC,CAAA;AACE,YAAA,IAAC,CAAA,EAAG,CAAA,QAAA,CAAJ,CAAc,OAAO,CAAC,WAAR,CAAA,CAAd,EAAqC,IAAE,CAAA,KAAA,GAAQ,SAAU,CAAA,CAAA,CAAlB,CAAvC,EAA8D,KAA9D,CAAA,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,IAAC,CAAA,EAAG,CAAA,QAAA,CAAJ,CAAc,UAAd,EAA0B,IAAC,CAAA,WAA3B,EAAwC,KAAxC,CAAA,CAAA;AACA,kBAJF;WADF;AAAA,SADF;AAAA,OAfA;aAsBA,KAvBS;IAAA,CAnbX,CAAA;;AAAA,sBA8cA,aAAA,GAAe,SAAC,CAAD,GAAA;AACb,UAAA,YAAA;AAAA,MAAA,IAAU,CAAA,IAAE,CAAA,aAAF,IAAmB,IAAC,CAAA,UAA9B;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,CAAC,CAAC,cAAF,CAAA,CADA,CAAA;AAAA,MAGA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CAHA,CAAA;AAAA,MAKA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,IALjB,CAAA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,QAPvB,CAAA;AAAA,MASA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,EAAc,CAAd,CATA,CAAA;AAAA,MAWA,IAAC,CAAA,UAAD,GAAiB,SAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,EAAA,eAAmB,WAAnB,EAAA,KAAA,MAAA,CAAH,GAAuC,GAAvC,GAAgD,GAX9D,CAAA;AAAA,MAaA,IAAE,CAAC,GAAA,GAAN,IAAC,CAAA,UAAK,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAbtC,CAAA;AAAA,MAcA,KAAA,GAAS,GAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,UAAW,GAAiB,GAd1B,CAAA;AAgBA,MAAA,IAAG,CAAC,CAAC,IAAF,KAAU,WAAb;AACE,QAAA,IAAE,CAAA,KAAA,CAAF,GAAW,CAAE,CAAC,MAAA,GAAK,CAAxB,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAwB,CAAN,CAAb,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,IAAE,CAAA,KAAA,CAAF,GAAW,CAAC,CAAC,aAAc,CAAA,CAAA,CAAG,CAAC,MAAA,GAAK,CAAzC,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAyC,CAAN,CAA9B,CAHF;OAhBA;aAsBA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,kBAAT,CAA4B,IAAE,CAAA,KAAA,CAA9B,EAAsC,CAAtC,EAvBa;IAAA,CA9cf,CAAA;;AAAA,sBAyeA,YAAA,GAAc,SAAC,CAAD,GAAA;AACZ,UAAA,wBAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,CAAC,CAAC,cAAF,CAAA,CADA,CAAA;AAGA,MAAA,IAAG,CAAC,CAAC,IAAF,KAAU,WAAb;AACE,QAAA,OAAA,GAAU,CAAE,CAAC,MAAA,GAAK,CAAvB,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAuB,CAAN,CAAZ,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,OAAA,GAAU,CAAC,CAAC,aAAc,CAAA,CAAA,CAAG,CAAC,MAAA,GAAK,CAAxC,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAwC,CAAN,CAA7B,CAHF;OAHA;AAAA,MASA,QAAA,GAAW,CAAC,OAAA,GAAU,IAAE,CAAC,GAAA,GAA5B,IAAC,CAAA,UAA2B,GAAiB,GAAlB,CAAb,CAAA,GAAsC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAT1D,CAAA;AAaA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAApB;AACE,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,OAAnB,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,QAApD;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CAHF;SAAA;AAIA,QAAA,IAAa,KAAA,GAAQ,CAArB;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAR,CAAA;SALF;OAAA,MAAA;AAOE,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,OAAnB,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,QAApD;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CAHF;SAAA;AAIA,QAAA,IAAa,KAAA,GAAQ,CAArB;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAR,CAAA;SAXF;OAbA;AAAA,MA2BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,KAAA,GAAQ,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,CA3BzB,CAAA;AAAA,MA4BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,IAAZ,CAAiB,IAAjB,EAAoB,KAApB,EAA2B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,EAA4C,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAArD,CA5BA,CAAA;aA6BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,iBAAT,CAA2B,KAA3B,EAAkC,CAAlC,EA9BY;IAAA,CAzed,CAAA;;AAAA,sBA4gBA,WAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;AACX,MAAA,IAAA,CAAA,IAAe,CAAA,aAAf;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MAEA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAF7B,CAAA;AAAA,MAGA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,IAHvB,CAAA;AAAA,MAKA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAApB,EAA2B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CALA,CAAA;aAOA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAAT,CAA0B,IAAE,CAAC,GAAA,GAAhC,IAAC,CAAA,UAA+B,GAAiB,MAAlB,CAA5B,EAAsD,CAAtD,EARW;IAAA,CA5gBb,CAAA;;AAAA,sBAwhBA,aAAA,GAAe,SAAC,CAAD,GAAA;AACb,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;aACA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,CAAb,EAFa;IAAA,CAxhBf,CAAA;;AAAA,sBA8hBA,WAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;AACX,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AACA,MAAA,IAAkB,CAAC,CAAC,SAAF,IAAgB,CAAA,IAAE,CAAA,EAAE,CAAC,QAAJ,CAAa,CAAC,CAAC,SAAf,CAAnC;eAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,CAAb,EAAA;OAFW;IAAA,CA9hBb,CAAA;;AAAA,sBAsiBA,OAAA,GAAS,SAAC,QAAD,GAAA;AACP,UAAA,MAAA;AAAA,MAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAZ,CAAA;AAAA,MACC,SAAW,IAAC,CAAA,QAAZ,MADD,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;AAChB,cAAA,KAAA;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,CAAd,EAA8B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAtD,CAAR,CAAA;iBAEG,CAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,KAAX,GAAA;mBACD,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;AACJ,cAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CAAA,CAAA;qBACA,UAAA,CAAW,SAAA,GAAA;AACT,gBAAA,MAAA,CAAO,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAtB,CAAA,CAAA;AACA,gBAAA,IAAG,CAAA,KAAK,GAAA,GAAM,CAAd;AACE,kBAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAC,CAAA,UAAD,GAAc,KAA1B,CAAA;;oBACA;mBADA;AAAA,kBAEA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,EAAT,GAAiB,KAAC,CAAA,SAFlB,CAAA;AAAA,kBAGA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAHjB,CADF;iBADA;uBAMA,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;yBAAG,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAZ,GAAsC,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAlD;gBAAA,CAAN,EAPS;cAAA,CAAX,EAQE,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAR3B,EAFI;YAAA,CAAN,EADC;UAAA,CAAA,CAAH,CAAI,KAAJ,EAAW,CAAX,EAAc,KAAd,EAHgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EAHO;IAAA,CAtiBT,CAAA;;AAAA,sBA2jBA,QAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,EAAT,GAAA;AACR,UAAA,2CAAA;AAAA;AAAA;WAAA,oDAAA;yBAAA;AAAA,sBAAA,EAAE,CAAC,IAAH,CAAQ,IAAR,EAAW,KAAX,EAAkB,CAAlB,EAAqB,MAAM,CAAC,MAA5B,EAAA,CAAA;AAAA;sBADQ;IAAA,CA3jBV,CAAA;;AAAA,sBAokBA,WAAA,GAAa,SAAA,GAAA;aACX,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAX,EADW;IAAA,CApkBb,CAAA;;AAAA,sBAykBA,YAAA,GAAc,SAAA,GAAA;aACZ,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EADY;IAAA,CAzkBd,CAAA;;AAAA,sBA8kBA,QAAA,GAAU,SAAC,KAAD,GAAA;AACR,UAAA,gBAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,KAAlB,CAAX,EAAqC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAA9C,EAAsD,MAAtD,CAAA,CADF;AAAA,OAAA;aAEA,KAHQ;IAAA,CA9kBV,CAAA;;AAAA,sBAslBA,MAAA,GAAQ,SAAC,QAAD,GAAA;AAEN,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;;UACE;SADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAtB,EAA8B,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;iBAAA,SAAA,GAAA;AAC5B,YAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAZ,CAAA;AAAA,YAEA,MAAA,CAAO,KAAC,CAAA,YAAR,CAFA,CAAA;AAAA,YAGA,MAAA,CAAO,KAAC,CAAA,QAAR,CAHA,CAAA;AAAA,YAIA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,KAAZ,CAJA,CAAA;oDAKA,oBAN4B;UAAA,EAAA;QAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAA9B,CAAA,CAJF;OAAA;aAWA,KAbM;IAAA,CAtlBR,CAAA;;AAAA,sBAumBA,QAAA,GAAU,SAAA,GAAA;AAER,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;AAAA,QAEA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,QAAR,CAFA,CAAA;AAAA,QAGA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,YAAR,CAHA,CAAA;AAAA,QAIA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CAJA,CAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CANjB,CADF;OAAA;aAQA,KAVQ;IAAA,CAvmBV,CAAA;;AAAA,sBAqnBA,OAAA,GAAS,SAAC,QAAD,GAAA;AAEP,MAAA,IAAC,CAAA,MAAD,CAAQ,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AAEN,UAAA,KAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,CAAA,CAAA;AAEA,UAAA,IAA8B,CAA9B;AAAA,YAAA,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,KAAC,CAAA,EAAR,EAAY,QAAZ,EAAsB,IAAtB,CAAA,CAAA;WAFA;AAAA,UAIA,KAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAJ,GAAgB,KAAC,CAAA,QAAQ,CAAC,SAJ1B,CAAA;AAAA,UAMA,KAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,MAAd,CAAqB,SAAS,CAAC,MAA/B,CANA,CAAA;kDAOA,oBATM;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAR,CAAA,CAAA;aAUA,KAZO;IAAA,CArnBT,CAAA;;AAAA,sBAqoBA,UAAA,GAAY,SAAA,GAAA;AACV,MAAA,IAAC,CAAA,MAAD,GAAU,EAAV,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,CAAM,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;iBAAG,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,MAAf;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAN,CADA,CAAA;aAEA,KAHU;IAAA,CAroBZ,CAAA;;AAAA,sBA4oBA,SAAA,GAAW,SAAC,GAAD,GAAA;;QAAC,MAAM;OAChB;AAAA,MAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MAAA,CAAO,GAAP,CAAlB,CAAA;AAAA,MACA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAnB,CADA,CAAA;aAEA,KAHS;IAAA,CA5oBX,CAAA;;AAAA,sBAmpBA,cAAA,GAAgB,SAAC,KAAD,GAAA;AACd,MAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAAT,GAAoB,UAAA,CAAW,KAAX,EAAkB,EAAlB,CAAA,IAAyB,QAAQ,CAAC,QAAtD,CAAA;aACA,KAFc;IAAA,CAnpBhB,CAAA;;AAAA,sBA0pBA,IAAA,GAAM,SAAC,EAAD,GAAA;AACJ,UAAA,EAAA;AAAA,MAAA,EAAA,GAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;iBAAG,UAAA,CAAW,KAAC,CAAA,SAAZ,EAAuB,EAAvB,EAAH;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAAA;AACA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,IAAR,CAAa,CAAC,EAAD,EAAK,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAd,EAAqB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAA9B,EAAsC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAA/C,CAAb,CAAA,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAHF;OADA;aAKA,KANI;IAAA,CA1pBN,CAAA;;AAAA,sBAyqBA,aAAA,GAAe,SAAC,EAAD,GAAA;AACb,UAAA,4DAAA;AAAA,MAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAe,UAAlB;AACE,QAAA,SAAA,GAAY,EAAZ,CAAA;AAAA,QAEA,GAAA,GAAM,SAAC,EAAD,EAAK,OAAL,EAAc,KAAd,GAAA;AACJ,cAAA,UAAA;AAAA,UAAA,IAA0B,OAA1B;AAAA,YAAA,EAAE,CAAC,SAAH,GAAe,OAAf,CAAA;WAAA;AACA,UAAA,IAAG,KAAH;AACE,iBAAA,YAAA;iCAAA;AAAA,cAAA,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAA,CAAT,GAAgB,KAAhB,CAAA;AAAA,aAAA;mBACA,KAFF;WAFI;QAAA,CAFN,CAAA;AAAA,QAQA,EAAA,GAAK,SAAC,EAAD,GAAA;AACH,cAAA,uDAAA;AAAA,eAAA,qBAAA;wCAAA;AACE,YAAA,OAAA,GAAU,KAAA,GAAQ,IAAlB,CAAA;AACA,YAAA,IAAG,MAAA,CAAA,KAAA,KAAgB,QAAnB;AACE,cAAA,OAAA,GAAU,KAAV,CADF;aAAA,MAAA;AAGE,cAAC,gBAAA,OAAD,EAAU,cAAA,KAAV,CAHF;aADA;AAMA,YAAA,IAAG,QAAA,KAAY,EAAf;AACE,cAAA,GAAA,CAAI,EAAJ,EAAQ,OAAR,EAAiB,KAAjB,CAAA,CAAA;AACA,uBAFF;aANA;AAUA;AAAA,iBAAA,4CAAA;gCAAA;AAAA,cAAA,GAAA,CAAI,KAAJ,EAAW,OAAX,EAAoB,KAApB,CAAA,CAAA;AAAA,aAXF;AAAA,WAAA;iBAaA,KAdG;QAAA,CARL,CADF;OAAA;AAyBA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE;AAAA,aAAA,sDAAA;2BAAA;AACE,UAAA,EAAA,CAAG,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAA9B,EAAkC,CAAlC,EAAqC,MAArC,CAAA,CADF;AAAA,SADF;AAAA,OAzBA;aA4BA,KA7Ba;IAAA,CAzqBf,CAAA;;AAAA,sBAgtBA,SAAA,GAAW,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;aACd,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAEhB,cAAA,GAAA;AAAA,UAAA,IAAG,CAAA,GAAI,CAAJ,KAAW,CAAX,IAAiB,CAAA,OAAQ,CAAC,KAA7B;AACE,YAAA,GAAA,GAAM,CAAA,KAAN,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,GAAA,GAAM,KAAN,CAHF;WAAA;AAMA,UAAA,IAAG,OAAO,CAAC,MAAX;AACE,YAAA,IAAG,CAAA,KAAK,CAAR;AACE,cAAA,GAAA,GAAM,CAAN,CADF;aAAA,MAEK,IAAG,CAAA,GAAI,CAAJ,IAAS,OAAO,CAAC,MAApB;AACH,cAAA,GAAA,IAAO,CAAP,CADG;aAHP;WAAA,MAAA;AAOE,YAAA,IAAgB,CAAA,KAAK,CAArB;AAAA,cAAA,GAAA,IAAO,CAAP,CAAA;aAPF;WANA;AAgBA,UAAA,IAAa,OAAO,CAAC,MAArB;AAAA,YAAA,GAAA,IAAO,CAAA,CAAP,CAAA;WAhBA;AAAA,UAmBA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,GAAxB,EAA6B,MAA7B,EAAqC,OAAO,CAAC,QAA7C,CAnBA,CAAA;AAqBA,UAAA,IAAG,KAAC,CAAA,QAAD,IAAc,CAAA,CAAE,CAAA,KAAK,CAAL,IAAW,OAAO,CAAC,MAApB,CAAf,IAA+C,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,GAAT,CAAA,KAAmB,GAArE;mBACE,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,GAAvB,EADF;WAvBgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EADc;IAAA,CAAL,CAhtBX,CAAA;;AAAA,sBA8uBA,IAAA,GAAM,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;AAET,MAAA,KAAA,IAAY,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH,GAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAA/C,GAA2D,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAArF,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAChB,UAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,KAAxB,EAA+B,MAA/B,CAAA,CAAA;AACA,UAAA,IAA4B,KAAC,CAAA,QAA7B;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,CAAvB,EAAA;WAFgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EAJS;IAAA,CAAL,CA9uBN,CAAA;;AAAA,sBAwvBA,IAAA,GAAM,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;AAET,MAAA,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAAlC,EAAsC,KAAtC,EAA6C,MAA7C,CAAA,CAAA;aAGA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAChB,UAAA,IAAqC,CAAA,KAAO,CAA5C;AAAA,YAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,MAA3B,CAAA,CAAA;WAAA;AACA,UAAA,IAA4B,KAAC,CAAA,QAA7B;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,CAAvB,EAAA;WAFgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EALS;IAAA,CAAL,CAxvBN,CAAA;;AAAA,sBAmwBA,MAAA,GAAQ,IAAA,CAAK,SAAC,MAAD,EAAS,QAAT,GAAA;AACX,MAAA,IAAsB,IAAC,CAAA,UAAvB;AAAA,gDAAO,mBAAP,CAAA;OAAA;aACA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,MAAb,EAAqB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACnB,UAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAC,CAAA,UAAD,GAAc,IAA1B,CAAA;iBAEA,KAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;AAChB,gBAAA,eAAA;AAAA,YAAA,QAAA,GAAY,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAArB,CAAA;AACA,YAAA,IAAiB,CAAA,KAAK,CAAtB;AAAA,cAAA,QAAA,IAAY,CAAZ,CAAA;aADA;AAAA,YAEA,KAAA,GAAY,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,QAAA,CAAd,EAAwB,CAAA,CAAA,CAAA,CAAhD,CAFZ,CAAA;mBAIG,CAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,KAAX,GAAA;qBACD,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;AACJ,gBAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAI,CAAA,KAAK,CAAR,GAAe,EAAf,GAAuB,GAAxB,CAAxB,EAAsD,MAAtD,CAAA,CAAA;uBACA,UAAA,CAAW,SAAA,GAAA;AACT,kBAAA,IAAG,CAAA,KAAK,CAAR;AACE,oBAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;4DACA,oBAFF;mBAAA,MAAA;2BAIE,MAAA,CAAO,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAtB,EAJF;mBADS;gBAAA,CAAX,EAOE,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAP3B,EAFI;cAAA,CAAN,EADC;YAAA,CAAA,CAAH,CAAI,KAAJ,EAAW,CAAX,EAAc,KAAd,EALgB;UAAA,CAAlB,EAHmB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAArB,EAFW;IAAA,CAAL,CAnwBR,CAAA;;AAAA,sBA2xBA,MAAA,GAAQ,IAAA,CAAK,SAAC,QAAD,GAAA;aAAc,IAAC,CAAA,OAAD,aAAS,SAAT,EAAd;IAAA,CAAL,CA3xBR,CAAA;;AAAA,sBAmyBA,GAAA,GAAK,SAAC,EAAD,GAAA;aACH,IAAA,CAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;iBACH,KAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;mBAChB,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,EAAA,CAAG,KAAH,EAAU,CAAV,EAAa,GAAb,CAAxB,EAA2C,MAA3C,EAAmD,OAAO,CAAC,QAA3D,EADgB;UAAA,CAAlB,EADG;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAGA,CAAC,IAHD,CAGM,IAHN,EADG;IAAA,CAnyBL,CAAA;;AAAA,sBA+yBA,KAAA,GAAO,SAAC,QAAD,GAAA;aACL,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,EAAc;AAAA,QAAC,UAAA,QAAD;OAAd,EADK;IAAA,CA/yBP,CAAA;;AAAA,sBAqzBA,MAAA,GAAQ,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAChC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,IAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFM;IAAA,CArzBR,CAAA;;AAAA,sBA2zBA,MAAA,GAAQ,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAChC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,OAAO,CAAC,MAAR,GAAkB,IAAnC,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFM;IAAA,CA3zBR,CAAA;;AAAA,sBAi0BA,QAAA,GAAU,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAClC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,QAAR,GAAmB,IAAnB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFQ;IAAA,CAj0BV,CAAA;;AAAA,sBAu0BA,KAAA,GAAO,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAC/B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,QAAR,GAAmB,OAAO,CAAC,KAAR,GAAgB,IAAnC,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAA,GAAQ,EAAnB,EAAuB,MAAvB,EAA+B,OAA/B,EAFK;IAAA,CAv0BP,CAAA;;AAAA,sBA60BA,QAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,OAAT,GAAA;;QAAS,UAAU;OAC3B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,KAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAA,IAAE,CAAA,OAAO,CAAC,QAArB,EAA+B,MAA/B,EAAuC,OAAvC,EAFQ;IAAA,CA70BV,CAAA;;AAAA,sBAm1BA,WAAA,GAAa,SAAC,MAAD,EAAS,OAAT,GAAA;;QAAS,UAAU;OAC9B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,KAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAApB,EAA8B,MAA9B,EAAsC,OAAtC,EAFW;IAAA,CAn1Bb,CAAA;;AAAA,IA61BA,OAAC,CAAA,OAAD,GAAW,OA71BX,CAAA;;AAAA,IAg2BA,OAAC,CAAA,WAAD,GAAe,WAh2Bf,CAAA;;mBAAA;;MAzaF,CAAA;;AA6wCA,EAAA,uDAAG,MAAM,CAAE,gBAAX;AACE,IAAA,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,OAAjB,CADF;GAAA,MAEK,uDAAG,MAAM,CAAE,YAAX;AACH,IAAA,MAAA,CAAO,SAAA,GAAA;aAAG,QAAH;IAAA,CAAP,CAAA,CADG;GAAA,MAAA;AAGH,IAAA,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,OAAjB,CAHG;GA/wCL;;AA2xCA,EAAA,IAAA,CAAA,CAAA;AAAA,UAAA,CAAA;GA3xCA;;AAAA,EA6xCA,CAAC,CAAA,SAAE,CAAA,OAAH,GAAa,SAAC,OAAD,GAAA;AAEX,QAAA,qDAAA;AAAA,IAAA,IAAA,CAAA,WAAA;AAAA,aAAO,IAAP,CAAA;KAAA;AACA,IAAA,IAAgC,OAAA,KAAW,IAA3C;AAAA,aAAO,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,IAAE,CAAA,CAAA,CAAT,EAAa,QAAb,CAAP,CAAA;KADA;AAIA,IAAA,IAAG,MAAA,CAAA,OAAA,KAAkB,QAArB;AACE,MAAA,UAAA,GAAa,OAAb,CAAA;AAEA,MAAA,IAAO,MAAA,CAAA,CAAQ,MAAA,GAAS,OAAO,CAAA,SAAG,CAAA,UAAA,CAApB,CAAP,KAA2C,UAAlD;;UACE,OAAO,CAAE,IAAT,CAAe,2BAAA,GAApB,UAAoB,GAAwC,GAAvD;SAAA;AACA,eAAO,IAAP,CAFF;OAFA;AAMA,WAAA,2CAAA;sBAAA;AAEE,QAAA,IAAA,CAAA,CAAO,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,CAAX,CAAP;AACE,UAAA,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,EAAyB,IAAA,OAAA,CAAQ,EAAR,EAAY,OAAZ,CAAzB,CAAX,CADF;SAAA;AAAA,QAIA,MAAM,CAAC,KAAP,CAAa,QAAb,EAAuB,KAAK,CAAA,SAAE,CAAA,KAAK,CAAC,IAAb,CAAkB,SAAlB,CAA6B,SAApD,CAJA,CAFF;AAAA,OAPF;KAAA,MAAA;AAkBE,WAAA,6CAAA;sBAAA;AAGE,QAAA,IAAG,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,CAAd;AACE,mBADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,EAAyB,IAAA,OAAA,CAAQ,EAAR,EAAY,OAAZ,CAAzB,CAAA,CAJF;SAHF;AAAA,OAlBF;KAJA;WAiCA,KAnCW;EAAA,CA7xCb,CAAA;AAAA"
+ "mappings": ";AAYA;AAAA,MAAA,iQAAA;IAAA;;sBAAA;;AAAA,EAAA,WAAA,GAAc,IAAd,CAAA;;AAAA,EAMA,cAAA,GAAiB,SAAC,IAAD,GAAA;;MACf,OAAO,CAAE,IAAT,CAAe,gCAAA,GAAhB,IAAgB,GAAuC,IAAtD;KAAA;WACA,WAAA,GAAc,MAFC;EAAA,CANjB,CAAA;;AAAA,EAYA,QAAA,GAAW,SAAC,IAAD,GAAA;AAET,QAAA,sBAAA;AAAA,SAAA,iDAAA;8BAAA;AACE,MAAA,IAAe,CAAC,IAAA,GAAO,MAAA,GAAS,UAAA,CAAW,IAAX,CAAjB,CAAA,IAAqC,MAAM,CAAC,KAA3D;AAAA,eAAO,IAAP,CAAA;OADF;AAAA,KAAA;AAIA,IAAA,IAAe,IAAA,IAAQ,MAAM,CAAC,KAA9B;AAAA,aAAO,IAAP,CAAA;KAJA;WAOA,MATS;EAAA,CAZX,CAAA;;AAAA,EAyBA,QAAA,GAAW,SAAC,QAAD,EAAW,KAAX,GAAA;AACT,QAAA,gBAAA;AAAA,IAAA,KAAA,GAAS,GAAA,GAAV,QAAU,GAAc,GAAvB,CAAA;AACA,SAAA,aAAA;wBAAA;AAEE,MAAA,IAAG,IAAA,IAAQ,GAAX;AACE,QAAA,IAAA,GAAO,GAAI,CAAA,IAAA,CAAX,CAAA;AACA,QAAA,IAAqB,IAAI,CAAC,KAAL,CAAW,mBAAX,CAArB;AAAA,UAAA,IAAA,GAAO,GAAA,GAAM,IAAb,CAAA;SAFF;OAAA;AAAA,MAKA,KAAA,IAAS,EAAA,GAAE,CAAd,IAAI,CAAC,OAAL,CAAa,iBAAb,EAAgC,OAAhC,CAAwC,CAAC,WAAzC,CAAA,CAAc,CAAF,GAA4D,GAA5D,GAAZ,GAAY,GAAqE,GAL9E,CAFF;AAAA,KADA;WAUA,WAAA,IAAe,KAAA,GAAQ,IAXd;EAAA,CAzBX,CAAA;;AAAA,EAwCA,WAAA,GAAc,SAAC,MAAD,GAAA;WACZ,EAAA,GAAD,GAAG,CAAC,YAAH,GAAsB,GAAtB,GAAD,MAAC,GAAkC,yDADtB;EAAA,CAxCd,CAAA;;AAAA,EA6CA,UAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;WACX,CAAE,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,WAAL,CAAA,CAAA,GAAqB,CAAE,UADZ;EAAA,CA7Cb,CAAA;;AAAA,EAkDA,QAAA,GAAW,SAAC,SAAD,GAAA;AACT,QAAA,EAAA;AAAA,IAAA,EAAA,GAAK,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAL,CAAA;AAAA,IACA,EAAE,CAAC,SAAH,GAAe,SAAU,CAAA,SAAA,CADzB,CAAA;WAEA,GAHS;EAAA,CAlDX,CAAA;;AAAA,EAyDA,OAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,IAAT,EAAe,SAAf,GAAA;AACR,QAAA,EAAA;AAAA,IAAA,EAAA,GAAK,MAAM,CAAC,SAAP,CAAiB,IAAjB,CAAL,CAAA;AAAA,IACA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAb,CAAiB,SAAU,CAAA,SAAA,CAA3B,CADA,CAAA;WAEA,GAHQ;EAAA,CAzDV,CAAA;;AAAA,EAgEA,MAAA,GAAS,SAAC,EAAD,GAAA;WACP,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA0B,8BADnB;EAAA,CAhET,CAAA;;AAAA,EAoEA,MAAA,GAAS,SAAC,EAAD,GAAA;WACP,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA0B,uBADnB;EAAA,CApET,CAAA;;AAAA,EA0EA,IAAA,GAAO,SAAC,EAAD,GAAA;WACL,SAAA,GAAA;AAEE,UAAA,8BAAA;AAAA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,aAAJ;eACE,EAAE,CAAC,KAAH,CAAS,IAAT,EAAY,SAAZ,EADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAC,iBAAD,EAAK,iBAAL,EAAS,iBAAT,CAAA;AAAA,QACA,GAAA,GAAe,EADf,CAAA;AAAA,QAEA,KAAA,GAAe,MAAA,GAAS,IAFxB,CAAA;AAUA,gBAAO,EAAE,CAAC,MAAV;AAAA,eACO,CADP;AAEI,YAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CAAA;AAGA,YAAA,IAAA,CAAA,IAA+B,CAAA,UAA/B;AAAA,0DAAO,GAAG,CAAC,mBAAX,CAAA;aALJ;AACO;AADP,eAMO,CANP;AAOI,YAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACE,cAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADF;aAAA,MAAA;AAGE,cAAA,MAAA,GAAe,EAAf,CAAA;AAAA,cACA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EADf,CAHF;aAPJ;AAMO;AANP,eAYO,CAZP;AAaI,YAAA,KAAA,GAAQ,EAAR,CAAA;AACA,YAAA,IAAG,SAAS,CAAC,MAAV,KAAoB,CAAvB;AACE,cAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,QAAhB;AACE,gBAAA,GAAA,GAAM,EAAN,CADF;eAAA,MAEK,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACH,gBAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADG;eAAA,MAAA;AAGH,gBAAA,MAAA,GAAS,EAAT,CAHG;eAHP;aAAA,MAOK,IAAG,SAAS,CAAC,MAAV,KAAoB,CAAvB;AACH,cAAA,MAAA,GAAS,EAAT,CAAA;AACA,cAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,QAAhB;AACE,gBAAA,GAAA,GAAM,EAAN,CADF;eAAA,MAEK,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAa,UAAhB;AACH,gBAAA,GAAG,CAAC,QAAJ,GAAe,EAAf,CADG;eAJF;aArBT;AAAA,SAVA;;UAsCA,QAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,IAAkB;SAtC7B;AAAA,QAuCA,WAAA,SAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAvCpB,CAAA;AAAA,QA0CA,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,IAAR,CAAa,CAAC,EAAD,EAAK,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,CAAL,EAA8B,IAAC,CAAA,kBAAD,CAAoB,MAApB,CAA9B,EAA2D,GAA3D,CAAb,CA1CA,CAAA;AAAA,QA6CA,IAAC,CAAA,KAAD,CAAA,CA7CA,CAAA;eA+CA,KAlDF;OAFF;IAAA,EADK;EAAA,CA1EP,CAAA;;AAAA,EAmIA,KAAA,GAAQ,SAAC,EAAD,GAAA;WACN,UAAA,CAAW,EAAX,EAAe,CAAf,EADM;EAAA,CAnIR,CAAA;;AAAA,EAyIA,IAAA,GAAO,SAAA,GAAA,CAzIP,CAAA;;AAAA,EAkJA,CAAA,uFAAgB,CAAE,uBAAd,GAAwB,MAAM,CAAC,CAA/B,GAAsC,IAlJ1C,CAAA;;AAAA,EAqJA,UAAA,GAAc,CAAC,MAAD,EAAS,OAAT,EAAkB,KAAlB,EAAyB,QAAzB,CArJd,CAAA;;AAAA,EAsJA,WAAA,GAAc,UAAW,YAtJzB,CAAA;;AAAA,EAuJA,WAAA,GAAc,UAAW,SAvJzB,CAAA;;AAAA,EA0JA,MAAA,GAAS,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,KAAvB,CA1JT,CAAA;;AAAA,EA6JA,WAAA,GAAc,EA7Jd,CAAA;;AAAA,EAgKA,UAAA,GAAa,CAAC,QAAD,EAAW,KAAX,EAAkB,IAAlB,CAhKb,CAAA;;AAAA,EAiKA,QAAA,GAAa,SAjKb,CAAA;;AAAA,EAmKA,SAAA,GACE;AAAA,IAAA,MAAA,EAAc,QAAd;AAAA,IACA,KAAA,EAAc,OADd;AAAA,IAEA,MAAA,EAAc,QAFd;AAAA,IAGA,KAAA,EAAc,OAHd;AAAA,IAIA,SAAA,EAAc,YAJd;AAAA,IAKA,UAAA,EAAc,aALd;AAAA,IAMA,QAAA,EAAc,WANd;AAAA,IAOA,WAAA,EAAc,cAPd;AAAA,IAQA,OAAA,EAAc,SARd;AAAA,IASA,IAAA,EAAc,MATd;AAAA,IAUA,KAAA,EAAc,QAVd;AAAA,IAWA,KAAA,EAAc,QAXd;AAAA,IAYA,KAAA,EAAc,OAZd;AAAA,IAaA,MAAA,EAAc,SAbd;AAAA,IAcA,MAAA,EAAc,SAdd;AAAA,IAeA,MAAA,EAAc,QAfd;AAAA,IAgBA,UAAA,EAAc,aAhBd;AAAA,IAiBA,WAAA,EAAc,cAjBd;AAAA,IAkBA,SAAA,EAAc,YAlBd;AAAA,IAmBA,YAAA,EAAc,eAnBd;GApKF,CAAA;;AA0LA,OAAA,cAAA;qBAAA;AAAA,IAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,GAAe,EAAA,GAAd,QAAc,GAAc,GAAd,GAAd,CAAD,CAAA;AAAA,GA1LA;;AAAA,EA+LA,GAAA,GAAM,GAAA,CAAA,SAAI,GAAA;AACR,QAAA,oBAAA;AAAA;AAAA,SAAA,4CAAA;sBAAA;AAAA,MAAA,IAAE,CAAA,GAAA,CAAF,GAAS,GAAT,CAAA;AAAA,KAAA;WAcA,KAfQ;EAAA,CA/LV,CAAA;;AAAA,EAkNG,CAAA,SAAA,GAAA;AAED,QAAA,gEAAA;AAAA,SAAA,UAAA;uBAAA;AACE,MAAA,GAAI,CAAA,GAAA,CAAJ,GAAW,QAAA,CAAS,KAAT,CAAX,CAAA;AAGA,MAAA,IAAA,CAAA,GAAuC,CAAA,GAAA,CAAvC;AAAA,eAAO,cAAA,CAAe,KAAf,CAAP,CAAA;OAJF;AAAA,KAAA;AAAA,IASA,GAAA,GAAM,aATN,CAAA;AAAA,IAUA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAAb,GAAmC,GAVnC,CAAA;AAYA,IAAA,IAAO,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAAb,KAAoC,GAA3C;AACE,aAAO,cAAA,CAAe,GAAf,CAAP,CADF;KAZA;AAAA,IAkBA,GAAG,CAAC,YAAJ,GAAsB,CAAA,SAAA,GAAA;AACpB,UAAA,4BAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,UAAA,GAAc,GAAA,GAAE,CAArB,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAAqB,CAAF,GAA0B,kBAAxC,CAAA;AAAA,QACA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,eAAb,GAA+B,EAAA,GAApC,UAAoC,GAAgB,oBAD/C,CAAA;AAGA,QAAA,IAAyB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,CAAC,OAA7B,CAAqC,UAArC,CAAA,KAAoD,CAAA,CAA7E;AAAA,iBAAO,UAAP,CAAA;SAJF;AAAA,OAAA;aAMA,kBAPoB;IAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAlBnB,CAAA;AAAA,IA6BA,QAA8B,CAAA,SAAA,GAAA;AAC5B,UAAA,sCAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,SAAA,GAAY,MAAZ,CAAA;AAAA,QACA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,GAAsB,CAAC,SAAA,GAAa,GAAA,GAAE,CAA3C,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAA2C,CAAF,GAA0B,GAA1B,GAAzC,SAA2B,CADtB,CAAA;AAGA,QAAA,IAA6D,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,KAAuB,SAApF;AAAA,iBAAO,CAAC,SAAD,EAAa,GAAA,GAAE,CAA3B,MAAM,CAAC,WAAP,CAAA,CAA2B,CAAF,GAA0B,WAAvC,CAAP,CAAA;SAJF;AAAA,OAAA;AAAA,MAMA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,GAAsB,SANtB,CAAA;AAOA,MAAA,IAAG,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,MAAb,KAAuB,SAA1B;eACE,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EADF;OAAA,MAAA;eAIE,CAAC,MAAD,EAAS,MAAT,EAJF;OAR4B;IAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAA3B,EAAC,GAAG,CAAC,eAAL,EAAW,GAAG,CAAC,mBA7Bf,CAAA;AAAA,IA4CA,GAAG,CAAC,aAAJ,GAEK,CAAA,MAAA,GAAS,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,KAAd,CAAoB,iBAApB,CAAT,CAAH,GACG,GAAA,GAAE,CAAR,MAAO,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,WAAV,CAAA,CAAQ,CAAF,GAA6B,YADhC,GAGE,WAjDJ,CAAA;AAAA,IAoDA,GAAG,CAAC,aAAJ;AACE,cAAO,GAAG,CAAC,kBAAkB,CAAC,WAAvB,CAAA,CAAP;AAAA,aACO,oBADP;iBACuC,gBADvC;AAAA,aAEO,0BAFP;iBAEuC,sBAFvC;AAAA,aAGO,uBAHP;iBAGuC,gBAHvC;AAAA,aAIO,sBAJP;iBAIuC,kBAJvC;AAAA;QArDF,CAAA;AAAA,IA6DA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,wBAAjB;AAAA,MACA,eAAA,EAAiB,iBADjB;AAAA,MAEA,SAAA,EAAiB,uBAFjB;AAAA,MAGA,MAAA,EAAiB,iBAHjB;AAAA,MAIA,OAAA,EAAiB,iBAJjB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAiB,cALjB;AAAA,MAMA,QAAA,EAAiB,UANjB;AAAA,MAOA,cAAA,EAAiB,GAAA,GAAM,aAPvB;AAAA,MAQA,IAAA,EAAiB,iBARjB;KADF,CA7DA,CAAA;AAAA,IAwEA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,MAAA,EAAW,cAAX;AAAA,MACA,SAAA,EAAW,uBADX;AAAA,MAEA,QAAA,EAAW,mBAFX;AAAA,MAGA,OAAA,EAAW,kBAHX;KADF,CAxEA,CAAA;AAAA,IA8EA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAgB,MAAhB;AAAA,MACA,QAAA,EAAgB,UADhB;AAAA,MAEA,GAAA,EAAgB,GAFhB;AAAA,MAGA,MAAA,EAAgB,GAHhB;AAAA,MAIA,cAAA,EAAgB,GAJhB;KADF,CA9EA,CAAA;AAAA,IAqFA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAgB,MAAhB;AAAA,MACA,MAAA,EAAgB,MADhB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAgB,UAFhB;AAAA,MAGA,SAAA,EAAgB,4BAHhB;AAAA,MAIA,MAAA,EAAgB,GAJhB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAgB,GALhB;AAAA,MAMA,cAAA,EAAgB,GANhB;KADF,CArFA,CAAA;AA+FA;;;;;;AAAA,SAAA,UAAA;mBAAA;AACE,MAAA,QAAA,CAAS,SAAU,CAAA,OAAA,GAAU,CAAV,CAAnB,EAAiC;AAAA,QAAA,iBAAA,EAAmB,CAAnB;OAAjC,CAAA,CADF;AAAA,KA/FA;AAAA,IAkGA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAoB,UAFpB;AAAA,MAGA,OAAA,EAAoB,GAHpB;AAAA,MAIA,GAAA,EAAoB,GAJpB;AAAA,MAKA,IAAA,EAAoB,GALpB;AAAA,MAMA,aAAA,EAAoB,MANpB;AAAA,MAOA,kBAAA,EAAoB,SAPpB;KADF,CAlGA,CAAA;AA6GA,SAAA,iDAAA;8BAAA;AACE,MAAA,QAAA,CAAS,SAAU,CAAA,QAAA,GAAW,UAAA,CAAW,MAAX,CAAX,CAAnB,EAAkD;AAAA,QAAA,UAAA,EAAY,WAAA,CAAY,MAAZ,CAAZ;OAAlD,CAAA,CADF;AAAA,KA7GA;AAAA,IAgHA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,OAAnB,EACE;AAAA,MAAA,MAAA,EAAW,cAAX;AAAA,MACA,QAAA,EAAW,qBADX;AAAA,MAEA,KAAA,EAAW,iBAFX;AAAA,MAGA,SAAA,EAAW,uBAHX;AAAA,MAIA,QAAA,EAAW,mBAJX;KADF,CAhHA,CAAA;AAAA,IAuHA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,IAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,QAAA,EAAoB,UAFpB;AAAA,MAGA,QAAA,EAAoB,QAHpB;AAAA,MAIA,SAAA,EAAoB,sBAJpB;AAAA,MAKA,OAAA,EAAoB,uBALpB;KADF,CAvHA,CAAA;AAAA,IA+HA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,