Permalink
Browse files

[PL] Fix a typo in the `specifics/eex` lesson translation (#914)

  • Loading branch information...
1 parent 4547447 commit bdc88ae84905790c10fd9fa4f4468408dd42f33a @nscyclone nscyclone committed with Koziolek Jan 10, 2017
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 pl/lessons/specifics/eex.md
@@ -76,6 +76,6 @@ iex> EEx.eval_string "Hi, <%= @name %>", assigns: [name: "Sean"]
"Hi, Sean"
```
-Przypisania obecne w `EEx.SmartEngine` są bardzo przydatne ponieważ pozwalają wprowadzać zmiany bez konieczności rekompilacji szblonu.
+Przypisania obecne w `EEx.SmartEngine` są bardzo przydatne ponieważ pozwalają wprowadzać zmiany bez konieczności rekompilacji szablonu.
Zainteresowany stworzeniem własnego silnika? Sprawdź jak działa [`EEx.Engine`](http://elixir-lang.org/docs/stable/eex/EEx.Engine.html) by zobaczyć co jest wymagane.

0 comments on commit bdc88ae

Please sign in to comment.