Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: a59f487663
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 56 lines (45 sloc) 3.925 kB
<?php
/* Filename : index.php
* Description : index page of the site
* Version : 1.0
* Last modified : 2008/11/04 19:37:28
*/
$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/begin_user_session.php");
require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/pageclass.php");
require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/display_functions.php");
$pagecontent = '
<h2>Цел на проекта</h2>
<p>Целта на този проект е да помога за развитието и популяризирането на
UNIX &copy; операционните системи в България. Тази подкрепа ще се изразява
чрез превеждането на вече съществуваща документация и/или написването на
нова такава, която да бъде от полза на българските потребители.
Главният акцент от операционните системи ще бъде върху операционните системи
с отворен код - такива като системите от BSD семейството - FreeBSD,
OpenBSD, NetBSD, също така QNX, Linux и нейните дистрибуции и много други.</p>
<p>Тук също ще можете да намерите материали по програмиране за различни
програмни езици и среди. Ако имате въпроси не се колебайте, а ги задайте
във Форумите.</p>
<p>Една от главната цел и задача на този проект е той да бъде място,
където българските потребители на тези ОС-и и програмисти да споделят опит
и знания - бързо и лесно.</p>
<p>С времето ще бъдат добавяни нови статии и ръководства. Ако Вие сте
написали статия, ръководство или програма и искате да я споделите с други
потребители - пратете ни e-mail - Вашият принос е важен и ще бъде оценен!</p>
<hr /><h2>Участници в Проекта</h2>
<p>За да вземете участие в този проект не е необходимо да бъдете програмист
или системен администратор. Хората, които умеят да превеждат са от също
толкова голямо значение както всички останали.</p>
<p>Ако мислите, че можете и искате да помогнете за развитието на този
проект - пишете ни във Форумите или използвайте формата за Контакти.
Ще се радваме да се присъедините към нашето общество.</p>
<hr /><h2>Развитие на Проекта</h2>
<p>Проектът е в процес на непрекъснато развитие. С времето надяваме се
ще продължим да се разрастваме и ще трупаме повече и повече материали,
които да бъдат от полза на потребителите.</p>
<p>Ако сте заинтересовани от идеята на този проект - пишете ни -
ще се радваме да чуем Вашите отзиви и мнения!</p>';
$index = new PageClass ();
$index->SetContent ($pagecontent);
$index->Display ();
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.