Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
3rdParty/imgui
Apps
CMakeModules
Framework
NeiVu
Resources
bin
libs
.gitignore
.gitmodules
.ycm_extra_conf.py
CMakeLists.txt
LICENSE
README.md

README.md

FitGL

 • Jednoduchá knihovna pro výuku OpenGL.
 • Umí vše potřebné pro záčatek práce s opengl - načítání modelu, textury, gui, matematika.
 • Sada krátkých příkladů.

Knihovny

Zprovoznění

 • git clone
 • cmake-gui v rootu projektu (tam kde je CMakeLists.txt)
 • vybrat zdrojovou složku (FitGL/) a cílovou složku (FitGL/build)
 • configure, vybrat oblíbený překladač (Visual Studio, Makefile, ...)
 • pokud cmake nenajde knihovny automaticky, je potřeba vyplnit libky a cesty k hlavičkám
 • generate
 • překlad vygenerovaného projektu

Prebuilt

 • nově jsou přibaly předkompilované knihovny pro VS2015 x64
 • stačí v cmake zaškrtnout FITGL_USE_LIB_PACKAGE
You can’t perform that action at this time.