KAAnB,EACE;AAAA,MAAA,KAAA,EAAoB,MAApB;AAAA,MACA,MAAA,EAAoB,MADpB;AAAA,MAEA,OAAA,EAAoB,GAFpB;AAAA,MAGA,QAAA,EAAoB,UAHpB;AAAA,MAIA,kBAAA,EAAoB,GAAG,CAAC,aAJxB;AAAA,MAKA,eAAA,EAAoB,MALpB;AAAA,MAMA,cAAA,EAAoB,GANpB;KADF,CA/HA,CAAA;AAAA,IAwIA,QAAA,CAAS,SAAS,CAAC,MAAnB,EAA2B;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,KAAjB;KAA3B,CAxIA,CAAA;AAAA,IAyIA,QAAA,CAAS,EAAA,GAAV,SAAS,CAAC,UAAA,GAA0B,IAA1B,GAAV,SAAS,CAAC,KAAT,EAA4D;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,OAAjB;KAA5D,CAzIA,CAAA;AAAA,IA0IA,QAAA,CAAS,EAAA,GAAV,SAAS,CAAC,WAAA,GAA2B,IAA3B,GAAV,SAAS,CAAC,KAAT,EAA6D;AAAA,MAAA,eAAA,EAAiB,QAAjB;KAA7D,CA1IA,CAAA;AAAA,IA4IA,OAAA,GAAe,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,OAAvB,CA5If,CAAA;AAAA,IA6IA,OAAO,CAAC,IAAR,GAAe,UA7If,CAAA;AAgJA,IAAA,IAAG,OAAO,CAAC,UAAX;AACE,MAAA,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,OAAnB,GAA6B,WAA7B,CADF;KAAA,MAAA;AAGE,MAAA,OAAO,CAAC,WAAR,CAAoB,QAAQ,CAAC,cAAT,CAAwB,WAAxB,CAApB,CAAA,CAHF;KAhJA;WAqJA,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAd,CAA0B,OAA1B,EAvJC;EAAA,CAAA,CAAH,CAAA,CAlNA,CAAA;;AAAA,EAgXA,QAAA,GAME;AAAA,IAAA,OAAA,EAAS,CAAT;AAAA,IAEA,OAAA,EAAS,CAFT;AAAA,IAKA,WAAA,EAAa,IALb;AAAA,IASA,OAAA,EAAS,MATT;AAAA,IAWA,KAAA,EAAO,GAXP;AAAA,IAcA,QAAA,EAAU,EAdV;AAAA,IAiBA,MAAA,EAAQ,CAjBR;AAAA,IAmBA,YAAA,EAAc,SAnBd;AAAA,IAsBA,gBAAA,EAAkB,CAtBlB;AAAA,IAyBA,YAAA,EAAc,EAzBd;AAAA,IA4BA,QAAA,EAAU,CA5BV;AAAA,IA8BA,YAAA,EAAc,IA9Bd;AAAA,IAgCA,gBAAA,EAAkB,GAhClB;AAAA,IAuCA,kBAAA,EAAoB,IAvCpB;AAAA,IAyCA,iBAAA,EAAmB,IAzCnB;AAAA,IA2CA,gBAAA,EAAkB,IA3ClB;GAtXF,CAAA;;AAAA,EAuaM;AAES,IAAA,iBAAE,EAAF,EAAM,OAAN,GAAA;AACX,UAAA,+VAAA;AAAA,MADY,IAAC,CAAA,KAAA,EACb,CAAA;;QADiB,UAAU;OAC3B;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,2DAAA,CAAA;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,yDAAA,CAAA;AAAA,2DAAA,CAAA;AAAA,uDAAA,CAAA;AAAA,mDAAA,CAAA;AAAA,iEAAA,CAAA;AAAA,2CAAA,CAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,WAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAEA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAuC,IAAA,YAAa,OAApD,CAAA;AAAA,eAAW,IAAA,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,OAAb,CAAX,CAAA;OAFA;AAIA,MAAA,IAAoC,MAAA,CAAA,IAAQ,CAAA,EAAR,KAAc,QAAlD;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,EAAD,GAAM,QAAQ,CAAC,aAAT,CAAuB,IAAC,CAAA,EAAxB,CAAN,CAAA;OAJA;AAMA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAO,IAAC,CAAA,EAAD,IAAQ,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,QAAJ,KAAgB,CAA/B,CAAA;;UACE,OAAO,CAAE,IAAT,CAAc,+CAAd;SAAA;AACA,cAAA,CAFF;OANA;AAAA,MAWA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAW,GAAA,CAAA,SAAI,GAAA;AACb,aAAA,aAAA;0BAAA;AACE,UAAA,IAAG,CAAA,IAAK,OAAR;AACE,YAAA,IAAE,CAAA,CAAA,CAAF,GAAO,OAAQ,CAAA,CAAA,CAAf,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,IAAE,CAAA,CAAA,CAAF,GAAO,CAAP,CAHF;WADF;AAAA,SAAA;eAKA,KANa;MAAA,CAXf,CAAA;AAAA,MAoBA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAhB,CApBlB,CAAA;AAAA,MAsBA,IAAC,CAAA,MAAD,GAAY,EAtBZ,CAAA;AAAA,MAuBA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY,EAvBZ,CAAA;AAAA,MAwBA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY,EAxBZ,CAAA;AAAA,MA0BA,IAAC,CAAA,OAAD,GAAY;AAAA,QAAA,MAAA,EAAQ,UAAW,CAAA,CAAA,CAAnB;OA1BZ,CAAA;AAAA,MA2BA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OA3BrB,CAAA;AA6BA,MAAA,IAAsB,IAAC,CAAA,QAAD,KAAa,IAAnC;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,MAAZ,CAAA;OA7BA;AAiCA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAe,EAAf,CAAA;AAAA,QACA,YAAA,GAAe,EADf,CAAA;AAAA,QAEA,WAAA,GAAe,QAAA,CAAS,QAAT,CAFf,CAAA;AAAA,QAGA,WAAW,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAlB,GAAkD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,IAHnE,CAAA;AAAA,QAIA,WAAW,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,wBAAJ,CAAlB,GAAkD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YAJ3D,CADF;OAjCA;AAAA,MAwCA,UAAA,GAAa,QAAA,CAAS,OAAT,CAxCb,CAAA;AAAA,MAyCA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,WAAJ,CAAjB,GAAoC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,WAAT,GAAuB,IAzC3D,CAAA;AA2CA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AAEE,QAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAT,GAAmB,EAAnB,CAAA;AAAA,QACA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAT,GAAmB,OAAA,CAAQ,UAAR,EAAoB,KAApB,EAA2B,OAAA,GAAU,UAAA,CAAW,MAAX,CAArC,CADnB,CAAA;AAEA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,UAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAV,GAAoB,EAApB,CAAA;AACA,UAAA,IAAG,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH;AACE,iBAAA,oDAAA;qCAAA;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAlB,GAA0B,EAA1B,CAAA;AAAA,aADF;WAAA,MAAA;AAGE,iBAAA,oDAAA;qCAAA;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAlB,GAA0B,EAA1B,CAAA;AAAA,aAHF;WADA;AAAA,UAMA,YAAa,CAAA,MAAA,CAAb,GAAuB,OAAA,CAAQ,WAAR,EAAqB,KAArB,EAA4B,QAAA,GAAW,UAAA,CAAW,MAAX,CAAvC,CANvB,CADF;SAJF;AAAA,OA3CA;AAAA,MAwDA,aAAA,GAAgB,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,IAAb,EAAmB,SAAnB,CAxDhB,CAAA;AAAA,MA0DA,SAAA,GAAY,QAAA,CAAS,MAAT,CA1DZ,CAAA;AAAA,MA2DA,SAAS,CAAC,WAAV,CAAsB,aAAtB,CA3DA,CAAA;AAAA,MA6DA,UAAA,GAAa,QAAA,CAAS,OAAT,CA7Db,CAAA;AAAA,MA8DA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAjB,GAAiD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,IA9DlE,CAAA;AAAA,MA+DA,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,wBAAJ,CAAjB,GAAiD,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YA/D1D,CAAA;AAAA,MAmEA,OAAA,GAAU;AAAA,QAAA,IAAA,EAAM,EAAN;AAAA,QAAU,GAAA,EAAK,EAAf;OAnEV,CAAA;AAsEA;AAAA,WAAA,8CAAA;yBAAA;AACE,QAAA,IAAG,IAAA,KAAQ,GAAX;AACE,UAAA,SAAA,GAAc,WAAd,CAAA;AAAA,UACA,MAAA,GAAc,OADd,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,GAFd,CADF;SAAA,MAAA;AAKE,UAAA,SAAA,GAAc,WAAd,CAAA;AAAA,UACA,MAAA,GAAc,QADd,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,GAFd,CALF;SAAA;AAAA,QASA,WAAA,GAAc,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,QAAA,GAAW,WAAW,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAA,GAA4B,QAAvC,CATvB,CAAA;AAaA,QAAA,IAAG,MAAA,CAAA,WAAA,KAAsB,QAAzB;AACE,UAAA,KAAA,GAAc,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,QAAA,CAAS,WAAT,EAAsB,EAAtB,CAAT,CAAd,CAAA;AAAA,UACA,OAAA,GAAc,GAAA,GAAM,KADpB,CAAA;AAAA,UAEA,WAAA,GAAc,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,QAAA,CAAT;;AAAsB;iBAAY,sEAAZ,GAAA;AAAA,4BAAA,QAAA,CAAA;AAAA;;cAFpC,CADF;SAAA,MAAA;AAKE,UAAA,KAAA,GAAQ,WAAW,CAAC,MAApB,CAAA;AACA,UAAA,IAAA,CAAA,CAAO,CAAA,EAAA,aAAM,WAAW,CAAC,MAAZ,CAAmB,SAAC,CAAD,EAAI,CAAJ,GAAA;mBAAU,CAAA,GAAI,EAAd;UAAA,CAAnB,EAAN,SAAA,IAA6C,KAA7C,CAAP,CAAA;AACE,kBAAU,IAAA,KAAA,CAAM,8CAAN,CAAV,CADF;WANF;SAbA;AAAA,QAuBA,IAAA,GAAO,OAAA,CAAQ,SAAR,EAAmB,IAAnB,EAAyB,MAAA,GAAS,WAAlC,CAvBP,CAAA;AAyBA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,eAAA,kDAAA;mCAAA;AAAA,YAAA,IAAI,CAAC,WAAL,CAAiB,YAAa,CAAA,MAAA,CAA9B,CAAA,CAAA;AAAA,WADF;SAzBA;AAAA,QA4BA,KAAA,GAAQ,OAAA,CAAQ,UAAR,EAAoB,KAApB,EAA2B,OAAA,GAAU,WAArC,CA5BR,CAAA;AAAA,QA6BA,KAAK,CAAC,WAAN,CAAkB,IAAlB,CA7BA,CAAA;AA+BA,aAAA,kFAAA;4CAAA;AACE,eAAc,wFAAd,GAAA;AACE,YAAA,KAAA,GAAU,KAAK,CAAC,SAAN,CAAgB,IAAhB,CAAV,CAAA;AAAA,YACA,OAAA,GAAU,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CADrC,CAAA;AAAA,YAEA,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,KAAd,GAAsB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,MAAd,GAAuB,MAF7C,CAAA;AAIA,YAAA,IAAG,aAAH;AACE,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,MAAJ,CAAZ,GAA0B,MAA1B,CAAA;AAAA,cAEA,KAAA,GAAQ,WAAW,CAAC,MAAZ,GAAqB,MAArB,GAA8B,CAFtC,CAAA;AAAA,cAGA,IAAA,GAAQ,KAAA,GAAQ,CAHhB,CADF;aAAA,MAAA;AAME,cAAA,KAAA,GAAQ,MAAR,CAAA;AAAA,cACA,IAAA,GAAQ,KAAA,GAAQ,CADhB,CAAA;AAIA,cAAA,IAAG,MAAA,KAAU,CAAb;AACE,gBAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAhB,CAAqB,CAArB,CAAA,CADF;eAAA,MAAA;AAGE,gBAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAhB,CAAqB,CAAC,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAhB,GAAwB,GAAzB,CAAA,GAAgC,CAAC,WAAY,CAAA,IAAA,CAAZ,GAAoB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAjC,CAArD,CAAA,CAHF;eAVF;aAJA;AAmBA,YAAA,IAAG,MAAA,KAAU,CAAb;AACE,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,GAAtB,CAAA;AAAA,cAEA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAZ,GAAqB,GAF3C,CADF;aAAA,MAAA;AAME,cAAA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,MAAtB,CAAA;AAAA,cAGA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAZ,GAAsB,WAAY,CAAA,KAAA,CAAZ,GAAqB,WAAY,CAAA,IAAA,CAAjC,GAAyC,GAAzC,GAA+C,GAHrE,CANF;aAnBA;AA8BA,YAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,mBAAA,0DAAA;iCAAA;AACE,gBAAA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAAG,CAAA,MAAA,CAArB,GAA+B,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAA1D,CADF;AAAA,eADF;aA9BA;AAAA,YAsCA,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,MAAA,CAAd,GACE,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,KAAA,GAAQ,UAAA,CAAW,MAAX,CAAR,CAAd,GACE,CAAC,KAAA,GAAQ,WAAY,CAAA,KAAA,CAApB,GAA6B,KAA7B,GAAqC,KAAtC,CAAA,GAA+C,GAxCnD,CAAA;AAAA,YA0CA,OAAO,CAAC,KAAM,CAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,CAAd,GAA8B,OAAQ,CAAA,SAAU,CAAA,CAAA,CAAV,CAAc,CAAA,KAAA,CAAtB,GAA+B,GA1C7D,CAAA;AAAA,YA4CA,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,MAA3B,CA5CA,CAAA;AAAA,YA6CA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,MAAA,CAAjB,GAA2B,KA7C3B,CAAA;AAgDA,YAAA,IAAsD,MAAA,KAAU,CAAhE;AAAA,cAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,MAAA,GAAS,CAAT,CAAW,CAAC,WAA7B,CAAyC,KAAzC,CAAA,CAAA;aAjDF;AAAA,WAAA;AAAA,UAoDA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,WAAjB,CAA6B,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAA9C,CApDA,CADF;AAAA,SAhCF;AAAA,OAtEA;AAAA,MA6JA,IAAC,CAAA,YAAD,GAAgB,QAAA,CAAS,QAAT,CA7JhB,CAAA;AA8JA,WAAA,mDAAA;gCAAA;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,YAAY,CAAC,WAAd,CAA0B,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAnC,CAAA,CAAA;AAAA,OA9JA;AAiKA,MAAA,IAAG,MAAM,CAAC,gBAAP,CAAwB,IAAC,CAAA,EAAzB,CAA4B,CAAC,QAA7B,KAAyC,UAA5C;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,QAAV,GAAqB,UAArB,CADF;OAjKA;AAAA,MAoKA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAd,CAAkB,SAAS,CAAC,MAA5B,CApKA,CAAA;AAAA,MAqKA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,IAAhB,CArKA,CAAA;AAAA,MAwKA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,OAAA,CAAQ,IAAC,CAAA,EAAT,EAAa,IAAb,EAAmB,OAAnB,CAxKZ,CAAA;AAAA,MAyKA,IAAC,CAAA,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,MAApB,CAA2B,SAAS,CAAC,MAArC,CAzKA,CAAA;AAAA,MA0KA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,QAAR,CA1KA,CAAA;AAAA,MA6KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAJ,GAAgB,EA7KhB,CAAA;AAAA,MA8KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,WAAJ,CAAgB,IAAC,CAAA,QAAjB,CA9KA,CAAA;AAAA,MA+KA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,WAAJ,CAAgB,IAAC,CAAA,YAAjB,CA/KA,CAAA;AAAA,MAkLA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,UAAU,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,cAAJ,CAArB,GAA2C,aAlL3C,CAAA;AAAA,MAsLA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,CAtLA,CAAA;AAuLA,MAAA,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAvC;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApB,CAAA,CAAA;OAvLA;AAwLA,MAAA,IAAkB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,YAA3B;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAA,CAAA,CAAA;OAzLW;IAAA,CAAb;;AAAA,sBAgMA,KAAA,GAAO,SAAA,GAAA;AAEL,UAAA,uCAAA;AAAA,MAAA,IAAU,IAAC,CAAA,QAAD,IAAa,CAAA,IAAE,CAAA,MAAM,CAAC,MAAhC;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IADZ,CAAA;AAAA,MAGA,QAA+B,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,KAAR,CAAA,CAA/B,EAAC,aAAD,EAAK,gBAAL,EAAY,iBAAZ,EAAoB,kBAHpB,CAAA;AAIA,MAAA,IAAe,IAAC,CAAA,QAAhB;AAAA,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAA,CAAA,CAAA;OAJA;AAAA,MAQA,IAAA,GAAO,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACL,cAAA,IAAA;AAAA,UAAA,KAAC,CAAA,YAAD,CAAc;AAAA,YAAC,OAAA,KAAD;AAAA,YAAQ,QAAA,MAAR;AAAA,YAAgB,SAAA,OAAhB;AAAA,YAAyB,IAAA,EAAzB;WAAd,CAAA,CAAA;AAAA,UACA,IAAA,GAAO,CAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,CADP,CAAA;AAEA,UAAA,IAAgB,EAAE,CAAC,MAAH,GAAY,CAA5B;AAAA,YAAA,IAAI,CAAC,KAAL,CAAA,CAAA,CAAA;WAFA;iBAGA,EAAE,CAAC,KAAH,CAAS,KAAT,EAAY,IAAZ,EAJK;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CARP,CAAA;AAcA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,UAAJ;AACE,QAAA,IAAG,EAAE,CAAC,MAAH,KAAa,CAAhB;iBACE,IAAA,CAAA,EADF;SAAA,MAAA;iBAGE,IAAC,CAAA,OAAD,CAAS,IAAT,EAHF;SADF;OAAA,MAKK,IAAG,MAAA,KAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB;eACH,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,MAAb,EAAqB,IAArB,EADG;OAAA,MAAA;eAGH,IAAA,CAAA,EAHG;OArBA;IAAA,CAhMP,CAAA;;AAAA,sBA+NA,qBAAA,GAAuB,SAAC,EAAD,GAAA;AACrB,UAAA,2BAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,IAAoB,CAAA,OAAO,CAAC,EAA5B;AAAA,eAAO,IAAP,CAAA;OAAA;AACA,MAAA,IAAgB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAzB;AAAA,eAAO,KAAP,CAAA;OADA;AAEA;AAAA,WAAA,4CAAA;wBAAA;AAAC,QAAA,IAAgB,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,GAAA,CAAT,KAAmB,EAAG,CAAA,GAAA,CAAtC;AAAA,iBAAO,KAAP,CAAA;SAAD;AAAA,OAFA;AAGA;AAAA,WAAA,UAAA;qBAAA;AAAC,QAAA,IAAgB,CAAA,KAAO,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAQ,CAAA,CAAA,CAAxB,IAA+B,CAAA,KAAO,UAAtD;AAAA,iBAAO,KAAP,CAAA;SAAD;AAAA,OAHA;aAIA,KALqB;IAAA,CA/NvB,CAAA;;AAAA,sBAwOA,YAAA,GAAc,SAAC,SAAD,GAAA;AAEZ,MAAA,IAAG,CAAA,IAAE,CAAA,OAAO,CAAC,KAAV,IAAmB,IAAC,CAAA,qBAAD,CAAuB,SAAvB,CAAtB;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,QAA7B,CAAA,CADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAiB,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,gBAA7B,CAA8C,GAAG,CAAC,aAAlD,EAAiE,IAAC,CAAA,gBAAlE,EAAoF,KAApF,CAAA,CAJF;OAAA;aAMA,CAAC,IAAC,CAAA,OAAD,GAAW,SAAZ,CAAsB,CAAC,KAAvB,GAA+B,MARnB;IAAA,CAxOd,CAAA;;AAAA,sBAoPA,gBAAA,GAAkB,SAAC,CAAD,GAAA;AAEhB,MAAA,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,mBAAhB,CAAoC,GAAG,CAAC,aAAxC,EAAuD,IAAC,CAAA,gBAAxD,EAA0E,KAA1E,CAAA,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,QAA5B,EAAsC,CAAtC,EAJgB;IAAA,CApPlB,CAAA;;AAAA,sBA4PA,SAAA,GAAW,SAAC,EAAD,EAAK,KAAL,GAAA;aACT,KAAA,CAAM,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACJ,UAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;AAAA,UACA,KAAC,CAAA,KAAD,CAAA,CADA,CAAA;4CAEA,GAAI,OAAO,gBAHP;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAN,EADS;IAAA,CA5PX,CAAA;;AAAA,sBAoQA,eAAA,GAAiB,SAAC,EAAD,EAAK,KAAL,EAAY,MAAZ,EAAoB,QAApB,GAAA;AAGf,UAAA,oBAAA;AAAA,MAAA,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAZ,CAAA;AACA,cAAO,MAAP;AAAA,aACO,MADP;AAEI,UAAA,CAAA,GAAI,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,KADd,CAFJ;AACO;AADP,aAIO,OAJP;AAKI,UAAA,CAAA,GAAI,CAAA,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,IADd,CALJ;AAIO;AAJP,aAOO,KAPP;AAQI,UAAA,CAAA,GAAI,CAAA,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,KADd,CARJ;AAOO;AAPP,aAUO,QAVP;AAWI,UAAA,CAAA,GAAI,KAAJ,CAAA;AAAA,UACA,WAAA,GAAc,IADd,CAXJ;AAAA,OADA;AAgBA,MAAA,IAAqB,QAArB;AAAA,QAAA,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,CAAA,GAAI,KAAZ,CAAA;OAhBA;aAkBA,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAT,GAA2B,UAAA,GAC9B,CAD8B,GAClB,eADkB,GAE9B,CAF8B,GAElB,eAFkB,GAG9B,CAH8B,GAGlB,gBAHkB,GAI9B,WAJ8B,GAI9B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAJqB,GAIe,MAzB3B;IAAA,CApQjB,CAAA;;AAAA,sBAmSA,eAAA,GAAiB,SAAC,KAAD,GAAA;AACf,UAAA,GAAA;AAAA,MAAA,KAAA,GAAQ,UAAA,CAAW,KAAX,EAAkB,EAAlB,CAAR,CAAA;AAAA,MACA,GAAA,GAAQ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QADjB,CAAA;AAEA,MAAA,IAAG,KAAA,CAAM,KAAN,CAAH;eACE,EADF;OAAA,MAEK,IAAG,KAAA,GAAQ,GAAX;eACH,IADG;OAAA,MAEA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAA,GAAX;eACH,CAAA,IADG;OAAA,MAAA;eAGH,MAHG;OAPU;IAAA,CAnSjB,CAAA;;AAAA,sBAiTA,SAAA,GAAW,SAAC,QAAD,EAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,GAAA;;QAAkB,SAAS,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC;OAC7C;aAAA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;iBAAmB,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,QAAA,CAAd,EAAwB,CAAA,KAAA,CAAA,CAAhD,EAAnB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EADS;IAAA,CAjTX,CAAA;;AAAA,sBAsTA,cAAA,GAAgB,SAAC,MAAD,EAAS,KAAT,EAAgB,CAAhB,EAAmB,GAAnB,EAAwB,QAAxB,EAAkC,KAAlC,GAAA;AACd,UAAA,sCAAA;AAAA,MAAA,OAAA;AAGE,gBAAO,KAAP;AAAA,eACO,CADP;mBACc,EADd;AAAA,eAEO,CAFP;mBAEc,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAAjB,GAAuB,EAFrC;AAAA,eAGO,CAHP;mBAGc,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAAjB,GAAuB,CAAC,GAAA,GAAM,CAAN,GAAU,CAAX,EAHrC;AAAA;mBAHF,CAAA;AAAA,MAQA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAZ,GAAsC,QAAA,GAAW,IARjD,CAAA;AAAA,MASA,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,eAAJ,CAAZ,GAAsC,OAAA,GAAW,IATjD,CAAA;AAUA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE;AAAA,aAAA,4CAAA;2BAAA;AACE,UAAA,MAAA,GAAS,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,IAAA,CAAM,CAAA,CAAA,CAAjC,CAAA;AAAA,UACA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAb,GAAuC,QAAA,GAAW,IADlD,CAAA;AAAA,UAEA,MAAM,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,eAAJ,CAAb,GAAuC,OAAA,GAAW,IAFlD,CADF;AAAA,SADF;OAVA;aAgBA,QAjBc;IAAA,CAtThB,CAAA;;AAAA,sBA2UA,UAAA,GAAY,SAAC,CAAD,EAAI,MAAJ,EAAY,KAAZ,GAAA;AAEV,UAAA,kBAAA;AAAA,MAAA,GAAA,GAAU,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,KAAT,CAAV,CAAA;AAAA,MACA,OAAA,GAAU,GAAA,GAAM,EAAN,GAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAD9B,CAAA;AAMA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAD,KAAa,MAAhB;AACE,QAAA,OAAA,IAAW,GAAX,CAAA;AACA,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAApB;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,GAAR,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAA,GAAR,CAHF;SAFF;OAAA,MAAA;AAOE,QAAA,OAAA,IAAW,EAAX,CAPF;OANA;AAiBA,MAAA,IAAG,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH;AACE,QAAA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAX;AACE,UAAA,CAAA,GAAI,OAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,CADJ,CADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,OADJ,CAJF;SAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,IAAK,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAhC,GAA2C,CAN3C,CAAA;eAOA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,KAAM,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAjC,GAA2C,EAR7C;OAAA,MAAA;AAUE,QAAA,IAAG,KAAA,GAAQ,CAAX;AACE,UAAA,CAAA,GAAI,CAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,OADJ,CADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAA,GAAI,OAAJ,CAAA;AAAA,UACA,CAAA,GAAI,CADJ,CAJF;SAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,GAAI,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAA/B,GAA4C,CAN5C,CAAA;eAOA,IAAC,CAAA,QAAS,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,MAAO,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,KAAK,CAAC,OAAlC,GAA4C,EAjB9C;OAnBU;IAAA,CA3UZ,CAAA;;AAAA,sBAoXA,UAAA,GAAY,SAAC,MAAD,GAAA;AACV,MAAA,IAAG,MAAA,KAAY,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB;AACE,QAAA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAhB,CAAA,CAAA;AAAA,QACA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MADlB,CAAA;AAAA,QAEA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAkB,IAFlB,CAAA;eAGA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAO,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,SAAJ,CAAvB,GAAwC,cAAA;AACtC,kBAAO,MAAP;AAAA,iBACO,MADP;qBAEI,WAFJ;AAAA,iBAGO,OAHP;qBAIK,GAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAL,GAA6B,YAJlC;AAAA,iBAKO,KALP;qBAMI,WANJ;AAAA,iBAOO,QAPP;qBAQK,MAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAL,GAAgC,SARrC;AAAA;sBALJ;OADU;IAAA,CApXZ,CAAA;;AAAA,sBAuYA,WAAA,GAAa,SAAC,MAAD,EAAS,EAAT,GAAA;AACX,UAAA,EAAA;AAAA,MAAA,EAAA,GAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,CAAD,GAAA;AACH,UAAA,IAAoE,CAApE;AAAA,YAAA,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,mBAAhB,CAAoC,GAAG,CAAC,aAAxC,EAAuD,EAAvD,EAA2D,KAA3D,CAAA,CAAA;WAAA;AAAA,UACA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,MAAZ,CADA,CAAA;iBAEA,KAAA,CAAM,EAAN,EAHG;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAAA;AAMA,MAAA,IAAe,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,KAAkB,CAAjC;AAAA,eAAO,EAAA,CAAA,CAAP,CAAA;OANA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,CAAiB,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,gBAA7B,CAA8C,GAAG,CAAC,aAAlD,EAAiE,EAAjE,EAAqE,KAArE,CAPA,CAAA;aASA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAnB,EAA2B,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AACzB,UAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CAAA,CAAA;AACA,UAAA,IAAqC,KAAC,CAAA,QAAtC;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAxB,EAAgC,CAAhC,EAAA;WAFyB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAA3B,EAVW;IAAA,CAvYb,CAAA;;AAAA,sBAwZA,kBAAA,GAAoB,SAAC,SAAD,GAAA;AAClB,cAAO,SAAS,CAAC,QAAV,CAAA,CAAP;AAAA,aACO,MADP;AAAA,aACiB,GADjB;AAAA,aACsB,GADtB;iBAEI,OAFJ;AAAA,aAGO,OAHP;AAAA,aAGiB,GAHjB;AAAA,aAGsB,GAHtB;iBAII,QAJJ;AAAA,aAKO,KALP;AAAA,aAKiB,GALjB;AAAA,aAKsB,GALtB;iBAMI,MANJ;AAAA,aAOO,QAPP;AAAA,aAOiB,GAPjB;AAAA,aAOsB,GAPtB;iBAQI,SARJ;AAAA;iBAWI,OAXJ;AAAA,OADkB;IAAA,CAxZpB,CAAA;;AAAA,sBAwaA,UAAA,GAAY,SAAC,IAAD,GAAA;;QAAC,OAAO,IAAC,CAAA;OACnB;AAAA,MAAA,IAAG,IAAH;eACE,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,KADzB;OAAA,MAAA;eAGE,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,UAHrB;OADU;IAAA,CAxaZ,CAAA;;AAAA,sBAmbA,SAAA,GAAW,SAAC,MAAD,GAAA;AACT,UAAA,gFAAA;AAAA,MAAA,IAAG,MAAH;AACE,QAAA,IAAY,IAAC,CAAA,aAAb;AAAA,iBAAO,IAAP,CAAA;SAAA;AAAA,QACA,QAAA,GAAW,kBADX,CADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAA,CAAA,IAAiB,CAAA,aAAjB;AAAA,iBAAO,IAAP,CAAA;SAAA;AAAA,QACA,QAAA,GAAW,qBADX,CAJF;OAAA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,MAPjB,CAAA;AAAA,MAQA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CARA,CAAA;AAAA,MAUA,UAAA,GAAa,CAAC,CAAC,YAAD,EAAe,WAAf,CAAD,EAA8B,CAAC,UAAD,EAAa,SAAb,CAA9B,EACC,CAAC,WAAD,EAAc,WAAd,CADD,EAC6B,CAAC,YAAD,EAAe,YAAf,CAD7B,CAVb,CAAA;AAAA,MAaA,iBAAA,GAAoB,cAAA,IAAkB,MAbtC,CAAA;AAeA,WAAA,iDAAA;mCAAA;AACE,aAAA,kDAAA;kCAAA;AACE,UAAA,IAAA,CAAA,CAAO,OAAA,KAAW,YAAX,IAA4B,CAAA,iBAAnC,CAAA;AACE,YAAA,IAAC,CAAA,EAAG,CAAA,QAAA,CAAJ,CAAc,OAAO,CAAC,WAAR,CAAA,CAAd,EAAqC,IAAE,CAAA,KAAA,GAAQ,SAAU,CAAA,CAAA,CAAlB,CAAvC,EAA8D,KAA9D,CAAA,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,IAAC,CAAA,EAAG,CAAA,QAAA,CAAJ,CAAc,UAAd,EAA0B,IAAC,CAAA,WAA3B,EAAwC,KAAxC,CAAA,CAAA;AACA,kBAJF;WADF;AAAA,SADF;AAAA,OAfA;aAsBA,KAvBS;IAAA,CAnbX,CAAA;;AAAA,sBA8cA,aAAA,GAAe,SAAC,CAAD,GAAA;AACb,UAAA,YAAA;AAAA,MAAA,IAAU,CAAA,IAAE,CAAA,aAAF,IAAmB,IAAC,CAAA,UAA9B;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,CAAC,CAAC,cAAF,CAAA,CADA,CAAA;AAAA,MAGA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CAHA,CAAA;AAAA,MAKA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,IALjB,CAAA;AAAA,MAOA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,QAPvB,CAAA;AAAA,MASA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,EAAc,CAAd,CATA,CAAA;AAAA,MAWA,IAAC,CAAA,UAAD,GAAiB,SAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,EAAA,eAAmB,WAAnB,EAAA,KAAA,MAAA,CAAH,GAAuC,GAAvC,GAAgD,GAX9D,CAAA;AAAA,MAaA,IAAE,CAAC,GAAA,GAAN,IAAC,CAAA,UAAK,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAbtC,CAAA;AAAA,MAcA,KAAA,GAAS,GAAA,GAAZ,IAAC,CAAA,UAAW,GAAiB,GAd1B,CAAA;AAgBA,MAAA,IAAG,CAAC,CAAC,IAAF,KAAU,WAAb;AACE,QAAA,IAAE,CAAA,KAAA,CAAF,GAAW,CAAE,CAAC,MAAA,GAAK,CAAxB,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAwB,CAAN,CAAb,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,IAAE,CAAA,KAAA,CAAF,GAAW,CAAC,CAAC,aAAc,CAAA,CAAA,CAAG,CAAC,MAAA,GAAK,CAAzC,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAyC,CAAN,CAA9B,CAHF;OAhBA;aAsBA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,kBAAT,CAA4B,IAAE,CAAA,KAAA,CAA9B,EAAsC,CAAtC,EAvBa;IAAA,CA9cf,CAAA;;AAAA,sBAyeA,YAAA,GAAc,SAAC,CAAD,GAAA;AACZ,UAAA,wBAAA;AAAA,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MACA,CAAC,CAAC,cAAF,CAAA,CADA,CAAA;AAGA,MAAA,IAAG,CAAC,CAAC,IAAF,KAAU,WAAb;AACE,QAAA,OAAA,GAAU,CAAE,CAAC,MAAA,GAAK,CAAvB,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAuB,CAAN,CAAZ,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,OAAA,GAAU,CAAC,CAAC,aAAc,CAAA,CAAA,CAAG,CAAC,MAAA,GAAK,CAAxC,IAAC,CAAA,UAAU,CAAC,WAAZ,CAAA,CAAwC,CAAN,CAA7B,CAHF;OAHA;AAAA,MASA,QAAA,GAAW,CAAC,OAAA,GAAU,IAAE,CAAC,GAAA,GAA5B,IAAC,CAAA,UAA2B,GAAiB,GAAlB,CAAb,CAAA,GAAsC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAT1D,CAAA;AAaA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAApB;AACE,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,OAAnB,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,QAApD;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CAHF;SAAA;AAIA,QAAA,IAAa,KAAA,GAAQ,CAArB;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAR,CAAA;SALF;OAAA,MAAA;AAOE,QAAA,IAAG,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,OAAnB,IAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,KAAmB,QAApD;AACE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CADF;SAAA,MAAA;AAGE,UAAA,KAAA,GAAQ,IAAE,CAAC,GAAA,GAAlB,IAAC,CAAA,UAAiB,GAAiB,MAAlB,CAAF,GAA6B,QAArC,CAHF;SAAA;AAIA,QAAA,IAAa,KAAA,GAAQ,CAArB;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,CAAR,CAAA;SAXF;OAbA;AAAA,MA2BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,KAAA,GAAQ,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,CA3BzB,CAAA;AAAA,MA4BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,IAAZ,CAAiB,IAAjB,EAAoB,KAApB,EAA2B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,EAA4C,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAArD,CA5BA,CAAA;aA6BA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,iBAAT,CAA2B,KAA3B,EAAkC,CAAlC,EA9BY;IAAA,CAzed,CAAA;;AAAA,sBA4gBA,WAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;AACX,MAAA,IAAA,CAAA,IAAe,CAAA,aAAf;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AAAA,MAEA,IAAC,CAAA,aAAD,GAAiB,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAF7B,CAAA;AAAA,MAGA,IAAC,CAAA,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,MAAV,GAAmB,GAAG,CAAC,IAHvB,CAAA;AAAA,MAKA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAApB,EAA2B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CALA,CAAA;aAOA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,gBAAT,CAA0B,IAAE,CAAC,GAAA,GAAhC,IAAC,CAAA,UAA+B,GAAiB,MAAlB,CAA5B,EAAsD,CAAtD,EARW;IAAA,CA5gBb,CAAA;;AAAA,sBAwhBA,aAAA,GAAe,SAAC,CAAD,GAAA;AACb,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;aACA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,CAAb,EAFa;IAAA,CAxhBf,CAAA;;AAAA,sBA8hBA,WAAA,GAAa,SAAC,CAAD,GAAA;AACX,MAAA,IAAA,CAAA,CAAc,IAAC,CAAA,aAAD,IAAmB,IAAC,CAAA,aAAlC,CAAA;AAAA,cAAA,CAAA;OAAA;AACA,MAAA,IAAkB,CAAC,CAAC,SAAF,IAAgB,CAAA,IAAE,CAAA,EAAE,CAAC,QAAJ,CAAa,CAAC,CAAC,SAAf,CAAnC;eAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,CAAb,EAAA;OAFW;IAAA,CA9hBb,CAAA;;AAAA,sBAsiBA,OAAA,GAAS,SAAC,QAAD,GAAA;AACP,UAAA,MAAA;AAAA,MAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAZ,CAAA;AAAA,MACC,SAAW,IAAC,CAAA,QAAZ,MADD,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;AAChB,cAAA,KAAA;AAAA,UAAA,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,CAAd,EAA8B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAtD,CAAR,CAAA;iBAEG,CAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,KAAX,GAAA;mBACD,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;AACJ,cAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAApC,CAAA,CAAA;qBACA,UAAA,CAAW,SAAA,GAAA;AACT,gBAAA,MAAA,CAAO,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAtB,CAAA,CAAA;AACA,gBAAA,IAAG,CAAA,KAAK,GAAA,GAAM,CAAd;AACE,kBAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAC,CAAA,UAAD,GAAc,KAA1B,CAAA;;oBACA;mBADA;AAAA,kBAEA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,EAAT,GAAiB,KAAC,CAAA,SAFlB,CAAA;AAAA,kBAGA,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CAHjB,CADF;iBADA;uBAMA,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;yBAAG,KAAK,CAAC,KAAM,CAAA,GAAG,CAAC,kBAAJ,CAAZ,GAAsC,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAlD;gBAAA,CAAN,EAPS;cAAA,CAAX,EAQE,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAR3B,EAFI;YAAA,CAAN,EADC;UAAA,CAAA,CAAH,CAAI,KAAJ,EAAW,CAAX,EAAc,KAAd,EAHgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EAHO;IAAA,CAtiBT,CAAA;;AAAA,sBA2jBA,QAