💺 Big project | usage of HTML5 , CSS, JS, jQuery
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
fonts
images
js
.gitignore
index.html
readme.md
warsztat1.jpg

readme.md

Project Name

Sit On Chair

Preview:

warsztat1

ToDo

W tym projekcie nalezy stworzyć stronę na wzór pliku warsztat1.jpg Należy jak najdokładniej odtworzyć wizualizację

Appliances

Projekt ma zawierać kilka funkcjonalności w poszczególnych sekcjach:

Sekcja HEADER

drop-down menu

Sekcja BANNER

slider obrazów z krzesłami - nie korzystaj z żadnego gotowego slidera

Sekcja MIDDLE

po najechaniu na bloki ze zdjęciami - ma znikać pod-blok z nazwą

Sekcja CENNIK

po najechaniu na element - cały element ma zmieniać wygląd na taki przedstawiony w środkowym elemencie w pliku warsztat1.jpg

Sekcja WYBORU KRZESEŁ

  • trzy listy drop-down z wyborem: KRZESŁA, KOLORU i TKANINY
  • listy mają się rozwijać i zwijać po kliknięciu na strzałkę
  • wybór danej podkategorii wraz z ceną ma się wyświetlić w podsumowaniu
  • pole transport z wartością za transport
  • pole SUMA ma zawierać sumę wybranych OPCJI wraz z kwotą transportu

Sekcja KONTAKT

formularz kontaktowy

License

Warsztaty CodersLab