Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: a59f487663
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 29 lines (24 sloc) 1.558 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
<?php
   /* Filename : thankyou.php
* Description : thanks the user for the submit
* Version : 1.0
* Last modified : 2008/11/12 15:02:18
*/
   
   $DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
   require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/begin_user_session.php");
   require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/pageclass.php");
   require ("$DOCUMENT_ROOT/../site/display_functions.php");
   
   $thankyou = new PageClass ();
   $thankyou->SetTitle ('unix-heaven.org - Изпращане на статия');
      
   $pagecontent = '<h2>Състояние на изпратената статия</h2>';
   
   if (isRegistered($user))
      $pagecontent .= '<p class="notice">Изпратената статия ще бъде прегледана
от Администратора или Модераторите на сайта. Имайте на
предвид, че Администратора и Модераторите на сайта си
запазват правото да изтрият, редактират или дори да не
одобрят Вашата статия в случай, на некоректно съдържание
или нарушение на Правилата на Форумът или сайта.</p>';
   $pagecontent .= '<p>Статия е изпратена успешно! Благодарим Ви!</p>';
   
   $thankyou->SetContent ($pagecontent);
   $thankyou->Display ();
?>
Something went wrong with that request. Please try again.