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,EAAT,GAAA;AACR,UAAA,2CAAA;AAAA;AAAA;WAAA,oDAAA;yBAAA;AAAA,sBAAA,EAAE,CAAC,IAAH,CAAQ,IAAR,EAAW,KAAX,EAAkB,CAAlB,EAAqB,MAAM,CAAC,MAA5B,EAAA,CAAA;AAAA;sBADQ;IAAA,CA3jBV,CAAA;;AAAA,sBAokBA,WAAA,GAAa,SAAA,GAAA;aACX,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAX,EADW;IAAA,CApkBb,CAAA;;AAAA,sBAykBA,YAAA,GAAc,SAAA,GAAA;aACZ,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EADY;IAAA,CAzkBd,CAAA;;AAAA,sBA8kBA,QAAA,GAAU,SAAC,KAAD,GAAA;AACR,UAAA,gBAAA;AAAA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,KAAlB,CAAX,EAAqC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAA9C,EAAsD,MAAtD,CAAA,CADF;AAAA,OAAA;aAEA,KAHQ;IAAA,CA9kBV,CAAA;;AAAA,sBAslBA,MAAA,GAAQ,SAAC,QAAD,GAAA;AAEN,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;;UACE;SADF;OAAA,MAAA;AAIE,QAAA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAtB,EAA8B,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;iBAAA,SAAA,GAAA;AAC5B,YAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,IAAZ,CAAA;AAAA,YAEA,MAAA,CAAO,KAAC,CAAA,YAAR,CAFA,CAAA;AAAA,YAGA,MAAA,CAAO,KAAC,CAAA,QAAR,CAHA,CAAA;AAAA,YAIA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,KAAZ,CAJA,CAAA;oDAKA,oBAN4B;UAAA,EAAA;QAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAA9B,CAAA,CAJF;OAAA;aAWA,KAbM;IAAA,CAtlBR,CAAA;;AAAA,sBAumBA,QAAA,GAAU,SAAA,GAAA;AAER,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;AAAA,QAEA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,QAAR,CAFA,CAAA;AAAA,QAGA,MAAA,CAAO,IAAC,CAAA,YAAR,CAHA,CAAA;AAAA,QAIA,IAAC,CAAA,UAAD,CAAA,CAJA,CAAA;AAAA,QAMA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,CANjB,CADF;OAAA;aAQA,KAVQ;IAAA,CAvmBV,CAAA;;AAAA,sBAqnBA,OAAA,GAAS,SAAC,QAAD,GAAA;AAEP,MAAA,IAAC,CAAA,MAAD,CAAQ,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AAEN,UAAA,KAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,CAAA,CAAA;AAEA,UAAA,IAA8B,CAA9B;AAAA,YAAA,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,KAAC,CAAA,EAAR,EAAY,QAAZ,EAAsB,IAAtB,CAAA,CAAA;WAFA;AAAA,UAIA,KAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAJ,GAAgB,KAAC,CAAA,QAAQ,CAAC,SAJ1B,CAAA;AAAA,UAMA,KAAC,CAAA,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,MAAd,CAAqB,SAAS,CAAC,MAA/B,CANA,CAAA;kDAOA,oBATM;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAR,CAAA,CAAA;aAUA,KAZO;IAAA,CArnBT,CAAA;;AAAA,sBAqoBA,UAAA,GAAY,SAAA,GAAA;AACV,MAAA,IAAC,CAAA,MAAD,GAAU,EAAV,CAAA;AAAA,MACA,KAAA,CAAM,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;iBAAG,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,MAAf;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAN,CADA,CAAA;aAEA,KAHU;IAAA,CAroBZ,CAAA;;AAAA,sBA4oBA,SAAA,GAAW,SAAC,GAAD,GAAA;;QAAC,MAAM;OAChB;AAAA,MAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAAT,GAAkB,MAAA,CAAO,GAAP,CAAlB,CAAA;AAAA,MACA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAnB,CADA,CAAA;aAEA,KAHS;IAAA,CA5oBX,CAAA;;AAAA,sBAmpBA,cAAA,GAAgB,SAAC,KAAD,GAAA;AACd,MAAA,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAAT,GAAoB,UAAA,CAAW,KAAX,EAAkB,EAAlB,CAAA,IAAyB,QAAQ,CAAC,QAAtD,CAAA;aACA,KAFc;IAAA,CAnpBhB,CAAA;;AAAA,sBA0pBA,IAAA,GAAM,SAAC,EAAD,GAAA;AACJ,UAAA,EAAA;AAAA,MAAA,EAAA,GAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;iBAAG,UAAA,CAAW,KAAC,CAAA,SAAZ,EAAuB,EAAvB,EAAH;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAAA;AACA,MAAA,IAAG,IAAC,CAAA,QAAJ;AACE,QAAA,IAAC,CAAA,MAAM,CAAC,IAAR,CAAa,CAAC,EAAD,EAAK,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAd,EAAqB,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,MAA9B,EAAsC,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAA/C,CAAb,CAAA,CADF;OAAA,MAAA;AAGE,QAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAHF;OADA;aAKA,KANI;IAAA,CA1pBN,CAAA;;AAAA,sBAyqBA,aAAA,GAAe,SAAC,EAAD,GAAA;AACb,UAAA,4DAAA;AAAA,MAAA,IAAG,MAAA,CAAA,EAAA,KAAe,UAAlB;AACE,QAAA,SAAA,GAAY,EAAZ,CAAA;AAAA,QAEA,GAAA,GAAM,SAAC,EAAD,EAAK,OAAL,EAAc,KAAd,GAAA;AACJ,cAAA,UAAA;AAAA,UAAA,IAA0B,OAA1B;AAAA,YAAA,EAAE,CAAC,SAAH,GAAe,OAAf,CAAA;WAAA;AACA,UAAA,IAAG,KAAH;AACE,iBAAA,YAAA;iCAAA;AAAA,cAAA,EAAE,CAAC,KAAM,CAAA,GAAA,CAAT,GAAgB,KAAhB,CAAA;AAAA,aAAA;mBACA,KAFF;WAFI;QAAA,CAFN,CAAA;AAAA,QAQA,EAAA,GAAK,SAAC,EAAD,GAAA;AACH,cAAA,uDAAA;AAAA,eAAA,qBAAA;wCAAA;AACE,YAAA,OAAA,GAAU,KAAA,GAAQ,IAAlB,CAAA;AACA,YAAA,IAAG,MAAA,CAAA,KAAA,KAAgB,QAAnB;AACE,cAAA,OAAA,GAAU,KAAV,CADF;aAAA,MAAA;AAGE,cAAC,gBAAA,OAAD,EAAU,cAAA,KAAV,CAHF;aADA;AAMA,YAAA,IAAG,QAAA,KAAY,EAAf;AACE,cAAA,GAAA,CAAI,EAAJ,EAAQ,OAAR,EAAiB,KAAjB,CAAA,CAAA;AACA,uBAFF;aANA;AAUA;AAAA,iBAAA,4CAAA;gCAAA;AAAA,cAAA,GAAA,CAAI,KAAJ,EAAW,OAAX,EAAoB,KAApB,CAAA,CAAA;AAAA,aAXF;AAAA,WAAA;iBAaA,KAdG;QAAA,CARL,CADF;OAAA;AAyBA,WAAA,iDAAA;gCAAA;AACE;AAAA,aAAA,sDAAA;2BAAA;AACE,UAAA,EAAA,CAAG,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAE,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAA9B,EAAkC,CAAlC,EAAqC,MAArC,CAAA,CADF;AAAA,SADF;AAAA,OAzBA;aA4BA,KA7Ba;IAAA,CAzqBf,CAAA;;AAAA,sBAgtBA,SAAA,GAAW,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;aACd,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAEhB,cAAA,GAAA;AAAA,UAAA,IAAG,CAAA,GAAI,CAAJ,KAAW,CAAX,IAAiB,CAAA,OAAQ,CAAC,KAA7B;AACE,YAAA,GAAA,GAAM,CAAA,KAAN,CADF;WAAA,MAAA;AAGE,YAAA,GAAA,GAAM,KAAN,CAHF;WAAA;AAMA,UAAA,IAAG,OAAO,CAAC,MAAX;AACE,YAAA,IAAG,CAAA,KAAK,CAAR;AACE,cAAA,GAAA,GAAM,CAAN,CADF;aAAA,MAEK,IAAG,CAAA,GAAI,CAAJ,IAAS,OAAO,CAAC,MAApB;AACH,cAAA,GAAA,IAAO,CAAP,CADG;aAHP;WAAA,MAAA;AAOE,YAAA,IAAgB,CAAA,KAAK,CAArB;AAAA,cAAA,GAAA,IAAO,CAAP,CAAA;aAPF;WANA;AAgBA,UAAA,IAAa,OAAO,CAAC,MAArB;AAAA,YAAA,GAAA,IAAO,CAAA,CAAP,CAAA;WAhBA;AAAA,UAmBA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,GAAxB,EAA6B,MAA7B,EAAqC,OAAO,CAAC,QAA7C,CAnBA,CAAA;AAqBA,UAAA,IAAG,KAAC,CAAA,QAAD,IAAc,CAAA,CAAE,CAAA,KAAK,CAAL,IAAW,OAAO,CAAC,MAApB,CAAf,IAA+C,IAAI,CAAC,GAAL,CAAS,GAAT,CAAA,KAAmB,GAArE;mBACE,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,GAAvB,EADF;WAvBgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EADc;IAAA,CAAL,CAhtBX,CAAA;;AAAA,sBA8uBA,IAAA,GAAM,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;AAET,MAAA,KAAA,IAAY,eAAU,WAAV,EAAA,MAAA,MAAH,GAA8B,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAA/C,GAA2D,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAArF,CAAA;aAEA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAChB,UAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,KAAxB,EAA+B,MAA/B,CAAA,CAAA;AACA,UAAA,IAA4B,KAAC,CAAA,QAA7B;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,CAAvB,EAAA;WAFgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EAJS;IAAA,CAAL,CA9uBN,CAAA;;AAAA,sBAwvBA,IAAA,GAAM,IAAA,CAAK,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;AAET,MAAA,IAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,IAAC,CAAA,OAAQ,CAAA,MAAA,CAAQ,CAAA,CAAA,CAAlC,EAAsC,KAAtC,EAA6C,MAA7C,CAAA,CAAA;aAGA,IAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,GAAA;AAChB,UAAA,IAAqC,CAAA,KAAO,CAA5C;AAAA,YAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAxB,EAA2B,MAA3B,CAAA,CAAA;WAAA;AACA,UAAA,IAA4B,KAAC,CAAA,QAA7B;mBAAA,KAAC,CAAA,UAAD,CAAY,CAAZ,EAAe,MAAf,EAAuB,CAAvB,EAAA;WAFgB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAlB,EALS;IAAA,CAAL,CAxvBN,CAAA;;AAAA,sBAmwBA,MAAA,GAAQ,IAAA,CAAK,SAAC,MAAD,EAAS,QAAT,GAAA;AACX,MAAA,IAAsB,IAAC,CAAA,UAAvB;AAAA,gDAAO,mBAAP,CAAA;OAAA;aACA,IAAC,CAAA,WAAD,CAAa,MAAb,EAAqB,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAA,GAAA;AACnB,UAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAC,CAAA,UAAD,GAAc,IAA1B,CAAA;iBAEA,KAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;AAChB,gBAAA,eAAA;AAAA,YAAA,QAAA,GAAY,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAArB,CAAA;AACA,YAAA,IAAiB,CAAA,KAAK,CAAtB;AAAA,cAAA,QAAA,IAAY,CAAZ,CAAA;aADA;AAAA,YAEA,KAAA,GAAY,KAAC,CAAA,cAAD,cAAgB,CAAA,MAAQ,SAAA,aAAA,SAAA,CAAA,EAAc,CAAA,QAAA,CAAd,EAAwB,CAAA,CAAA,CAAA,CAAhD,CAFZ,CAAA;mBAIG,CAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,KAAX,GAAA;qBACD,KAAA,CAAM,SAAA,GAAA;AACJ,gBAAA,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,CAAI,CAAA,KAAK,CAAR,GAAe,EAAf,GAAuB,GAAxB,CAAxB,EAAsD,MAAtD,CAAA,CAAA;uBACA,UAAA,CAAW,SAAA,GAAA;AACT,kBAAA,IAAG,CAAA,KAAK,CAAR;AACE,oBAAA,KAAC,CAAA,QAAD,GAAY,KAAZ,CAAA;4DACA,oBAFF;mBAAA,MAAA;2BAIE,MAAA,CAAO,KAAK,CAAC,QAAS,CAAA,CAAA,CAAtB,EAJF;mBADS;gBAAA,CAAX,EAOE,KAAA,GAAQ,KAAC,CAAA,OAAO,CAAC,KAAT,GAAiB,GAP3B,EAFI;cAAA,CAAN,EADC;YAAA,CAAA,CAAH,CAAI,KAAJ,EAAW,CAAX,EAAc,KAAd,EALgB;UAAA,CAAlB,EAHmB;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAArB,EAFW;IAAA,CAAL,CAnwBR,CAAA;;AAAA,sBA2xBA,MAAA,GAAQ,IAAA,CAAK,SAAC,QAAD,GAAA;aAAc,IAAC,CAAA,OAAD,aAAS,SAAT,EAAd;IAAA,CAAL,CA3xBR,CAAA;;AAAA,sBAmyBA,GAAA,GAAK,SAAC,EAAD,GAAA;aACH,IAAA,CAAK,CAAA,SAAA,KAAA,GAAA;eAAA,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;iBACH,KAAC,CAAA,QAAD,CAAU,MAAV,EAAkB,SAAC,KAAD,EAAQ,CAAR,EAAW,GAAX,GAAA;mBAChB,KAAC,CAAA,eAAD,CAAiB,KAAjB,EAAwB,EAAA,CAAG,KAAH,EAAU,CAAV,EAAa,GAAb,CAAxB,EAA2C,MAA3C,EAAmD,OAAO,CAAC,QAA3D,EADgB;UAAA,CAAlB,EADG;QAAA,EAAA;MAAA,CAAA,CAAA,CAAA,IAAA,CAAL,CAGA,CAAC,IAHD,CAGM,IAHN,EADG;IAAA,CAnyBL,CAAA;;AAAA,sBA+yBA,KAAA,GAAO,SAAC,QAAD,GAAA;aACL,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAX,EAAc;AAAA,QAAC,UAAA,QAAD;OAAd,EADK;IAAA,CA/yBP,CAAA;;AAAA,sBAqzBA,MAAA,GAAQ,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAChC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,IAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFM;IAAA,CArzBR,CAAA;;AAAA,sBA2zBA,MAAA,GAAQ,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAChC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,OAAO,CAAC,MAAR,GAAkB,IAAnC,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFM;IAAA,CA3zBR,CAAA;;AAAA,sBAi0BA,QAAA,GAAU,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAClC;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,QAAR,GAAmB,IAAnB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAX,EAAkB,MAAlB,EAA0B,OAA1B,EAFQ;IAAA,CAj0BV,CAAA;;AAAA,sBAu0BA,KAAA,GAAO,SAAC,KAAD,EAAQ,MAAR,EAAgB,OAAhB,GAAA;;QAAgB,UAAU;OAC/B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,QAAR,GAAmB,OAAO,CAAC,KAAR,GAAgB,IAAnC,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,KAAA,GAAQ,EAAnB,EAAuB,MAAvB,EAA+B,OAA/B,EAFK;IAAA,CAv0BP,CAAA;;AAAA,sBA60BA,QAAA,GAAU,SAAC,MAAD,EAAS,OAAT,GAAA;;QAAS,UAAU;OAC3B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,KAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,CAAA,IAAE,CAAA,OAAO,CAAC,QAArB,EAA+B,MAA/B,EAAuC,OAAvC,EAFQ;IAAA,CA70BV,CAAA;;AAAA,sBAm1BA,WAAA,GAAa,SAAC,MAAD,EAAS,OAAT,GAAA;;QAAS,UAAU;OAC9B;AAAA,MAAA,OAAO,CAAC,MAAR,GAAiB,KAAjB,CAAA;aACA,IAAC,CAAA,SAAD,CAAW,IAAC,CAAA,OAAO,CAAC,QAApB,EAA8B,MAA9B,EAAsC,OAAtC,EAFW;IAAA,CAn1Bb,CAAA;;AAAA,IA61BA,OAAC,CAAA,OAAD,GAAW,OA71BX,CAAA;;AAAA,IAg2BA,OAAC,CAAA,WAAD,GAAe,WAh2Bf,CAAA;;mBAAA;;MAzaF,CAAA;;AA6wCA,EAAA,uDAAG,MAAM,CAAE,gBAAX;AACE,IAAA,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,OAAjB,CADF;GAAA,MAEK,uDAAG,MAAM,CAAE,YAAX;AACH,IAAA,MAAA,CAAO,SAAA,GAAA;aAAG,QAAH;IAAA,CAAP,CAAA,CADG;GAAA,MAAA;AAGH,IAAA,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,OAAjB,CAHG;GA/wCL;;AA2xCA,EAAA,IAAA,CAAA,CAAA;AAAA,UAAA,CAAA;GA3xCA;;AAAA,EA6xCA,CAAC,CAAA,SAAE,CAAA,OAAH,GAAa,SAAC,OAAD,GAAA;AAEX,QAAA,qDAAA;AAAA,IAAA,IAAA,CAAA,WAAA;AAAA,aAAO,IAAP,CAAA;KAAA;AACA,IAAA,IAAgC,OAAA,KAAW,IAA3C;AAAA,aAAO,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,IAAE,CAAA,CAAA,CAAT,EAAa,QAAb,CAAP,CAAA;KADA;AAIA,IAAA,IAAG,MAAA,CAAA,OAAA,KAAkB,QAArB;AACE,MAAA,UAAA,GAAa,OAAb,CAAA;AAEA,MAAA,IAAO,MAAA,CAAA,CAAQ,MAAA,GAAS,OAAO,CAAA,SAAG,CAAA,UAAA,CAApB,CAAP,KAA2C,UAAlD;;UACE,OAAO,CAAE,IAAT,CAAe,2BAAA,GAApB,UAAoB,GAAwC,GAAvD;SAAA;AACA,eAAO,IAAP,CAFF;OAFA;AAMA,WAAA,2CAAA;sBAAA;AAEE,QAAA,IAAA,CAAA,CAAO,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,CAAX,CAAP;AACE,UAAA,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,EAAyB,IAAA,OAAA,CAAQ,EAAR,EAAY,OAAZ,CAAzB,CAAX,CADF;SAAA;AAAA,QAIA,MAAM,CAAC,KAAP,CAAa,QAAb,EAAuB,KAAK,CAAA,SAAE,CAAA,KAAK,CAAC,IAAb,CAAkB,SAAlB,CAA6B,SAApD,CAJA,CAFF;AAAA,OAPF;KAAA,MAAA;AAkBE,WAAA,6CAAA;sBAAA;AAGE,QAAA,IAAG,QAAA,GAAW,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,CAAd;AACE,mBADF;SAAA,MAAA;AAIE,UAAA,CAAC,CAAC,IAAF,CAAO,EAAP,EAAW,QAAX,EAAyB,IAAA,OAAA,CAAQ,EAAR,EAAY,OAAZ,CAAzB,CAAA,CAJF;SAHF;AAAA,OAlBF;KAJA;WAiCA,KAnCW;EAAA,CA7xCb,CAAA;AAAA"
}
View
2 oridomi.min.js
@@ -1 +1 @@
-(function(){var t,e,n,i,s,o,r,a,h,l,u,c,p,f,d,_,g,m,y,v,b,T,O,w,k,E,x,S,C=function(t,e){return function(){return t.apply(e,arguments)}},L=[].indexOf||function(t){for(var e=0,n=this.length;n>e;e++)if(e in this&&this[e]===t)return e;return-1},P=[].slice;g=!0,w=function(t){return"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: Missing support for `"+t+"`."),g=!1},E=function(t){var e,n,i,s;for(i=0,s=v.length;s>i;i++)if(n=v[i],(e=n+a(t))in k.style)return e;return t in k.style?t:!1},n=function(t,e){var n,i,s;i="."+t+"{";for(n in e)s=e[n],n in u&&(n=u[n],n.match(/^(webkit|moz|ms)/i)&&(n="-"+n)),i+=""+n.replace(/([a-z])([A-Z])/g,"$1-$2").toLowerCase()+":"+s+";";return O+=i+"}"},d=function(t){return""+u.gradientProp+"("+t+", rgba(0, 0, 0, .5) 0%, rgba(255, 255, 255, .35) 100%)"},a=function(t){return t[0].toUpperCase()+t.slice(1)},l=function(t){var e;return e=document.createElement("div"),e.className=f[t],e},h=function(t,e,n){var i;return i=t.cloneNode(e),i.classList.add(f[n]),i},_=function(t){return t.style[u.transform]="translate3d(-99999px, 0, 0)"},T=function(t){return t.style[u.transform]="translate3d(0, 0, 0)"},b=function(t){return function(){var e,n,i,s,o,r;if(this._touchStarted)return t.apply(this,arguments);switch(e=arguments[0],n=arguments[1],i=arguments[2],r={},o=s=null,t.length){case 1:if(r.callback=e,!this.isFoldedUp)return"function"==typeof r.callback?r.callback():void 0;break;case 2:"function"==typeof e?r.callback=e:(s=e,r.callback=n);break;case 3:o=e,2===arguments.length?"object"==typeof n?r=n:"function"==typeof n?r.callback=n:s=n:3===arguments.length&&(s=n,"object"==typeof i?r=i:"function"==typeof i&&(r.callback=i))}return null==o&&(o=this._lastOp.angle||0),s||(s=this._lastOp.anchor),this._queue.push([t,this._normalizeAngle(o),this._getLonghandAnchor(s),r]),this._step(),this}},p=function(t){return setTimeout(t,0)},y=function(){},t=(null!=(S=window.jQuery||window.$)?S.data:void 0)?window.$:null,i=["left","right","top","bottom"],o=i.slice(0,2),s=i.slice(2),k=document.createElement("div"),O="",v=["Webkit","Moz","ms"],r="oridomi",f={active:"active",clone:"clone",holder:"holder",stage:"stage",stageLeft:"stage-left",stageRight:"stage-right",stageTop:"stage-top",stageBottom:"stage-bottom",content:"content",mask:"mask",maskH:"mask-h",maskV:"mask-v",panel:"panel",panelH:"panel-h",panelV:"panel-v",shader:"shader",shaderLeft:"shader-left",shaderRight:"shader-right",shaderTop:"shader-top",shaderBottom:"shader-bottom"};for(m in f)x=f[m],f[m]=""+r+"-"+x;u=new function(){var t,e,n,i;for(i=["transform","transformOrigin","transformStyle","transitionProperty","transitionDuration","transitionDelay","transitionTimingFunction","perspective","perspectiveOrigin","backfaceVisibility","boxSizing","mask"],e=0,n=i.length;n>e;e++)t=i[e],this[t]=t;return this},function(){var t,e,s,o,r,h,l,c,p,_;for(e in u)if(h=u[e],u[e]=E(h),!u[e])return w(h);if(s="preserve-3d",k.style[u.transformStyle]=s,k.style[u.transformStyle]!==s)return w(s);u.gradientProp=function(){var t,e,n,i;for(n=0,i=v.length;i>n;n++)if(e=v[n],t="-"+e.toLowerCase()+"-linear-gradient",k.style.backgroundImage=""+t+"(left, #000, #fff)",-1!==k.style.backgroundImage.indexOf("gradient"))return t;return"linear-gradient"}(),p=function(){var t,e,n,i,s;for(i=0,s=v.length;s>i;i++)if(n=v[i],e="grab",k.style.cursor=t="-"+n.toLowerCase()+"-"+e,k.style.cursor===t)return[t,"-"+n.toLowerCase()+"-grabbing"];return k.style.cursor=e,k.style.cursor===e?[e,"grabbing"]:["move","move"]}(),u.grab=p[0],u.grabbing=p[1],u.transformProp=(o=u.transform.match(/(\w+)Transform/i))?"-"+o[1].toLowerCase()+"-transform":"transform",u.transitionEnd=function(){switch(u.transitionProperty.toLowerCase()){case"transitionproperty":return"transitionEnd";case"webkittransitionproperty":return"webkitTransitionEnd";case"moztransitionproperty":return"transitionend";case"mstransitionproperty":return"msTransitionEnd"}}(),n(f.active,{backgroundColor:"transparent !important",backgroundImage:"none !important",boxSizing:"border-box !important",border:"none !important",outline:"none !important",padding:"0 !important",position:"relative",transformStyle:s+" !important",mask:"none !important"}),n(f.clone,{margin:"0 !important",boxSizing:"border-box !important",overflow:"hidden !important",display:"block !important"}),n(f.holder,{width:"100%",position:"absolute",top:"0",bottom:"0",transformStyle:s}),n(f.stage,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",transform:"translate3d(-9999px, 0, 0)",margin:"0",padding:"0",transformStyle:s}),_={Left:"0% 50%",Right:"100% 50%",Top:"50% 0%",Bottom:"50% 100%"};for(m in _)x=_[m],n(f["stage"+m],{perspectiveOrigin:x});for(n(f.shader,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",opacity:"0",top:"0",left:"0",pointerEvents:"none",transitionProperty:"opacity"}),l=0,c=i.length;c>l;l++)t=i[l],n(f["shader"+a(t)],{background:d(t)});return n(f.content,{margin:"0 !important",position:"relative !important",float:"none !important",boxSizing:"border-box !important",overflow:"hidden !important"}),n(f.mask,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",overflow:"hidden",transform:"translate3d(0, 0, 0)",outline:"1px solid transparent"}),n(f.panel,{width:"100%",height:"100%",padding:"0",position:"absolute",transitionProperty:u.transformProp,transformOrigin:"left",transformStyle:s}),n(f.panelH,{transformOrigin:"top"}),n(""+f.stageRight+" ."+f.panel,{transformOrigin:"right"}),n(""+f.stageBottom+" ."+f.panel,{transformOrigin:"bottom"}),r=document.createElement("style"),r.type="text/css",r.styleSheet?r.styleSheet.cssText=O:r.appendChild(document.createTextNode(O)),document.head.appendChild(r)}(),c={vPanels:3,hPanels:3,perspective:1e3,shading:"hard",speed:700,maxAngle:90,ripple:0,oriDomiClass:"oridomi",shadingIntensity:1,easingMethod:"",gapNudge:1,touchEnabled:!0,touchSensitivity:.25,touchStartCallback:y,touchMoveCallback:y,touchEndCallback:y},e=function(){function e(t,n){var r,p,d,y,v,b,O,w,k,E,S,P,A,M,z,D,F,H,N,R,U,I,q,V,B,$,j,Q,X,Y,Z,W,G,J,K,te,ee,ne,ie,se,oe,re,ae,he,le,ue;if(this.el=t,null==n&&(n={}),this._onMouseOut=C(this._onMouseOut,this),this._onTouchLeave=C(this._onTouchLeave,this),this._onTouchEnd=C(this._onTouchEnd,this),this._onTouchMove=C(this._onTouchMove,this),this._onTouchStart=C(this._onTouchStart,this),this._stageReset=C(this._stageReset,this),this._conclude=C(this._conclude,this),this._onTransitionEnd=C(this._onTransitionEnd,this),this._step=C(this._step,this),g){if(!(this instanceof e))return new e(this.el,n);if("string"==typeof this.el&&(this.el=document.querySelector(this.el)),!this.el||1!==this.el.nodeType)return void("undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: First argument must be a DOM element"));this._config=new function(){for(m in c)x=c[m],this[m]=m in n?n[m]:x;return this},this._config.ripple=Number(this._config.ripple),this._queue=[],this._panels={},this._stages={},this._lastOp={anchor:i[0]},this._shading=this._config.shading,this._shading===!0&&(this._shading="hard"),this._shading&&(this._shaders={},B={},V=l("shader"),V.style[u.transitionDuration]=this._config.speed+"ms",V.style[u.transitionTimingFunction]=this._config.easingMethod),j=l("stage"),j.style[u.perspective]=this._config.perspective+"px";for(Q=0,W=i.length;W>Q;Q++)if(p=i[Q],this._panels[p]=[],this._stages[p]=h(j,!1,"stage"+a(p)),this._shading){if(this._shaders[p]={},L.call(o,p)>=0)for(X=0,G=o.length;G>X;X++)$=o[X],this._shaders[p][$]=[];else for(Y=0,J=s.length;J>Y;Y++)$=s[Y],this._shaders[p][$]=[];B[p]=h(V,!1,"shader"+a(p))}for(O=h(this.el,!0,"content"),P=l("mask"),P.appendChild(O),N=l("panel"),N.style[u.transitionDuration]=this._config.speed+"ms",N.style[u.transitionTimingFunction]=this._config.easingMethod,M={left:[],top:[]},le=["x","y"],Z=0,K=le.length;K>Z;Z++){if(y=le[Z],"x"===y?(d=o,A="width",v="V"):(d=s,A="height",v="H"),D=this._config[F=v.toLowerCase()+"Panels"],"number"==typeof D)w=Math.abs(parseInt(D,10)),R=100/w,D=this._config[F]=function(){var t,e;for(e=[],t=0;w>=0?w>t:t>w;w>=0?t++:t--)e.push(R);return e}();else if(w=D.length,!(99<=(ue=D.reduce(function(t,e){return t+e}))&&100.1>=ue))throw new Error("OriDomi: Panel percentages do not sum to 100");if(S=h(P,!0,"mask"+v),this._shading)for(se=0,te=d.length;te>se;se++)p=d[se],S.appendChild(B[p]);for(I=h(N,!1,"panel"+v),I.appendChild(S),q=oe=0,ee=d.length;ee>oe;q=++oe){for(p=d[q],H=re=0;w>=0?w>re:re>w;H=w>=0?++re:--re){if(z=I.cloneNode(!0),b=z.children[0].children[0],b.style.width=b.style.height="100%",q?(z.style[u.origin]=p,E=D.length-H-1,U=E+1):(E=H,U=E-1,M[p].push(0===H?0:(M[p][U]-100)*(D[U]/D[E]))),0===H?(z.style[p]="0",z.style[A]=D[E]+"%"):(z.style[p]="100%",z.style[A]=D[E]/D[U]*100+"%"),this._shading)for(k=ae=0,ne=d.length;ne>ae;k=++ae)r=d[k],this._shaders[p][r][H]=z.children[0].children[k+1];b.style[A]=b.style["max"+a(A)]=w/D[E]*1e4/w+"%",b.style[d[0]]=M[d[0]][E]+"%",this._transformPanel(z,0,p),this._panels[p][H]=z,0!==H&&this._panels[p][H-1].appendChild(z)}this._stages[p].appendChild(this._panels[p][0])}}for(this._stageHolder=l("holder"),he=0,ie=i.length;ie>he;he++)p=i[he],this._stageHolder.appendChild(this._stages[p]);"absolute"===window.getComputedStyle(this.el).position&&(this.el.style.position="absolute"),this.el.classList.add(f.active),T(this._stages.left),this._cloneEl=h(this.el,!0,"clone"),this._cloneEl.classList.remove(f.active),_(this._cloneEl),this.el.innerHTML="",this.el.appendChild(this._cloneEl),this.el.appendChild(this._stageHolder),this.el.parentNode.style[u.transformStyle]="preserve-3d",this.accordion(0),this._config.ripple&&this.setRipple(this._config.ripple),this._config.touchEnabled&&this.enableTouch()}}return e.prototype._step=function(){var t,e,n,i,s,o;if(!this._inTrans&&this._queue.length)return this._inTrans=!0,o=this._queue.shift(),n=o[0],e=o[1],t=o[2],s=o[3],this.isFrozen&&this.unfreeze(),i=function(i){return function(){var o;return i._setCallback({angle:e,anchor:t,options:s,fn:n}),o=[e,t,s],n.length<3&&o.shift(),n.apply(i,o)}}(this),this.isFoldedUp?2===n.length?i():this._unfold(i):t!==this._lastOp.anchor?this._stageReset(t,i):i()},e.prototype._isIdenticalOperation=function(t){var e,n,i,s,o;if(!this._lastOp.fn)return!0;if(this._lastOp.reset)return!1;for(s=["angle","anchor","fn"],n=0,i=s.length;i>n;n++)if(e=s[n],this._lastOp[e]!==t[e])return!1;o=t.options;for(m in o)if(x=o[m],x!==this._lastOp.options[m]&&"callback"!==m)return!1;return!0},e.prototype._setCallback=function(t){return!this._config.speed||this._isIdenticalOperation(t)?this._conclude(t.options.callback):this._panels[this._lastOp.anchor][0].addEventListener(u.transitionEnd,this._onTransitionEnd,!1),(this._lastOp=t).reset=!1},e.prototype._onTransitionEnd=function(t){return t.currentTarget.removeEventListener(u.transitionEnd,this._onTransitionEnd,!1),this._conclude(this._lastOp.options.callback,t)},e.prototype._conclude=function(t,e){return p(function(n){return function(){return n._inTrans=!1,n._step(),"function"==typeof t?t(e,n):void 0}}(this))},e.prototype._transformPanel=function(t,e,n,i){var s,o,r,a;switch(o=r=a=0,n){case"left":r=e,s="X(-";break;case"right":r=-e,s="X(";break;case"top":o=-e,s="Y(-";break;case"bottom":o=e,s="Y("}return i&&(o=r=a=e),t.style[u.transform]="rotateX("+o+"deg) rotateY("+r+"deg) rotateZ("+a+"deg) translate"+s+this._config.gapNudge+"px)"},e.prototype._normalizeAngle=function(t){var e;return t=parseFloat(t,10),e=this._config.maxAngle,isNaN(t)?0:t>e?e:-e>t?-e:t},e.prototype._setTrans=function(t,e,n){return null==n&&(n=this._lastOp.anchor),this._iterate(n,function(i){return function(s,o,r){return i._setPanelTrans.apply(i,[n].concat(P.call(arguments),[t],[e]))}}(this))},e.prototype._setPanelTrans=function(t,e,n,i,r,a){var h,l,c,p,f,d;if(h=function(){switch(a){case 0:return 0;case 1:return this._config.speed/i*n;case 2:return this._config.speed/i*(i-n-1)}}.call(this),e.style[u.transitionDuration]=r+"ms",e.style[u.transitionDelay]=h+"ms",this._shading)for(d=L.call(o,t)>=0?o:s,p=0,f=d.length;f>p;p++)c=d[p],l=this._shaders[t][c][n],l.style[u.transitionDuration]=r+"ms",l.style[u.transitionDelay]=h+"ms";return h},e.prototype._setShader=function(t,e,n){var i,s,r,a;return s=Math.abs(n),a=s/90*this._config.shadingIntensity,"hard"===this._shading?(a*=.15,n=this._lastOp.angle<0?s:-s):a*=.4,L.call(o,e)>=0?(0>n?(i=a,r=0):(i=0,r=a),this._shaders[e].left[t].style.opacity=i,this._shaders[e].right[t].style.opacity=r):(0>n?(i=0,r=a):(i=a,r=0),this._shaders[e].top[t].style.opacity=i,this._shaders[e].bottom[t].style.opacity=r)},e.prototype._showStage=function(t){return t!==this._lastOp.anchor?(_(this._stages[this._lastOp.anchor]),this._lastOp.anchor=t,this._lastOp.reset=!0,this._stages[t].style[u.transform]="translate3d("+function(){switch(t){case"left":return"0, 0, 0)";case"right":return"-"+this._config.vPanels.length+"px, 0, 0)";case"top":return"0, 0, 0)";case"bottom":return"0, -"+this._config.hPanels.length+"px, 0)"}}.call(this)):void 0},e.prototype._stageReset=function(t,e){var n;return n=function(i){return function(s){return s&&s.currentTarget.removeEventListener(u.transitionEnd,n,!1),i._showStage(t),p(e)}}(this),0===this._lastOp.angle?n():(this._panels[this._lastOp.anchor][0].addEventListener(u.transitionEnd,n,!1),this._iterate(this._lastOp.anchor,function(t){return function(e,n){return t._transformPanel(e,0,t._lastOp.anchor),t._shading?t._setShader(n,t._lastOp.anchor,0):void 0}}(this)))},e.prototype._getLonghandAnchor=function(t){switch(t.toString()){case"left":case"l":case"4":return"left";case"right":case"r":case"2":return"right";case"top":case"t":case"1":return"top";case"bottom":case"b":case"3":return"bottom";default:return"left"}},e.prototype._setCursor=function(t){return null==t&&(t=this._touchEnabled),this.el.style.cursor=t?u.grab:"default"},e.prototype._setTouch=function(t){var e,n,i,s,o,r,a,h,l;if(t){if(this._touchEnabled)return this;s="addEventListener"}else{if(!this._touchEnabled)return this;s="removeEventListener"}this._touchEnabled=t,this._setCursor(),i=[["TouchStart","MouseDown"],["TouchEnd","MouseUp"],["TouchMove","MouseMove"],["TouchLeave","MouseLeave"]],o="onmouseleave"in window;for(r=0,h=i.length;h>r;r++)for(n=i[r],a=0,l=n.length;l>a;a++){if(e=n[a],"TouchLeave"===e&&!o){this.el[s]("mouseout",this._onMouseOut,!1);break}this.el[s](e.toLowerCase(),this["_on"+n[0]],!1)}return this},e.prototype._onTouchStart=function(t){var e,n;if(this._touchEnabled&&!this.isFoldedUp)return t.preventDefault(),this.emptyQueue(),this._touchStarted=!0,this.el.style.cursor=u.grabbing,this._setTrans(0,0),this._touchAxis=(n=this._lastOp.anchor,L.call(o,n)>=0?"x":"y"),this["_"+this._touchAxis+"Last"]=this._lastOp.angle,e="_"+this._touchAxis+"1",this[e]="mousedown"===t.type?t["page"+this._touchAxis.toUpperCase()]:t.targetTouches[0]["page"+this._touchAxis.toUpperCase()],this._config.touchStartCallback(this[e],t)},e.prototype._onTouchMove=function(t){var e,n,i;if(this._touchEnabled&&this._touchStarted)return t.preventDefault(),e="mousemove"===t.type?t["page"+this._touchAxis.toUpperCase()]:t.targetTouches[0]["page"+this._touchAxis.toUpperCase()],i=(e-this["_"+this._touchAxis+"1"])*this._config.touchSensitivity,this._lastOp.angle<0?(n="right"===this._lastOp.anchor||"bottom"===this._lastOp.anchor?this["_"+this._touchAxis+"Last"]-i:this["_"+this._touchAxis+"Last"]+i,n>0&&(n=0)):(n="right"===this._lastOp.anchor||"bottom"===this._lastOp.anchor?this["_"+this._touchAxis+"Last"]+i:this["_"+this._touchAxis+"Last"]-i,0>n&&(n=0)),this._lastOp.angle=n=this._normalizeAngle(n),this._lastOp.fn.call(this,n,this._lastOp.anchor,this._lastOp.options),this._config.touchMoveCallback(n,t)},e.prototype._onTouchEnd=function(t){return this._touchEnabled?(this._touchStarted=this._inTrans=!1,this.el.style.cursor=u.grab,this._setTrans(this._config.speed,this._config.ripple),this._config.touchEndCallback(this["_"+this._touchAxis+"Last"],t)):void 0},e.prototype._onTouchLeave=function(t){return this._touchEnabled&&this._touchStarted?this._onTouchEnd(t):void 0},e.prototype._onMouseOut=function(t){return this._touchEnabled&&this._touchStarted?t.toElement&&!this.el.contains(t.toElement)?this._onTouchEnd(t):void 0:void 0},e.prototype._unfold=function(t){var e;return this._inTrans=!0,e=this._lastOp.anchor,this._iterate(e,function(n){return function(i,s,o){var r;return r=n._setPanelTrans.apply(n,[e].concat(P.call(arguments),[n._config.speed],[1])),function(e,i,s){return p(function(){return n._transformPanel(e,0,n._lastOp.anchor),setTimeout(function(){return T(e.children[0]),i===o-1&&(n._inTrans=n.isFoldedUp=!1,"function"==typeof t&&t(),n._lastOp.fn=n.accordion,n._lastOp.angle=0),p(function(){return e.style[u.transitionDuration]=n._config.speed})},s+.25*n._config.speed)})}(i,s,r)}}(this))},e.prototype._iterate=function(t,e){var n,i,s,o,r,a,h;for(a=s=this._panels[t],h=[],n=o=0,r=a.length;r>o;n=++o)i=a[n],h.push(e.call(this,i,n,s.length));return h},e.prototype.enableTouch=function(){return this._setTouch(!0)},e.prototype.disableTouch=function(){return this._setTouch(!1)},e.prototype.setSpeed=function(t){var e,n,s;for(n=0,s=i.length;s>n;n++)e=i[n],this._setTrans(this._config.speed=t,this._config.ripple,e);return this},e.prototype.freeze=function(t){return this.isFrozen?"function"==typeof t&&t():this._stageReset(this._lastOp.anchor,function(e){return function(){return e.isFrozen=!0,_(e._stageHolder),T(e._cloneEl),e._setCursor(!1),"function"==typeof t?t():void 0}}(this)),this},e.prototype.unfreeze=function(){return this.isFrozen&&(this.isFrozen=!1,_(this._cloneEl),T(this._stageHolder),this._setCursor(),this._lastOp.angle=0),this},e.prototype.destroy=function(e){return this.freeze(function(n){return function(){return n._setTouch(!1),t&&t.data(n.el,r,null),n.el.innerHTML=n._cloneEl.innerHTML,n.el.classList.remove(f.active),"function"==typeof e?e():void 0}}(this)),null},e.prototype.emptyQueue=function(){return this._queue=[],p(function(t){return function(){return t._inTrans=!1}}(this)),this},e.prototype.setRipple=function(t){return null==t&&(t=1),this._config.ripple=Number(t),this.setSpeed(this._config.speed),this},e.prototype.constrainAngle=function(t){return this._config.maxAngle=parseFloat(t,10)||c.maxAngle,this},e.prototype.wait=function(t){var e;return e=function(e){return function(){return setTimeout(e._conclude,t)}}(this),this._inTrans?this._queue.push([e,this._lastOp.angle,this._lastOp.anchor,this._lastOp.options]):e(),this},e.prototype.modifyContent=function(t){var e,n,s,o,r,a,h,l,u,c;for("function"!=typeof t&&(o=t,r=function(t,e,n){var i,s;if(e&&(t.innerHTML=e),n){for(i in n)s=n[i],t.style[i]=s;return null}},t=function(t){var e,n,i,s,a,h,l,u;for(i in o)if(a=o[i],e=s=null,"string"==typeof a?e=a:(e=a.content,s=a.style),""!==i)for(u=t.querySelectorAll(i),h=0,l=u.length;l>h;h++)n=u[h],r(n,e,s);else r(t,e,s);return null}),a=0,l=i.length;l>a;a++)for(e=i[a],c=this._panels[e],n=h=0,u=c.length;u>h;n=++h)s=c[n],t(s.children[0].children[0],n,e);return this},e.prototype.accordion=b(function(t,e,n){return this._iterate(e,function(i){return function(s,o){var r;return r=o%2===0||n.twist?t:-t,n.sticky?0===o?r=0:(o>1||n.stairs)&&(r*=2):0!==o&&(r*=2),n.stairs&&(r*=-1),i._transformPanel(s,r,e,n.fracture),!i._shading||0===o&&n.sticky||180===Math.abs(r)?void 0:i._setShader(o,e,r)}}(this))}),e.prototype.curl=b(function(t,e,n){return t/=L.call(o,e)>=0?this._config.vPanels.length:this._config.hPanels.length,this._iterate(e,function(n){return function(i,s){return n._transformPanel(i,t,e),n._shading?n._setShader(s,e,0):void 0}}(this))}),e.prototype.ramp=b(function(t,e,n){return this._transformPanel(this._panels[e][1],t,e),this._iterate(e,function(t){return function(n,i){return 1!==i&&t._transformPanel(n,0,e),t._shading?t._setShader(i,e,0):void 0}}(this))}),e.prototype.foldUp=b(function(t,e){return this.isFoldedUp?"function"==typeof e?e():void 0:this._stageReset(t,function(n){return function(){return n._inTrans=n.isFoldedUp=!0,n._iterate(t,function(i,s,o){var r,a;return a=n._config.speed,0===s&&(a/=2),r=n._setPanelTrans.apply(n,[t].concat(P.call(arguments),[a],[2])),function(i,s,o){return p(function(){return n._transformPanel(i,0===s?90:170,t),setTimeout(function(){return 0===s?(n._inTrans=!1,"function"==typeof e?e():void 0):_(i.children[0])},o+.25*n._config.speed)})}(i,s,r)})}}(this))}),e.prototype.unfold=b(function(t){return this._unfold.apply(this,arguments)}),e.prototype.map=function(t){return b(function(e){return function(n,i,s){return e._iterate(i,function(o,r,a){return e._transformPanel(o,t(n,r,a),i,s.fracture)})}}(this)).bind(this)},e.prototype.reset=function(t){return this.accordion(0,{callback:t})},e.prototype.reveal=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.sticky=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.stairs=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.stairs=n.sticky=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.fracture=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.fracture=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.twist=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.fracture=n.twist=!0,this.accordion(t/10,e,n)},e.prototype.collapse=function(t,e){return null==e&&(e={}),e.sticky=!1,this.accordion(-this._config.maxAngle,t,e)},e.prototype.collapseAlt=function(t,e){return null==e&&(e={}),e.sticky=!1,this.accordion(this._config.maxAngle,t,e)},e.VERSION="1.1.0",e.isSupported=g,e}(),("undefined"!=typeof module&&null!==module?module.exports:void 0)?module.exports=e:("undefined"!=typeof define&&null!==define?define.amd:void 0)?define(function(){return e}):window.OriDomi=e,t&&(t.prototype.oriDomi=function(n){var i,s,o,a,h,l,u,c;if(!g)return this;if(n===!0)return t.data(this[0],r);if("string"==typeof n){if(a=n,"function"!=typeof(o=e.prototype[a]))return"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: No such method `"+a+"`"),this;for(h=0,u=this.length;u>h;h++)i=this[h],(s=t.data(i,r))||(s=t.data(i,r,new e(i,n))),o.apply(s,Array.prototype.slice.call(arguments).slice(1))}else for(l=0,c=this.length;c>l;l++)i=this[l],(s=t.data(i,r))||t.data(i,r,new e(i,n));return this})}).call(this);
+(function(){var t,e,n,i,s,o,r,a,h,l,u,c,p,f,d,_,g,m,y,v,b,T,O,w,k,E,x,S,C=function(t,e){return function(){return t.apply(e,arguments)}},L=[].indexOf||function(t){for(var e=0,n=this.length;n>e;e++)if(e in this&&this[e]===t)return e;return-1},P=[].slice;g=!0,w=function(t){return"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: Missing support for `"+t+"`."),g=!1},E=function(t){var e,n,i,s;for(i=0,s=v.length;s>i;i++)if(n=v[i],(e=n+a(t))in k.style)return e;return t in k.style?t:!1},n=function(t,e){var n,i,s;i="."+t+"{";for(n in e)s=e[n],n in u&&(n=u[n],n.match(/^(webkit|moz|ms)/i)&&(n="-"+n)),i+=""+n.replace(/([a-z])([A-Z])/g,"$1-$2").toLowerCase()+":"+s+";";return O+=i+"}"},d=function(t){return""+u.gradientProp+"("+t+", rgba(0, 0, 0, .5) 0%, rgba(255, 255, 255, .35) 100%)"},a=function(t){return t[0].toUpperCase()+t.slice(1)},l=function(t){var e;return e=document.createElement("div"),e.className=f[t],e},h=function(t,e,n){var i;return i=t.cloneNode(e),i.classList.add(f[n]),i},_=function(t){return t.style[u.transform]="translate3d(-99999px, 0, 0)"},T=function(t){return t.style[u.transform]="translate3d(0, 0, 0)"},b=function(t){return function(){var e,n,i,s,o,r;if(this._touchStarted)return t.apply(this,arguments);switch(e=arguments[0],n=arguments[1],i=arguments[2],r={},o=s=null,t.length){case 1:if(r.callback=e,!this.isFoldedUp)return"function"==typeof r.callback?r.callback():void 0;break;case 2:"function"==typeof e?r.callback=e:(s=e,r.callback=n);break;case 3:o=e,2===arguments.length?"object"==typeof n?r=n:"function"==typeof n?r.callback=n:s=n:3===arguments.length&&(s=n,"object"==typeof i?r=i:"function"==typeof i&&(r.callback=i))}return null==o&&(o=this._lastOp.angle||0),s||(s=this._lastOp.anchor),this._queue.push([t,this._normalizeAngle(o),this._getLonghandAnchor(s),r]),this._step(),this}},p=function(t){return setTimeout(t,0)},y=function(){},t=("undefined"!=typeof window&&null!==window?null!=(S=window.$)?S.data:void 0:void 0)?window.$:null,i=["left","right","top","bottom"],o=i.slice(0,2),s=i.slice(2),k=document.createElement("div"),O="",v=["Webkit","Moz","ms"],r="oridomi",f={active:"active",clone:"clone",holder:"holder",stage:"stage",stageLeft:"stage-left",stageRight:"stage-right",stageTop:"stage-top",stageBottom:"stage-bottom",content:"content",mask:"mask",maskH:"mask-h",maskV:"mask-v",panel:"panel",panelH:"panel-h",panelV:"panel-v",shader:"shader",shaderLeft:"shader-left",shaderRight:"shader-right",shaderTop:"shader-top",shaderBottom:"shader-bottom"};for(m in f)x=f[m],f[m]=""+r+"-"+x;u=new function(){var t,e,n,i;for(i=["transform","transformOrigin","transformStyle","transitionProperty","transitionDuration","transitionDelay","transitionTimingFunction","perspective","perspectiveOrigin","backfaceVisibility","boxSizing","mask"],e=0,n=i.length;n>e;e++)t=i[e],this[t]=t;return this},function(){var t,e,s,o,r,h,l,c,p,_;for(e in u)if(h=u[e],u[e]=E(h),!u[e])return w(h);if(s="preserve-3d",k.style[u.transformStyle]=s,k.style[u.transformStyle]!==s)return w(s);u.gradientProp=function(){var t,e,n,i;for(n=0,i=v.length;i>n;n++)if(e=v[n],t="-"+e.toLowerCase()+"-linear-gradient",k.style.backgroundImage=""+t+"(left, #000, #fff)",-1!==k.style.backgroundImage.indexOf("gradient"))return t;return"linear-gradient"}(),p=function(){var t,e,n,i,s;for(i=0,s=v.length;s>i;i++)if(n=v[i],e="grab",k.style.cursor=t="-"+n.toLowerCase()+"-"+e,k.style.cursor===t)return[t,"-"+n.toLowerCase()+"-grabbing"];return k.style.cursor=e,k.style.cursor===e?[e,"grabbing"]:["move","move"]}(),u.grab=p[0],u.grabbing=p[1],u.transformProp=(o=u.transform.match(/(\w+)Transform/i))?"-"+o[1].toLowerCase()+"-transform":"transform",u.transitionEnd=function(){switch(u.transitionProperty.toLowerCase()){case"transitionproperty":return"transitionEnd";case"webkittransitionproperty":return"webkitTransitionEnd";case"moztransitionproperty":return"transitionend";case"mstransitionproperty":return"msTransitionEnd"}}(),n(f.active,{backgroundColor:"transparent !important",backgroundImage:"none !important",boxSizing:"border-box !important",border:"none !important",outline:"none !important",padding:"0 !important",position:"relative",transformStyle:s+" !important",mask:"none !important"}),n(f.clone,{margin:"0 !important",boxSizing:"border-box !important",overflow:"hidden !important",display:"block !important"}),n(f.holder,{width:"100%",position:"absolute",top:"0",bottom:"0",transformStyle:s}),n(f.stage,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",transform:"translate3d(-9999px, 0, 0)",margin:"0",padding:"0",transformStyle:s}),_={Left:"0% 50%",Right:"100% 50%",Top:"50% 0%",Bottom:"50% 100%"};for(m in _)x=_[m],n(f["stage"+m],{perspectiveOrigin:x});for(n(f.shader,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",opacity:"0",top:"0",left:"0",pointerEvents:"none",transitionProperty:"opacity"}),l=0,c=i.length;c>l;l++)t=i[l],n(f["shader"+a(t)],{background:d(t)});return n(f.content,{margin:"0 !important",position:"relative !important",float:"none !important",boxSizing:"border-box !important",overflow:"hidden !important"}),n(f.mask,{width:"100%",height:"100%",position:"absolute",overflow:"hidden",transform:"translate3d(0, 0, 0)",outline:"1px solid transparent"}),n(f.panel,{width:"100%",height:"100%",padding:"0",position:"absolute",transitionProperty:u.transformProp,transformOrigin:"left",transformStyle:s}),n(f.panelH,{transformOrigin:"top"}),n(""+f.stageRight+" ."+f.panel,{transformOrigin:"right"}),n(""+f.stageBottom+" ."+f.panel,{transformOrigin:"bottom"}),r=document.createElement("style"),r.type="text/css",r.styleSheet?r.styleSheet.cssText=O:r.appendChild(document.createTextNode(O)),document.head.appendChild(r)}(),c={vPanels:3,hPanels:3,perspective:1e3,shading:"hard",speed:700,maxAngle:90,ripple:0,oriDomiClass:"oridomi",shadingIntensity:1,easingMethod:"",gapNudge:1,touchEnabled:!0,touchSensitivity:.25,touchStartCallback:y,touchMoveCallback:y,touchEndCallback:y},e=function(){function e(t,n){var r,p,d,y,v,b,O,w,k,E,S,P,A,M,z,D,F,H,N,R,U,I,q,V,B,$,X,Y,j,Q,Z,W,G,J,K,te,ee,ne,ie,se,oe,re,ae,he,le,ue;if(this.el=t,null==n&&(n={}),this._onMouseOut=C(this._onMouseOut,this),this._onTouchLeave=C(this._onTouchLeave,this),this._onTouchEnd=C(this._onTouchEnd,this),this._onTouchMove=C(this._onTouchMove,this),this._onTouchStart=C(this._onTouchStart,this),this._stageReset=C(this._stageReset,this),this._conclude=C(this._conclude,this),this._onTransitionEnd=C(this._onTransitionEnd,this),this._step=C(this._step,this),g){if(!(this instanceof e))return new e(this.el,n);if("string"==typeof this.el&&(this.el=document.querySelector(this.el)),!this.el||1!==this.el.nodeType)return void("undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: First argument must be a DOM element"));this._config=new function(){for(m in c)x=c[m],this[m]=m in n?n[m]:x;return this},this._config.ripple=Number(this._config.ripple),this._queue=[],this._panels={},this._stages={},this._lastOp={anchor:i[0]},this._shading=this._config.shading,this._shading===!0&&(this._shading="hard"),this._shading&&(this._shaders={},B={},V=l("shader"),V.style[u.transitionDuration]=this._config.speed+"ms",V.style[u.transitionTimingFunction]=this._config.easingMethod),X=l("stage"),X.style[u.perspective]=this._config.perspective+"px";for(Y=0,W=i.length;W>Y;Y++)if(p=i[Y],this._panels[p]=[],this._stages[p]=h(X,!1,"stage"+a(p)),this._shading){if(this._shaders[p]={},L.call(o,p)>=0)for(j=0,G=o.length;G>j;j++)$=o[j],this._shaders[p][$]=[];else for(Q=0,J=s.length;J>Q;Q++)$=s[Q],this._shaders[p][$]=[];B[p]=h(V,!1,"shader"+a(p))}for(O=h(this.el,!0,"content"),P=l("mask"),P.appendChild(O),N=l("panel"),N.style[u.transitionDuration]=this._config.speed+"ms",N.style[u.transitionTimingFunction]=this._config.easingMethod,M={left:[],top:[]},le=["x","y"],Z=0,K=le.length;K>Z;Z++){if(y=le[Z],"x"===y?(d=o,A="width",v="V"):(d=s,A="height",v="H"),D=this._config[F=v.toLowerCase()+"Panels"],"number"==typeof D)w=Math.abs(parseInt(D,10)),R=100/w,D=this._config[F]=function(){var t,e;for(e=[],t=0;w>=0?w>t:t>w;w>=0?t++:t--)e.push(R);return e}();else if(w=D.length,!(99<=(ue=D.reduce(function(t,e){return t+e}))&&100.1>=ue))throw new Error("OriDomi: Panel percentages do not sum to 100");if(S=h(P,!0,"mask"+v),this._shading)for(se=0,te=d.length;te>se;se++)p=d[se],S.appendChild(B[p]);for(I=h(N,!1,"panel"+v),I.appendChild(S),q=oe=0,ee=d.length;ee>oe;q=++oe){for(p=d[q],H=re=0;w>=0?w>re:re>w;H=w>=0?++re:--re){if(z=I.cloneNode(!0),b=z.children[0].children[0],b.style.width=b.style.height="100%",q?(z.style[u.origin]=p,E=D.length-H-1,U=E+1):(E=H,U=E-1,M[p].push(0===H?0:(M[p][U]-100)*(D[U]/D[E]))),0===H?(z.style[p]="0",z.style[A]=D[E]+"%"):(z.style[p]="100%",z.style[A]=D[E]/D[U]*100+"%"),this._shading)for(k=ae=0,ne=d.length;ne>ae;k=++ae)r=d[k],this._shaders[p][r][H]=z.children[0].children[k+1];b.style[A]=b.style["max"+a(A)]=w/D[E]*1e4/w+"%",b.style[d[0]]=M[d[0]][E]+"%",this._transformPanel(z,0,p),this._panels[p][H]=z,0!==H&&this._panels[p][H-1].appendChild(z)}this._stages[p].appendChild(this._panels[p][0])}}for(this._stageHolder=l("holder"),he=0,ie=i.length;ie>he;he++)p=i[he],this._stageHolder.appendChild(this._stages[p]);"absolute"===window.getComputedStyle(this.el).position&&(this.el.style.position="absolute"),this.el.classList.add(f.active),T(this._stages.left),this._cloneEl=h(this.el,!0,"clone"),this._cloneEl.classList.remove(f.active),_(this._cloneEl),this.el.innerHTML="",this.el.appendChild(this._cloneEl),this.el.appendChild(this._stageHolder),this.el.parentNode.style[u.transformStyle]="preserve-3d",this.accordion(0),this._config.ripple&&this.setRipple(this._config.ripple),this._config.touchEnabled&&this.enableTouch()}}return e.prototype._step=function(){var t,e,n,i,s,o;if(!this._inTrans&&this._queue.length)return this._inTrans=!0,o=this._queue.shift(),n=o[0],e=o[1],t=o[2],s=o[3],this.isFrozen&&this.unfreeze(),i=function(i){return function(){var o;return i._setCallback({angle:e,anchor:t,options:s,fn:n}),o=[e,t,s],n.length<3&&o.shift(),n.apply(i,o)}}(this),this.isFoldedUp?2===n.length?i():this._unfold(i):t!==this._lastOp.anchor?this._stageReset(t,i):i()},e.prototype._isIdenticalOperation=function(t){var e,n,i,s,o;if(!this._lastOp.fn)return!0;if(this._lastOp.reset)return!1;for(s=["angle","anchor","fn"],n=0,i=s.length;i>n;n++)if(e=s[n],this._lastOp[e]!==t[e])return!1;o=t.options;for(m in o)if(x=o[m],x!==this._lastOp.options[m]&&"callback"!==m)return!1;return!0},e.prototype._setCallback=function(t){return!this._config.speed||this._isIdenticalOperation(t)?this._conclude(t.options.callback):this._panels[this._lastOp.anchor][0].addEventListener(u.transitionEnd,this._onTransitionEnd,!1),(this._lastOp=t).reset=!1},e.prototype._onTransitionEnd=function(t){return t.currentTarget.removeEventListener(u.transitionEnd,this._onTransitionEnd,!1),this._conclude(this._lastOp.options.callback,t)},e.prototype._conclude=function(t,e){return p(function(n){return function(){return n._inTrans=!1,n._step(),"function"==typeof t?t(e,n):void 0}}(this))},e.prototype._transformPanel=function(t,e,n,i){var s,o,r,a;switch(o=r=a=0,n){case"left":r=e,s="X(-";break;case"right":r=-e,s="X(";break;case"top":o=-e,s="Y(-";break;case"bottom":o=e,s="Y("}return i&&(o=r=a=e),t.style[u.transform]="rotateX("+o+"deg) rotateY("+r+"deg) rotateZ("+a+"deg) translate"+s+this._config.gapNudge+"px)"},e.prototype._normalizeAngle=function(t){var e;return t=parseFloat(t,10),e=this._config.maxAngle,isNaN(t)?0:t>e?e:-e>t?-e:t},e.prototype._setTrans=function(t,e,n){return null==n&&(n=this._lastOp.anchor),this._iterate(n,function(i){return function(s,o,r){return i._setPanelTrans.apply(i,[n].concat(P.call(arguments),[t],[e]))}}(this))},e.prototype._setPanelTrans=function(t,e,n,i,r,a){var h,l,c,p,f,d;if(h=function(){switch(a){case 0:return 0;case 1:return this._config.speed/i*n;case 2:return this._config.speed/i*(i-n-1)}}.call(this),e.style[u.transitionDuration]=r+"ms",e.style[u.transitionDelay]=h+"ms",this._shading)for(d=L.call(o,t)>=0?o:s,p=0,f=d.length;f>p;p++)c=d[p],l=this._shaders[t][c][n],l.style[u.transitionDuration]=r+"ms",l.style[u.transitionDelay]=h+"ms";return h},e.prototype._setShader=function(t,e,n){var i,s,r,a;return s=Math.abs(n),a=s/90*this._config.shadingIntensity,"hard"===this._shading?(a*=.15,n=this._lastOp.angle<0?s:-s):a*=.4,L.call(o,e)>=0?(0>n?(i=a,r=0):(i=0,r=a),this._shaders[e].left[t].style.opacity=i,this._shaders[e].right[t].style.opacity=r):(0>n?(i=0,r=a):(i=a,r=0),this._shaders[e].top[t].style.opacity=i,this._shaders[e].bottom[t].style.opacity=r)},e.prototype._showStage=function(t){return t!==this._lastOp.anchor?(_(this._stages[this._lastOp.anchor]),this._lastOp.anchor=t,this._lastOp.reset=!0,this._stages[t].style[u.transform]="translate3d("+function(){switch(t){case"left":return"0, 0, 0)";case"right":return"-"+this._config.vPanels.length+"px, 0, 0)";case"top":return"0, 0, 0)";case"bottom":return"0, -"+this._config.hPanels.length+"px, 0)"}}.call(this)):void 0},e.prototype._stageReset=function(t,e){var n;return n=function(i){return function(s){return s&&s.currentTarget.removeEventListener(u.transitionEnd,n,!1),i._showStage(t),p(e)}}(this),0===this._lastOp.angle?n():(this._panels[this._lastOp.anchor][0].addEventListener(u.transitionEnd,n,!1),this._iterate(this._lastOp.anchor,function(t){return function(e,n){return t._transformPanel(e,0,t._lastOp.anchor),t._shading?t._setShader(n,t._lastOp.anchor,0):void 0}}(this)))},e.prototype._getLonghandAnchor=function(t){switch(t.toString()){case"left":case"l":case"4":return"left";case"right":case"r":case"2":return"right";case"top":case"t":case"1":return"top";case"bottom":case"b":case"3":return"bottom";default:return"left"}},e.prototype._setCursor=function(t){return null==t&&(t=this._touchEnabled),this.el.style.cursor=t?u.grab:"default"},e.prototype._setTouch=function(t){var e,n,i,s,o,r,a,h,l;if(t){if(this._touchEnabled)return this;s="addEventListener"}else{if(!this._touchEnabled)return this;s="removeEventListener"}this._touchEnabled=t,this._setCursor(),i=[["TouchStart","MouseDown"],["TouchEnd","MouseUp"],["TouchMove","MouseMove"],["TouchLeave","MouseLeave"]],o="onmouseleave"in window;for(r=0,h=i.length;h>r;r++)for(n=i[r],a=0,l=n.length;l>a;a++){if(e=n[a],"TouchLeave"===e&&!o){this.el[s]("mouseout",this._onMouseOut,!1);break}this.el[s](e.toLowerCase(),this["_on"+n[0]],!1)}return this},e.prototype._onTouchStart=function(t){var e,n;if(this._touchEnabled&&!this.isFoldedUp)return t.preventDefault(),this.emptyQueue(),this._touchStarted=!0,this.el.style.cursor=u.grabbing,this._setTrans(0,0),this._touchAxis=(n=this._lastOp.anchor,L.call(o,n)>=0?"x":"y"),this["_"+this._touchAxis+"Last"]=this._lastOp.angle,e="_"+this._touchAxis+"1",this[e]="mousedown"===t.type?t["page"+this._touchAxis.toUpperCase()]:t.targetTouches[0]["page"+this._touchAxis.toUpperCase()],this._config.touchStartCallback(this[e],t)},e.prototype._onTouchMove=function(t){var e,n,i;if(this._touchEnabled&&this._touchStarted)return t.preventDefault(),e="mousemove"===t.type?t["page"+this._touchAxis.toUpperCase()]:t.targetTouches[0]["page"+this._touchAxis.toUpperCase()],i=(e-this["_"+this._touchAxis+"1"])*this._config.touchSensitivity,this._lastOp.angle<0?(n="right"===this._lastOp.anchor||"bottom"===this._lastOp.anchor?this["_"+this._touchAxis+"Last"]-i:this["_"+this._touchAxis+"Last"]+i,n>0&&(n=0)):(n="right"===this._lastOp.anchor||"bottom"===this._lastOp.anchor?this["_"+this._touchAxis+"Last"]+i:this["_"+this._touchAxis+"Last"]-i,0>n&&(n=0)),this._lastOp.angle=n=this._normalizeAngle(n),this._lastOp.fn.call(this,n,this._lastOp.anchor,this._lastOp.options),this._config.touchMoveCallback(n,t)},e.prototype._onTouchEnd=function(t){return this._touchEnabled?(this._touchStarted=this._inTrans=!1,this.el.style.cursor=u.grab,this._setTrans(this._config.speed,this._config.ripple),this._config.touchEndCallback(this["_"+this._touchAxis+"Last"],t)):void 0},e.prototype._onTouchLeave=function(t){return this._touchEnabled&&this._touchStarted?this._onTouchEnd(t):void 0},e.prototype._onMouseOut=function(t){return this._touchEnabled&&this._touchStarted?t.toElement&&!this.el.contains(t.toElement)?this._onTouchEnd(t):void 0:void 0},e.prototype._unfold=function(t){var e;return this._inTrans=!0,e=this._lastOp.anchor,this._iterate(e,function(n){return function(i,s,o){var r;return r=n._setPanelTrans.apply(n,[e].concat(P.call(arguments),[n._config.speed],[1])),function(e,i,s){return p(function(){return n._transformPanel(e,0,n._lastOp.anchor),setTimeout(function(){return T(e.children[0]),i===o-1&&(n._inTrans=n.isFoldedUp=!1,"function"==typeof t&&t(),n._lastOp.fn=n.accordion,n._lastOp.angle=0),p(function(){return e.style[u.transitionDuration]=n._config.speed})},s+.25*n._config.speed)})}(i,s,r)}}(this))},e.prototype._iterate=function(t,e){var n,i,s,o,r,a,h;for(a=s=this._panels[t],h=[],n=o=0,r=a.length;r>o;n=++o)i=a[n],h.push(e.call(this,i,n,s.length));return h},e.prototype.enableTouch=function(){return this._setTouch(!0)},e.prototype.disableTouch=function(){return this._setTouch(!1)},e.prototype.setSpeed=function(t){var e,n,s;for(n=0,s=i.length;s>n;n++)e=i[n],this._setTrans(this._config.speed=t,this._config.ripple,e);return this},e.prototype.freeze=function(t){return this.isFrozen?"function"==typeof t&&t():this._stageReset(this._lastOp.anchor,function(e){return function(){return e.isFrozen=!0,_(e._stageHolder),T(e._cloneEl),e._setCursor(!1),"function"==typeof t?t():void 0}}(this)),this},e.prototype.unfreeze=function(){return this.isFrozen&&(this.isFrozen=!1,_(this._cloneEl),T(this._stageHolder),this._setCursor(),this._lastOp.angle=0),this},e.prototype.destroy=function(e){return this.freeze(function(n){return function(){return n._setTouch(!1),t&&t.data(n.el,r,null),n.el.innerHTML=n._cloneEl.innerHTML,n.el.classList.remove(f.active),"function"==typeof e?e():void 0}}(this)),null},e.prototype.emptyQueue=function(){return this._queue=[],p(function(t){return function(){return t._inTrans=!1}}(this)),this},e.prototype.setRipple=function(t){return null==t&&(t=1),this._config.ripple=Number(t),this.setSpeed(this._config.speed),this},e.prototype.constrainAngle=function(t){return this._config.maxAngle=parseFloat(t,10)||c.maxAngle,this},e.prototype.wait=function(t){var e;return e=function(e){return function(){return setTimeout(e._conclude,t)}}(this),this._inTrans?this._queue.push([e,this._lastOp.angle,this._lastOp.anchor,this._lastOp.options]):e(),this},e.prototype.modifyContent=function(t){var e,n,s,o,r,a,h,l,u,c;for("function"!=typeof t&&(o=t,r=function(t,e,n){var i,s;if(e&&(t.innerHTML=e),n){for(i in n)s=n[i],t.style[i]=s;return null}},t=function(t){var e,n,i,s,a,h,l,u;for(i in o)if(a=o[i],e=s=null,"string"==typeof a?e=a:(e=a.content,s=a.style),""!==i)for(u=t.querySelectorAll(i),h=0,l=u.length;l>h;h++)n=u[h],r(n,e,s);else r(t,e,s);return null}),a=0,l=i.length;l>a;a++)for(e=i[a],c=this._panels[e],n=h=0,u=c.length;u>h;n=++h)s=c[n],t(s.children[0].children[0],n,e);return this},e.prototype.accordion=b(function(t,e,n){return this._iterate(e,function(i){return function(s,o){var r;return r=o%2===0||n.twist?t:-t,n.sticky?0===o?r=0:(o>1||n.stairs)&&(r*=2):0!==o&&(r*=2),n.stairs&&(r*=-1),i._transformPanel(s,r,e,n.fracture),!i._shading||0===o&&n.sticky||180===Math.abs(r)?void 0:i._setShader(o,e,r)}}(this))}),e.prototype.curl=b(function(t,e,n){return t/=L.call(o,e)>=0?this._config.vPanels.length:this._config.hPanels.length,this._iterate(e,function(n){return function(i,s){return n._transformPanel(i,t,e),n._shading?n._setShader(s,e,0):void 0}}(this))}),e.prototype.ramp=b(function(t,e,n){return this._transformPanel(this._panels[e][1],t,e),this._iterate(e,function(t){return function(n,i){return 1!==i&&t._transformPanel(n,0,e),t._shading?t._setShader(i,e,0):void 0}}(this))}),e.prototype.foldUp=b(function(t,e){return this.isFoldedUp?"function"==typeof e?e():void 0:this._stageReset(t,function(n){return function(){return n._inTrans=n.isFoldedUp=!0,n._iterate(t,function(i,s,o){var r,a;return a=n._config.speed,0===s&&(a/=2),r=n._setPanelTrans.apply(n,[t].concat(P.call(arguments),[a],[2])),function(i,s,o){return p(function(){return n._transformPanel(i,0===s?90:170,t),setTimeout(function(){return 0===s?(n._inTrans=!1,"function"==typeof e?e():void 0):_(i.children[0])},o+.25*n._config.speed)})}(i,s,r)})}}(this))}),e.prototype.unfold=b(function(t){return this._unfold.apply(this,arguments)}),e.prototype.map=function(t){return b(function(e){return function(n,i,s){return e._iterate(i,function(o,r,a){return e._transformPanel(o,t(n,r,a),i,s.fracture)})}}(this)).bind(this)},e.prototype.reset=function(t){return this.accordion(0,{callback:t})},e.prototype.reveal=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.sticky=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.stairs=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.stairs=n.sticky=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.fracture=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.fracture=!0,this.accordion(t,e,n)},e.prototype.twist=function(t,e,n){return null==n&&(n={}),n.fracture=n.twist=!0,this.accordion(t/10,e,n)},e.prototype.collapse=function(t,e){return null==e&&(e={}),e.sticky=!1,this.accordion(-this._config.maxAngle,t,e)},e.prototype.collapseAlt=function(t,e){return null==e&&(e={}),e.sticky=!1,this.accordion(this._config.maxAngle,t,e)},e.VERSION="1.1.0",e.isSupported=g,e}(),("undefined"!=typeof module&&null!==module?module.exports:void 0)?module.exports=e:("undefined"!=typeof define&&null!==define?define.amd:void 0)?define(function(){return e}):window.OriDomi=e,t&&(t.prototype.oriDomi=function(n){var i,s,o,a,h,l,u,c;if(!g)return this;if(n===!0)return t.data(this[0],r);if("string"==typeof n){if(a=n,"function"!=typeof(o=e.prototype[a]))return"undefined"!=typeof console&&null!==console&&console.warn("OriDomi: No such method `"+a+"`"),this;for(h=0,u=this.length;u>h;h++)i=this[h],(s=t.data(i,r))||(s=t.data(i,r,new e(i,n))),o.apply(s,Array.prototype.slice.call(arguments).slice(1))}else for(l=0,c=this.length;c>l;l++)i=this[l],(s=t.data(i,r))||t.data(i,r,new e(i,n));return this})}).call(this);

0 comments on commit bf4202a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.